ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ข้อใด คือพื้นฐานการทำความดีของคนทั้งหลาย ?

 1. ชาติตระกูล
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๒. ข้อใด เป็นความหมายของศีล ?

 1. ความสำรวมกายวาจา
 2. ความสำรวมใจ
 3. ความซื่อสัตย์
 4. การเสียสละ

๓. วัตถุประสงค์ในการบัญญัติศีลคืออะไร ?

 1. ทำให้ใจสงบ
 2. ละกิเลสได้
 3. ฝึกกายวาจา
 4. ดับทุกข์

๔. การงดเว้นสิ่งใด เป็นการรักษาศีล ?

 1. ข้อห้าม
 2. กฎเกณฑ์
 3. ระเบียบ
 4. ข้อบังคับ

๕. ประโยชน์ของการรักษาศีล คืออะไร ?

 1. ไม่เบียดเบียน
 2. อยู่ร่วมกันเป็นสุข
 3. มีความปลอดภัย
 4. ถูกทุกข้อ

๖. ข้อใด เป็นอานิสงส์สูงสุดของการรักษาศีล ?

 1. มีรูปสวย
 2. รวยทรัพย์
 3. มีมารยาทดี
 4. เข้าถึงพระนิพพาน

๗. ศีล ๕ บัญญัติไว้สำหรับบุคคลประเภทใด ?

 1. ภิกษุ
 2. สามเณร
 3. แม้ชี
 4. คนทั่วไป

๘. ศีล ๕ อีกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร ?

 1. นิจศีล
 2. มหาศีล
 3. อุโบสถศีล
 4. อริยศีล

๙. ศีลข้อใด บัญญัติขึ้นเพื่อให้มนุษย์มีเมตตาต่อกัน ?

 1. ศีลข้อ ๑
 2. ศีลข้อ ๒
 3. ศีลข้อ ๔
 4. ศีลข้อ ๕

๑๐. คำว่า สัตว์มีชีวิต ตามสิกขาบทที่ ๑ หมายถึงข้อใด ?

 1. คนและสัตว์
 2. เทวดา
 3. เปรต
 4. ไวรัส

๑๑. ข้อใด หมายถึงการเบียดเบียนสัตว์ให้ได้รับความลำบาก ?

 1. ทรกรรม
 2. ทำร้ายร่างกาย
 3. ฆ่า
 4. ทำให้พิการ

๑๒. การชนโค ชนไก่ กัดจิ้งหรีด เป็นการกระทำประเภทใด ?

 1. กักขัง
 2. นำไป
 3. เล่นสนุก
 4. ผจญสัตว์

๑๓. การทำร้ายคนอื่นจนแขนขาด จัดเข้าในข้อใด ?

 1. บาดเจ็บ
 2. เสียโฉม
 3. พิการ
 4. ทรกรรม

๑๔. อทินนาทาน เวรมณี บัญญัติขึ้นเพื่ออะไร ?

 1. มีสติยับยั้ง
 2. ปรารถนาดีต่อกัน
 3. ปรองดองกัน
 4. เลี้ยงชีวิตถูกทาง

๑๕. คำว่า ทรัพย์ ในสิกขาบทที่ ๒ หมายถึงทรัพย์ชนิดใด ?

 1. บ้านที่ดิน
 2. เงินทอง
 3. รถยนต์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๖. เจตนานำทรัพย์สินของตนเองหลีกเลี่ยงภาษี ตรงกับข้อใด ?

 1. ลักลอบ
 2. เบียดบัง
 3. ตระบัด
 4. กรรโชค

๑๗. การขู่ให้เจ้าของทรัพย์ตกใจกลัวและถือเอาสิ่งของไป เรียกว่าอะไร ?

 1. ปล้น
 2. ฉ้อ
 3. ฉก
 4. กรรโชก

๑๘. ข้อใด เป็นความผิดศีลข้อที่ ๒ เรื่องโจรกรรม ?

 1. ปล้น
 2. รับสินบน
 3. ทำลายทรัพย์
 4. รับซื้อของโจร

๑๙. กาเมสุมิจฉาจาร เวรมณี บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายในเรื่องใด ?

 1. ชีวิต
 2. ทรัพย์
 3. การครองเรือน
 4. คำพูด

๒๐. หญิงหลายใจ ชายหลายรัก หมายถึงการทำผิดศีลข้อใด ?

 1. ศีลข้อ ๑
 2. ศีลข้อ ๒
 3. ศีลข้อ ๓
 4. ศีลข้อ ๕

๒๑. ข้อใด เป็นการทำผิดศีลข้อ ๓ ?

 1. แลกคู่นอน
 2. ขายบริการทางเพศ
 3. ซื้อบริการทางเพศ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๒. การทำผิดศีลข้อ ๓ ได้รับประโยชน์อย่างไร ?

 1. เกิดโรคร้าย
 2. ครอบครัวแตกแยก
 3. ตกนรก
 4. ถูกทุกข้อ

๒๓. มุสาวาท คือคำพูดเช่นไร ?

 1. คำโกหก
 2. คำจริง
 3. คำไพเราะ
 4. คำสรรเสริญ

๒๔. มุสาวาท แสดงออกได้ทางใด ?

 1. ทางกาย
 2. ทางวาจา
 3. ทางใจ
 4. ทางกาย วาจา

๒๕. การกล่าววาจาไพเราะมีประโยชน์ เป็นการรักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๒๖. พูดประชดให้คนอื่นเจ็บใจ ตรงกับข้อใด ?

 1. สับปลับ
 2. ทำเลศ
 3. เพ้อเจ้อ
 4. เสียดแทง

๒๗. ให้คำมั่นว่าจะเลิกเสพยาบ้า แต่ยังเสพอยู่อีก ตรงกับข้อใด ?

 1. ใจอ่อน
 2. กลัวเสียเพื่อน
 3. เสียสัตย์
 4. ทนไม่ได้

๒๘. ศีลข้อ ๔ บัญญัติไว้เพื่อมุ่งให้คนมีคุณธรรมใด ?

 1. ความกตัญญู
 2. ความซื่อสัตย์
 3. ความมัธยัสถ์
 4. ความอดทน

๒๙. ยาบ้าคนเสพถึงตาย คนขายติดคุก แก้ด้วยศีลข้อใด ?

 1. ศีลข้อ ๕
 2. ศีลข้อ ๔
 3. ศีลข้อ ๓
 4. ไม่มีข้อถูก

๓๐. ข้อใด เป็นสาเหตุสำคัญให้คนประมาทขาดสติ ?

 1. ง่วงนอน
 2. เมาสุรา
 3. เจ็บไข้
 4. ใจลอย

๓๑. ศีลข้อ ๕ ป้องกันความเสียหายจากสาเหตุใด ?

 1. ความขี้ปด
 2. ความโหดร้าย
 3. ความขาดสติ
 4. ความมือไว

๓๒. คนมีศีล แต่ขาดความเมตตาปราณี ถือเป็นคนเช่นไร ?

 1. คนลวงโลก
 2. คนมีคุณธรรม
 3. คนมีน้ำใจ
 4. คนใจจืดใจดำ

๓๓. กัลยาณธรรมข้อใด สนับสนุนการรักษาศีลข้อ ๑ ให้มั่นคงยิ่งขึ้น ?

 1. เมตตา กรุณา
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. กามสังวร
 4. ความมีสัตย์

๓๔. กัลยาณธรรมข้อ ๑ ช่วยแก้ปัญหาสังคมด้านใด ?

 1. อาชญากรรม
 2. โจรกรรม
 3. ทุจริตคอร์ปชั่น
 4. ยาเสพติด

๓๕. ศีลข้อ ๒ ควรประพฤติคู่กับกัลลยาณธรรมข้อใด ?

 1. สติสัมปชัญญะ
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. สัจจะ
 4. เมตตา

๓๖. มีชีวิตพออยู่พอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับข้อใด ?

 1. สัมมาสังกัปปะ
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. สัมมาวายามะ
 4. สัมมาสมาธิ

๓๗. กัลยาณธรรมใด ปรับพฤติกรรมชอบขโมยของคนอื่นได้ ?

 1. สัมมาอาชีวะ
 2. สทารสันโดษ
 3. ความมีสติ
 4. ความเที่ยงธรรม

๓๘. ขยันทำกินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยให้ศีลข้อใดมั่งคง ?

 1. ศีลข้อ ๑
 2. ศีลข้อ ๒
 3. ศีลข้อ ๓
 4. ศีลข้อ ๔

๓๙. การไม่ประพฤติผิดในกาม จัดเป็นสุจริตใด ?

 1. กายสุจริต
 2. วจีสุจริต
 3. มโนสุจริต
 4. ถูกทุกข้อ

๔๐. กัลยาณธรรมใด สนับสนุนการรักษาศีลข้อ ๓ ให้มั่นคงยิ่งขึ้น ?

 1. เมตตา
 2. กามสังวร
 3. สัจจะ
 4. สติสัมปชัญญะ

๔๑. ชายรักเดียวใจเดียว ไม่นอกใจภรรยาตน ตรงกับข้อใด ?

 1. ปติวัตร
 2. สทารสันโดษ
 3. มัตตัญญุตา
 4. ถูกทุกข้อ

๔๒. สตรีรักเดียวใจเดียว มานอกใจสามีตน ตรงกับข้อใด ?

 1. ปติวัตร
 2. สทารสันโดษ
 3. รักนวลสงวนตัว
 4. เบญจกัลยาณี

๔๓. คนพูดมุสา นอกจากต้องรักษาศีลแล้ว ควรประพฤติกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. ความมีสัตย์
 4. ความมีสติ

๔๔. ผู้มักจะเดือดร้อนเพราะมีนิสัยโกหก ควรประพฤติกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. ความมีสัตย์
 4. ความมีสติ

๔๕. ใครปฏิบัติตนตามกลัยาณธรรมข้อ ๔ ?

 1. แดงกตัญญู
 2. เด่นชื่อตรง
 3. ดวงมีความยุติธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๔๖. ลูกรู้จักคุณมารดาบิดา ได้ชื่อว่าเป็นคนเช่นไร ?

 1. คนเที่ยงธรรม
 2. คนกตัญญู
 3. คนชื่อตรง
 4. คนจงรักภักดี

๔๗. ความมีสติรอบคอบ ส่งเสริมการรักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๔๘. การปฏิบัติในข้อใด เป็นการทำความดีตามหลักกัลยาณธรรมข้อ ๕ ?

 1. มีเมตตา
 2. มีอาชีพสุจริต
 3. มีความจริงใจ
 4. มีสติรอบคอบ

๔๙. การดื่มสุรา เป็นปฏิปักษ์ต่อกัลยาณธรรมใด ?

 1. มีสติรอบคอบ
 2. เมตตากรุณา
 3. สัมมาชีพ
 4. กามสังวร

๕๐. คนมีสติรอบคอบ ดีอย่างไร ?

 1. ทำไม่ผิดพลาด
 2. พูดไม่ผิดพลาด
 3. คิดไม่ผิดพลาด
 4. ถูกทุกข้อ