ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. 2544

1. คุณธรรมอะไร ทำคนให้เป็นคน และทำโลกให้ปราศจากภัยเวร ?

 • ศีล
 • สมาธิ
 • ปัญญา
 • เมตตา

2. ข้อใด คือประโยชน์แห่งการบัญญัติศีล ?

 • เพื่อละกิเลสได้ทั้งหมด
 • เพื่อทำใจให้สงบ
 • เพื่อฝึกหัดกาย วาจาให้เรียบร้อย
 • ถูกทุกข้อ

3. ศีลข้อใด ทำผู้รักษาให้มีสติสมบูรณ์ ?

 • งดฆ่าสัตว์
 • งดลักทรัพย์
 • งดพูดเท็จ
 • งดดื่มสุราเมรัย

4. ผู้รักษาศีลดีแล้ว ย่อมได้รับอานิสงส์ข้อใด ?

 • โภคสมบัติ
 • สวรรคสมบัติ
 • นิพพานสมบัติ
 • ถูกทุกข้อ

5. เบญจศีล ได้แก่ศีลประเภทใด ?

 • ศีล 5
 • ศีล 8
 • ศีล 10
 • ศีล 227

6. เบญจศีลข้อใด จัดเป็นมโนกรรม ?

 • ข้อ 1 กับข้อ 2
 • ข้อ 2 กับข้อ 4
 • ข้อ 3 กับข้อ 5
 • ไม่มีข้อถูก

7. การห้ามฆ่าสัตว์นั้น สัตว์ในข้อใดถูกต้องที่สุด ?

 • สัตว์เดรัจฉาน
 • สัตว์มนุษย์
 • สัตว์โลก
 • สัตว์มีชีวิต

8. ข้อใด มิใช่ปาณาติบาต ?

 • ฆ่าความเป็นคนอกตัญญู
 • ทำแท้ง
 • ประหารชีวิตนักโทษ
 • ฆ่าตัวเอง

9. ศีลข้ออทินนาทาน บัญญัติขึ้นเพื่อประสงค์อะไร ?

 • ให้มีเมตตาต่อกัน
 • ให้มีสติรอบคอบ
 • ให้เคารพสิทธิส่วนบุคคล
 • ให้เลี้ยงชีพในทางที่ชอบ

10. ยืมเงินเพื่อนแล้ว ไม่ใช้คืน จัดเข้าในโจรกรรมข้อใด ?

 • ตู่
 • กรรโชก
 • เบียดบัง
 • ตระบัด

11. ข้อใด ไม่นับเข้าในโจรกรรม ?

 • ตู่
 • ฉ้อ
 • ยักยอก
 • นำไป

12. ซ่อนของที่ต้องเสียภาษี ไม่ยอมเสียภาษี เป็นโจรกรรมประเภทใด ?

 • ลักลอบ
 • เบียดบัง
 • ยักยอก
 • ฉ้อโกง

13. ช้าง ม้า วัว ควาย จัดเข้าในทรัพย์ประเภทใด ?

 • สวิญญาณกทรัพย์
 • อวิญญาณกทรัพย์
 • สังหาริมทรัพย์
 • อสังหาริมทรัพย์

14. ศีลข้อมุสาวาท บัญญัติขึ้นเพื่อประสงค์อะไร ?

 • ให้เป็นคนขยัน
 • ให้เป็นคนซื่อสัตย์
 • ให้เป็นคนประหยัด
 • ให้เป็นคนกตัญญู

15. การพูดให้คนแตกแยกกัน เรียกว่าอะไร ?

 • พูดส่อเสียด
 • พูดคำหยาบ
 • พูดเพ้อเจ้อ
 • พูดอำความ

16. อย่างไรจึงได้ชื่อว่าเมาไม่ขับ ตามหลักของเบญจศีล ?

 • งดเที่ยวคาราโอเกะ
 • งดเที่ยวกลางคืน
 • งดมั่วสุมทางเพศ
 • งดดื่มสุรา

17. ข้อใด จัดเข้าในเมรัย ?

 • สุรา
 • ฝิ่น
 • เบียร์
 • ยาบ้า

18. ข้อใด แนะนำมิให้นักศึกษาขายตัว ตามหลักของเบญจศีล ?

 • ให้ห่างไกลจากยาเสพย์ติด
 • มิให้ประพฤติล่วงประเวณี
 • ให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด
 • มิให้คบคนชั่วเป็นมิตร

19. ” ปลาหมอตายเพราะปาก ” เป็นอาการของผู้ทำผิดศีลข้อใด ?

 • งดบริโภคในเวลาวิกาล
 • งดดื่มน้ำเมา
 • งดพูดเท็จ
 • งดฟ้อนรำ ขับร้อง

20. กิริยาที่ละเว้นจากข้อห้ามนั้น เรียกว่าอะไร ?

 • สัมปัตตวิรัติ
 • สมาทานวิรัติ
 • สมุจเฉทวิรัติ
 • วิรัติ

21. ตั้งใจจะไปฆ่าเขา ไปแล้วไม่พบ เลยต้องงดไป จัดเป็นวิรัติหรือไม่ ?

 • เป็น เพราะตั้งใจไว้แล้ว
 • เป็น เพราะละเว้นโดยธรรมดา
 • ไม่เป็น เพราะไม่ได้ตั้งใจละเว้น
 • ไม่เป็น เพราะยังไม่ได้สมาทาน

22. ตั้งใจจะไปลักทรัพย์ แต่เปลี่ยนใจ เพราะคิดว่าไม่ควร จัดเป็นวิรัติข้อใด ?

 • สัมปัตตวิรัติ
 • สมาทานวิรัติ
 • สมุจเฉทวิรัติ
 • ไม่จัดเป็นวิรัติ

23. คนทุศีล จะบำเพ็ญกัลยาณธรรมให้บริบูรณ์ได้หรือไม่ ?

 • ได้ เพราะเป็นคนละส่วนกัน
 • ไม่ได้ เพราะศีลเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้น
 • ได้ เพราะเป็นส่วนเดียวกัน
 • ไม่ได้ เพราะศีลเป็นข้อปฏิบัติที่ยิ่งกว่า

24. กัลยาณธรรมนั้นกล่าวโดยความ ตรงกับข้อใด ?

 • ข้อปฏิบัติต่ำกว่าศีล
 • ข้อปฏิบัติเสมอศีล
 • ข้อปฏิบัติยิ่งกว่าศีล
 • ไม่มีข้อถูก

25. ข้อใด มีอยู่ในเบญจธรรม ?

 • สัมมาวาจา
 • สัมมากัมมันตะ
 • สัมมาอาชีวะ
 • สัมมาวายามะ

26. ข้อใด จัดเป็นกรุณา ?

 • ช่วยดูแลทรัพย์สินของเพื่อนบ้าน
 • ให้ความช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม
 • สร้างบ้านพักให้คนชรา
 • สร้างศาลาถวายวัด

27. ข้อใด จัดเป็นเมตตา ?

 • ปรารถนาช่วยคนตกน้ำ
 • ปรารถนาให้เขาเป็นสุข
 • ปรารถนาช่วยโจรบาดเจ็บ
 • ปรารถนาช่วยนักโทษประหาร

28. ” วันนี้ อย่าเพิ่งทำงานเลย พรุ่งนี้ก็ทันถมเถไป ” ตรงกับข้อใด ?

 • พูดเพ้อเจ้อ
 • ชอบอ้างแล้วไม่ทำงาน
 • เลินเล่อในการทำงาน
 • หนักไม่เอา เบาไม่สู้

29. การลักลอบผลิตเทปผี ซีดีเถื่อน ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?

 • กิจการ
 • บุคคล
 • วัตถุ
 • ไม่มีข้อถูก

30. ลูกจ้างทำงานด้วยความตั้งใจ ตรงเวลา ชื่อว่าประพฤติธรรมในอะไร ?

 • กิจการ
 • บุคคล
 • วัตถุ
 • บุคคล และ กิจการ

31. ข้อใด เป็นลักษณะของทรัพย์ที่ได้จากการเล่นการพนัน ?

 1. มีความเสียดายน้อย
 2. เป็นของได้มาง่าย
 3. เป็นของได้มาไม่ง่าย
 4. ข้อ 1. และ 2. ถูก

32. ข้อใด ไม่มีอยู่ในโทษของการเล่นการพนัน ?

 • เมื่อชนะย่อมก่อเวร
 • ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ
 • เสียชื่อเสียง
 • เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อน

33. สทารสันโดษ เป็นคุณสำหรับประดับใคร ?

 • ผู้ชาย
 • ผู้ใหญ่
 • ผู้หญิง
 • ผู้เยาว์

34. ปติวัตร ตรงกับข้อใด ?

 • บุตรซื่อสัตย์ต่อบิดา มารดา
 • ศิษย์ซื่อสัตย์ต่อครู อาจารย์
 • ภรรยาซื่อสัตย์ต่อสามี
 • สามีซื่อสัตย์ต่อภรรยา

35. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตึกถล่มที่อเมริกาให้พ้นจากความตาย ตรงกับเบญจธรรมข้อใด ?

 • เมตตา
 • ความมีสติสัมปชัญญะ
 • กรุณา
 • ความมีน้ำใจงาม

36. คนใจดีมีเมตตา ย่อมได้รับอานิสงส์อย่างไร ?

 • นอนหลับเป็นสุข
 • ตื่นเป็นสุข
 • เป็นที่รักของอมนุษย์
 • ถูกทุกข้อ

37. เยาวชนจะห่างไกลจากยาเสพย์ติดได้ ควรตั้งอยู่ในกัลยาณธรรมข้อไหน ?

 • มีความสัตย์
 • มีสติรอบคอบ
 • สำรวมในกาม
 • ขยันเรียน

38. ข้อใด ไม่ใช่อาการของความมีสัตย์ ?

 • ความเที่ยงธรรม
 • ความเที่ยงของสังขาร
 • ความซื่อตรง
 • ความกตัญญู

39. การไม่ชักชวนเพื่อนไปในทางเสียหาย เช่นเสพยาบ้า จัดเข้าในข้อใด ?

 • ความเที่ยงธรรม
 • ความสวามิภักดิ์
 • ความซื่อตรง
 • ความกตัญญู

40. ผู้มีความประพฤติไม่ลุอำนาจอคติ 4 ข้อใดถูกต้อง ?

 • มีความเที่ยงธรรม
 • มีความจงรักภักดี
 • มีความสัตย์ซื่อ
 • ถือคุณธรรม

41. ” ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ ” หมายถึงคนเช่นไร ?

 • คนเห็นแก่ได้
 • คนดีแต่พูด
 • คนประจบสอพลอ
 • คนเอาแต่ใจ

42. ข้อใด ควบคุมการทำ พูด คิด ไม่ให้ผิดพลาด ?

 • มีสติตั้งมั่น
 • รู้สึกตัวตลอดเวลา
 • มีสติสัมปชัญญะ
 • ไม่ประมาทพลาดพลั้ง

43. คนที่ตั้งใจไหว้พระสวดมนต์มิได้ขาด ตักบาตรทุกเช้า ชื่อว่าประพฤติเบญจธรรมข้อใด ?

 • ความไม่ประมาทในธรรม
 • ความไม่เลินเล่อในการงาน
 • ความเที่ยงธรรม
 • ความซื่อสัตย์

44. การพิจารณาเห็นสภาพของสังขารตามความเป็นจริงว่า เรื่องแก่ เจ็บ ตายเป็นของธรรมดา ดังนี้ เรียกว่าอะไร ?

 • ความไม่ประมาทในสังขาร
 • ความไม่ประมาทในธรรม
 • ความมีสติสัมปชัญญะในสังขาร
 • ความมีสติสัมปชัญญะในธรรม

45. อุโบสถศีล มีกี่ข้อ ?

 • 5 ข้อ
 • 8 ข้อ
 • 227 ข้อ
 • 311 ข้อ

46. ข้อใด ไม่จัดอยู่ในอุโบสถศีล ?

 • ไม่จับเงินทอง
 • ไม่ลักของผู้อื่น
 • ไม่ฟ้อนรำขับร้อง
 • ไม่พูดปด

47. การสมาทานอุโบสถศีลนั้น จะสมาทานที่ไหน ?

 • ที่วัด
 • ที่บ้าน
 • ที่เจดีย์
 • ที่ไหนก็ได้

48. อุโบสถศีลนั้น ให้สมาทานกับใคร ?

 • พระภิกษุ
 • ภิกษุณี
 • อุบาสกอุบาสิกาผู้รู้ลักษณะศีล
 • ถูกทุกข้อ

49. ข้อใด เป็นประโยชน์ของอุโบสถศีลข้องดบริโภคในเวลาวิกาล ?

 • เพื่อทรมานกิเลส
 • เพื่อความประหยัด
 • เพื่อตัดความกังวล
 • เพื่อฝึกฝนตัวเอง

50. คำว่า ” เวลาวิกาล ” ในอุโบสถศีลข้อที่ 6 ได้แก่เวลาใด ?

 1. หลังเที่ยงวันเป็นต้นไป
 2. เวลาบ่าย
 3. เวลากลางคืน
 4. ข้อ 1. ข้อ 3. ถูก