ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ข้อใด เป็นพื้นฐานในการทำความดีของมนุษย์ ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๒. ศีล แปลว่า อะไร ?

 1. ปกติ
 2. ปลอดโปร่ง
 3. เย็น
 4. ถูกทุกข้อ

๓. เบญจศีล ท่านบัญญัติไว้กี่ข้อ ?

 1. ๕ ข้อ
 2. ๘ ข้อ
 3. ๑๐ ข้อ
 4. ๒๒๗ ข้อ

๔. นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบร้อยเป็นผลมาจากอะไร ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ภาวนา

๕. การรักษาศีล ๕ มีผลดีอย่างไร ?

 1. ตนเองเป็นสุข
 2. ครอบครัวเป็นสุข
 3. สังคมเป็นสุข
 4. ถูกทุกข้อ

๖. ใครได้รับประโยชน์จากการรักษาศีล ?

 1. ตนเอง
 2. ครอบครัว
 3. สังคม
 4. ถูกทุกข้อ

๗. ศีล ๕ บัญญัติไว้สำหรับบุคคลประเภทใด ?

 1. ภิกษุ
 2. ภิกษณี
 3. สามเณร
 4. คนทั่วไป

๘. การรักษาศีล คือการงดเว้นทำความชั่วทางใด ?

 1. กาย
 2. วาจา
 3. กาย วาจา
 4. กาย วาจา ใจ

๙. เบญจศีล จัดเข้าในกลุ่มวิชาใด ?

 1. ธรรมะ
 2. พุทธประวัติ
 3. วินัย
 4. ศาสนพิธี

๑๐. วัตถุประสงค์ ในการบัญญัติศีลคืออะไร ?

 1. ทำให้ใจสงบ
 2. ละกิเลสได้
 3. ฝึกกายวาจา
 4. ดับทุกข์

๑๑. คนเราจะมีเมตตาปรารถนาดีต่อกันควรเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. ผิดประเวณี
 4. พูดมุสาวาท

๑๒. คนเราจะไม่ขโมยของคนอื่นควรเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. ผิดประเวณี
 4. ดื่มสุราเมรัย

๑๓. คนเราจะไม่นอกใจสามีภรรยาของตนเองควรเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. ผิดประเวณี
 4. พูดมุสาวาท

๑๔. คนเราจะไม่โกหกคนอื่นควรเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ผิดประเวณี
 3. พูดมุสาวาท
 4. ดื่มสุราเมรัย

๑๕. คนเราจะไม่เมาเหล้าเมายาบ้าควรเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. พูดมุสาวาท
 4. ดื่มสุราเมรัย

๑๖. ศีลที่บัญญัติขึ้นเพื่อให้มีเมตตาจิตต่อกันนั้น ควรมีเมตตาต่อใคร ?

 1. สัตว์เล็ก
 2. สัตว์ใหญ่
 3. สัตว์มีคุณ
 4. สัตว์ทุกประเภท

๑๗. ปาณาติปาตา เวระมะณี หมายถึงห้ามทำความผิดเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. พูดโกหก
 4. ดื่มสุรา

๑๘. ข้อใด เป็นความผิดศีลข้อที่ ๑ ?

 1. ฆ่า
 2. ทำร้ายร่างกาย
 3. ทรกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. คนรักษาศีลข้อที่ ๑ มีความประพฤติเช่นไร ?

 1. ไม่ทำร้ายใคร
 2. ไม่ลักของใคร
 3. ไม่พูดโกหก
 4. ไม่พูดความจริง

๒๐. คำว่า โจรกรรม ในศีลข้อที่ ๒ หมายถึงความผิดใด ?

 1. ลัก
 2. ปอกลอก
 3. รับสินบน
 4. หยิบฉวย

๒๑. การกระทำใด เกี่ยวข้องกับการทำผิดศีลข้อที่ ๒ ?

 1. ฆ่าข่มขืน
 2. พูดปด
 3. ปล้นทอง
 4. งดเหล้า

๒๒. การรักษาศีลข้อที่ ๒ มีประโยชน์อย่างไร ?

 1. มีใจเมตตา
 2. มีอาชีพสุจริต
 3. มีความซื่อสัตย์
 4. รักครอบครัว

๒๓. ขยันทำกินด้วยความสุจริต เป็นการรักษาศีลข้อใด ?

 1. ศีลข้อ ๑
 2. ศีลข้อ ๒
 3. ศีลข้อ ๓
 4. ศีลข้อ ๔

๒๔. การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน รักษาศีลข้อใดเหมาะสมที่สุด ?

 1. ศีลข้อ ๒
 2. ศีลข้อ ๓
 3. ศีลข้อ ๔
 4. ศีลข้อ ๕

๒๕. ศีลข้อ ๓ ให้งดเว้นการทำผิดเรื่องใด ?

 1. ยกพวกตีกัน
 2. ชิงทรัพย์
 3. ค้าประเวณี
 4. หลอกลวง

๒๖. สามีคนอื่น ภรรยาคนอื่น เป็นข้อห้ามของศีลข้อใด ?

 1. ศีลข้อ ๒
 2. ศีลข้อ ๓
 3. ศีลข้อ ๔
 4. ศีลข้อ ๕

๒๗. รักเดียวใจเดียว ไม่เป็นคนเจ้าชู้ ต้องรักษาศีลข้อใด ?

 1. ศีลข้อ ๑
 2. ศีลข้อ ๒
 3. ศีลข้อ ๓
 4. ศีลข้อ ๔

๒๘. การทำผิดศีลข้อ ๓ มีผลเสียอย่างไร ?

 1. ครอบครัวแตกแยก
 2. คนไม่เชื่อถือ
 3. ติดสุราเรื้อรัง
 4. ถูกยึดทรัพย์

๒๙. การรักษาศีลข้อ ๓ ช่วยลดปัญหาสังคมด้านใด ?

 1. อาชญากรรม
 2. โจรกรรม
 3. การล่วงละเมิดทางเพศ
 4. ยาเสพติด

๓๐. การไม่ประพฤติผิดในกาม ช่วยลดพฤติกรรมใด ?

 1. โหดร้าย
 2. มือไว
 3. ใจง่าย
 4. ขาดสติ

๓๑. ข้อใด เป็นประโยชน์ของการรักษาศีลข้อ ๓ ?

 1. ชีวิตปลอดภัย
 2. ครอบครัวอบอุ่น
 3. รักษาทรัพย์ได้
 4. น่าเชื่อถือ

๓๒. คำว่า มุสาวาท มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ทะเลาะวิวาท
 2. พูดปด
 3. ลักขโมย
 4. ก้าวร้าว

๓๓. คำพูดเช่นไร หมายถึงพูดเท็จ ?

 1. เห็นบอกว่าเห็น
 2. จริงบอกว่าจริง
 3. รู้บอกว่าไม่รู้
 4. รู้บอกว่ารู้

๓๔. ศีลข้อ ๔ มุ่งให้มนุษย์ระมัดระวังเรื่องใด ?

 1. การกระทำ
 2. การพูด
 3. การคิด
 4. ถูกทุกข้อ

๓๕. การรักษาศีลข้อ ๔ ต้องปฏิบัติตนอย่างไร ?

 1. เมตตาสัตว์
 2. ตั้งใจเรียน
 3. พูดความจริง
 4. เชื่อฟังครู

๓๖. พูดคำไพเราะอ่อนหวาน ตรงกับศีลข้อใด ?

 1. ศีลข้อ ๑
 2. ศีลข้อ ๓
 3. ศีลข้อ ๔
 4. ศีลข้อ ๕

๓๗. ศีลข้อ ๔ บัญญัติขึ้นเพื่อให้คน มีหลักธรรมใด ?

 1. ความขยัน
 2. ความสัตย์จริง
 3. ความอดทน
 4. ความสันโดษ

๓๘. ข้อใด เป็นประโยชน์ของการรักษาศีลข้อ ๔ ?

 1. พูดอ่อนหวาน
 2. พูดจาไพเราะ
 3. พูดความจริง
 4. ถูกทุกข้อ

๓๙. ถ้าเราไม่อยากพูดปด ควรหมั่นฝึกตนให้มีศีลข้อใด ?

 1. ศีลข้อ ๑
 2. ศีลข้อ ๒
 3. ศีลข้อ ๔
 4. ศีลข้อ ๕

๔๐. ศีลข้อ ๕ ต้องงดเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. พูดเท็จ
 4. ดื่มน้ำเมา

๔๑. เครื่องดื่มประเภทใด ทำให้คนผิดศีลข้อ ๕ ?

 1. สุรา
 2. น้ำชา
 3. กาแฟ
 4. น้ำผลไม้

๔๒. โรคชนิดใด เกิดจากการทำผิดศีลข้อ ๕ ?

 1. พิษสุราเรื้อรัง
 2. ไขมันอุดตัน
 3. เบาหวาน
 4. โรคเอดส์

๔๓. การดื่มน้ำเมา เป็นผลเสียอย่างไร ?

 1. ทำลายข้าวของ
 2. ทุบตีผู้อื่น
 3. ทะเลาะวิวาท
 4. ถูกทุกข้อ

๔๔. ศีลข้อ ๕ ป้องกันความเสียหายจากสาเหตุใด ?

 1. ความขี้ปด
 2. ความโหดร้าย
 3. ความขาดสติ
 4. ความมือไว

๔๕. กฎหมายปราบปรามยาเสพติดเกี่ยวข้องกับศีลข้อใด ?

 1. ศีลข้อ ๑
 2. ศีลข้อ ๒
 3. ศีลข้อ ๔
 4. ศีลข้อ ๕

๔๖. กฎหมายห้ามดื่มสุราในวัดเกี่ยวข้องกับศีลข้อใด ?

 1. ศีลข้อ ๑
 2. ศีลข้อ ๓
 3. ศีลข้อ ๔
 4. ศีลข้อ ๕

๔๗. ข้อใด เป็นประโยชน์ของการรักษาศีลข้อ ๕ ?

 1. ลดอุบัติเหตุ
 2. ลดค่าใช้จ่าย
 3. ลดเหตุวิวาท
 4. ถูกทุกข้อ

๔๘. ข้อใด กล่าวถึงอานิสงส์ของการรักษาศีล ?

 1. เกิดในทุคติ
 2. เกิดในสุคติ
 3. เกิดในอบาย
 4. ถูกทุกข้อ

๔๙. ข้อใด เป็นอานิสงส์สูงสุดของการรักษาศีล ?

 1. เกิดเป็นมนุษย์
 2. เกิดเป็นเทวดา
 3. เกิดเป็นพรหม
 4. เข้าถึงนิพพาน

๕๐. ถ้าคนในสังคมรักษาศีล ผลจะเป็นอย่างไร ?

 1. บ้านเมืองมีวินัย
 2. บ้านเมืองสงบสุข
 3. บ้านเมืองปลอดภัย
 4. ถูกทุกข้อ