ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๙

๑. อนุพุทธประวัติ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ประวัติผู้รู้ตาม
 2. ประวัติผู้ปฏิบัติตาม
 3. ประวัติผู้บวชตาม
 4. ประวัติผู้ฟังตาม

๒. สังฆรัตนะเกิดขึ้นในโลก เมื่อทรงแสดงธรรมใด ?

 1. อนุปุพพีกถา
 2. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 3. อนัตตลักขณสูตร
 4. อาทิตตปริยายสูตร

๓. ปัญจวัคคีย์ติดตามอุปัฏฐากพระมหาบุรุษ ด้วยหวังอะไร ?

 1. หวังเป็นศาสดาเอก
 2. หวังเป็นพระอรหันต์
 3. หวังฟังเทศนาสอนตน
 4. หวังมีชื่อเสียงบ้าง

๔. ปัญจวัคคีย์คิดอย่างไรต่อพระมหาบุรุษ จึงเลิกอุปัฏฐาก ?

 1. กลับมาเป็นคนมักมาก
 2. ทำไม่จริง
 3. นั่นไม่ใช่ทางตรัสรู้
 4. จักกลับไปเป็นกษัตริย์

๕. ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรม คือข้อใด ?

 1. ทุกสิ่งมีเหตุปัจจัย
 2. ทุกสิ่งมีเกิดมีดับ
 3. ทุกสิ่งว่างเปล่า
 4. ทุกสิ่งเป็นสภาพสูญ

๖. “ธรรมจักษุ” บังเกิดแก่พระอริยบุคคลชั้นไหน ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๗. ใครบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทารูปแรก ?

 1. พระอัสสชิ
 2. พระโกณฑัญญะ
 3. พระวัปปะ
 4. พระมหานามะ

๘. พระอริยบุคคลชั้นใด ชื่อว่า “อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว” ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๙. พระสาวกรูปใด ก่อนบวชบำเพ็ญพรตด้วยการบูชาไฟ ?

 1. พระกุมารกัสสปะ
 2. พระอุรุเวลกัสสปะ
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระมหากัปปินะ

๑๐. พระอุรุเวลกัสสปะประกาศว่า “ลัทธิของตนไม่มีแก่นสาร” เพราะข้าราชบริพารของพระเจ้าพิมพิสารมีอาการเช่นไร ?

 1. ไม่อ่อนน้อม
 2. ไม่ตั้งใจฟังเทศนา
 3. คุยกันเสียงดัง
 4. ไม่เชื่อพระพุทธเจ้า

๑๑. ผู้ใด เป็นตัวอย่างในเรื่องดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัว ?

 1. ตปุสสะ-ภัลลิกะ
 2. อุปติสสะ-โกลิตะ
 3. วัปปะ-ภัททิยะ
 4. มหานามะ-อัสสชิ

๑๒. เพราะเหตุไร คนโดยมากดูมหรสพแล้วไม่เป็นเช่นนั้น ?

 1. ญาณไม่แก่กล้า
 2. ปัญญาน้อย
 3. ไม่บำเพ็ญไตรสิกขา
 4. ไม่มีบารมี

๑๓. อุปติสสะเลื่อมใสพระอัสสชิ เพราะเห็นอะไร ?

 1. รูปร่างดี
 2. บุคลิกภาพดี
 3. สำรวมระวังดี
 4. เทศน์ไพเราะดี

๑๔. ข้อใด ไม่ใช่คำพูดของพระอัสสชิ ?

 1. เราเป็นผู้ใหม่
 2. บวชยังไม่นาน
 3. เพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้
 4. อาจแสดงธรรมโดยพิสดาร

๑๕. “ธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิด” หมายถึงอะไร ?

 1. ทุกข์
 2. สมุทัย
 3. นิโรธ
 4. มรรค

๑๖. ใครถามว่า “ในโลกนี้ คนโง่มากหรือคนฉลาดมาก” ?

 1. สัญชัย
 2. โกลิตะ
 3. อาชีวก
 4. พระเจ้าพิมพิสาร

๑๗.พระอัสสชิเป็นอาจารย์ของใคร ซึ่งมีชื่อเสียงในกาลต่อมา ?

 1. พระโมคคัลลานะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระยสะ
 4. พระมหานามะ

๑๘. พระธรรมเสนาบดี เป็นชื่อเรียกพระสาวกรูปใด ?

 1. พระโกณฑัญญะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระโมคคัลลานะ
 4. พระอานนท์

๑๙. ใครแสดงธรรมจักรและอริยสัจได้แม้นกับพระพุทธองค์ ?

 1. พระอุรุเวลกัสสปะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระมหากัจจายนะ

๒๐. พระพุทธเจ้าตรัสให้ภิกษุไปลาใคร ก่อนจะจาริกไปในที่อื่น ?

 1. พระอานนท์
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระกุมารกัสสปะ
 4. พระสารีบุตร

๒๑. ก่อนนิพพานพระสารีบุตรไปโปรดมารดา เพราะเหตุใด ?

 1. มารดาไม่มีศรัทธา
 2. มารดามีศรัทธา
 3. มารดานิมนต์
 4. มารดาขอบวช

๒๒. พระสาวกรูปใด อุปมาเหมือนมารดาผู้ให้เกิด ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระมหากัจจายนะ

๒๓. พระพุทธเจ้าตรัสอุบายแก้ง่วง แก่พระสาวกรูปใด ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอุบาลี
 3. พระอานนท์
 4. พระโมคคัลลานะ

๒๔. คำว่า “ไม่ชูงวงเข้าไปสู่สกุล” หมายความว่าอะไร ?

 1. ไม่ถือตัว
 2. ไม่พูดมาก
 3. ต้องสำรวม
 4. ต้องเข้าไปผู้เดียว

๒๕. ธรรมใด ช่วยกำจัดความท้อแท้โงกง่วงได้ดีที่สุด ?

 1. ศรัทธา
 2. วิริยะ
 3. สติ
 4. สมาธิ

๒๖. พระมหากัสสปะออกบวช เพราะเห็นโทษในการครองเรือนอย่างไร ?

 1. ต้องรับผิดชอบมาก
 2. ต้องคอยรับบาปคนอื่น
 3. ต้องทำแต่บาปกรรม
 4. ต้องพัวพันกับเรื่องกาม

๒๗. ใครบวชด้วยการรับโอวาท ๓ ข้อจากพระพุทธเจ้า ?

 1. พระราหุล
 2. พระเรวตะ
 3. พระมหากัจจายนะ
 4. พระมหากัสสปะ

๒๘. ใครแสดงว่า วรรณะ ๔ เสมอกันด้วยกรรมคือการกระทำ ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระมหากัจจายนะ
 3. พระโมคคัลลานะ
 4. พระมหาปันถก

๒๙. พระสาวกรูปใด เป็นเอตทัคคะในการอธิบายความย่อให้พิสดาร ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระขทิรวนิยเรวตะ
 3. พระมหากัจจายนะ
 4. พระปุณณมันตานีบุตร

๓๐. ผู้ใดเคยเอาไฟเผาพื้นหอฉัน ต้องเป็นโรคเรื้อนถึง ๕๐๐ ชาติ ?

 1. พระโมฆราช
 2. พระอชิตะ
 3. พระปิงคิยะ
 4. พระเมตตคู

๓๑. “ข้าพระองค์พิจารณาเห็นโลกอย่างไร มัจจุราชจึงจะไม่แลเห็น” ใครทูลถาม ?

 1. พระอชิตะ
 2. พระเมตเตยยะ
 3. พระโตเทยยะ
 4. พระโมฆราช

๓๒. ชั้นต้น พระสาวกทั้งหลายคิดอย่างไร จึงไม่ให้ราธพราหมณ์บวช ?

 1. เพราะคนแก่มักติดในลาภ
 2. เพราะคนแก่เป็นภาระผู้อื่น
 3. เพราะคนแก่มักสอนยาก
 4. เพราะคนแก่ปฏิบัติลำบาก

๓๓. สำนวนไทยว่า “ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก” พระสาวกรูปใดไม่เป็นเช่นนั้น ?

 1. พระราหุล
 2. พระราธะ
 3. พระฉันนะ
 4. พระวังคีสะ

๓๔. พระสาวกรูปใด จำต้องบวชเพราะบาตรใบเดียว ?

 1. พระอานนท์
 2. พระนันทะ
 3. พระอนุรุทธะ
 4. พระภัททิยะ

๓๕. ข้อใด ตรงกับคำว่า “พึงประพฤติธรรมให้สุจริต” มากที่สุด ?

 1. ประพฤติตรงไปตรงมา
 2. ประพฤติแต่เรื่องดี
 3. ทำแต่บุญ
 4. อบรมวิปัสสนา

๓๖. ข้อใด เป็นปฏิปทาของพระราหุล ?

 1. ใคร่ต่อการศึกษา
 2. มักน้อย สันโดษ
 3. มุ่งประกาศศาสนา
 4. กตัญญูกตเวทิตา

๓๗. พระสาวกรูปใด ได้รับเอตทัคคะด้านทรงพระวินัย ?

 1. พระอุบาลี
 2. พระนันทะ
 3. พระอานนท์
 4. พระสิวลี

๓๘. พระสาวกรูปใด ได้รับเอตทัคคะด้านทิพพจักษุ ?

 1. พระราหุล
 2. พระอนุรุทธะ
 3. พระอัสสชิ
 4. พระภัททิยะ

๓๙. พระสาวกรูปใด เป็นเหมือนเงาที่ติดตามพระพุทธเจ้าไปทุกแห่ง ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระอานนท์
 4. พระนันทะ

๔๐. พระสาวกรูปใด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระพุทธอุปัฏฐาก ?

 1. พระราหุล
 2. พระสารีบุตร
 3. พระอานนท์
 4. พระมหากัสสปะ

ศาสนพิธี

๔๑. สามีจิกรรม คืออะไร ?

 1. แสดงมุทิตาจิต
 2. ทำวัตรสวดมนต์
 3. ขอขมาโทษต่อกัน
 4. เจริญจิตภาวนา

๔๒. วันธรรมสวนะ หมายถึงวันอะไร ?

 1. วันสมาทานศีล
 2. วันประชุมฟังธรรม
 3. วันเข้าพรรษา
 4. วันเทโวโรหณะ

๔๓. การทำบุญ “สตมวาร” ให้แก่ผู้ตาย ตรงกับข้อใด ?

 1. ๗ วัน
 2. ๕๐ วัน
 3. ๑๐๐ วัน
 4. ๑ ปี

๔๔. การสวดพระอภิธรรม นิยมใช้สวดในงานอะไร ?

 1. งาน ๑๐๐ วัน
 2. งานขึ้นบ้านใหม่
 3. งานศพ
 4. งานทำบุญอัฐิ

๔๕. “ทักษิณานุปทาน” มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ทำบุญวันเกิด
 2. ทำบุญอายุ
 3. ทำบุญบ้าน
 4. ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย

๔๖. การเทศน์ตามกาลนิยม คืออย่างไร ?

 1. เทศน์วันธรรมสวนะ
 2. เทศน์สอนประชาชน
 3. เทศน์งานศพ
 4. เทศน์ปุจฉาวิสัชนา

๔๗. การถวายทานที่มิได้เจาะจงผู้รับ หมายถึงข้อใด ?

 1. สังฆทาน
 2. ปาฏิบุคลิกทาน
 3. อภัยทาน
 4. เภสัชทาน

๔๘. ผ้าวัสสิกสาฎก หมายถึงผ้าชนิดใด ?

 1. ผ้าไตรจีวร
 2. ผ้าอาบน้ำฝน
 3. ผ้าสังฆาฏิ
 4. ผ้าบังสุกุล

๔๙. การไหว้ครู จัดเข้าในศาสนพิธีหมวดใด ?

 1. กุศลพิธี
 2. บุญพิธี
 3. ทานพิธี
 4. ปกิณกพิธี

๕๐. ข้อใด ไม่ใช่อุโบสถศีล ?

 1. ปาณาติปาตา เวรมณี
 2. อทินฺนาทานา เวรมณี
 3. อพฺรหฺมจริยา เวรมณี
 4. กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี