ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๙

๑. คุณธรรมอะไร เป็นเครื่องป้องกันความชั่วทางกายวาจา ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๒. คุณธรรมอะไร ทำให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์ ?

 1. ศีล ๕
 2. อิทธิบาท ๔
 3. โอวาท ๓
 4. โลกธรรม ๘

๓. คำว่า “สัตว์มีชีวิต” ในศีลข้อปาณาติบาต ตรงกับข้อใด ?

 1. มนุษย์
 2. สัตว์ปีก
 3. มด แมลง
 4. ถูกทุกข้อ

๔. อาชีพใด รักษาศีลข้อปาณาติบาตได้ยาก ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ค้ามนุษย์
 3. ขายเหล้า
 4. ขายบุหรี่

๕. การเลี้ยงเสือไว้ในกรง เป็นการทรมานสัตว์ลักษณะใด ?

 1. เล่นสนุก
 2. ใช้การ
 3. ผจญสัตว์
 4. กักขัง

๖. การกระทำใด ไม่ใช่การทำร้ายร่างกาย ?

 1. ทำให้พิการ
 2. ทำการผ่าตัด
 3. ทำให้เสียโฉม
 4. ทำให้บาดเจ็บ

๗. ข้อใด ไม่ใช่การรักษาศีลข้ออทินนาทาน ?

 1. หากินทุจริต
 2. หากินสุจริต
 3. ไม่เห็นแก่ได้
 4. รู้จักแบ่งปัน

๘. การซ่อนสิ่งของหลบหนีภาษี จัดเข้าในโจรกรรมใด ?

 1. เบียดบัง
 2. สับเปลี่ยน
 3. ลักลอบ
 4. ยักยอก

๙. การถือเอาสิ่งของคนอื่น มิได้บอกให้เจ้าของรู้ ตรงกับข้อใด ?

 1. หลอก
 2. ลวง
 3. ลักลอบ
 4. หยิบฉวย

๑๐. การทำลายทรัพย์ผู้อื่นให้เสียหาย ชื่อว่าผลาญ ตรงกับข้อใด ?

 1. ปล้นร้านขายทอง
 2. ขโมยของในห้าง
 3. รับส่วยรถบรรทุก
 4. ลอบเผาโรงเรียน

๑๑. การละเมิดศีลข้ออทินนาทาน ส่งผลให้เกิดเป็นคนเช่นไร ?

 1. คนอายุสั้น
 2. คนยากจน
 3. คนพิการ
 4. คนขาดสติ

๑๒. “กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี” บัญญัติขึ้นมิให้ประพฤติผิดเรื่องใด ?

 1. นอกใจคู่ครอง
 2. พูดสับปรับ
 3. ค้ายาเสพติด
 4. ทุจริตที่ดิน

๑๓. หญิงที่เป็นวัตถุต้องห้ามของชาย ตรงกับข้อใด ?

 1. หญิงที่มารดารักษา
 2. หญิงที่บิดารักษา
 3. หญิงที่สามีรักษา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๔. คำพังเพยใด สนับสนุนการถือศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร ?

 1. ปากปราศัย ใจเชือดคอ
 2. ปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลาย
 3. ช้านักน้ำลง จะหมดทาง
 4. มีไม้มีไร่ ก็ปลูกเรือนงาม

๑๕. การรักษาศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร ได้ชื่อว่าเว้นอบายมุขข้อใด ?

 1. เที่ยวผู้หญิง
 2. เล่นการพนัน
 3. ดื่มน้ำเมา
 4. เกียจคร้าน

๑๖. การรักษาศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร ช่วยลดปัญหาสังคมด้านใด ?

 1. เศรษฐกิจ
 2. คนว่างงาน
 3. ละเมิดทางเพศ
 4. คอรัปชั่น

๑๗. การขายบริการทางเพศ มีความเสียหายอย่างไร ?

 1. เสียชื่อเสียง
 2. เสียนามสกุล
 3. พ่อแม่เสียใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๘. การพูดโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจ ผิดศีลเพราะเหตุใด ?

 1. เพราะเรื่องที่พูดไม่เป็นเรื่องจริง
 2. เพราะคิดจะพูดให้คลาดเคลื่อน
 3. เพราะผู้ฟังเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริง
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. การพูดยุแหย่ให้คนอื่นแตกกัน จัดเป็นวจีทุจริตใด ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดส่อเสียด
 3. พูดคำหยาบ
 4. พูดเพ้อเจ้อ

๒๐. การพูดในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ จัดเป็นวจีทุจริตใด ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดส่อเสียด
 3. พูดคำหยาบ
 4. พูดเพ้อเจ้อ

๒๑. ในนิทานอีสป โคนันทวิสาลไม่ยอมลากเกวียน เพราะคำพูดใด ?

 1. คำเท็จ
 2. คำส่อเสียด
 3. คำหยาบ
 4. คำเพ้อเจ้อ

๒๒. การรักษาศีลข้อมุสาวาท ชื่อว่าประพฤติสุจริตใด ?

 1. กายสุจริต
 2. วจีสุจริต
 3. มโนสุจริต
 4. ถูกทุกข้อ

๒๓. ศีลข้อมุสาวาท ควรประพฤติคู่กับกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. เมตตา กรุณา
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. สำรวมในกาม
 4. ความมีสัตย์

๒๔. การเว้นจากการดื่มน้ำเมา ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลด้านใด ?

 1. ขาดขันติ
 2. ขาดศรัทธา
 3. ขาดสติ
 4. ขาดเมตตา

๒๕. “งดเหล้าเข้าพรรษา” รณรงค์ให้ประชาชนรักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อที่ ๒
 2. ข้อที่ ๓
 3. ข้อที่ ๔
 4. ข้อที่ ๕

๒๖. ข้อใด ไม่ใช่การเว้นจากการดื่มน้ำเมา ?

 1. จน เครียด กินเหล้า
 2. เลิกเหล้า เลิกจน
 3. ไม่ขับรถขณะเมาสุรา
 4. ห้ามขายสุราแก่เด็ก

๒๗. โรคพิษสุราเรื้อรัง เกิดขึ้นเพราะไม่สำรวมระวังในอะไร ?

 1. ตา
 2. หู
 3. จมูก
 4. ลิ้น

๒๘. การละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดของพระอริยเจ้า จัดเป็นวิรัติใด ?

 1. สัมปัตตวิรัติ
 2. สมาทานวิรัติ
 3. สมุจเฉทวิรัติ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๙. แม้สบโอกาสจะฆ่าได้ แต่ก็ไม่ฆ่า มีสติยับยั้งได้ จัดเป็นวิรัติใด ?

 1. สัมปัตตวิรัติ
 2. สมาทานวิรัติ
 3. สมุจเฉทวิรัติ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๐. ความตั้งใจในการไม่ฆ่าสัตว์ ของบุคคลผู้ถือศีล จัดเป็นวิรัติใด ?

 1. สัมปัตตวิรัติ
 2. สมาทานวิรัติ
 3. สมุจเฉทวิรัติ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๑. ข้อใด หมายถึงกัลยาณธรรม ?

 1. ธรรมมีอุปการะมาก
 2. ธรรมที่คู่กับศีล ๕
 3. ธรรมทำบุคคลให้งาม
 4. ธรรมคุ้มครองโลก

๓๒. เมื่อเราได้รับความลำบาก ใครสามารถให้ความช่วยเหลือได้ ?

 1. คนใจแคบ
 2. คนใจจืด
 3. คนใจกว้าง
 4. คนใจดำ

๓๓. ในหลวงพระราชทานสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จัดเข้าในคุณธรรมข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๓๔. พ่อค้าขายเสื้อ “เรารักในหลวง” เกินกว่าราคาที่กำหนดไว้ ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?

 1. วัตถุ
 2. บุคคล
 3. กิจการ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๕. การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” อนุโลมในกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. ความมีสัตย์
 2. ความสำรวมในกาม
 3. ความมีกรุณา
 4. การเลี้ยงชีวิตชอบ

๓๖. สามีประพฤติตนอย่างไร จึงชื่อว่าบำเพ็ญสทารสันโดษ ?

 1. สันโดษในการแสวงหา
 2. สันโดษในคู่ครอง
 3. สันโดษในการบริโภค
 4. สันโดษในการรับ

๓๗. การทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีของสามี เรียกว่าอะไร ?

 1. ปติวัตร
 2. วิธีวัตร
 3. จริยาวัตร
 4. กิจวัตร

๓๘. คุณธรรมที่จะนำพาให้คู่ครองไม่แตกร้าว โดยตรงได้แก่ข้อใด ?

 1. ไม่ดื่มเหล้า
 2. ไม่เจ้าชู้
 3. ไม่ทำอดสู
 4. ไม่หูเบา

๓๙.ข้อใด ไม่จัดเข้าในความมีสัตย์ ๔ ประการ ?

 1. ความสวามิภักดิ์
 2. ความซื่อตรง
 3. ความสมานฉันท์
 4. ความกตัญญู

๔๐. คำว่า “ทรงพระเจริญ” ที่พสกนิกรชาวไทยร่วมใจกันเปล่งถวายในหลวงชื่อว่าประพฤติกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. ความสวามิภักดิ์
 2. ความกตัญญู
 3. ความเที่ยงธรรม
 4. ความซื่อตรง

๔๑. “ผู้น้อยไม่ซื่อสัตย์ ก็เสีย” ผู้พูดต้องการสอนเรื่องอะไร ?

 1. ความกตัญญู
 2. ความเสียสละ
 3. ความซื่อตรง
 4. ความรอบคอบ

๔๒. “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” ผู้พูดประสงค์คุณธรรมใด ?

 1. สัจจะ
 2. ทมะ
 3. ขันติ
 4. จาคะ

๔๓. การประพฤติตามหลักความมีสติรอบคอบ ตรงกับข้อใด ?

 1. ไม่ขับรถขณะเมา
 2. ขับรถระวังคน
 3. ข้ามถนนระวังรถ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๔. การทำงานลักษณะใด ชื่อว่า ไม่เลินเล่อในการงาน ?

 1. ไม่ขวนขวาย
 2. ไม่ทอดธุระ
 3. ไม่รับผิดชอบ
 4. ไม่ตรงเวลา

๔๕. ในมหาเวสสันดรชาดก กล่าวว่า “ชูชกท้องแตกตาย” เพราะขาดความพอดีในเรื่องใด ?

 1. อายุสังขาร
 2. อาหาร
 3. ความตาย
 4. อารมณ์

๔๖. คนตระหนี่เลี้ยงชีวิตแบบอดๆ อยากๆ เปรียบได้กับข้อใด ?

 1. ต้นไม้ใส่ปุ๋ย
 2. ต้นไม้พรวนดิน
 3. ต้นไม้รดน้ำ
 4. ต้นไม้ขาดน้ำ

๔๗.กัลยาณธรรมใด เป็นเครื่องพิจารณาในการใช้สอยวัตถุสิ่งของที่ฟุ่มเฟือยทำให้ใจคนหลงลำพอง ?

 1. สติ
 2. สัจจะ
 3. ฉันทะ
 4. วิริยะ

๔๘. ความมีสติรอบคอบ เป็นอุปการะแก่ศีลข้อใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. มุสาวาท
 4. สุราเมรัย

๔๙. ความมีสติรอบคอบ ควบคุมอะไรมิให้ผิดพลาด ?

 1. การทำ
 2. การพูด
 3. การคิด
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐. การรักษาศีล ๕ บำเพ็ญกัลยาณธรรม มีผลดีต่อสังคมด้านใด ?

 1. พัฒนาคุณธรรม
 2. พัฒนาจิตใจ
 3. พัฒนาเศรษฐกิจ
 4. พัฒนาทุกด้าน