ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๕

เครื่องป้องกันความชั่วทางกายวาจา คือข้อใด ?

 1. ศีล
 2. สมาธิ
 3. ปัญญา
 4. ภาวนา

ผู้ปรารถนาจะอบรมจิตให้ตั้งมั่น ควรทำสิ่งใดก่อน ?

 1. ฝึกสมาธิ
 2. รักษาศีล
 3. สวดมนต์
 4. ฟังเทศน์

ศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้มนุษย์มีความสะอาดในด้านใด ?

 1. กายกับใจ
 2. วาจากับใจ
 3. กายวาจาใจ
 4. กายกับวาจา

การรักษาศีลข้อที่ ๑ มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร ?

 1. ไม่ทำร้ายกัน
 2. ไม่เล่นการพนัน
 3. ไม่คบชู้
 4. ไม่เสพสิ่งเสพติด

การรักษาศีลข้อที่ ๑ ป้องกันเรื่องใด ?

 1. ความโหดร้าย
 2. ความมักมาก
 3. ความใจง่าย
 4. ความงมงาย

สัตว์ที่ห้ามฆ่าในศีลข้อที่ ๑ ตรงกับข้อใด ?

 1. มนุษย์
 2. สัตว์เดรัจฉาน
 3. สัตว์ในครรภ์
 4. ถูกทุกข้อ

ข้อใด จัดเป็นปาณาติบาต ?

 1. ฆ่าสัตว์นรก
 2. ฆ่าเปรต
 3. ฆ่าอสูรกาย
 4. ฆ่าสัตว์

อะไร เป็นวัตถุแห่งปาณาติบาต ?

 1. ปลา
 2. ต้นไม้
 3. ทรัพย์สิน
 4. สุรา

เจตนาที่ให้สำเร็จปาณาติบาต ตรงกับข้อใด ?

 1. จงใจฆ่า
 2. จงใจขโมย
 3. จงใจพูดเท็จ
 4. จงใจดื่มสุรา

ข้อใด เกี่ยวข้องกับศีลข้อที่ ๑ ?

 1. กักขัง
 2. สมโจร
 3. ผลาญ
 4. ส่อเสียด

จงใจขับรถชนผู้อื่นถึงขาขาด เป็นอนุโลมปาณาติบาตข้อใด ?

 1. ทำให้พิการ
 2. ทำให้เสียโฉม
 3. เล่นสนุก
 4. ทำให้บาดเจ็บ

ใช้การ ได้แก่การกระทำในข้อใด ?

 1. ไม่ให้หยุดพักผ่อน
 2. เลี้ยงไว้ในกรง
 3. ล่ามโซ่ไม่ให้หนี
 4. เลี้ยงไว้กัดกัน

ข้อใด ไม่นับเข้าในวัตถุแห่งอทินนาทาน ?

 1. ของมีกรรมสิทธิ์
 2. ของมีลิขสิทธิ์
 3. ของมีเจ้าของ
 4. ของที่สละทิ้ง

อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ทรัพย์เช่นใด ?

 1. รถยนต์
 2. โฉนดที่ดิน
 3. เงินทอง
 4. ที่ดิน

การกระทำใด จัดเป็นอทินนาทานเพราะทรัพย์สินของตนเอง ?

 1. บุกรุกป่าชายเลน
 2. บุกรุกป่าสงวน
 3. ลักขุดทรายในแม่น้ำ
 4. หลบเลี่ยงภาษี

ยืมเงินคนอื่นแล้วไม่ใช้คืน จัดเข้าในโจรกรรมข้อใด ?

 1. สับเปลี่ยน
 2. ยักยอก
 3. ตระบัด
 4. กรรโชก

ข้อใด เป็นโจรกรรมข้อว่า ฉก ?

 1. วิ่งราว
 2. กรรโชก
 3. ยักยอก
 4. สับเปลี่ยน

พูดโกหกเพื่อเอาของของเขา ตรงกับข้อใด ?

 1. ลับ
 2. ลวง
 3. พราง
 4. หลอก

ลักของที่เคลื่อนที่ได้ ศีลขาดตอนไหน ?

 1. เจ้าของปลงใจ
 2. เจ้าของทอดธุระ
 3. ของเคลื่อนจากที่ตั้ง
 4. ของชำรุดเสียหาย

การรับซื้อของโจร มีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร ?

 1. หย่าร้าง
 2. แตกแยก
 3. โจรชุกชุม
 4. ทะเลาะวิวาท

การทุบทำลายทรัพย์สินคนอื่นให้เสียหาย ตรงกับข้อใด ?

 1. หยิบฉวย
 2. ผลาญ
 3. กรรโชก
 4. ตระบัด

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ใด ?

 1. ให้มีเมตตาต่อผู้อื่น
 2. ให้ยินดีในคู่ครองตน
 3. ให้ช่วยเหลือผู้อื่น
 4. ให้ยินดีในสมบัติตน

สามีภรรยาที่มีความรักความซื่อตรงต่อกัน เพราะมีศีลข้อใด ?

 1. ปาณาติปาตา เวรมณี
 2. อทินนาทานา เวรมณี
 3. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี
 4. มุสาวาทา เวรมณี

ล่วงประเวณี ในศีลข้อที่ ๓ ตรงกับข้อใด ?

 1. ทำชื่อเสียงให้เสียหาย
 2. ทำทรัพย์สินให้เสียหาย
 3. ทำเชื้อสายให้เสียหาย
 4. ทำการงานให้เสียหาย

หญิงชายที่ห้ามไว้ในศีลข้อที่ ๓ มีกี่จำพวก ?

 1. ๑๐ จำพวก
 2. ๒๐ จำพวก
 3. ๓๐ จำพวก
 4. ๔๐ จำพวก

หญิงที่อยู่ในความพิทักษ์รักษาของบิดามารดา ตรงกับข้อใด ?

 1. ลูกสาว
 2. ลูกสะใภ้
 3. หลานสาว
 4. หลานสะใภ้

ปัญหาสังคมข้อใด เกิดเพราะละเมิดศีลข้อที่ ๓ ?

 1. หย่าร้าง
 2. อาชญากรรม
 3. ลักขโมย
 4. ทำร้ายร่างกาย

พูดอย่างไร เรียกว่า มุสา ?

 1. พูดให้เข้าใจผิด
 2. พูดให้ทะเลาะกัน
 3. พูดให้แตกแยก
 4. พูดให้เจ็บใจ

การแสดงความเท็จเกิดขึ้นได้ทางใด ?

 1. วาจาและใจ
 2. กายและวาจา
 3. กายและใจ
 4. กายวาจาและใจ

นำเอกสารที่เป็นเท็จมาแสดงในที่ประชุม เป็นมุสาเกิดทางใด ?

 1. กาย
 2. วาจา
 3. ใจ
 4. วาจา ใจ

โทษของมุสา ตรงกับข้อใด ?

 1. ขาดคนเชื่อถือ
 2. ขาดคนเมตตา
 3. ขาดคนสงสาร
 4. ขาดคนเห็นใจ

การอวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เป็นจริง ตรงกับข้อใด ?

 1. ทนสาบาน
 2. ทำเล่ห์กระเท่ห์
 3. ทำเลศ
 4. เสริมความ

ไม่เจ็บป่วย ทำท่าทางให้เขาเห็นว่าเจ็บป่วย ตรงกับข้อใด ?

 1. ทนสาบาน
 2. ทำเล่ห์กระเท่ห์
 3. มารยา
 4. อำความ

การดื่มสุราเป็นเหตุให้เกิดโทษแก่ตนและคนอื่น ตรงกับข้อใด ?

 1. ประพฤติน่าอดสู
 2. ทอนกำลังปัญญา
 3. ก่อการวิวาท
 4. เสียสุขภาพ

นโยบายปราบปรามยาเสพติด สนับสนุนศีลข้อใด ?

 1. ศีลข้อที่ ๑
 2. ศีลข้อที่ ๓
 3. ศีลข้อที่ ๔
 4. ศีลข้อที่ ๕

ข้อใด เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับศีลข้อที่ ๕ ?

 1. ห้ามฆ่าสัตว์ในวัด
 2. ห้ามดื่มสุราในวัด
 3. ห้ามขายอาวุธในวัด
 4. ห้ามเล่นการพนันในวัด

ข้อใด ได้ชื่อว่าประพฤติตนอยู่ในศีลข้อที่ ๕ ?

 1. ไม่ฆ่าสัตว์
 2. ไม่ลักทรัพย์
 3. ไม่เจ้าชู้
 4. ไม่ดื่มสุรา

กิริยาที่งดเว้นจากการล่วงละเมิดข้อห้ามในศีล ๕ เรียกว่าอะไร ?

 1. สมบัติ
 2. วิรัติ
 3. เจตนา
 4. กัลยาณธรรม

การจะรักษาศีล ๕ ให้มั่นคงต้องมีอะไรสนับสนุน ?

 1. วิรัติ
 2. เจตนา
 3. กัลยาณธรรม
 4. กัลยาณศีล

การรักษาศีลของพระภิกษุและสามเณร จัดเป็นวิรัติใด ?

 1. สมาทานวิรัติ
 2. สัมปัตตวิรัติ
 3. สมุจเฉทวิรัติ
 4. ถูกทุกข้อ

การงดเว้นที่เรียกว่าสมุจเฉทวิรัติ มีลักษณะเช่นไร ?

 1. งดเว้นเฉพาะหน้า
 2. งดเว้นชั่วคราว
 3. งดเว้นเฉพาะข้อ
 4. งดเว้นเด็ดขาด

กัลยาณธรรมข้อใด สนับสนุนให้คนมีอาชีพสุจริต ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. สัมมาอาชีวะ
 4. กามสังวร

คนพูดมุสาทำให้ขาดกัลยาณธรรมใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. ความมีสัจจะ
 4. ความมีสติ

คนขาดกัลยาณธรรมใด ไม่สามารถรักษาศีลข้อ ๑ ให้บริบูรณ์ได้ ?

 1. เมตตา
 2. ความมีสัจจะ
 3. กามสังวร
 4. ความมีสติ

คุณธรรมเช่นไร เรียกว่า กรุณา ?

 1. ปรารถนาให้เขาเป็นสุข
 2. ปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์
 3. ปรารถนาให้เขาได้ดี
 4. ปรารถนาให้เขารุ่งเรือง

พ่อแม่ปรารถนาให้ลูกได้ดี เพราะมีกัลยาณธรรมใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

การกระทำใด เรียกว่า ประพฤติเป็นธรรมในกิจการ ?

 1. ซื่อตรงต่อลูกค้า
 2. ซื่อตรงต่อสินค้า
 3. ซื่อตรงต่อเวลา
 4. ซื่อตรงต่อเจ้านาย

กัลยาณธรรมข้อ ๓ ทำให้คนประพฤติเช่นไร ?

 1. สำรวมในกาม
 2. ให้มีสติ
 3. มีอาชีพสุจริต
 4. มีความซื่อสัตย์

บุคคลประพฤติเช่นไร เรียกว่า มีสัจจะ ?

 1. ทำดี
 2. พูดดี
 3. คิดดี
 4. ปรารถนาดี

บุคคลจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ต้องปฏิบัติอย่างไร ?

 1. มีศีลธรรม
 2. มีความเสียสละ
 3. มีความเอื้อเฟื้อ
 4. มีความมัธยัตถ์