ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. สิ่งที่ไม่ควรล่วงละเมิดคืออะไร ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๒. ศีล ๕ เป็นประโยชน์แก่ใครบ้าง ?

 1. ตนเอง
 2. ครอบครัว
 3. สังคม
 4. ถูกทุกข้อ

๓. หลักธรรมใดเป็นพื้นฐานให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๔. เบญจศีลเป็นข้อปฏิบัติสำหรับใคร ?

 1. ภิกษุ
 2. สามเณร
 3. แม่ชี
 4. คนธรรมดา

๕. เบญจศีลได้แก่ศีลประเภทใด ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีล ๑๐
 4. ศีล ๒๒๗

๖. ข้อใดเป็นการทำผิดศีลข้อ ๑ ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักของคนอื่น
 3. เสพยาบ้า
 4. พูดโกหก

๗. ข้อใดเกี่ยวข้องกับศีลข้อ ๑ ?

 1. จี้ปล้น
 2. ทำร้ายร่างกาย
 3. รับสินบน
 4. พูดเหลวไหล

๘. การไม่เบียดเบียนสัตว์จัดเข้าในศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๙. ทรกรรมหมายถึงการกระทำที่ขาดความเมตตาปราณีแก่ใคร ?

 1. เด็ก
 2. สตรีมีครรภ์
 3. คนชรา
 4. สัตว์

๑๐. อะทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ คือศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๑๑. การกระทำใดผิดศีลข้อ ๒ ?

 1. ขโมยของเพื่อน
 2. ยิงนกตกปลา
 3. โกหกครู
 4. เสพยาบ้า

๑๒. สิ่งใดโจรลักขโมยไปไม่ได้ ?

 1. สมุด
 2. ดินสอ
 3. ปากกา
 4. ความดี

๑๓. ข้อใดเป็นความดีที่เกิดจากการรักษาศีลข้อ ๒ ?

 1. เลี้ยงสัตว์
 2. เก็บของได้คืนเจ้าของ
 3. พูดสุภาพ
 4. ห่างไกลยาบ้า

๑๔. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ คือศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๑๕. การกระทำใดผิดศีลข้อ ๓ ?

 1. ฆ่าศัตรู
 2. คดโกง
 3. เสพยา
 4. คบชู้

๑๖. ศีลข้อใดป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๕

๑๗. ศีลข้อ ๔ ให้ปฏิบัติตนอย่างไร ?

 1. พูดความจริง
 2. ทำการบ้าน
 3. ช่วยงานบ้าน
 4. เก็บขยะ

๑๘. คำพูดเช่นไรไม่ผิดศีลข้อ ๔ ?

 1. พูดชม
 2. พูดหยาบคาย
 3. พูดยุแหย่
 4. พูดจาสุภาพ

๑๙. ทำอย่างไรชื่อว่ารักษาศีลข้อ ๔ ?

 1. ไม่ฆ่าสัตว์
 2. ไม่ลักขโมย
 3. ไม่ประพฤติผิดในกาม
 4. ไม่พูดเท็จ

๒๐. คนพูดมุสามีพฤติกรรมเช่นไร ?

 1. เกียจคร้าน
 2. ตื่นสาย
 3. ชอบโกหก
 4. ชอบลักขโมย

๒๑. คำพูดเช่นไรหมายถึงพูดเท็จ ?

 1. รู้บอกว่ารู้
 2. เห็นบอกว่าเห็น
 3. รู้บอกไม่รู้
 4. ถูกทุกข้อ

๒๒. ศีลข้อ ๕ ให้งดเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักขโมย
 3. พูดโกหก
 4. ดื่มเหล้า

๒๓. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการงดเหล้าเข้าพรรษา ?

 1. ลดค่าใช้จ่าย
 2. ลดการทุจริต
 3. ลดการทะเลาะ
 4. ลดอุบัติเหตุ

๒๔. ข้อใดเป็นความเสียหายเกิดจากการทำผิดศีลข้อ ๕ ?

 1. ทำลายข้าวของ
 2. ทุบตีผู้อื่น
 3. ทะเลาะวิวาท
 4. ถูกทุกข้อ

๒๕. ข้อใดไม่จัดเป็นของมึนเมาในศีลข้อ ๕ ?

 1. เบียร์
 2. ยาดองเหล้า
 3. กาแฟ
 4. ยาบ้า

๒๖. การเสพติดของมึนเมาทำให้เกิดอาการใด ?

 1. มึนงง
 2. อาเจียน
 3. ประสาทหลอน
 4. ถูกทุกข้อ

๒๗. ศีลข้อใดช่วยลดปัญหายาเสพติด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๒๘. การรักษาศีลข้อ ๕ ส่งเสริมให้เกิดนิสัยเช่นใด ?

 1. อดทน
 2. ซื่อสัตย์
 3. กตัญญูรู้คุณ
 4. มีสติรอบคอบ

๒๙. อานิสงส์ของการรักษาศีลข้อว่า สีเลนะ โภคะสัมปะทา ได้แก่ข้อใด ?

 1. มีฐานะมั่นคง
 2. เกิดบนสวรรค์
 3. เกิดเป็นพรหม
 4. ไปนิพพาน

๓๐. อานิสงส์ของการรักษาศีลข้อว่า สีเลนะ สุคะติง ยันติ ได้แก่ข้อใด ?

 1. เศรษฐกิจดี
 2. ครอบครัวมั่นคง
 3. เกิดเป็นเทวดา
 4. ไปนิพพาน

๓๑. หลักธรรมใดสำหรับให้คนทั่วไปปฏิบัติร่วมกับศีล ๕ ?

 1. เบญจขันธ์
 2. เบญจศีล
 3. เบญจธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๓๒. เบญจธรรมหมายถึงการกระทำในข้อใด ?

 1. ละชั่ว
 2. ทำความดี
 3. ทำใจให้ผ่องใส
 4. ถูกทุกข้อ

๓๓. หลักธรรมใดไม่จัดอยู่ในเบญจธรรม ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. ขันติ
 4. สัจจะ

๓๔. เมตตากรุณาควรปฏิบัติร่วมกับศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๓๕. เมตตากรุณาสนับสนุนการแก้ปัญหาใด ?

 1. ฆาตกรรม
 2. โจรกรรม
 3. ทุจริตคอรัปชั่น
 4. ยาเสพติด

๓๖. กัลยาณธรรมข้อใดทำให้มนุษย์ไม่เบียดเบียนต่อกัน ?

 1. เมตตากรุณา
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. วาจาสัตย์
 4. สติรอบคอบ

๓๗. สัมมาอาชีวะ ในกัลยาณธรรมข้อ ๒ หมายถึงอะไร ?

 1. โตไปไม่โกง
 2. ตั้งใจเรียน
 3. ช่วยงานกลุ่ม
 4. เชื่อฟังครู

๓๘. การค้าประเภทใดเป็นกัลยาณธรรมข้อสัมมาอาชีวะ ?

 1. ค้าประเวณี
 2. ค้าผลไม้
 3. ค้ามนุษย์
 4. ค้ายาบ้า

๓๙. คนประเภทใดถือว่าขาดกัลยาณธรรมข้อสัมมาอาชีวะ ?

 1. คนเมา
 2. คนบ้า
 3. คนโกง
 4. คนกล้า

๔๐. อาชีพใดขัดต่อกัลยาณธรรมข้อสัมมาอาชีวะ ?

 1. ขายอาหาร
 2. ขายของหนีภาษี
 3. ขายของมือสอง
 4. ขายขนม

๔๑. กัลยาณธรรมข้อกามสังวรเป็นหลักปฏิบัติระหว่างใครกับใคร ?

 1. ลูกกับพ่อแม่
 2. ศิษย์กับครู
 3. สามีกับภรรยา
 4. นายกับบ่าว

๔๒. กัลยาณธรรมข้อกามสังวรทำให้ผู้ปฏิบัติไม่ผิดศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๔๓. การปฏิบัติตามกัลยาณธรรมข้อกามสังวรจะเกิดผลเช่นไร ?

 1. คู่ครองเป็นสุข
 2. ครอบครัวอบอุ่น
 3. สังคมสงบสุข
 4. ถูกทุกข้อ

๔๔. พูดจริง ทำจริง เป็นการปฏิบัติตามกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. เมตตากรุณา
 2. กามสังวร
 3. สัจจะ
 4. สติสัมปชัญญะ

๔๕. ความซื่อสัตย์มีความหมายตรงกับกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. สัจจะ
 4. สติสัมปชัญญะ

๔๖. ความซื่อสัตย์สนับสนุนการรักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๔๗. สติสัมปชัญญะสนับสนุนการรักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๕

๔๘. ถ้าจะขับรถให้ปลอดภัยต้องใช้กัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. สติสัมปชัญญะ
 2. สัจจะ
 3. กามสังวร
 4. สัมมาอาชีวะ

๔๙. ผู้ไม่ปฏิบัติตามกัลยาณธรรมข้อสติสัมปชัญญะจะเป็นคนเช่นไร ?

 1. ระมัดระวัง
 2. ยับยั้งชั่งใจ
 3. หมกมุ่นในอบายมุข
 4. รอบคอบ

๕๐. การปฏิบัติตนตามหลักเบญจธรรมมีประโยชน์อย่างไร ?

 1. ไม่ผิดศีล
 2. ชีวิตมีคุณค่า
 3. สังคมสงบสุข
 4. ถูกทุกข้อ