ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. 2543

1. ข้อใดเป็นประโยชน์สูงสุด ในการศึกษาเบญจศีล-เบญจธรรม ?

 • เพื่อให้รอบรู้วิทยาการแขนงต่าง ๆ
 • เพื่อส่งเสริมสติปัญญา ให้เฉลียวฉลาด
 • เพื่อแก้ไขกรณีพิพาท ทางศาสนาที่เกิดขึ้นในสังคม
 • เพื่อรู้หลักธรรม และนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

2. ข้อใดไม่ใช่ความหมายที่โยงใยกับคำว่า “ ศีล ” ?

 • อาบัติ
 • วินัย
 • วิรัติ
 • ปกติ หรือ เย็น

3. ศีลแต่ละข้อ มีส่วนประกอบเป็นเครื่องตัดสินว่า ผิด หรือ ไม่ผิด ส่วนประกอบแต่ละข้อ เรียกว่าอะไร ?

 • สิกขาบท
 • วิรัติ
 • ข้อ
 • องค์

4. ข้อใด กล่าวถูกต้อง ?

 • วิรัติ คือเจตนางดเว้นจากความชั่ว
 • กัลยาณธรรม คือ การละเว้นข้อห้าม
 • เบญจศีล มีวิรัติเป็นธรรมคู่กัน
 • ผู้มีศีล 5 ได้ชื่อว่ามีกัลยาณธรรม

5. ข้อปฏิบัติที่เรียกว่า “ สิกขาบท ” หมายถึงอะไร ?

 • องค์ประกอบของศีล
 • ข้อยกเว้นของศีล
 • ศีลข้อหนึ่ง ๆ
 • เครื่องอุดหนุนให้ศีลผ่องใส

6. ศีล 5 และธรรม 5 มีความสำคัญอย่างไร ?

 • ช่วยสงวนพันธุ์สัตว์
 • ช่วยลดคดีหมิ่นประมาท
 • ทำให้การเบียดเบียนกันลดลง
 • ทำให้เศรษฐกิจมีความมั่นคงขึ้น

7. โจรกรรมโดยใช้กุญแจผีเปิดประตูบ้าน และนำของมีค่าไป จัดเป็น…?

 • ขโมย
 • ตัดช่อง
 • ลักลอบ
 • ปลอม

8. ความแตกร้าวในหมู่มนุษย์ ความไม่ไว้วางใจกัน ป้องกันได้ด้วยศีลข้อใด ?

 • กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี
 • มุสาวาทา เวรมณี
 • ปาณาติปาตา เวรมณี
 • อทินนาทานา เวรมณี

9. คำว่า “ สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา ” กล่าวถึงอะไร ?

 • อาราธนาศีล
 • อานิสงส์ศีล
 • สมาทานศีล
 • นิจศีล

10. เบญจศีล กับกัลยาณธรรม ข้อใดไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน ?

 • ไม่ดื่มน้ำเมา – มีสติรอบคอบ
 • ไม่แย่งชิงของรัก – เมตตากรุณา
 • ไม่พูดเท็จ – ความสัตย์
 • ไม่ลักทรัพย์ – มีอาชีพสุจริต

11. เท็จจริงเพียงไรกับข้อที่ว่า ทรัพย์ที่ได้มาด้วยโจรกรรม ไม่นำความสุขมาให้ ?

 • เห็นด้วย เพราะสักวันหนึ่งกรรมจะตามทัน
 • เห็นด้วย เพราะสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
 • ไม่เห็นด้วย เพราะคนทุจริตร่ำรวย และอยู่เป็นสุข
 • ไม่เห็นด้วย เพราะไม่มีเงิน ก็ไม่มีความสุข

12. โจรปล้นแล้วฆ่าเจ้าของทรัพย์ตายโดยจงใจ ตกอยู่ในฐานอะไร ?

 • ฐานแห่งโลภะ
 • ฐานแห่งโทสะ
 • ฐานแห่งโมหะ
 • ฐานแห่งพยาบาท

13. ยืมหนังสือห้องสมุดไปแล้ว ไม่ส่งคืน เก็บเอาไว้เป็นของตน จัดเป็นโจรกรรมประเภทไหน ?

 • กรรโชก
 • ฉก
 • ปล้น
 • ตระบัด

14. การชนวัว ตีไก่ เป็นลักษณะของการทรมานแบบใด ?

 • การใช้งาน
 • การเล่นสนุก
 • การผจญสัตว์
 • การเล่นกีฬา

15. ในศีลข้อที่ 3 ข้อใดไม่ใช่หญิงที่จารีตห้าม ?

 • ลูกหลานตนเอง
 • แม่ชี
 • ภิกษุณี สามเณรี
 • หญิงที่เป็นใหญ่ด้วยตนเอง

16. เพราะเหตุไรศีลข้อที่ 3 จึงจัดให้อยู่ในกลุ่มเบญจศีลด้วย ?

 • เพราะมนุษย์มีราคะ
 • เพราะมนุษย์มีโทสะ
 • เพราะมนุษย์มีโมหะ
 • เพราะมนุษย์ต้องอยู่เป็นคู่

17. ประเทศไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนา เหตุไฉนข่าวการละเมิดศีลข้อที่ 3 จึงมีอยู่มาก ?

 • มีการเรียนรู้ แต่ไม่นำมาปฏิบัติ
 • กระแสวัตถุนิยมรุนแรง
 • ไม่มีการยกย่องคนดีให้ปรากฏ
 • ถูกทุกข้อ

18. อาการแห่งมุสาวาท ได้แก่ ?

 • มุสาทางกาย
 • มุสาทางวาจา
 • มุสาทางกาย วาจา
 • มุสาทางกาย วาจา ใจ

19. ผู้ใดแสดงอาการมุสา ประเภททำเลศ ?

 • นาย ก. ยุให้เขาแตกกัน
 • นาย ข. อวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่จริง
 • นาย ค. พูดโกหกเกินความจริง
 • นาย ง. พูดโกหกเล่นสำนวนต่าง ๆ

20. การวิวาทกัน บันดาลโทสะแล้วฆ่ากันตาย เป็นการผิดศีลโดยอาการอย่างไร ?

 • โดยเจตนา
 • โดยไม่เจตนา
 • โดยไตร่ตรองไว้ก่อน
 • โดยฐานพยาบาท

21. ข้อใด หมายถึง ปฏิสสวะ…?

 • ผิดสัญญา เสียสัตย์ คืนคำ
 • ผิดสัญญา พลั้งเผลอ
 • เสียสัตย์ คืนคำ สำคัญผิด
 • ถูกทุกข้อ

22. พระสงฆ์เทศน์เกี่ยวกับสัตว์พูดได้ ถือว่าขาดศีลข้อที่ 4 หรือไม่ ?

 • ขาดศีล เพราะสัตว์พูดไม่ได้
 • ไม่ขาดศีล เพราะใคร ๆ ก็รู้ว่าสัตว์พูดไม่ได้
 • ไม่ขาดศีล เพราะเป็นโวหารของผู้เทศน์
 • ไม่ขาดศีล เพราะเป็นนิทานชาดกในคัมภีร์

23. ข้อใด ไม่จัดเป็นองค์ประกอบของศีลข้อที่ 4 ?

 • ตั้งใจพูดให้ผิด
 • พยายามพูดให้เท็จ
 • ข้อความที่ไม่เป็นเท็จ
 • มีผู้ฟังเข้าใจตามที่พูด

24. พุทธภาษิตว่า “ คนพูดไม่จริง ย่อมตกนรก ” หมายความว่า…?

 • พูดดี เป็นศรีแก่ปาก
 • ปากเป็นเอก เลขเป็นโท
 • ปลาหมอ ตายเพราะปาก
 • ผิดทุกข้อ

25. นิทานอีสป เรื่องเด็กเลี้ยงแกะ เป็นอาการของผู้ทำผิดในลักษณะใด ?

 • มุสา
 • เสริมความ
 • สัปปลับ
 • อำความ

26. นักเขียนบางคนต้องดื่มสุรา จึงเขียนผลงานได้ดี ไม่ขัดกับศีลข้อที่ 5 หรือ ?

 • ขัดกัน แต่อนุโลมเป็นข้อยกเว้นได้
 • ไม่ขัดกัน เพราะระดับความเมาของคนต่างกัน
 • ไม่ขัดกัน เพราะมีการพักบางขณะ
 • ขัดกัน เพราะไม่มีข้อยกเว้น

27. ข้อใด ไม่จัดเป็นโทษของน้ำเมา ?

 • เกิดโรคมาลาเรีย
 • ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
 • เสียทรัพย์สมบัติ
 • พ่อแม่ พลอยเสียชื่อเสียงด้วย

28. สิ่งที่เรียกว่า “ เมรัย ” มีลักษณะอย่างไร ?

 • น้ำเมาที่กลั่นเพื่อให้เข้มข้น
 • น้ำเมาที่เกิดจากการหมัก หรือดอง
 • ฝิ่น กัญชา เฮโรอีน
 • ถูกทุกข้อ

29. ในศีลทั้ง 5 ข้อ ข้อใดที่ล่วงแล้วสามารถทำผิดข้ออื่นได้อีก ?

 • ข้อที่ 5
 • ข้อที่ 4
 • ข้อที่ 3
 • ข้อที่ 2

30. การสูบฝิ่น สูบกัญชา เสพยาบ้า ยาอี จัดว่าผิดศีลข้อ 5 หรือไม่ ?

 • ไม่ผิดศีล เพราะการค้าขายทำให้เศรษฐกิจขยายตัว
 • ไม่ผิดศีล เพราะไม่มีข้อห้ามในพุทธบัญญัติ
 • ผิดศีล เพราะจัดเป็นเมรัย
 • ผิดศีล เพราะจัดเป็นยาเสพติดให้โทษ

31. ข้อใด มิใช่เป็นเหตุแห่งการบัญญัติศีลข้อที่ 5

 • เพื่อป้องกันมิให้ละเมิดศีลข้อที่ 1 – 4
 • เพื่อให้มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ในแต่ละวัน
 • เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาท
 • เพื่อให้มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งสำคัญ

32. สุกรนอนอยู่ในเล้า ไม่ละเมิดศีลทั้ง 5 ข้อ ถือว่าสุกรมีศีล หรือไม่ ?

 • ไม่มีศีล เพราะเป็นธรรมชาติของสัตว์
 • ไม่มีศีล เพราะไม่มีวิรัติคือเจตนางดเว้น
 • ไม่มีศีล เพราะสัตว์รับศีลไม่ได้
 • มีศีล เพราะสัตว์รักษาศีลได้

33. คำเมื่อเราไปร่วมงานเลี้ยง เราปฏิเสธสุราที่เขานำมาให้ จัดเป็นวิรัติข้อใด ?

 • สมุจเฉทวิรัติ
 • สัมปัตตวิรัติ
 • สมาทานวิรัติ
 • เจตนาวิรัติ

34. พระอรหันต์ท่านมีศีลบริบูรณ์ เพราะมีวิรัติข้อใด ?

 • สมุจเฉทวิรัติ
 • สัมปัตตวิรัติ
 • สมาทานวิรัติ
 • เจตนาวิรัติ

35. กัลยาณชนมีศีลอย่างเดียวไม่เพียงพอหรือ เหตุใดต้องมีกัลยาณธรรมด้วย ?

 • เพื่อปฏิบัติคุณพิเศษให้ยิ่งขึ้นไปกว่าศีล
 • เพื่อระมัดระวังความชั่วต่าง ๆ
 • เพื่อป้องกันความชั่วรุกราน
 • ถูกทุกข้อ

36. ข้อใด ไม่ใช่อาการของสติสัมปชัญญะ ?

 • ความรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร
 • ความไม่เลินเล่อในการทำงาน
 • ความประพฤติธรรมในกิจอันเป็นหน้าที่
 • ความรู้จักประมาณในการสร้างตน

37. ข้อใด กล่าวได้ถูกต้อง ?

 • เมตตากำจัดวิหิงสา
 • กรุณากำจัดพยาบาท
 • เมตตากำจัดพยาบาท
 • กรุณากำจัดวิหิงสา

38. นักเรียนพบแมวถูกรถชน ได้เข้าช่วยเหลือพยาบาล จัดเป็นผู้มี…?

 • เมตตา
 • กรุณา
 • มุทิตา
 • อุเบกขา

39. ขณะนี้ มีผู้ผลิตสินค้าบางรายปลอมแปลงสินค้า แสดงว่า…?

 • ไม่ประพฤติเป็นธรรมในกิจการ
 • ไม่ประพฤติเป็นธรรมในบุคคล
 • ไม่ประพฤติเป็นธรรมในวัตถุ
 • ไม่ประพฤติเป็นธรรมในอาชีพ

40. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง ?

 • สทารสันโดษ ยินดีพอใจในภรรยาของตน
 • ปติวัตร ถือสามีเสมือนบิดา
 • ชายหญิงมักมากในกาม ไม่มีสง่าราศรี ไม่พ้นข้อครหา
 • ความสำรวมในกาม เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตคู่

41. ข้อใด ไม่ได้หมายถึงเบญจธรรม ข้อที่ 4 ?

 • ความกตัญญู
 • ความซื่อตรง
 • ความเที่ยงธรรม
 • ความรับผิดชอบ

42. ผู้พิพากษา จัดว่ามีความสัตย์ประเภทไหน ?

 • ความกตัญญู
 • ความซื่อตรง
 • ความเที่ยงธรรม
 • ความรับผิดชอบ

43. ความไม่เลินเล่อในการงาน เป็นอาการของเบญจธรรมข้อใด ?

 • ความมีสัตย์
 • เมตตา – กรุณา
 • สัมมาอาชีวะ
 • ความมีสติรอบคอบ

44. ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของคำว่า “ อุโบสถ ” ?

 • เป็นชื่อของวันจำศีล
 • วันพระ
 • เป็นชื่อของศีลที่รักษาในวันจำศีล
 • โรงอุโบสถสำหรับพระสวดปาฏิโมกข์

45. คฤหัสถ์เมื่อต้องการบำเพ็ญกุศลให้เป็นส่วนพิเศษ พึงรักษา…?

 • ศีล 5
 • ศีล 10
 • ศีล 227
 • อุโบสถศีล

46. ข้อใด ไม่จัดอยู่ในอุโบสถศีล ?

 • ไม่จับเงินทอง
 • ไม่ลักของผู้อื่น
 • ไม่ฟ้อนรำขับร้อง
 • ไม่พูดปด

47. ผู้รักษาอุโบสถศีล บางคน พูดนินทาคนโน้น คนนี้ จัดเป็นผู้ถืออุโบสถศีลประเภทไหน ?

 • โคปาลอุโบสถ
 • นิคคัณฐอุโบสถ
 • อริยอุโบสถ
 • นินทาอุโบสถ

48. คำว่า “ อุโบสถ ” แปลว่าอะไร ?

 • การเข้าจำ
 • การละเว้น
 • การรักษา
 • การเข้มงวด

49. อุโบสถศีล ที่รักษาเฉพาะวันหนึ่งคืนหนึ่ง เรียกว่าอะไร ?

 • ปกติอุโบสถ
 • โคปาลอุโบสถ
 • ปฏิชาครอุโบสถ
 • ปาฏิหาริกอุโบสถ

50. การรักษาศีลด้วยการระลึกถึงพระรัตนตรัย ฟังธรรม และสนทนาธรรม เป็นอุโบสถ ชนิดใด ?

 • นิคคัณฐอุโบสถ
 • ปกติอุโบสถ
 • โคปาลอุโบสถ
 • อริยอุโบสถ