ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๗

๑. ข้อใด หมายถึงศีล ?

 1. กฎหมาย
 2. พระราชบัญญัติ
 3. พิธีกรรม
 4. บัญญัติอันชอบธรรม

๒. ศีล ๕ จัดไว้สำหรับบุคคลประเภทใด ?

 1. พระภิกษุ
 2. สามเณร
 3. คนทั่วไป
 4. อุบาสกอุบาสิกา

๓. หากจะเปรียบศีล ๕ กับส่วนประกอบของบ้าน คือข้อใด ?

 1. หลังคา
 2. เสา
 3. ประตู
 4. หน้าต่าง

๔. การรักษาศีล มีประโยชน์แก่ใคร ?

 1. ตนเอง
 2. ครอบครัว
 3. ประเทศชาติ
 4. ถูกทุกข้อ

๕. เพราะเหตุไร ศีลจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติ ?

 1. เพราะเป็นข้อบังคับของมนุษย์
 2. เพราะเป็นพื้นฐานของมนุษย์
 3. เพราะเป็นสิ่งที่ทำตามกันมา
 4. เพราะเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้

๖. ความเบียดเบียนกันในโลก เฉพาะทางกายทวารคืออะไร ?

 1. ชีวิตร่างกาย
 2. ทรัพย์สมบัติ
 3. ประเวณี
 4. ถูกทุกข้อ

๗. การกระทำใด เกี่ยวข้องกับศีลข้อที่ ๑ ?

 1. เก็บส่วยรถบรรทุก
 2. ฆ่านักท่องเที่ยว
 3. เล่นหวยบนดิน
 4. งดเหล้าเข้าพรรษา

๘. ข้อใด ถูกห้ามด้วยศีลข้อที่ ๑ ?

 1. กักขังสัตว์ให้หมดอิสรภาพ
 2. ลักลอบส่งสัตว์ไปต่างประเทศ
 3. บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
 4. ทุบกระจกตู้ยามของตำรวจ

๙. ข้อใด เป็นวัตถุแห่งปาณาติบาต ?

 1. คนฆ่า
 2. คนถูกฆ่า
 3. การฆ่า
 4. เจตนาฆ่า

๑๐. ฆ่าใคร ถือว่าไม่เป็นบาป ?

 1. คนต่างชาติ
 2. คนต่างศาสนา
 3. สัตว์เป็นโรคติดต่อ
 4. ไม่มีข้อถูก

๑๑. การใช้น้ำกรดสาดหน้าจนเกิดแผลเป็น เรียกว่าอะไร ?

 1. พิการ
 2. เสียโฉม
 3. บาดเจ็บ
 4. ทรมาน

๑๒. ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ใช้มีดฟันจนแขนขาด เรียกว่าอะไร ?

 1. ทำให้พิการ
 2. ทำให้เสียโฉม
 3. ทำให้ลำบาก
 4. ทำให้เสียชีวิต

๑๓. การกระทำในข้อใด เป็นทรกรรมในเรื่องปาณาติบาต ?

 1. ทำร้ายร่างกายภรรยา
 2. นำไก่ชนมาตีกัน
 3. กักขังใช้แรงงานเด็ก
 4. ฆ่าไก่ที่เป็นหวัดนก

๑๔. ผู้มักจะเดือดร้อนเพราะมีอุปนิสัยโหดร้าย ต้องรักษาศีลข้อใด ?

 1. ศีลข้อ ๑
 2. ศีลข้อ ๒
 3. ศีลข้อ ๓
 4. ศีลข้อ ๔

๑๕. ศีลข้อ ๑ บัญญัติไว้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมใด ?

 1. เมตตา กรุณา
 2. ความมีสติตั้งมั่น
 3. ความซื่อสัตย์
 4. ความกตัญญู

๑๖. ข้อใด เป็นลักษณะอาการของศีลข้อที่ ๒ ?

 1. โหดร้าย
 2. ไม่ได้สติ
 3. มือไว
 4. ขี้ปด

๑๗. ข้อใด ไม่เข้าลักษณะการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ ?

 1. กู้เงินกองทุนหมู่บ้านทำขนมขาย
 2. คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น
 3. ทำลำใยอบแห้งส่งต่างประเทศ
 4. ทำงานเก็บกวาดขยะตามท้องถนน

๑๘. เจ้าหน้าที่โจรกรรมเงินในตู้กดเงินของธนาคารไป เรียกว่าอะไร ?

 1. ยักยอก
 2. ตระบัด
 3. ลักลอบ
 4. สมโจร

๑๙. การใช้อาวุธปืนบังคับเจ้าหน้าที่โจรกรรมเงินในธนาคารไป เรียกว่าอะไร ?

 1. กรรโชก
 2. ขืนใจ
 3. ปล้น
 4. ทำร้าย

๒๐. คำใด ไม่จัดเข้าในโจรกรรม ?

 1. ฉ้อ
 2. หยิบฉวย
 3. ฉก
 4. ฉวยโอกาส

๒๑. การกระทำใด เป็นฉายาโจรกรรมข้อว่า “ ผลาญ ” ?

 1. แก๊งมอเตอร์ไซค์ทุบกระจกตู้ยามตำรวจ
 2. เอาเงินพ่อแม่ไปใช้โดยไม่ขออนุญาต
 3. เรียกเก็บส่วยจากพ่อค้าไม้เถื่อน
 4. นักเรียนเทคนิคยกพวกตีกัน

๒๒. สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้คนอื่น ตรงกับข้อใด ?

 1. ไม่มีเจ้าหนี้มาคอยรบกวนทวงให้รำคาญใจ
 2. ไม่ต้องคอยหลบหน้าซ่อนตัวกลัวเจ้าหนี้เห็น
 3. ไม่ต้องคอยหลบหน้าซ่อนตัวกลัวเขาจับได้
 4. ถูกทุกข้อ

๒๓. ทุกข์เกิดจากทรัพย์ที่ได้มาด้วยการทำโจรกรรม ตรงกับข้อใด ?

 1. ต้องซ่อนบริโภคใช้สอย
 2. เกิดความร้อนใจแก่ผู้ได้
 3. ระวังไม่ให้ใครรู้เห็น
 4. ถูกทุกข้อ

๒๔. การบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เป็นการลักทรัพย์ประเภทใด ?

 1. สังหาริมทรัพย์
 2. สวิญญาณกทรัพย์
 3. อสังหาริมทรัพย์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๕. ศีลข้อที่ ๓ บัญญัติไว้เพื่อมุ่งหวังเรื่องใดมากที่สุด ?

 1. เมตตาสงสาร
 2. การงานบริสุทธิ์
 3. พูดแต่ความจริง
 4. ไม่ทอดทิ้งคู่ครอง

๒๖. สามีภรรยารักษาศีลข้อใด จึงเกิดความไว้วางใจกันและกัน ?

 1. ศีลข้อ ๑
 2. ศีลข้อ ๒
 3. ศีลข้อ ๓
 4. ศีลข้อ ๕

๒๗. คนที่ชอบพูดแต่เรื่องเหลวไหลไร้สาระ จัดว่าผิดศีลข้อมุสาวาทลักษณะใด ?

 1. พูดปด
 2. พูดเพ้อเจ้อ
 3. พูดส่อเสียด
 4. พูดคำหยาบ

๒๘. การทำลายประโยชน์คนอื่นด้วยคำพูด เกี่ยวข้องกับศีลข้อใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. มุสาวาท

๒๙. ข้อใด เป็นลักษณะแห่งการพูดเท็จ ?

 1. เห็นบอกว่าไม่เห็น
 2. ได้ยินบอกว่าไม่ได้ยิน
 3. รู้บอกว่าไม่รู้
 4. ถูกทุกข้อ

๓๐. การโฆษณาคุณภาพสินค้าเกินความจริง เพื่อต้องการอะไร ?

 1. เพื่อจะประชด
 2. เพื่อจะยกย่อง
 3. เพื่อหวังจะโกง
 4. เพื่อจะยุให้แตกกัน

๓๑. รับปากพ่อแม่ว่าจะช่วยทำงานบ้านทุกวัน ภายหลังกลับบิดพลิ้ว ไม่ทำตามนั้นเรียกว่าอะไร ?

 1. คืนคำ
 2. ผิดสัญญา
 3. ทนสาบาน
 4. เสียสัตย์

๓๒. คำว่า “ อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ ” กล่าวหมายเอาคนเช่นไร ?

 1. คนส่อเสียด
 2. คนโกหก
 3. คนตลก
 4. คนเพ้อเจ้อ

๓๓. กิจกรรมใด จัดขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดศีลข้อที่ ๕ ?

 1. สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 2. บวชเพื่อแม่
 3. ฉีดวัคซีนไก่ชน
 4. เทเหล้าเผาบุหรี่

๓๔. โครงการทูบีนัมเบอร์วัน จัดขึ้นเพื่อรณรงค์เรื่องใด ?

 1. ยาเสพติด
 2. โรคเอดส์
 3. ไข้หวัดนก
 4. ถูกทุกข้อ

๓๕. กิจกรรมใด จัดขึ้นเพื่อรณรงค์การลดอุบัติเหตุ ?

 1. ดับไฟใต้
 2. งดเหล้าเข้าพรรษา
 3. ประหยัดพลังงานช่วยชาติ
 4. ปิดสถานบันเทิงก่อนเวลา

๓๖. สมุจเฉทวิรัติ ใครถือปฏิบัติไม่ได้ ?

 1. ปุถุชน
 2. พระโสดาบัน
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๓๗. รับศีล ๕ จากพระสงฆ์มาแล้ว จึงไม่พูดโกหก เพราะกลัวศีลขาด จัดเป็นวิรัติใด ?

 1. สัมปัตตวิรัติ
 2. สมาทานวิรัติ
 3. สมุจเฉทวิรัติ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๘. มีคนส่งสุรามาให้ดื่ม แต่ไม่ยอมดื่ม เพราะเห็นว่าการดื่มสุรา เป็นการผิดศีล จัดเป็น
วิรัติใด ?

 1. สัมปัตตวิรัติ
 2. สมาทานวิรัติ
 3. สมุจเฉทวิรัติ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๙. การบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย เพราะมีคุณธรรมใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๔๐. นายจ้างกักขังหน่วงเหนี่ยว ใช้แรงงานเด็กตลอด ๒๔ ชั่วโมง ได้ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในข้อใด ?

 1. กิจการ
 2. วัตถุ
 3. บุคคล
 4. ถูกทุกข้อ

๔๑. การกระทำใด ได้ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในวัตถุ ?

 1. กินเหล้าเมายาขณะทำงาน
 2. ไม่ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว
 3. กักขังบังคับใช้แรงงานเด็ก
 4. ขายลอตเตอรี่เกินราคา

๔๒. ผู้เกียจคร้านไม่รับผิดชอบในการทำงาน ได้ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?

 1. วัตถุ
 2. กิจการ
 3. บุคคล
 4. ถูกทุกข้อ

๔๓. นโยบายใด สนับสนุนกัลยาณธรรมข้อสัมมาอาชีวะ ?

 1. หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 2. ส่งเสริมสินค้าโอท็อป
 3. จัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
 4. ถูกทุกข้อ

๔๔. ข้อใด เป็นเหตุเสื่อมเสียจากการไม่สำรวมในกาม ?

 1. เสียทรัพย์
 2. เกิดโรคติดต่อ
 3. เกิดการวิวาท
 4. ถูกทุกข้อ

๔๕. ข้อใด แสดงถึงวัยรุ่นไทยขาดความสำรวมในกาม ?

 1. ซิ่งรถมอเตอร์ไซค์กวนเมือง
 2. ปัญหาโรคเอดส์ในโรงเรียน
 3. ติดเกมคอมพิวเตอร์
 4. เล่นอินเตอร์เน็ตทุกวัน

๔๖. การปลดผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่มีอคติ เป็นคุณธรรมข้อใด ?

 1. ความเที่ยงธรรม
 2. ความซื่อตรง
 3. ความกตัญญู
 4. ความสวามิภักดิ์

๔๗. แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ควรใช้หลักธรรมข้อใด ?

 1. ความเสียสละ
 2. ความปรารถนาดี
 3. ความมีสติรอบคอบ
 4. ความซื่อสัตย์ต่อกัน

๔๘. ประพฤติเช่นไร เรียกว่ามีความกตัญญู ?

 1. ไม่ฆ่าน้อง
 2. ไม่ฟ้องนาย
 3. ไม่ขายเพื่อน
 4. ไม่ลักเงินพ่อแม่

๔๙. พฤติกรรมเช่นไร เรียกว่าขาดความซื่อตรง ?

 1. นินทานาย
 2. ขายเพื่อน
 3. เลื่อนนัด
 4. ผัดวันประกันพรุ่ง

๕๐. การประกาศสงครามกับคนทุจริตคอรัปชั่น แสดงจุดยืนเรื่องใด ?

 1. ความประหยัด
 2. ความทุจริต
 3. ความเห็นแก่กัน
 4. ความสุจริต