ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ศีล คือการรักษา … ของมนุษย์ให้เป็นปกติ ?

 1. กาย
 2. วาจา
 3. ใจ
 4. กาย วาจา

๒. วัตถุประสงค์ในการบัญญัติศีล คืออะไร ?

 1. ทำให้ใจสงบ
 2. ละกิเลสได้
 3. ฝึกกายวาจา
 4. ดับทุกข์

๓. ศีลแต่ละข้อ มีคำเรียกว่าอะไร ?

 1. องค์
 2. รูป
 3. สิกขาบท
 4. มาตรา

๔. บทบัญญัติที่ปรากฏในเบญจศีล หมายถึงอะไร ?

 1. ข้ออนุญาต
 2. ข้อห้าม
 3. ข้อบังคับ
 4. ข้อปฏิบัติ

๕. เบญจศีล มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

 1. นิจศีล
 2. อนิจศีล
 3. อุโบสถศีล
 4. ถูกทุกข้อ

๖. เบญจศีลบัญญัติไว้สำหรับบุคคลประเภทใด ?

 1. ภิกษุ
 2. ภิกษุณี
 3. สามเณร
 4. คนทั่วไป

๗. การรักษาศีล คืออะไร ?

 1. งดเว้นข้อห้าม
 2. รักษากฎเกณฑ์
 3. ทำตามระเบียบ
 4. ปฏิบัติตามกติกา

๘. ศีลที่บัญญัติขึ้นเพื่อปลูกเมตตาจิตในสัตว์นั้น หมายถึงสัตว์จำพวกใด ?

 1. สัตว์เล็ก
 2. สัตว์ใหญ่
 3. สัตว์มีคุณ
 4. สัตว์ทุกจำพวก

๙. ศีลข้อที่ ๑ ขาดเพราะการกระทำใด ?

 1. ทำให้ตาย
 2. ทำให้เจ็บลำบาก
 3. ทำให้พิการ
 4. ทำให้เสียโฉม

๑๐. คำว่า สัตว์มีชีวิต ตามสิกขาบทข้อที่ ๑ หมายถึงข้อใด ?

 1. คน
 2. สัตว์
 3. มดแมลง
 4. ถูกทุกข้อ

๑๑. ฆ่ากันโดยบันดาลโทสะ ผิดศีลข้อ ๑ ลักษณะใด ?

 1. โดยจงใจ
 2. โดยไม่จงใจ
 3. โดยไตร่ตรอง
 4. โดยใคร่ครวญ

๑๒. การชนโค ชนไก่ กัดจิ้งหรีด จัดเป็นทรกรรมประเภทใด ?

 1. กักขัง
 2. นำไป
 3. เล่นสนุก
 4. ผจญสัตว์

๑๓. การทำให้พิการ จัดเข้าในการกระทำประเภทใด ?

 1. ฆ่า
 2. โจรกรรม
 3. ทำร้ายร่างกาย
 4. ทรกรรม

๑๔. คำว่า ทรกรรม ในศีลข้อที่ ๑ หมายถึงทำให้ … ลำบาก ?

 1. คนทั่วไป
 2. คนพิการ
 3. สัตว์ทั่วไป
 4. คนและสัตว์

๑๕. ตัวอย่างใด จัดเข้าในทรกรรมข้อเล่นสนุก ?

 1. จุดประทัดผูกหางสุนัข
 2. กักขังนก
 3. ตีไก่
 4. ชนวัว

๑๖. ศีลข้อ ๑ บัญญัติไว้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมใด ?

 1. เมตตากรุณา
 2. ความมีสติตั้งมั่น
 3. ความซื่อสัตย์
 4. ความกตัญญู

๑๗. ค้าขายสิ่งผิดกฎหมาย จัดเป็นการกระทำประเภทใด ?

 1. ยักยอก
 2. เบียดบัง
 3. สับเปลี่ยน
 4. ลักลอบ

๑๘. ขู่ให้เจ้าของตกใจกลัว ถือเอาสิ่งของไป เรียกว่าอะไร ?

 1. ปล้น
 2. ฉ้อ
 3. ฉก
 4. กรรโชก

๑๙. แอบเข้าไปในบ้านคนอื่น หยิบฉวยสิ่งของเขาไป เรียกว่าอะไร ?

 1. ตัดช่อง
 2. ย่องเบา
 3. ลักลอบ
 4. เบียดบัง

๒๐. แม้ทรัพย์ของตนเอง ก็ทำให้ผิดศีลข้อที่ ๒ ได้ หมายถึงข้อใด ?

 1. ลักลอบ
 2. เบียดบัง
 3. ตระบัด
 4. กรรโชก

๒๑. ติดคุกเพราะขโมยของในห้าง ต้นเหตุเกิดจากการทำผิดศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๒๒. คนชอบขโมยของ ควรแก้ด้วยการรักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๒๓. คำว่า ทรัพย์ ในศีลข้อที่ ๒ หมายถึงทรัพย์ชนิดใด ?

 1. สังหาริมทรัพย์
 2. อสังหาริมทรัพย์
 3. ทรัพย์สมบัติ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๔. ข้อใด เป็นฉายาโจรกรรมข้อว่า ผลาญ ?

 1. ลักทรัพย์
 2. ทำลายทรัพย์สิน
 3. รับซื้อของโจร
 4. รับสินบน

๒๕. รับซื้อของขโมยมาเพื่อขายเก็งกำไร เป็นอนุโลมโจรกรรมข้อใด ?

 1. ลักลอบ
 2. ปอกลอก
 3. รับสินบน
 4. สมโจร

๒๖. ศีลข้อใด เกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดในกาม ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๒๗. ชายต้องห้าม ได้แก่ชายประเภทใด ?

 1. นักบวช
 2. ภิกษุ สามเณร
 3. พี่เขย น้องเขย
 4. ถูกทุกข้อ

๒๘. ศีลข้อที่ ๓ ช่วยลดปัญหาสังคมเรื่องใด ?

 1. ลักขโมย
 2. หย่าร้าง
 3. คอรัปชั่น
 4. ยาเสพติด

๒๙. ศีลข้อที่ ๔ ผู้รักษาต้องงดเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. พูดเท็จ
 4. ดื่มสุรา

๓๐. ข้าราชการถวายสัตย์แล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตามนั้น เรียกว่าอะไร ?

 1. ผิดสัญญา
 2. คืนคำ
 3. เสียสัตย์
 4. หลอกลวง

๓๑. หลอกให้คนหลงเชื่อว่ารู้วิชาคงกระพัน เป็นมุสาประเภทใด ?

 1. มารยา
 2. ทำเลศ
 3. เสริมความ
 4. ทำเล่ห์กระเท่ห์

๓๒. ตั้งใจจะพูดอย่างหนึ่ง แต่ปากไพล่ไปพูดอีกอย่างหนึ่ง เรียกว่าอะไร ?

 1. โวหาร
 2. นิยาย
 3. สำคัญผิด
 4. พลั้ง

๓๓. นโยบายรัฐปราบปรามยาเสพติด สนับสนุนศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๓๔. ข้อใด บัญญัติเป็นกฎหมายห้ามทำผิดศีลข้อที่ ๕ ในวัด ?

 1. ห้ามฆ่าสัตว์
 2. ห้ามดื่มสุรา
 3. ห้ามขายอาวุธ
 4. ห้ามเล่นการพนัน

๓๕. ศีลข้อที่ ๕ ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากเรื่องใด ?

 1. การหลอกลวง
 2. การขาดเมตตา
 3. การขาดสติ
 4. การลักขโมย

๓๖. ศีลข้อที่ ๕ เป็นหลักประกันเรื่องใด ?

 1. ชีวิต
 2. ทรัพย์สิน
 3. ครอบครัว
 4. สุขภาพ

๓๗. ข้อใด สนับสนุนการจะรักษาศีล ๕ ให้มั่นคง ?

 1. เบญจศีล
 2. เบญจธรรม
 3. เจตนา
 4. วิรัติ

๓๘. การช่วยเหลือคนบาดเจ็บ เป็นกัลยาณธรรมใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. สัมมาชีพ
 4. สติรอบคอบ

๓๙. กัลยาณธรรมข้อใด สนับสนุนให้คนมีอาชีพสุจริต ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. สัมมาอาชีวะ
 4. กามสังวร

๔๐. ทุจริตโครงการอาหารกลางวัน ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในข้อใด ?

 1. บุคคล
 2. วัตถุ
 3. กิจการ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๑. สทารสันโดษ เป็นคุณสำหรับประดับชายประเภทใด ?

 1. อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี
 2. แต่งงานแล้ว
 3. โสด
 4. สูงอายุ

๔๒. คนพูดโกหก ได้ชื่อว่าไม่ประพฤติกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. ความมีสัจจะ
 4. ความมีสติ

๔๓. คนขาดกัลยาณธรรมข้อใด ไม่สามารถรักษาศีลข้อที่ ๕ ให้บริบูรณ์ได้ ?

 1. เมตตา
 2. ความมีสัจจะ
 3. กามสังวร
 4. ความมีสติ

๔๔. ความสำรวมในกาม เป็นอุปการะแก่การรักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๔๕. ศีลข้อที่ ๔ ควรประพฤติคู่กับกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. ความมีสติ
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. ความมีสัตย์
 4. ความมีเมตตา

๔๖. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดเข้าในกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. ความมีสติ
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. ความมีสัตย์
 4. ความมีเมตตา

๔๗. การแสดงความจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์ จัดเข้าในความมีสัตย์ข้อใด ?

 1. ความกตัญญู
 2. ความซื่อตรง
 3. สวามิภักดิ์
 4. ความเที่ยงธรรม

๔๘. ความยุติธรรมไม่มีในโลก แก้ได้ด้วยความมีสัตย์ข้อใด ?

 1. ความกตัญญู
 2. ความซื่อตรง
 3. สวามิภักดิ์
 4. ความเที่ยงธรรม

๔๙. เบญจศีล เบญจธรรม มีประโยชน์กับใคร ?

 1. ตนเอง
 2. ครอบครัว
 3. ประเทศชาติ
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐. ผลสูงสุดในการรักษาศีล ๕ คืออะไร ?

 1. ร่ำรวย
 2. อายุยืน
 3. เกิดในสุคติภูมิ
 4. ได้เข้าถึงนิพพาน