ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ในหนังสือเบญจศีล กล่าวว่าอะไรเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการทำความดี ?

 1. ศีล
 2. ทาน
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๒. การปฏิบัติตนตามข้อห้ามในศีล ๕ เรียกว่าอะไร ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. เจริญภาวนา
 4. แผ่เมตตา

๓. วัตถุประสงค์ของการรักษาศีล คืออะไร ?

 1. ทำใจให้สงบ
 2. ละกิเลส
 3. ฝึกกายวาจา
 4. ดับทุกข์

๔. ข้อใด เป็นหลักปฏิบัติคู่กับเบญจธรรม ?

 1. ขันธ์ ๕
 2. อินทรีย์ ๕
 3. พละ ๕
 4. ศีล ๕

๕. ศีลข้อที่ ๑ ห้ามทำความผิดอะไร ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. เสพยาบ้า
 4. พูดโกหก

๖. การฆ่า หมายถึงการกระทำในข้อใด ?

 1. ทำให้บาดเจ็บ
 2. ทำให้พิการ
 3. ทำให้ลำบาก
 4. ทำให้ตาย

๗. ข้อใด แสดงถึงการกระทำโดยขาดเมตตากรุณา ?

 1. เลี้ยงนก
 2. ตกปลา
 3. ปล่อยปลา
 4. ให้อาหารช้าง

๘. การบัญญัติศีลข้อที่ ๑ เพราะเห็นความสำคัญในเรื่องใด ?

 1. ชีวิต
 2. ทรัพย์สิน
 3. คู่ครอง
 4. สุขภาพ

๙. ข้อใด อนุโลมเข้าในการทำผิดศีลข้อที่ ๑ ?

 1. ทำให้บาดเจ็บ
 2. ทำให้พิการ
 3. ทำให้เสียโฉม
 4. ถูกทุกข้อ

๑๐. ทรกรรมสัตว์ให้ได้รับความลำบาก ตรงกับข้อใด ?

 1. ใช้งานเกินกำลัง
 2. กักขังในที่แคบ
 3. เล่นสนุก
 4. ถูกทุกข้อ

๑๑. การกระทำใด เป็นความผิดศีลข้อที่ ๒ ?

 1. ปล้นทรัพย์
 2. เสพยาบ้า
 3. ดื่มสุรา
 4. โกหกหลอกลวง

๑๒. ขายสินค้าเลียนแบบ เป็นโจรกรรมประเภทใด ?

 1. ปลอม
 2. ลวง
 3. หลอก
 4. ตู่

๑๓. ขู่เอาทรัพย์หรือตบทรัพย์ผู้อื่น เป็นโจรกรรมประเภทใด ?

 1. ลัก
 2. ฉก
 3. กรรโชก
 4. ปล้น

๑๔. แอบนำเข้าสินค้าโดยไม่เสียภาษีให้รัฐ เป็นโจรกรรมประเภทใด ?

 1. เบียดบัง
 2. สับเปลี่ยน
 3. ลักลอบ
 4. ยักยอก

๑๕. ทรัพย์ที่ได้มาด้วยมิจฉาชีพ มีผลกระทบเช่นไร ?

 1. ผิดกฎหมาย
 2. เสียชื่อเสียง
 3. เสียยศศักดิ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๖. การรักษาศีลข้อที่ ๒ มีประโยชน์อย่างไร ?

 1. มีเมตตา
 2. มีอาชีพสุจริต
 3. ครอบครัวอบอุ่น
 4. มีความจริงใจ

๑๗. ศีลข้อที่ ๓ ห้ามประพฤติทุจริตทางใด ?

 1. ทางกาย
 2. ทางวาจา
 3. ทางใจ
 4. ทางกายวาจา

๑๘. หญิงผู้อยู่ในพิทักษ์รักษาของบิดามารดา ตรงกับข้อใด ?

 1. ลูกสาว
 2. ลูกสะใภ้
 3. หญิงคู่หมั้น
 4. แม่ชี

๑๙. การเผยแพร่เอกสารอันเป็นเท็จ เป็นมุสาวาททางใด ?

 1. ทางกาย
 2. ทางวาจา
 3. ทางใจ
 4. ทางกายวาจา

๒๐. ข้อใด เป็นคำพูดที่ไม่นับเข้าในข้อห้าม ซึ่งไม่ผิดศีลข้อที่ ๔ ?

 1. โวหาร
 2. อำความ
 3. เสริมความ
 4. สับปลับ

๒๑. คำพูดประเภทใด ตรงกับคำว่า ประจบสอพลอ ?

 1. พูดเห็นแก่ได้
 2. พูดยกย่อง
 3. พูดหลีกเลี่ยง
 4. พูดให้แตกแยก

๒๒. ป่วยน้อยแกล้งเป็นป่วยมาก เป็นมุสาประเภทใด ?

 1. ปด
 2. ทนสาบาน
 3. มารยา
 4. ทำเลศ

๒๓. ศีลข้อที่ ๕ ชี้ให้เห็นโทษของอะไร ?

 1. อาชญากรรม
 2. โจรกรรม
 3. ค้ามนุษย์
 4. ยาเสพติด

๒๔. ข้อใด เป็นความเสียหายเกิดจากการเสพของมึนเมา ?

 1. ทำลายข้าวของ
 2. ทุบตีผู้อื่น
 3. ทะเลาะวิวาท
 4. ถูกทุกข้อ

๒๕. หากไม่รักษาศีลข้อที่ ๕ จะเกิดปัญหาสังคมด้านใด ?

 1. ติดการพนัน
 2. อาชญากรรม
 3. ยาเสพติด
 4. ทุจริตคอรัปชั่น

๒๖. การรักษาศีลข้อที่ ๕ ให้สมบูรณ์ ควรหลีกเลี่ยงอะไร ?

 1. ของผิดกฎหมาย
 2. ของคนอื่น
 3. คู่ครองคนอื่น
 4. ของมึนเมา

๒๗. การทำผิดศีลข้อที่ ๕ ทำให้บกพร่องในคุณธรรมใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. สัจจะ
 4. สติสัมปชัญญะ

๒๘. การตั้งใจงดเว้นจากข้อห้าม เรียกว่าอะไร ?

 1. ศีล
 2. วิรัติ
 3. ปฏิบัติ
 4. พฤติกรรม

๒๙. สมาทานวิรัติ เป็นการงดเว้นจากการประพฤติผิดศีลของใคร ?

 1. คนสามัญ
 2. คนรักษาศีล
 3. อริยบุคคล
 4. ถูกทุกข้อ

๓๐. พระอริยบุคคลเว้นจากการประพฤติผิดศีลได้เด็ดขาด เป็นวิรัติใด ?

 1. สัมปัตตวิรัติ
 2. สมาทานวิรัติ
 3. สมุจเฉทวิรัติ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๑. ข้อใด เป็นหลักธรรมประพฤติควบคู่กับการรักษาศีลข้อที่ ๑ ?

 1. เมตตากรุณา
 2. หิริโอตตัปปะ
 3. ขันติโสรัจจะ
 4. พรหมวิหาร

๓๒. การบริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย ชื่อว่ามีกัลยาณธรรมใด ?

 1. ความมีเมตตา
 2. ความมีกรุณา
 3. ความมีสัตย์
 4. มีสติรอบคอบ

๓๓. กัลยาณธรรมข้อใด ทำให้มนุษย์เอื้อเฟื้อกันทั้งในยามสุขยามทุกข์ ?

 1. เมตตากรุณา
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. ความภักดี
 4. มีสติรอบคอบ

๓๔. มนุษย์จะรักษาศีลข้อ ๒ ได้มั่นคง เพราะประพฤติกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. เมตตากรุณา
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. ความกตัญญู
 4. กามสังวร

๓๕. นายจ้างจ่ายค่าแรงลูกจ้างตามสัญญา ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในข้อใด ?

 1. กิจการ
 2. บุคคล
 3. วัตถุ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๖. ลูกจ้างเข้าทำงานตรงเวลา ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในข้อใด ?

 1. กิจการ
 2. บุคคล
 3. วัตถุ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๗. การลักลอบผลิตสินค้าเลียนแบบ ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในข้อใด ?

 1. กิจการ
 2. บุคคล
 3. วัตถุ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๘. ความสำรวมในกาม เป็นอุปการะแก่การรักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๓๙. การประพฤติกัลยาณธรรมข้อ ๓ เกิดประโยชน์แก่ผู้ครองเรือนอย่างไร ?

 1. ช่วยเหลือกัน
 2. ไว้วางใจกัน
 3. กตัญญูต่อกัน
 4. ภักดีต่อกัน

๔๐. สามีไม่นอกใจภรรยา เป็นการประพฤติกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. สัมมาอาชีวะ
 2. กามสังวร
 3. ความซื่อตรง
 4. ความไม่ประมาท

๔๑. ผู้ตอบแทนคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ตรงกับความมีสัตย์ข้อใด ?

 1. ความเที่ยงธรรม
 2. ความซื่อตรง
 3. ความกตัญญู
 4. สวามิภักดิ์

๔๒. การให้ยศศักดิ์ด้วยความยุติธรรม ปราศจากอคติ ตรงกับความมีสัตย์ข้อใด ?

 1. ความเที่ยงธรรม
 2. ความซื่อตรง
 3. ความกตัญญู
 4. สวามิภักดิ์

๔๓. ตั้งใจรับราชการโดยสุจริตไม่เสียดายชีวิต ตรงกับความมีสัตย์ข้อใด ?

 1. ความเที่ยงธรรม
 2. ความซื่อตรง
 3. ความกตัญญู
 4. สวามิภักดิ์

๔๔. หลักธรรมที่ควรใช้ในการตัดสินคดี ตรงกับความมีสัตย์ข้อใด ?

 1. ความเที่ยงธรรม
 2. ความซื่อตรง
 3. ความกตัญญู
 4. สวามิภักดิ์

๔๕. ข้อใด เป็นคุณพิเศษประดับผู้มีศีลข้อที่ ๕ ?

 1. รู้จักใช้จ่าย
 2. ไม่เลินเล่อในการงาน
 3. มีสติรอบคอบ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๖. ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้ผ่องใส มีความรอบคอบในเรื่องใด ?

 1. การบริโภค
 2. การศึกษา
 3. การทำงาน
 4. การปฏิบัติธรรม

๔๗. การใช้จ่ายแต่พอเพียง ตามกำลังทรัพย์ของตน มีความรอบคอบในเรื่องใด ?

 1. การบริโภค
 2. การศึกษา
 3. การทำงาน
 4. การปฏิบัติธรรม

๔๘. ข้อใด ชื่อว่าไม่เลินเล่อในการงาน ?

 1. ขยันทำกิน
 2. หมิ่นเงินน้อย
 3. คอยวาสนา
 4. ลางานบ่อย

๔๙. ข้อใด ทำให้คนเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ?

 1. ศีลธรรม
 2. ทรัพย์สมบัติ
 3. ยศศักดิ์
 4. ชาติตระกูล

๕๐. ข้อใด เป็นประโยชน์ของเบญจศีลเบญจธรรม ?

 1. ไม่เดือดร้อน
 2. ไม่นอนเป็นทุกข์
 3. มีแต่ความสุขใจ
 4. ถูกทุกข้อ