ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๗

 1. อุโบสถ แปลว่าอะไร ?
  1. การจำพรรษา
  2. การเข้าจำ
  3. การจำศีล
  4. การจำวัด
 2. อุโบสถศีล หมายถึงศีลอะไร ?
  1. ศีล ๕
  2. ศีล ๘
  3. ศีล ๑๐
  4. ศีล ๒๒๗
 3. ผู้รักษาอุโบสถศีล พึงปฏิบัติตนอย่างไร ?
  1. ดูหนัง
  2. ฟังเพลง
  3. ฟังเทศน์
  4. เล่นดนตรี
 4. ข้อใด ไม่ตรงกับวันในปฏิชาครอุโบสถ ?
  1. วันรับ
  2. วันส่ง
  3. วันรักษา
  4. วันลา
 5. ขั้นตอนใด ทำต่อจากการประกาศอุโบสถ ?
  1. บูชาพระรัตนตรัย
  2. อาราธนาศีล
  3. รับสรณคมน์
  4. สมาทานศีล
 6.  ศีลทำให้เกิดความเรียบร้อยทางวาจา ตรงกับข้อใด ?
  1. คิดดี
  2. พูดดี
  3. ทำดี
  4. ใจดี
 7. อชฺชโภนฺโต ปกฺขสฺส….เป็นคำอะไร ?
  1. บูชาพระ
  2. อาราธนา
  3. ประกาศ
  4. สมาทาน
 8. ที่พึ่งสูงสุดของชาวพุทธ คือข้อใด ?
  1. พระคัมภีร์
  2. พระสงฆ์
  3. พระไตรปิฎก
  4. พระรัตนตรัย
 9. ข้อใด เป็นสาเหตุแห่งการขาดสรณคมน์?
  1. ทำลายเจดีย์
  2. ตัดเศียรพระ
  3. เผาตำรา
  4. ตาย
 10. ยุยงให้พระสงฆ์แตกแยกกัน เป็นความเศร้าหมองในด้านใด ?
  1. ความไม่รู้
  2. ความรู้ผิด
  3. ความสงสัย
  4. ความไม่เอื้อเฟื้อ
 11.  ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺส กล่าวสรรเสริญคุณของใคร ?
  1. พระพุทธ
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. พระไตรปิฎก
 12. โลกวิทู กล่าวสรรเสริญคุณของใคร ?
  1. พระพุทธเจ้า
  2. พระธรรม
  3. .พระสงฆ์
  4. พระอรหันต์
 13. สรณะ มีความหมายว่ากำจัดสิ่งใด ?
  1. ภัย
  2. โรค
  3. ศัตรู
  4. คู่แข่ง
 14.  สรณคมน์ หมายถึง การยอมรับสิ่งใดเป็นที่พึ่ง ?
  1. ไตรรัตน์
  2. ไตรสิกขา
  3. ไตรปิฎก
  4. ไตรลักษณ์
 15. ความเชื่อเช่นไร เป็นเหตุให้สรณคมน์เศร้าหมอง ?
  1. กรรม
  2. บาป
  3. บุญ
  4. โชคลาง
 16. ผู้สมาทานรักษาศีลอุโบสถ พึงงดเว้นเรื่องใด ?
  1. เล่าชาดก
  2. ฟังเทศน์
  3. ฟังเพลง
  4. สวดมนต์
 17. สถานที่ใด ไม่เหมาะสมเพื่อเข้าจำอุโบสถ ?
  1. วัด
  2. ป่าช้า
  3. ถ้ำ
  4. บ่อน
 18. อุโบสถใด กำหนดให้รักษาตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ?
  1. ปฏิชาครอุโบสถ
  2. ปกติอุโบสถ
  3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
  4. อริยอุโบสถ
 19. การรักษาศีลอุโบสถ ถือเรื่องใดเป็นสำคัญ ?
  1. อาหาร
  2. เสื้อผ้า
  3. ค่ารถ
  4. จิตใจ
 20. วันอัฏฐมีในคำประกาศอุโบสถ หมายถึงวันกี่ค่ำ ?
  1. ๗ ค่ำ
  2. ๘ ค่ำ
  3. ๑๔ ค่ำ
  4. ๑๕ ค่ำ
 21. องค์ที่ทำให้อุโบสถศีลข้อปาณาติบาตขาด คือข้อใด ?
  1. สัตว์มีชีวิต
  2. รู้ว่าสัตว์มีชีวิต
  3. จิตคิดจะฆ่า
  4. สัตว์ตาย
 22. ปาณะในอุโบสถศีลข้อที่ ๑ หมายถึงอะไร ?
  1. สัตว์มีชีวิต
  2. สิ่งของ
  3. เครื่องประดับ
  4. เตียงตั่ง
 23. อุโบสถศีลข้อ ๑ ห้ามทำเรื่องใด ?
  1. ฆ่าสัตว์
  2. ลักทรัพย์
  3. พูดเท็จ
  4. ร้องเพลง
 24. อุโบสถศีลข้อใด สอนให้เห็นความสำคัญในทรัพย์สิน ?
  1. ข้อที่ ๒
  2. ข้อที่ ๓
  3. ข้อที่ ๗
  4. ข้อที่ ๘
 25. ข้อใด เป็นองค์ของอุโบสถศีลข้ออทินนาทาน ?
  1. พยายามฆ่า
  2. พยายามลัก
  3. พยายามกลืน
  4. พยายามดื่ม
 26.  อุโบสถศีลข้อใด ขาดเพราะใช้ผู้อื่นทำ ?
  1. ข้อที่ ๒
  2. ข้อที่ ๓
  3. ข้อที่ ๔
  4. ข้อที่ ๕
 27. ข้อใด ไม่ใช่องค์ของอุโบสถศีลข้ออทินนาทาน ?
  1. ของมีเจ้าของ
  2. จิตคิดจะลัก
  3. พยายามลัก
  4. จิตคิดจะเสพ
 28. อุโบสถศีลข้อใด ห้ามล่วงละเมิดทรัพย์สินของคนอื่น ?
  1. ข้อที่ ๒
  2. ข้อที่ ๔
  3. ข้อที่ ๖
  4. ข้อที่ ๘
 29. ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อ ๓ ห้ามเรื่องใด ?
  1. เสพกาม
  2. พูดโกหก
  3. ดื่มสุรา
  4. ฟ้อนรำ
 30. ข้อใด เป็นองค์ของอุโบสถศีลข้อที่ ๓ ?
  1. จิตคิดจะฆ่า
  2. จิตคิดจะลัก
  3. จิตคิดจะเสพ
  4. จิตคิดจะดื่ม
 31. อุโบสถศีลข้อที่ ๓ ขาดลงเพราะประพฤติผิดทางใด ?
  1. กาย
  2. วาจา
  3. ใจ
  4. วาจา ใจ
 32. การไม่ประพฤติล่วงอสัทธรรม ตรงกับอุโบสถศีลข้อใด ?
  1. ข้อที่ ๓
  2. ข้อที่ ๔
  3. ข้อที่ ๕
  4. ข้อที่ ๖
 33. ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๔ ไม่พึงสนทนากันเรื่องใด ?
  1. ศีลธรรม
  2. บุญบาป
  3. ผลกรรม
  4. ดวงชะตา
 34. อุโบสถศีลข้อที่ ๔ บัญญัติขึ้นเพื่อให้ระมัดระวังเรื่องใด ?
  1. การพูด
  2. การกิน
  3. การแต่งตัว
  4. การนอน
 35. อุโบสถศีลข้อใด ขาดเพราะประพฤติผิดทางวาจา ?
  1. ข้อที่ ๔
  2. ข้อที่ ๕
  3. ข้อที่ ๖
  4. ข้อที่ ๗
 36. ข้อใด เป็นองค์แห่งมุสาวาท ?
  1. สัตว์มีชีวิต
  2. เรื่องไม่จริง
  3. พยายามดื่ม
  4. ดูหรือฟัง
 37. เหตุแห่งความประมาทในอุโบสถศีลข้อที่ ๕ คือข้อใด ?
  1. ฆ่าสัตว์
  2. ลักทรัพย์
  3. พูดปด
  4. ดื่มน้ำเมา
 38. องค์ที่ทำให้อุโบสถศีลข้อที่ ๕ ขาด คือข้อใด ?
  1. น้้ำเมา
  2. จิตคิดจะดื่ม
  3. พยายามดื่ม
  4. ดื่มล่วงลำคอ
 39. ที่นอนประเภทใด อนุญาตสำหรับผู้รักษาศีลอุโบสถ ?
  1. ที่นอนยัดสำลี
  2. ที่นอนยัดนุ่น
  3. ที่นอนยัดใบไม้
  4. ที่นอนยัดขนแกะ
 40. หลังเที่ยงวันในอุโบสถศีลข้อที่ ๖ เรียกว่าอะไร ?
  1. กาล
  2. วิกาล
  3. ยุค
  4. สมัย
 41. ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๖ ควรรับประทานอาหารในเวลาใด
  1. เช้าถึงเที่ยง
  2. หลังเที่ยง
  3. บ่ายถึงเย็น
  4. กลางคืน
 42. อุโบสถศีลข้อที่ ๖ บัญญัติไว้เพื่อตัดความกังวลเรื่องใด ?
  1. พูด
  2. กิน
  3. นั่ง
  4. นอน
 43. ข้อใด เป็นองค์แห่งอุโบสถศีลข้อ ๖ ?
  1. สัตว์ตาย
  2. เรื่องไม่จริง
  3. กลืนกิน
  4. ดูการละเล่น
 44. อุโบสถศีลข้อที่ ๗ บัญญัติไว้เพื่อตัดความกังวลเรื่องใด ?
  1. สนทนา
  2. อาหาร
  3. แต่งตัว
  4. ที่นอน
 45. ข้อใด เป็นองค์ของอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ?
  1. ของมึนเมา
  2. กลืนกิน
  3. ดูหรือฟัง
  4. ที่นอนสูง
 46. ข้อใด เป็นข้าศึกต่อการรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ?
  1. สวดมนต์
  2. ให้พร
  3. สอนธรรม
  4. ฟ้อนรำ
 47. คำว่า คีตะ ในอุโบสถศีลข้อที่ ๗ หมายถึงอะไร ?
  1. ฟ้อนรำ
  2. ขับร้อง
  3. ประโคม
  4. ประดับ
 48. การทัดทรงดอกไม้เป็นข้อห้ามในอุโบสถศีลข้อใด ?
  1. ข้อที่ ๕
  2. ข้อที่ ๖
  3. ข้อที่ ๗
  4. ข้อที่ ๘
 49. อุโบสถศีลข้อที่ ๘ เกี่ยวข้องกับอิริยาบถใด ?
  1. ยืน
  2. เดิน
  3. นั่ง
  4. วิ่ง
 50. ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๘ ขาดเพราะทำเรื่องใด ?
  1. ยืนบนโต๊ะ
  2. เดินบนเตียง
  3. นั่งบนตั่งสูง
  4. นอนบนผ้าขาว