แนวข้อสอบวิชาวินัยบัญญัติ น.ธ.เอก

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2566

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สังฆกรรมมีอะไรบ้าง ? สังฆกรรมอะไรที่สงฆ์จตุวรรคทำไม่ได้ ? ตอบ สังฆกรรมมี ปวารณา ให้ผ้ากฐิน อุปสมบท และอัพภาน สงฆ์จตุวรรคทำไม่ได้ ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม สีมามีกี่ประเภท ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2566

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2565

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม มูลเหตุที่ทำให้เกิดสังฆกรรมมีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ? ตอบ มูลเหตุที่ทำให้เกิดสังฆกรรมมี 2 อย่าง ฯ คือ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม สังฆกรรม 4 นั้น อย่างไหนต้องทำในสีมา…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2565

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2564

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ภิกษุผู้ปรารถนาความตั้งอยู่ยั่งยืนของพระธรรมวินัย ควรปฏิบัติตนอย่างไร ? ตอบ ควรตั้งอยู่ในสีลสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตา และลัชชีธรรม สำรวมในพระปาติโมกข์ ประกอบด้วยอาจาระและโครจร เห็นภัยโทษแม้เพียงเล็กน้อย สำเหนียกศึกษาในสิกขาบททั้งหลายฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม ญัตติและอนุสาวนา หมายถึงอะไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2564

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2563

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม มูลเหตุที่ทําให้เกิดสังฆกรรมมีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ? ตอบ มูลเหตุที่ทําให้เกิดสังฆกรรมมี 2 อย่าง ฯ คือ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม สงฆ์ผู้จะให้การอุปสมบทแก่กุลบุตร ในพระวินัยมีกําหนดจํานวนภิกษุไว้อย่างไร ? ถ้าไม่ครบตามจํานวนนั้น…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2563

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2562

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สังฆกรรมมีอะไรบ้าง ? สังฆกรรมอะไรที่สงฆ์จตุวรรคทำไม่ได้ ? ตอบ สังฆกรรม มี ปวารณา ให้ผ้ากฐิน อุปสมบท และอัพภาน สงฆ์จตุวรรคทำไม่ได้ ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม สังฆกรรมย่อมวิบัติเพราะเหตุไรบ้าง…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2562

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2561

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ญัตติและอนุสาวนา หมายถึงอะไร ? ญัตติมีใช้ในสังฆกรรมอะไรบ้าง ? ตอบ ญัตติ หมายถึง คาเผดียงสงฆ์ อนุสาวนา หมายถึง การสวดประกาศคำปรึกษาและข้อตกลงของสงฆ์ ฯ ญัตติมีใช้ใน 3 สังฆกรรม คือ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2561

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2560

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สังฆกรรม 4 นั้น อย่างไหนต้องทำในสีมา อย่างไหนทำนอกสีมาก็ได้ ? ตอบ ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม และญัตติจตุตถกรรม ต้องทำในสีมาเท่านั้น ส่วนอปโลกนกรรม ทำนอกสีมาได้ ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2560

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2559

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม มูลเหตุที่ทำให้เกิดสังฆกรรมมีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ? ตอบ มูลเหตุที่ทำให้เกิดสังฆกรรมมี 2 อย่าง คือ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม ญัตติและอนุสาวนา หมายถึงอะไร ? อนุสาวนามีใช้ในสังฆกรรมอะไรบ้าง ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2559

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2558

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สังฆกรรมย่อมวิบัติ โดยอะไรบ้าง ? สงฆ์ให้อุปสมบทแก่อภัพพบุคคล เป็นสังฆกรรมวิบัติโดยอะไร ? ตอบ สังฆกรรมย่อมวิบัติโดยวัตถุ สีมา ปริสะ และกรรมวาจา ฯ สงฆ์ให้อุปสมบทแก่อภัพพบุคคล เป็นสังฆกรรมวิบัติโดยวัตถุ ฯ ปัญหาข้อที่ 2…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2558

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2557

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ภิกษุผู้ปรารถนาความตั้งอยู่ยั่งยืนของพระธรรมวินัย ควรปฏิบัติตนอย่างไร? ตอบ ควรตั้งอยู่ในสีลสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตา และลัชชีธรรม สำรวมในพระปาติโมกข์ ประกอบด้วยอาจาระและโคจระ เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อย สำเหนียกศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม อุโบสถกรรม อุปสมบทกรรม อปโลกนกรรม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2557

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2556

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ญัตติ กับ อนุสาวนา ต่างกันอย่างไร ? มีใช้ในสังฆกรรมอะไรบ้าง ? ตอบ ญัตติ คือการเผดียงสงฆ์ ส่วนอนุสาวนา คือการประกาศความปรึกษาและตกลงของสงฆ์ ฯ ญัตติ มีใช้ในญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม และญัตติจตุตถกรรม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2556

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สังฆกรรมมีกี่ประเภท? อะไรบ้าง? สังฆกรรมแต่ละประเภท ทรงอนุญาตให้สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำในที่เช่นไร? ตอบ สังฆกรรมมี 4 ประเภท คือ อปโลกนกรรม 1 ญัตติกรรม 1 ญัตติทุติยกรรม 1 ญัตติจตุตถกรรม 1…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2555

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2554

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สงฆ์ผู้ทำสังฆกรรม ท่านจัดเป็นวรรคไว้อย่างไรบ้าง ? แต่ละวรรคทำกรรมอะไรได้บ้าง ? ตอบ จัดอย่างนี้ คือ แต่ละวรรคทำกรรมได้ดังนี้ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม สีมา คืออะไร ? มีความสำคัญอย่างไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2554

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2553

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สังฆกรรม กับวินัยกรรม มีกำหนดบุคคลและสถานที่ต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร ? ตอบ ต่างกันดังนี้ สังฆกรรม ต้องประชุมสงฆ์ครบองค์ตามกำหนดแห่งกรรมนั้นๆ ต้องทำในสีมา เว้นไว้แต่อปโลกนกรรม ทำนอกสีมาก็ได้ ส่วนวินัยกรรม ไม่ต้องประชุมสงฆ์ และทำนอกสีมาก็ได้ ฯ ปัญหาข้อที่ 2…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2553

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2552

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงประมวล เรื่องอันเนื่องด้วยวินัยที่ภิกษุผู้เป็นเถระพึงเรียนรู้เป็นหลักไว้ในวินัยมุขเล่ม 3 คืออะไรบ้าง ? เมื่อเรียนรู้แล้วจะอำนวยประโยชน์อะไรบ้าง? ตอบ คือ ธรรมเนียม วิธี และกรณียะต่าง ๆ อันเนื่องด้วยวินัย ฯ ย่อมอาจจะอำนวยในหน้าที่ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2552

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2551

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม กรรมวาจาวิบัติเพราะสวดผิดฐานกรณ์นั้นอย่างไร ? ตอบ คือ การสวดธนิตเป็นสิถิล 1 สวดสิถิลเป็นธนิต 1 สวดวิมุตเป็นนิคคหิต 1 สวดนิคคหิตเป็นวิมุต 1 ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม ติจีวราวิปปวาสสีมา…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2551

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2550

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สังฆกรรมจำแนกออกเป็นประเภท เรียกโดยชื่อมีอะไรบ้าง ? กรรมอะไรบ้างที่สงฆ์จตุวรรคทำได้ ? ตอบ มี อปโลกนกรรม 1 ญัตติกรรม 1 ญัตติทุติยกรรม 1 ญัตติจตุตถกรรม 1 ฯ เว้นปวารณา…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2550

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2549

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม อย่างไรเรียกว่า สงฆ์ผู้พร้อมเพรียง และสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงนั้นสามารถทำสังฆกรรมใดได้บ้าง ? ตอบ ภิกษุผู้อยู่ในสมานสังวาสสีมา แปลว่าแดนมีสังวาสเสมอกัน เป็นแดนที่กำหนดความพร้อมเพรียง มีสิทธิในอันจะเข้าอุโบสถ ปวารณา และสังฆกรรมร่วมกัน ทั้งหมดเข้าประชุมกันเป็นสงฆ์ หรือนำฉันทะของภิกษุผู้ไม่มาเข้าประชุม เรียกว่า สงฆ์ผู้พร้อมเพรียง ฯ สามารถทำสังฆกรรมทั้ง…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2549