แนวข้อสอบวิชาวินัยบัญญัติ น.ธ.โท

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2561

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม อภิสมาจาร คืออะไร ? ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อในอภิสมาจารท่านปรับอาบัติอะไรบ้าง ? ตอบ อภิสมาจาร คือ ธรรมเนียมหรือมารยาทที่ดีงามของภิกษุ ฯ ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อในอภิสมาจารท่านปรับอาบัติถุลลัจจัยเป็นอย่างสูง แต่มีน้อย ส่วนมากปรับอาบัติทุกกฏเป็นพื้น ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2561

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2560

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สิกขาบทนอกพระปาฏิโมกข์เรียกว่าอะไร ? ทรงบัญญัติไว้เพื่อประโยชน์อะไร ? ตอบ สิกขาบทนอกพระปาฏิโมกข์ เรียกว่า อภิสมาจาร ฯ ทรงบัญญัติไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของภิกษุ และเพื่อความงามของพระศาสนา เช่นเดียวกับตระกูลใหญ่ จำต้องมีขนบธรรมเนียม และระเบียบไว้รักษาเกียรติ และความเป็นผู้ดีของตระกูล ฯ ปัญหาข้อที่…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2560

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2559

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม อภิสมาจารคืออะไร ? ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อในอภิสมาจารมีโทษอย่างไรบ้าง ? ตอบ อภิสมาจาร คือธรรมเนียมของภิกษุ ฯ ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อในอภิสมาจาร มีโทษปรับอาบัติถุลลัจจัยเป็นอย่างสูง แต่มีน้อย ส่วนมากปรับอาบัติทุกกฏเป็นพื้น ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม ในกายบริหาร…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2559

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2558

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ภิกษุผู้ปฏิบัติพระวินัยส่วนอภิสมาจารให้ดีงาม จะต้องปฏิบัติอย่างไร ? ตอบ ต้องปฏิบัติโดยสายกลาง คือไม่ถือเคร่งครัดอย่างงมงาย จนเป็นเหตุทำตนให้ลำบากเพราะเหตุธรรมเนียมเล็กๆ น้อยๆ อันขัดต่อกาลเทศะ และไม่สะเพร่ามักง่าย ละเลยต่อธรรมเนียมของภิกษุ จนถึงทำตนให้เป็นคนเลวทราม ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม ภิกษุผู้ละเมิดสิกขาบทนอกพระปาติโมกข์…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2558

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2557

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พระวินัยแบ่งออกเป็นกี่อย่าง? อะไรบ้าง? ตอบ แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คืออาทิพรหมจริยกาสิกขา 1 อภิสมาจาริกาสิกขา 1 ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม การผัดหน้า ไล้หน้า ทาหน้า…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2557

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2556

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม อภิสมาจาร คืออะไร ? เป็นเหตุให้ต้องอาบัติอะไรได้บ้าง ? ตอบ อภิสมาจาร คือ ขนบธรรมเนียมของภิกษุ ฯ เป็นเหตุให้ต้องอาบัติถุลลัจจัยและอาบัติทุกกฏ ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม ข้อว่า อย่าพึงนุ่งห่มผ้าอย่างคฤหัสถ์…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2556

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ภิกษุแม้ล่วงละเมิดพระวินัยแล้วไม่ต้องอาบัติ ได้รับยกเว้นทุกสิกขาบท ได้แก่ภิกษุประเภทไหนบ้าง ? ตอบ ได้แก่ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม สังฆกรรม 3 อย่างนี้ คือ การสวดปาฏิโมกข์ อุปสมบทกรรม และอัพภาณกรรม มีจำกัดจำนวนสงฆ์อย่างน้อยเท่าไรจึงจะถูกต้องตามพระวินัย…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2555

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2554

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ภิกษุผู้ปฏิบัติพระวินัยส่วนอภิสมาจารให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีงาม จะต้องปฏิบัติอย่างไร ? ตอบ จะชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีงาม ต้องปฏิบัติโดยสายกลาง คือไม่ถือเคร่งครัดอย่างงมงาย จนเป็นเหตุทำตนให้ลำบากเพราะเหตุธรรมเนียมเล็ก ๆ น้อย ๆ อันขัดต่อกาลเทศะ และไม่สะเพร่ามักง่าย ละเลยต่อธรรมเนียมของภิกษุ จนถึงทำตนให้เป็นคนเลวทราม ฯ ปัญหาข้อที่…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2554

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2553

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม อาทิพรหมจริยกาสิกขา กับ อภิสมาจาริกาสิกขา ต่างกันอย่างไร ? ตอบ ต่างกันดังนี้ อาทิพรหมจริยกาสิกขา ได้แก่ข้อศึกษาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ อันได้แก่พระพุทธบัญญัติที่ทรงตั้งไว้ให้เป็นพุทธอาณา เป็นสิกขาบทอันมาในพระปาติโมกข์ เป็นข้อบังคับโดยตรงที่ภิกษุจะต้อง ประพฤติปฏิบัติโดยเคร่งครัด ส่วนอภิสมาจาริกาสิกขา ได้แก่ข้อศึกษาอันเนื่องด้วยอภิสมาจาร คือมารยาทอันดี ที่ทรงบัญญัติหรืออนุญาตไว้…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2553

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2552

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สิกขาบทนอกพระปาติโมกข์ที่เรียกว่าอภิสมาจารแบ่งเป็น 2 คือเป็นข้อห้าม 1 เป็นข้ออนุญาต 1 นั้นคืออย่างไร? ปรับโทษแก่ผู้ล่วงละเมิดไว้อย่างไร? ตอบ ที่เป็นข้อห้ามคือ กิริยาบางอย่างหรือบริขารบางประเภทไม่เหมาะแก่สมณสารูป จึงทรงห้ามไม่ให้กระทำหรือใช้บริขารเช่นนั้น เช่น ห้ามไม่ให้ไว้ผมยาว ไม่ให้ไว้หนวดเครายาว ไม่ให้ใช้บาตรไม้ เป็นต้น…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2552

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2551

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม อภิสมาจาร คืออะไร ? ปรับอาบัติได้กี่อย่าง ? อะไรบ้าง ? ตอบ คือ ธรรมเนียมของภิกษุ ฯ ปรับอาบัติได้ 2 อย่าง ฯ คือ ถุลลัจจัยและทุกกฏ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2551

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2550

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม อภิสมาจาร มีรูปเป็น 2 อย่าง อย่างหนึ่งเป็นข้ออนุญาต อีกอย่างหนึ่งคืออะไร ? และปรับอาบัติอะไรได้บ้าง ? ตอบ อีกอย่างหนึ่งคือ ข้อห้าม ฯ ปรับอาบัติถุลลัจจัยและอาบัติทุกกฏ ฯ ปัญหาข้อที่ 2…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2550

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2549

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม อภิสมาจาร คืออะไร ? ภิกษุล่วงละเมิดจะเกิดความเสียหายอย่างไร ? ตอบ อภิสมาจาร คือ ธรรมเนียมของภิกษุ ฯ ถ้าล่วงละเมิดแต่บางอย่างหรือบางครั้งก็เสียหายน้อย แต่ถ้าล่วงละเมิดมากอย่างหรือเป็นนิตย์ ธรรมเนียมย่อมกลายไปหรือเสื่อมไป ภิกษุจะแตกเป็น 2 พวก คือเคร่งและไม่เคร่ง…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2549

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2548

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ภิกษุผู้ละเมิดสิกขาบทนอกพระปาฏิโมกข์ต้องอาบัติอะไรได้บ้าง ? ตอบ ต้องอาบัติถุลลัจจัย และ ทุกกฏ ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุไว้ผมได้ยาวที่สุดเท่าไร ? ไว้ได้นานที่สุดเท่าไร ? ตอบ ไม่เกิน 2…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2548

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2547

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ในพระวินัยส่วนอภิสมาจาร มีพระพุทธบัญญัติให้รักษาความสะอาดเกี่ยวกับร่างกายไว้อย่างไร ? การเคี้ยวไม้ชำระฟันมีประโยชน์อย่างไร ? ตอบ มีพระพุทธบัญญัติว่าด้วยกายบริหารไว้ว่า ห้ามไว้ผมยาว 1 ห้ามไว้หนวดเครา 1 ห้ามไว้เล็บยาว 1 ห้ามไว้ขนจมูกยาว 1 เมื่อถ่ายอุจจาระแล้ว น้ำมีอยู่ไม่ชำระไม่ได้…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2547

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2546

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สิกขาบทนอกพระปาฏิโมกข์ เรียกว่าอะไร ? มีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ? ตอบ เรียกว่าอภิสมาจาร ฯ มี 2 อย่าง คือ เป็นข้อห้าม 1 เป็นข้ออนุญาต…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2546

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2545

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม อภิสมาจารคืออะไร ? แบ่งเป็นกี่ประเภท ? อะไรบ้าง ? ตอบ คือธรรมเนียมของภิกษุ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เป็นข้อห้าม 1 เป็นข้ออนุญาต 1 ฯ ถาม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2545

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2544

ถาม พระวินัย แบ่งออกเป็นกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ? ตอบ แบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ อาทิพรหมจริยกาสิกขาบท 1 อภิสมาจาร 1 ถาม จะปฏิบัติพระวินัยอย่างไร...
อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2544