ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. สติ สัมปชัญญะ เป็นธรรมประเภทใด ?

 1. ธรรมมีอุปการะมาก
 2. ธรรมเป็นโลกบาล
 3. ธรรมอันทำให้งาม
 4. ถูกทุกข้อ

๒. ข้อใด เป็นลักษณะของคนมีสติสัมปชัญญะ ?

 1. กล้าหาญอดทน
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. ไม่ประมาท
 4. อาบชั่วกลัวบาป

๓. ผู้มีความรอบคอบทำงานไม่ผิดพลาด เพราะมีธรรมอะไร ?

 1. หิริ โอตตัปปะ
 2. สติ สัมปชัญญะ
 3. ขันติ โสรัจจะ
 4. กตัญญู กตเวที

๔. หิริ โอตตัปปะ เป็นธรรมประเภทใด ?

 1. ธรรมมีอุปการะมาก
 2. ธรรมเป็นโลกบาล
 3. ธรรมอันทำให้งาม
 4. ถูกทุกข้อ

๕. ละอายต่อบาปทุจริตไม่ทำผิดศีลธรรมต่างๆ เพราะมีคุณธรรมใด ?

 1. สติ
 2. สัมปชัญญะ
 3. หิริ
 4. โอตตัปปะ

๖. ผู้ไม่ทำความชั่วเพราะกลัวบาป ชื่อว่ามีคุณธรรมใด ?

 1. สติ
 2. สัมปชัญญะ
 3. หิริ
 4. โอตตัปปะ

๗. ข้อใด เป็นลักษณะของขันติ ?

 1. ทนลำบาก
 2. ทนต่อความเจ็บป่วย
 3. ทนต่อความเจ็บใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๘. งามอะไรไม่ขึ้นอยู่กับการเวลา ?

 1. เสื้อผ้าอาภรณ์
 2. รูปร่าง
 3. ผิวพรรณ
 4. คุณธรรม

๙. ข้อใด เป็นความหมายของบุพพการี ?

 1. ผู้ทำอุปการะก่อน
 2. ผู้รู้อุปการะคุณ
 3. ผู้ตอบแทนคุณ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๐. คนเรามักลืมบุญคุณผู้อื่น พระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องใด ?

 1. ความมีเมตตา
 2. ความซื่อสัตย์
 3. ความเสียสละ
 4. ความกตัญญู

๑๑. ทุจริต ๓ หมายถึงการประพฤติเช่นไร ?

 1. ทำชั่ว
 2. พูดชั่ว
 3. คิดชั่ว
 4. ทำพูดคิดชั่ว

๑๒. ข้อใด จัดเป็นกายทุจริต ?

 1. คอร์รัปชัน
 2. อาฆาต
 3. ใส่ร้าย
 4. หลอกลวง

๑๓. ข้อใด จัดเป็นวจีทุจริต ?

 1. โกหก
 2. วิ่งราว
 3. ลักขโมย
 4. ทำร้ายผู้อื่น

๑๔. ข้อใด จัดเป็นมโนทุจริต ?

 1. ประทุษร้าย
 2. ปากร้าย
 3. ใจร้าย
 4. ใส่ร้าย

๑๕. สุจริต ๓ หมายถึงการประพฤติเช่นไร ?

 1. ทำดี
 2. พูดดี
 3. คิดดี
 4. ทำพูดคิดดี

๑๖. ข้อใด จัดเป็นกายสุจริต ?

 1. ไม่คอร์รัปชัน
 2. ไม่หลอกลวง
 3. ไม่พยาบาท
 4. ไม่โลภ

๑๗. ข้อใด จัดเป็นวจีสุจริต ?

 1. ไม่พูดเท็จ
 2. ไม่พูดส่อเสียด
 3. ไม่พูดคำหยาบ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๘. ข้อใด จัดเป็นมโนสุจริต ?

 1. ไม่โลภ
 2. ไม่พยาบาท
 3. ไม่ปองร้าย
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. บุญกิริยาวัตถุ หมายถึงอะไร ?

 1. วิธีทำความดี
 2. พิธีบวงสรวง
 3. พิธีชำระบาป
 4. พิธีไหว้เจ้า

๒๐. การตั้งตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิค-๑๙ จัดเข้าในข้อใด ?

 1. ทานมัย
 2. สีลมัย
 3. ภาวนามัย
 4. ถูกทุกข้อ

๒๑. การทำบุญแบบประหยับฝึกหัดกาย ตรงกับข้อใด ?

 1. ทานมัย
 2. สีลมัย
 3. ภาวนามัย
 4. อปจายนมัย

๒๒. การสวดมนต์ จัดเข้าในการทำบุญประเภทใด ?

 1. ทานมัย
 2. สีลมัย
 3. ภาวนามัย
 4. อปจายนมัย

๒๓. ท่านเปรียบธรรมใด ดุจล้อรถนำไปสู่ความเจริญ ?

 1. วุฑฒิธรรม
 2. จักรธรรม
 3. อิทธิบาทธรรม
 4. พรหมวิหารธรรม

๒๔. ข้อใด เป็นความหมายของอัตตสัมมาปณธิ ?

 1. อยู่ในประเทศอันสมควร
 2. คบสัตบุรุษ
 3. ตั้งตนไว้ชอบ
 4. ทำความดีมาก่อน

๒๕. เมื่ออคติเกิดขึ้น ย่อมทำลายอะไร ?

 1. ความยุติธรรม
 2. ความนับถือ
 3. ความเจริญ
 4. ความไว้ใจ

๒๖. ความลำเอียงเพราะเหตุใด จัดเป็นโทสาคติ ?

 1. เพราะรัก
 2. เพราะเกลียดชัง
 3. เพราะเขลา
 4. เพราะกลัว

๒๗. ลำเอียงเพราะกลัว ตรงกับข้อใด ?

 1. ฉันทาคติ
 2. โทสาคติ
 3. โมหาคติ
 4. ภยาคติ

๒๘. ความจริงอันประเสริฐ หมายถึงธรรมใด ?

 1. ปธาน ๔
 2. อิทธิบาท ๔
 3. อริยสัจ ๔
 4. พรหมวิหาร ๔

๒๙. เหตุให้เกิดทุกข์ ตรงกับข้อใด ?

 1. ทุกข์
 2. สมุทัย
 3. นิโรธ
 4. มรรค

๓๐. ทุกข์ในอริยสัจ เกิดจากอะไร ?

 1. กิเลส
 2. กรรม
 3. วิบาก
 4. ตัณหา

๓๑. อยากมีกำลังใจ ควรเจริญธรรมใด ?

 1. อิทธิบาท
 2. วุฑฒิ
 3. พละ
 4. อริยสัจ

๓๒. ความเชื่อในเรื่องใด จัดเป็นสัทธาพละ ?

 1. กรรม
 2. เทพเจ้า
 3. พรหมลิขิต
 4. โหราศาตร์

๓๓. คนมีความกล้าที่จะละชั่วทำดี จัดว่ามีพลธรรมข้อใด ?

 1. สัทธา
 2. วิริยะ
 3. สติ
 4. สมาธิ

๓๔. คนไม่ประมาทพลั้งเผลอ จัดว่ามีพลธรรมใด ?

 1. สัทธา
 2. วิริยะ
 3. สติ
 4. ปัญญา

๓๕. ธรรมใด ส่งเสริมให้เกิดความรู้รักสามัคคี ?

 1. พรหมวิหาร
 2. อิทธิบาท
 3. สาราณิยธรรม
 4. สัปปุริสธรรม

๓๖. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของคำว่า สาราณโภคี ?

 1. มีเมตตา
 2. มีศีลเสมอกัน
 3. เห็นตรงกัน
 4. รู้จักแบ่งปัน

๓๗. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของคำว่า ทิฏฐิสามัญญตา ?

 1. มีเมตตา
 2. มีศีลเสมอกัน
 3. เห็นตรงกัน
 4. รู้จักแบ่งปัน

๓๘. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของคำว่า อัตตัญญุตา ?

 1. รู้จักเหตุ
 2. รู้จักผล
 3. รู้จักตน
 4. รู้จักประมาณ

๓๙. ความเป็นผู้รู้จักตนคือข้อใด ?

 1. ธัมมัญญุตา
 2. อัตตัญญุตา
 3. กาลัญญุตา
 4. ปริสัญญุตา

๔๐. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของคำว่า มัตตัญญุตา ?

 1. รู้จักเหตุ
 2. รู้จักผล
 3. รู้จักตน
 4. รู้จักประมาณ

๔๑. ธรรมที่ครอบงำสัตว์โลก เรียกว่าอะไร ?

 1. สาราณิยธรรม
 2. อปริหานิยธรรม
 3. สัปปุริสธรรม
 4. โลกธรรม

๔๒. นินทาคู่กับอะไร ?

 1. สุข
 2. ทุกข์
 3. สรรเสริญ
 4. เสื่อมลาภ

๔๓. ผูกเรือใช้เชือก ผูกใจใช้ธรรมใด ?

 1. สังคหวัตถุ
 2. ฆราวาสธรรม
 3. อิทธิบาท
 4. พรหมวิหาร

๔๔. คนที่เห็นประโยชน์ผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ตน ชื่อว่าประพฤติธรรมใด ?

 1. ทาน
 2. ปิยวาจา
 3. อัตถจริยา
 4. สมานัตตตา

๔๕. ทิศในคิหิปฏิบัติมีเท่าไร ?

 1. ๑๐

๔๖. มารดา บิดา จัดเป็นทิศใด ?

 1. ปุรัตถิมทิส
 2. ทักขิณทิส
 3. ปัจฉิมทิส
 4. อุปริมทิส

๔๗. กิจ ๔ อย่างที่มารดาบิดาอนุเคราะห์บุตรธิดา ข้อใดสำคัญที่สุด ?

 1. ให้ทำดี
 2. ให้ศึกษา
 3. หาคู่ครองให้
 4. มอบทรัพย์สมบัติ

๔๘. กิจที่ศิษย์พึงปฏิบัติต่อครูอาจารย์ ตามหลักคิหิปฏิบัติคือข้อใด ?

 1. ทักทาย
 2. ยืนต้อนรับ
 3. ถามปัญหา
 4. ส่งงาน

๔๙. อยู่เลี้ยงกาย ตายทำบุญอุทิศให้ เป็นหน้าที่ใครปฏิบัติต่อใคร ?

 1. ภรรยา-สามี
 2. บุตร-มารดาบิดา
 3. บ่าว-นาย
 4. ศิษย์-อาจารย์

๕๐. หน้าที่ของสามีพึงปฏิบัติต่อภรรยา คือใคร ?

 1. ยกย่อง
 2. ไม่ดูหมิ่น
 3. ไม่นอกใจ
 4. ถูกทุกข้อ