ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ธรรมข้อใด เรียกว่า ธรรมมีอุปการะมาก ?

 1. สติ สัมปชัญญะ
 2. หิริ โอตตัปปะ
 3. ขันติ โสรัจจะ
 4. กตัญญู กตเวที

๒. ธรรมมีอุปการะมากทำให้เกิดผลดีคืออะไร ?

 1. ความอดทน
 2. ความขยัน
 3. ความรอบคอบ
 4. ความเมตตา

๓. สติคืออะไร ?

 1. ความอดทน
 2. ความเพียร
 3. ความละอาย
 4. ความระลึกได้

๔. สัมปชัญญะคืออะไร ?

 1. ความอดทน
 2. ความรู้ตัว
 3. ความระลึกได้
 4. ความเพียร

๕. เวลาไหนควรใช้สัมปชัญญะ ?

 1. ก่อนที่จะทำ
 2. กำลังทำ
 3. ทำเสร็จใหม่ๆ
 4. ทำเสร็จนานแล้ว

๖. ธรรมข้อใด เรียกว่า ธรรมเป็นโลกบาล ?

 1. สติ สัมปชัญญะ
 2. หิริ โอตตัปปะ
 3. ขันติ โสรัจจะ
 4. กตัญญู กตเวที

๗. หิริคืออะไร ?

 1. ความอดทน
 2. ความละอายแก่ใจ
 3. ความเกรงกลัวบาป
 4. ความลำบาก

๘. โอตตัปปะคืออะไร ?

 1. ความอดทน
 2. ความละอายแก่ใจ
 3. ความเกรงกลัวบาป
 4. ความลำบาก

๙. คนมีหิริมีลักษณะอย่างไร ?

 1. รังเกียจความชั่ว
 2. รังเกียจคนชั่ว
 3. กลัวความชั่ว
 4. กลัวคนชั่ว

๑๐. คนมีโอตตัปปะมีลักษณะอย่างไร ?

 1. รังเกียจความชั่ว
 2. รังเกียจคนชั่ว
 3. กลัวความชั่ว
 4. กลัวคนชั่ว

๑๑. ธรรมข้อใด เรียกว่า ธรรมอันทำให้งาม ?

 1. สติ สัมปชัญญะ
 2. หิริ โอตตัปปะ
 3. ขันติ โสรัจจะ
 4. กตัญญู กตเวที

๑๒. ขันติคืออะไร ?

 1. ความอดทน
 2. ความเสงี่ยม
 3. ความพอเพียง
 4. ความระลึกได้

๑๓. โสรัจจะคืออะไร ?

 1. ความอดทน
 2. ความเสงี่ยม
 3. ความละอาย
 4. ความรู้ตัว

๑๔. คนมีขันติมีลักษณะอย่างไร ?

 1. ขยัน
 2. ซื่อสัตย์
 3. ประหยัด
 4. อดทน

๑๕. คนมีโสรัจจะมีลักษณะอย่างไร ?

 1. สงบเรียบร้อย
 2. อดทน
 3. กล้าหาญ
 4. ชาญฉลาด

๑๖. บุพพการีบุคคลหมายถึงใคร ?

 1. บิดามารดา
 2. ครูอาจารย์
 3. เพื่อนสนิท
 4. คนใกล้ชิด

๑๗. คนกตัญญูมีลักษณะอย่างไร ?

 1. รู้รักสามัคคี
 2. รู้สำนึกในบุญคุณ
 3. รู้หน้าที่
 4. รู้บุญคุณและตอบแทน

๑๘. คนกตัญญูกตเวทีมีลักษณะอย่างไร ?

 1. รู้รักสามัคคี
 2. รู้สำนึกในบุญคุณ
 3. รู้หน้าที่
 4. รู้บุญคุณและตอบแทน

๑๙. พระพุทธศาสนาสอนเรื่องใดไว้เพื่อไม่ให้ลืมบุญคุณของผู้มีพระคุณ ?

 1. ความมีเมตตา
 2. ความกตัญญูกตเวที
 3. ความซื่อสัตย์
 4. ความอดทน

๒๐. เครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของชาวพุทธคืออะไร ?

 1. พระรัตนตรัย
 2. พระพรหม
 3. พญานาค
 4. ท้าวเวสสุวรรณ

๒๑. ผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาคือใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. พระสาวก

๒๒. คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอะไร ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. พระรัตนตรัย

๒๓. ผู้ที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามคือใคร ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. พระรัตนตรัย

๒๔. รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วเป็นคุณของรัตนะใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. พระรัตนตรัย

๒๕. การเรียนธรรมศึกษาเป็นการศึกษาในสัทธรรมข้อใด ?

 1. ปริยัติ
 2. ปฏิบัติ
 3. ปฏิเวธ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๖. ข้อใดเป็นโอวาทของพระพุทธเจ้า ?

 1. ไม่ทำชั่ว
 2. ทำความดี
 3. ทำใจให้ผ่องใส
 4. ถูกทุกข้อ

๒๗. ทำใจให้ผ่องใสหมายถึงไม่ปล่อยให้กิเลสใดครอบงำ ?

 1. ความโลภ
 2. ความโกรธ
 3. ความหลง
 4. ถูกทุกข้อ

๒๘. ประพฤติชั่วทางกายวาจาใจเรียกว่าอะไร ?

 1. อบายมุข
 2. ทุจริต
 3. อคติ
 4. อกุศล

๒๙. การกระทำในข้อใดจัดเป็นกายทุจริต ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. พูดเท็จ
 3. โลภอยากได้ของเขา
 4. ปองร้ายของเขา

๓๐. มุสาวาทหมายถึงการพูดเช่นใด ?

 1. พูดส่อเสียด
 2. พูดคำหยาบ
 3. พูดเท็จ
 4. พูดเพ้อเจ้อ

๓๑. การกระทำในข้อใดจัดเป็นมโนทุจริต ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. เพ้อเจ้อ
 4. พยาบาทปองร้ายเขา

๓๒. ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ เรียกว่าอะไร ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. ภาวนา
 4. สุจริต

๓๓. การกระทำในข้อใดจัดเป็นกายสุจริต ?

 1. ไม่พูดเท็จ
 2. ไม่ฆ่าสัตว์
 3. ไม่โลภ
 4. ไม่ปองร้ายใคร

๓๔. การกระทำในข้อใดจัดเป็นวจีสุจริต ?

 1. ไม่พูดเท็จ
 2. ไม่ฆ่าสัตว์
 3. ไม่โลภ
 4. ไม่ปองร้ายใคร

๓๕. การกระทำในข้อใดจัดเป็นมโนสุจริต ?

 1. ไม่ฆ่าสัตว์
  2.ไม่ลักทรัพย์
 2. ไม่เพ้อเจ้อ
 3. ไม่พยาบาทปองร้ายใคร

๓๖. รากเหง้าหรือต้นเหตุของความชั่วเรียกว่าอะไร ?

 1. อกุศลมูล
 2. อกุศลกรรมบถ
 3. อคติ
 4. อบายมุข

๓๗. การทุจริตในการสอบมีอกุศลใดเป็นมูล ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๘. การทำร้ายร่างกายกันมีอกุศลใดเป็นมูล ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๙. คนเชื่ออะไรง่ายๆ มีอกุศลใดเป็นมูล ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๐. คนมักโลภควรแก้ด้วยวิธีใด ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. เจริญภาวนา
 4. ศึกษาธรรม

๔๑. คนมักโกรธควรแก้ด้วยวิธีใด ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. เจริญเมตตา
 4. ศึกษาธรรม

๔๒. คนมีปกติเชื่อง่ายควรแก้ด้วยวิธีใด ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. เจริญเมตตา
 4. อบรมปัญญา

๔๓. หลักธรรมสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาคืออะไร ?

 1. กุศลมูล ๓
 2. สุจริต ๓
 3. บุญกิริยาวัตถุ ๓
 4. อริยสัจ ๔

๔๔. ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ได้ชื่อว่าทุกข์เพราะอะไร ?

 1. ทนได้ยาก
 2. ทำให้ป่วย
 3. ทำให้เห็นสัจธรรม
 4. ทำให้เสียใจ

๔๕. โดยสรุปอะไรเป็นความทุกข์ ?

 1. ความแก่
 2. ความตาย
 3. ความยึดถือขันธ์ ๕
 4. ความโศกเศร้า

๔๖. เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแล้วบุคคลควรจัดการอย่างไรกับทุกข์ ?

 1. แก้ไข
 2. รู้เท่าทัน
 3. โทษผู้อื่น
 4. โทษตนเอง

๔๗. อะไรเป็นสาเหตุทำให้คนเป็นทุกข์ ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. ถูกทุกข้อ

๔๘. ไม่อยากเป็นทุกข์ต้องทำอย่างไร ?

 1. กำหนดรู้ทุกข์
 2. ละสมุทัย
 3. หาเงินไว้มาก ๆ
 4. ทำประกันชีวิต

๔๙. เส้นทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ข้อใดสำคัญที่สุด ?

 1. ความเห็นชอบ
 2. การงานชอบ
 3. เลี้ยงชีพชอบ
 4. เพียรชอบ

๕๐. ควรปฏิบัติอย่างไรในมรรค ?

 1. กำหนดรู้
 2. ละไปเสีย
 3. ทำให้ชัดแจ้ง
 4. ทำให้มีขึ้นมา