ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. สมถกรรมฐานเป็นอุบายทำให้อะไรสงบ ?

 1. กาย
 2. วาจา
 3. ใจ
 4. ปัญญา

๒. วิปัสสนากรรมฐานเป็นอุบายให้เกิดอะไร ?

 1. ศีล
 2. สมาธิ
 3. ปัญญา
 4. ฌาน

๓. การเจริญวิปัสสนากรรมฐานมีประโยชน์อย่างไร ?

 1. ทำให้จิตสงบ
 2. ทำให้รู้แจ้ง
 3. ทำให้จิตผ่องใส
 4. ทำให้เบื่อหน่าย

๔. กิเลสเป็นเหตุใคร่เรียกว่าอะไร ?

 1. กามคุณ
 2. กิเลสกาม
 3. วัตถุกาม
 4. กามฉันทะ

๕. สิ่งของอันน่าใคร่เรียกว่าอะไร ?

 1. กามคุณ
 2. กิเลสกาม
 3. วัตถุกาม
 4. กามฉันทะ

๖. ผู้ลุ่มหลงหมกมุ่นอยู่ในสิ่งอันน่าใคร่เพราะถูกอะไรครอบงำ ?

 1. กิเลสกาม
 2. วัตถุกาม
 3. กามาสวะ
 4. กามวิตก

๗. การบูชาด้วยสิ่งของเรียกว่าอะไร ?

 1. อามิสบูชา
 2. ปฏิปัตติบูชา
 3. พุทธบูชา
 4. ธรรมบูชา

๘. ปฏิบัติบูชามีประโยชน์สูงสุดอย่างไร ?

 1. จิตใจสงบ
 2. ร่ำรวย
 3. ผู้คนนับถือ
 4. พ้นทุกข์

๙. การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยอาหารน้ำดื่มชื่อว่าปฏิบัติตามหลักธรรมใด ?

 1. อามิสบูชา
 2. ปฏิบัติบูชา
 3. อามิสปฏิสันถาร
 4. ธัมมปฏิสันถาร

๑๐. การพูดจาไพเราะต้อนรับผู้มาเยือนได้ชื่อว่าปฏิบัติตามหลักธรรมใด ?

 1. อามิสบูชา
 2. ปฏิบัติบูชา
 3. อามิสปฏิสันถาร
 4. ธัมมปฏิสันถาร

๑๑. คนมีสุขภาพดีได้ชื่อว่ามีความสุขประเภทใด ?

 1. อามิสสุข
 2. นิรามิสสุข
 3. กายิกสุข
 4. เจตสิกสุข

๑๒. คนมีสุขภาพจิตดีได้ชื่อว่ามีความสุขประเภทใด ?

 1. อามิสสุข
 2. นิรามิสสุข
 3. กายิกสุข
 4. เจตสิกสุข

๑๓. ข้อใดไม่ใช่รตนะ ๓ ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. พระพรหม

๑๔. พระบริสุทธิคุณเป็นคุณสมบัติของรตนะใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. พระพรหม

๑๕. คำว่า ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอก เป็นการให้ความสำคัญกับรตนะใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. พระรัตนตรัย

๑๖. ความนึกคิดไปในทางที่ไม่ดีเรียกว่าอะไร ?

 1. กามวิตก
 2. พยาบาทวิตก
 3. วิหิงสาวิตก
 4. อกุศลวิตก

๑๗. คนถูกกามวิตกครอบงำมักมีพฤติกรรมเช่นไร ?

 1. ชอบเบียดเบียน
 2. โลภ
 3. ปองร้าย
 4. หมกมุ่นในกาม

๑๘. คนถูกพยาบาทวิตกครอบงำมักมีพฤติกรรมเช่นไร ?

 1. ชอบเบียดเบียน
 2. โลภ
 3. ปองร้าย
 4. หมกมุ่นในกาม

๑๙. คนถูกวิหิงสาวิตกครอบงำมักมีพฤติกรรมเช่นไร ?

 1. ชอบเบียดเบียน
 2. โลภ
 3. ปองร้าย
 4. หมกมุ่นในกาม

๒๐. กิเลสที่เผาลนจิตใจคนให้เร่าร้อนเรียกว่าอะไร ?

 1. อกุศล
 2. อคติ
 3. อบายมุข
 4. อัคคิ

๒๑. คนหมกมุ่นในกามไม่เลือกลูกเขาเมียใครเพราะถูกไฟใดครอบงำ ?

 1. ไฟราคะ
 2. ไฟโทสะ
 3. ไฟโมหะ
 4. ไฟโลภะ

๒๒. คนหมกมุ่นในกามต้องแก้ด้วยวิธีใด ?

 1. เจริญเมตตา
 2. เจริญกรุณา
 3. อบรมปัญญา
 4. สังวรในกาม

๒๓. คนโกรธง่ายคิดทำร้ายผู้อื่นเพราะถูกไฟใดครอบงำ ?

 1. ไฟราคะ
 2. ไฟโทสะ
 3. ไฟโมหะ
 4. ไฟโลภะ

๒๔. คนโกรธง่ายคิดทำร้ายผู้อื่นต้องแก้ด้วยวิธีใด ?

 1. เจริญเมตตา
 2. เจริญกรุณา
 3. อบรมปัญญา
 4. สังวรในกาม

๒๕. คนหลงผิด เชื่อง่าย ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ เพราะถูกไฟใดครอบงำ ?

 1. ไฟราคะ
 2. ไฟโทสะ
 3. ไฟโมหะ
 4. ไฟโลภะ

๒๖. คนหลงผิดเชื่อง่ายต้องแก้ด้วยวิธีใด ?

 1. เจริญเมตตา
 2. เจริญกรุณา
 3. อบรมปัญญา
 4. สังวรในกาม

๒๗. ประชาธิปไตยล้มเหลวเพราะขาดอธิปไตยใด ?

 1. อัตตาธิปไตย
 2. โลกาธิปไตย
 3. ธัมมาธิปไตย
 4. ประชาธิปไตย

๒๘. อธิปไตยใดก่อให้เกิดความวุ่นวายแก่สังคมมากที่สุด ?

 1. อัตตาธิปไตย
 2. โลกาธิปไตย
 3. ธัมมาธิปไตย
 4. ประชาธิปไตย

๒๙. ปัญญาหยั่งรู้เหตุผลตามความเป็นจริงเรียกว่าอะไร ?

 1. ฌาน
 2. ญาณ
 3. สมาบัติ
 4. อภิญญา

๓๐. สัจจญาณทำหน้าที่อย่างไรในทุกข์ ?

 1. กำหนดรู้ทุกข์
 2. ละเหตุเกิดทุกข์
 3. ทำให้แจ้งชัด
 4. ทำให้มีขึ้นมา

๓๑. กิจจญาณทำหน้าที่อย่างไรในทุกขสมุทัย ?

 1. กำหนดรู้ทุกข์
 2. ละเหตุเกิดทุกข์
 3. ทำให้แจ้งชัด
 4. ทำให้มีขึ้นมา

๓๒. กตญาณทำหน้าที่อย่างไรในทุกขนิโรธ ?

 1. กำหนดรู้ทุกข์
 2. ละเหตุเกิดของทุกข์
 3. ทำให้แจ้งชัดแล้ว
 4. ทำให้มีขึ้นมา

๓๓. ความอยากในอิฏฐารมณ์เป็นตัณหาประเภทใด ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. กิเลสตัณหา

๓๔. ความอยากมีอยากเป็นเป็นตัณหาประเภทใด ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. ถูกทุกข้อ

๓๕. มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางตรงกับอริยสัจข้อใด ?

 1. ทุกข์
 2. สมุทัย
 3. นิโรธ
 4. มรรค

๓๖. ธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความสำเร็จหมายถึงข้อใด ?

 1. อิทธิบาท ๔
 2. พรหมวิหาร ๔
 3. จักร ๔
 4. วุฑฒิ ๔

๓๗. ความมีใจรักในกิจการงานที่ทำหมายถึงข้อใด ?

 1. ฉันทะ
 2. วิริยะ
 3. จิตตะ
 4. วิมังสา

๓๘. ความเพียรพยายามในกิจการงานที่ทำหมายถึงข้อใด ?

 1. ฉันทะ
 2. วิริยะ
 3. จิตตะ
 4. วิมังสา

๓๙. ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในการศึกษาหมายถึงข้อใด ?

 1. ฉันทะ
 2. วิริยะ
 3. จิตตะ
 4. วิมังสา

๔๐. ความรักเมตตาไม่เลือกชาติชั้นวรรรณะเราเขาจัดเข้าในหลักธรรมใด ?

 1. เบญจศีล
 2. เบญจธรรม
 3. พรหมวิหาร
 4. อัปปมัญญา

๔๑. ความปรารถนาให้คนอื่นเป็นสุขจัดเป็นคุณธรรมใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๔๒. พบเห็นคนป่วยไร้ที่พึ่งเกิดความสงสารคิดช่วยเหลือชื่อว่ามีคุณธรรมใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๔๓. การแสดงความยินดีในเมื่อคนอื่นประสบความสำเร็จชื่อว่ามีคุณธรรมใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๔๔. มิตรปฏิรูปหมายถึงมิตรประเภทใด ?

 1. มิตรเทียม
 2. มิตรแท้
 3. กัลยาณมิตร
 4. ถูกทุกข้อ

๔๕. เพื่อนที่หวังแค่ผลประโยชน์จากเพื่อนจัดเป็นมิตรประเภทใด ?

 1. คนดีแต่พูด
 2. คนปอกลอก
 3. คนหัวประจบ
 4. คนชักชวนในทางชั่ว

๔๖. ออกปากพึ่งไม่ได้เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

 1. คนดีแต่พูด
 2. คนปอกลอก
 3. คนหัวประจบ
 4. คนชักชวนในทางชั่ว

๔๗. จะทำดีหรือชั่วก็คล้อยตามเป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

 1. คนดีแต่พูด
 2. คนปอกลอก
 3. คนหัวประจบ
 4. คนชักชวนในทางชั่ว

๔๘. ชักชวนดื่มน้ำเมาเป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

 1. ดีแต่พูด
 2. ปอกลอก
 3. ชักชวนในทางฉิบหาย
 4. หัวประจบ

๔๙. มิตรแท้มีกี่ประเภท ?

 1. ๑ ประเภท
 2. ๒ ประเภท
 3. ๓ ประเภท
 4. ๔ ประเภท

๕๐. เพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนในยามลำบากจัดเป็นมิตรประเภทใด ?

 1. มีอุปการะ
 2. ร่วมสุขร่วมทุกข์
 3. แนะประโยชน์
 4. มีความรักใคร่