ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๕

๑. ธรรมข้อใด ควบคุมมิให้คนทำผิดพลาด ?

 1. สติ สัมปชัญญะ
 2. หิริ โอตตัปปะ
 3. ขันติ โสรัจจะ
 4. กตัญญู กตเวที

๒. ธรรมข้อใด มีอุปมาดุจหางเสือเรือ ?

 1. หิริ
 2. โอตตัปปะ
 3. สติ
 4. ขันติ

๓. บุคคลในข้อใด ต้องใช้สติสัมปชัญญะมากที่สุด ?

 1. คนโดยสารรถ
 2. คนข้ามถนน
 3. คนเก็บค่าโดยสาร
 4. คนขับรถ

๔. ความไม่สงบที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพราะขาดคุณธรรมข้อใด ?

 1. หิริ โอตตัปปะ
 2. ขันติ โสรัจจะ
 3. สติ สัมปชัญญะ
 4. ถูกทุกข้อ

๕. โลก ในคำว่า ” ธรรมคุ้มครองโลก ” หมายถึงข้อใด ?

 1. โลกคือแผ่นดิน
 2. เทวโลก
 3. โลกคือหมู่สัตว์
 4. ยมโลก

๖. ” อายชั่ว กลัวบาป สวรรค์รับ บาปลา ” หมายถึงธรรมข้อใด ?

 1. สติ สัมปชัญญะ
 2. หิริ โอตตัปปะ
 3. วจีสุจริต ๔
 4. วจีทุจริต ๔

๗. ผู้มีธรรมเป็นโลกบาลอยู่ในใจ ย่อมมีลักษณะเช่นไร ?

 1. เป็นคนกล้าหาญ
 2. เป็นผู้นิ่งทั้งต่อหน้า ลับหลัง
 3. เป็นคนเรียบร้อย
 4. ไม่ทำชั่วทั้งต่อหน้า ลับหลัง

๘. ” อาภรณ์แต่งกาย แต่ใจแต่งด้วยธรรม ” หมายถึงธรรมข้อใด ?

 1. สติ สัมปชัญญะ
 2. หิริ โอตตัปปะ
 3. ขันติ โสรัจจะ
 4. เมตตา กรุณา

๙. คนมีน้ำอดน้ำทน เพราะมีคุณธรรมข้อใด ?

 1. ฉันทะ
 2. จิตตะ
 3. ขันติ
 4. วิมังสา

๑๐. บุพพการีชน หมายถึงใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. มารดา บิดา
 3. พระมหากษัตริย์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๑. ข้อใด เป็นคุณแห่งพระธรรม ?

 1. ของจริงที่มีอยู่ในโลก
 2. รักษาผู้ปฏิบัติมิให้ตกไปในที่ชั่ว
 3. เป็นธรรมดาของโลก
 4. ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในใจ

๑๒. การประพฤติชั่วทางกาย วาจา ใจ เรียกว่าอะไร ?

 1. อกุศลมูล
 2. ทุจริต
 3. บาป
 4. มลทิน

๑๓. โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓ อย่าง ตรงกับข้อใด ?

 1. ทาน ศีล ภาวนา
 2. ศีล สมาธิ ปัญญา
 3. ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์
 4. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

๑๔. คนต้มตุ๋น หลอกลวง ใช้วจีทุจริตข้อใด ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดส่อเสียด
 3. พูดคำหยาบ
 4. พูดเพ้อเจ้อ

๑๕. วจีทุจริตข้อใด เป็นเหตุให้หมู่คณะเกิดความแตกร้าว ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดส่อเสียด
 3. พูดคำหยาบ
 4. พูดเพ้อเจ้อ

๑๖. การเว้นจากกายทุจริตและวจีทุจริต จัดเข้าในข้อใด ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๑๗. อกุศลมูลข้อใด เป็นเหตุให้คนขายยาบ้า ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ราคะ

๑๘. วัยรุ่นไม่เข้าแหล่งอบายมุข เพราะมีกุศลมูลข้อใด ?

 1. อโลภะ
 2. อโทสะ
 3. อโมหะ
 4. ข้อ 1 และ 2 ถูก

๑๙. คนมีโทสะเป็นเจ้าเรือน มีลักษณะเช่นไร ?

 1. เป็นคนเห็นแก่ได้
 2. เป็นคนเจ้าอารมณ์
 3. เป็นคนเชื่องมงาย
 4. เป็นคนเจ้าระเบียบ

๒๐. การไม่ถือสาหาโทษ อโหสิต่อกัน จัดเป็นทานประเภทใด ?

 1. อภัยทาน
 2. ธรรมทาน
 3. สังฆทาน
 4. วัตถุทาน

๒๑. การไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน จัดเป็นสัปปุริสบัญญัติข้อใด ?

 1. ทาน
 2. ปัพพัชชา
 3. มาตาปิตุอุปัฏฐาน
 4. ไม่มีข้อถูก

๒๒. ศีล ย่อมควบคุมอะไรไว้ได้ ?

 1. กาย ใจ
 2. วาจา ใจ
 3. กาย วาจา ใจ
 4. กาย วาจา

๒๓. การฟังเทศน์ จัดเข้าในการทำบุญประเภทใด ?

 1. ทานมัย
 2. ศีลมัย
 3. ภาวนามัย
 4. อนุโมทนามัย

๒๔. ทุกคนบังคับสังขารไม่ให้แก่ ไม่ให้ตาย ไม่ได้ เพราะอำนาจแห่งไตรลักษณ์ข้อใด ?

 1. อนิจจัง
 2. ทุกขัง
 3. อนัตตา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๕. ท่านสอนให้คบสัตบุรุษ คือคบคนเช่นไร ?

 1. คนรู้จักทำมาหากิน
 2. คนขยัน ไม่เกียจคร้าน
 3. คนมีน้ำใจแบ่งปัน
 4. คนทำดี พูดดี คิดดี

๒๖. อัตตสัมมาปณิธิ ในจักร ๔ ตรงกับข้อใด ?

 1. อยู่ในประเทศสมควร
 2. คบหาสัตบุรุษ
 3. ตั้งตนไว้ชอบ
 4. ได้ทำบุญไว้มาก

๒๗. จะเป็นคนเที่ยงธรรมได้ ต้องเป็นคนเช่นไร ?

 1. มีเมตตา กรุณา
 2. กล้าได้ กล้าเสีย
 3. มีอิทธิบาท ๔
 4. ไม่มีอคติ ๔

๒๘. ผู้ตัดสินคดีด้วยความเกลียดชัง ถือว่าตั้งอยู่ในอคติข้อใด ?

 1. ฉันทาคติ
 2. โทสาคติ
 3. โมหาคติ
 4. ภยาคติ

๒๙. หากนักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่น ควรประพฤติตนอย่างไร ?

 1. ระวังไม่ทำความชั่ว
 2. ละเลิกทำความชั่ว
 3. พยายามทำดีเข้าไว้
 4. รักษาความดีมิให้เสื่อม

๓๐. คนต้องการเลิกเสพยาบ้า ควรเจริญอธิษฐานธรรมข้อใด ?

 1. รักษาสัจจะ
 2. รู้จักโทษของยาบ้า
 3. สงบสติอารมณ์
 4. ข้อ 1 และ 2 ถูก

๓๑. ” สงบใจ เจริญสุข ” หมายถึงอธิษฐานธรรมข้อใด ?

 1. ปัญญา
 2. สัจจะ
 3. จาคะ
 4. อุปสมะ

๓๒. ” จะทำงานให้สำเร็จต้องมีเคล็ดปลุกใจ ” ข้อใดคือเคล็ดปลุกใจ ?

 1. ฉันทะ
 2. วิริยะ
 3. จิตตะ
 4. วิมังสา

๓๓. ” ประมาทจิต จะติดยาบ้า ” เพราะไม่ละอกุศลธรรมข้อใด ?

 1. กายทุจริต
 2. วจีทุจริต
 3. มโนทุจริต
 4. ความเห็นผิด

๓๔. วัยรุ่นควรระวังใจอย่างไร จึงจะไม่มัวเมา ไม่มั่วอบายมุข ?

 1. มิให้กำหนัด
 2. มิให้ขัดเคือง
 3. มิให้หลง
 4. มิให้มัวเมา

๓๕. ” เมตตาพารัก โลกประจักษ์ยั่งยืน ” หมายถึงความรักในข้อใด ?

 1. รักคนและสัตว์
 2. รักธรรมชาติ
 3. รักการเรียน
 4. รักประชาธิปไตย

๓๖. เมื่อเห็นตำรวจจับกุมผู้ทำความผิดได้ ควรเจริญพรหมวิหารข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๓๗. อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียนกัน ตรงกับพรหมวิหารข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๓๘. ธาตุใด ทำหน้าที่ย่อยอาหาร ?

 1. ดิน
 2. น้ำ
 3. ลม
 4. ไฟ

๓๙. ฟังเทศน์แล้ว ย่อมได้อะไร ?

 1. ย่อมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟัง
 2. ย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้
 3. ย่อมทำความเห็นให้ถูกต้องได้
 4. ถูกทุกข้อ

๔๐. ” อะไรจะเกิด ก็ต้องเกิด ” ผู้พูดต้องการให้ทราบเรื่องใด ?

 1. ความเกิดเป็นเรื่องธรรมดา
 2. ความตายเป็นเรื่องธรรมดา
 3. ทุกคนต้องพลัดพรากจากของรัก
 4. ทุกคนมีกรรมเป็นของของตน

๔๑. ” มีวิชา เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน ” ตรงกับข้อใด ?

 1. ความรอบรู้ในกองสังขาร
 2. ความเป็นผู้มีความรู้มาก
 3. ความรู้จักอดออมทรัพย์
 4. ความรู้จักให้ธรรมเป็นทาน

๔๒. สัปปุริสธรรมข้อใด มีความหมายตรงกับเศรษฐกิจพอเพียง ?

 1. รู้จักประมาณ
 2. รู้จักกาล
 3. รู้จักตน
 4. รู้จักชุมชน

๔๓. มียศแล้ว กลับเสื่อมยศ ควรปฏิบัติอย่างไร ?

 1. แสวงหาความถูกต้อง
 2. ทำจิตมิให้ยินดียินร้าย
 3. ทำพิธีเสดาะเคราะห์
 4. อ่านหนังสือธรรมะ

๔๔. เพื่อนหน้าไหว้ หลังหลอก จัดเข้าในมิตรประเภทใด ?

 1. มิตรปอกลอก
 2. มิตรดีแต่พูด
 3. มิตรหัวประจบ
 4. มิตรหลอกลวง

๔๕. เพื่อนที่ดีของเรา ควรเป็นคนเช่นไร ?

 1. ทำดีกับเรา
 2. พูดดีกับเรา
 3. คิดดีกับเรา
 4. เอาใจเราทุกอย่าง

๔๖. มิตรประเภทใด ก่อความเสียหายให้มากที่สุด ?

 1. มิตรชักชวนในทางฉิบหาย
 2. มิตรปอกลอก
 3. มิตรหัวประจบ
 4. มิตรดีแต่พูด

๔๗. ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ตรงกับสังคหวัตถุข้อใด ?

 1. ทาน
 2. ปิยวาจา
 3. อัตถจริยา
 4. สมานัตตตา

๔๘. การใช้จ่ายทรัพย์ ให้ควรแก่ฐานะ ตรงกับคำพังเพยข้อใด ?

 1. ขี่ช้างจับตั๊กแตน
 2. เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
 3. นกน้อยทำรังแต่พอตัว
 4. มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท

๔๙. การไม่ถือมงคลตื่นข่าว มีลักษณะเช่นไร ?

 1. เชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล
 2. เชื่อมงคล ไม่เชื่อกรรม
 3. เชื่อกรรม เชื่อมงคล
 4. ไม่เชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล

๕๐. ” กายเมตตา วาจาไมตรี ฤดีมุ่งมิตร ไม่ปิดทวาร ให้ทานเสมอ ” เป็นคุณสมบัติของใคร ?

 1. มิตร
 2. เจ้านาย
 3. กุลบุตร
 4. สมณพราหมณ์