ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ธรรมข้อใด สำหรับป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน ?

 1. สติสัมปชัญญะ
 2. หิริโอตตัปปะ
 3. ขันติโสรัจจะ
 4. กตัญญูกตเวที

๒. ความระลึกได้ ก่อนทำพูดคิด เป็นลักษณะของธรรมข้อใด ?

 1. สติ
 2. สัมปชัญญะ
 3. หิริ
 4. โอตตัปปะ

๓. คนขาดศีลธรรม เพราะไม่มีธรรมใดเป็นพื้นฐาน ?

 1. สติสัมปชัญญะ
 2. หิริโอตตัปปะ
 3. ขันติโสรัจจะ
 4. กตัญญูกตเวที

๔. คนมีโอตตัปปะ มีลักษณะเช่นใด ?

 1. กลัวผลของบาป
 2. กลัวเสียชื่อเสียง
 3. กลัวโจร
 4. กลัวถูกจับ

๕. ความงามอะไร ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา ?

 1. งามเสื้อผ้า
 2. งามรูปร่าง
 3. งามกิริยามารยาท
 4. งามคุณธรรม

๖. เหตุให้เกิดขันติโสรัจจะ ตรงกับข้อใด ?

 1. มองโลกในแง่ดี
 2. มีใจหนักแน่นดุจแผ่นดิน
 3. แผ่เมตตา
 4. ถูกทุกข้อ

๗. ข้อใด เป็นความหมายของกตเวที ?

 1. ทดแทนบุญคุณ
 2. เกื้อกูลผู้อื่น
 3. รู้จักบุญคุณ
 4. ทำคุณไว้ก่อน

๘. มารดาบิดาถูกทอดทิ้ง เพราะบุตรขาดคุณธรรมใด ?

 1. หิริโอตตัปปะ
 2. ขันติโสรัจจะ
 3. เมตตากรุณา
 4. กตัญญูกตเวทิตา

๙. การประพฤติชั่วทางกาย วาจา ใจ เรียกว่าอะไร ?

 1. อกุศลมูล
 2. ทุจริต
 3. บาป
 4. มลทิน

๑๐. คนต้มตุ๋นหลอกลวง ชื่อว่าประพฤติวจีทุจริตข้อใด ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดส่อเสียด
 3. พูดคำหยาบ
 4. พูดเพ้อเจ้อ

๑๑. ข้อใด เป็นผลของการพูดคำหยาบ ?

 1. แตกสามัคคี
 2. ทำให้เจ็บใจ
 3. ขาดคนเชื่อถือ
 4. ขาดคนรักใคร่

๑๒. ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต ตรงกับสุจริตข้อใด ?

 1. ไม่พูดเท็จ
 2. ไม่พูดคำหยาบ
 3. ไม่พูดส่อเสียด
 4. ไม่พูดเพ้อเจ้อ

๑๓. เห็นไม่ผิดจากคลองธรรม ได้แก่เห็นเช่นไร ?

 1. ทำดีได้ดี
 2. ทำชั่วได้ดี
 3. บาปบุญไม่มี
 4. ตายแล้วสูญ

๑๔. ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า บุญ ?

 1. ตัดกรรม
 2. ชำระกิเลส
 3. กำจัดภัย
 4. ฝึกตน

๑๕. การให้ทาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำจัดกิเลสใด ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. มานะ

๑๖. ผู้ปรารถนาจะไม่มีเวรภัยกับใคร ควรบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุข้อใด ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. เจริญภาวนา
 4. ฟังธรรม

๑๗. ธรรมเป็นเครื่องนำไปสู่ความเจริญ เรียกว่าอะไร ?

 1. อริยสัจ ๔
 2. จักร ๔
 3. อิทธิบาท ๔
 4. ปธาน ๔

๑๘. ประพฤติเช่นไร ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบ ?

 1. ละชั่วทำดี
 2. อยู่ในที่เหมาะสม
 3. มีกัลยาณมิตร
 4. มีจิตอาสา

๑๙. อคติเป็นธรรมที่บุคคลใด ไม่ควรประพฤติ ?

 1. ทหาร
 2. ตำรวจ
 3. ผู้พิพากษา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๐. ผู้ตัดสินคดีด้วยความเกลียดชัง ชื่อว่าตั้งอยู่ในอคติข้อใด ?

 1. ฉันทาคติ
 2. โทสาคติ
 3. โมหาคติ
 4. ภยาคติ

๒๑. ในอริยสัจ ๔ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ เรียกว่าอะไร ?

 1. ทุกข์
 2. สมุทัย
 3. นิโรธ
 4. มรรค

๒๒. ในอริยสัจ ๔ ทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะอะไรเป็นเหตุ ?

 1. ความโกรธ
 2. ตัณหา
 3. พยาบาท
 4. ความรัก

๒๓. ความดับตัณหาได้สิ้นเชิง ทุกข์ดับไปหมด ชื่อว่าอะไร ?

 1. ทุกข์
 2. สมุทัย
 3. นิโรธ
 4. มรรค

๒๔. มัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง ตรงกับอริยสัจ ๔ ข้อใด ?

 1. ทุกข์
 2. สมุทัย
 3. นิโรธ
 4. มรรค

๒๕. ธรรมที่ทำให้เกิดกำลังทางใจ เรียกว่าอะไร ?

 1. อิทธิบาทธรรม
 2. จักรธรรม
 3. อธิษฐานธรรม
 4. พลธรรม

๒๖. ข้อใด ไม่จัดเป็นสัทธา ในพละ ๕ ?

 1. เชื่อว่าโลกกลม
 2. เชื่อกรรม
 3. เชื่อผลกรรม
 4. เชื่อการตรัสรู้

๒๗. ผู้ประมาทเลินเล่อ ทำอะไรผิดพลาดอยู่เสมอ ควรเจริญพลธรรมใด ?

 1. สัทธา
 2. วิริยะ
 3. สติ
 4. สมาธิ

๒๘. ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ชื่อว่าอะไร ?

 1. คารวธรรม
 2. สาราณิยธรรม
 3. อปริหานิยธรรม
 4. ฆราวาสธรรม

๒๙. เคารพในหลักประชาธิปไตย สงเคราะห์เข้าในสาราณิยธรรมข้อใด ?

 1. เมตตากายกรรม
 2. สาธารณโภคี
 3. สีลสามัญญตา
 4. ทิฏฐิสามัญญตา

๓๐. การพูดเช่นใด สงเคราะห์เข้าในเมตตาวจีกรรม ?

 1. เสียงดังฟังชัด
 2. อักขระถูกต้อง
 3. เสียงก้องกังวาล
 4. สมานไมตรี

๓๑. ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม ใช้ได้กับสัปปุริสธรรมข้อใด ?

 1. รู้จักตน
 2. รู้จักคน
 3. รู้จักประมาณ
 4. รู้จักกาล

๓๒. รู้จักปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดเข้าในสัปปุริสธรรมใด ?

 1. รู้จักเหตุ
 2. รู้จักผล
 3. รู้จักชุมชน
 4. รู้จักคน

๓๓. หลักเศรษฐกิจพอเพียง สงเคราะห์เข้าในสัปปุริสธรรมใด ?

 1. รู้จักประมาณ
 2. รู้จักกาล
 3. รู้จักตน
 4. รู้จักชุมชน

๓๔. อย่าชิงสุกก่อนห่าม จัดเข้าในสัปปุริสธรรมใด ?

 1. ธัมมัญญุตา
 2. อัตถัญญุตา
 3. อัตตัญญุตา
 4. กาลัญญุตา

๓๕. นกน้อยทำรังแต่พอตัว จัดเข้าในสัปปุริสธรรมใด ?

 1. อัตถัญญุตา
 2. มัตตัญญุตา
 3. อัตตัญญุตา
 4. ปริสัญญุตา

๓๖. โลกธรรม ตรงกับข้อใด ?

 1. ธรรมคุ้มครองโลก
 2. ธรรมประจำโลก
 3. ธรรมเหนือโลก
 4. ธรรมรักษาโลก

๓๗. โลกธรรม แบ่งออกเป็นกี่ฝ่าย ?

๓๘. ธรรมที่ครอบงำสัตว์โลกฝ่ายที่น่ายินดี เรียกว่าอะไร ?

 1. อิฏฐารมณ์
 2. อนิฏฐารมณ์
 3. กุศล
 4. อกุศล

๓๙. เมื่อถูกโลกธรรมครอบงำ ควรปฏิบัติอย่างไร ?

 1. ไม่เศร้าโศก
 2. ไม่ยินดียินร้าย
 3. ไม่เพลิดเพลิน
 4. ไม่ประมาท

๔๐. ข้อใด มีโลกธรรมทั้งฝ่ายอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ ?

 1. สุข ทุกข์
 2. ลาภ ยศ
 3. นินทา
 4. สรรเสริญ

๔๑. อัตถจริยาในสังคหวัตถุ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. โอบอ้อมอารีย์
 2. วจีไพเราะ
 3. สงเคราะห์ชุมชน
 4. วางตนพอดี

๔๒. สมานัตตตา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. โอบอ้อมอารีย์
 2. วจีไพเราะ
 3. สงเคราะห์ชุมชน
 4. วางตนพอดี

๔๓. สังคหวัตถุ เป็นธรรมส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ใด ?

 1. ความสำเร็จ
 2. ความเจริญ
 3. ความสามัคคี
 4. ความมั่นคง

๔๔. ปุรัตถิมทิศ คือทิศเบื้องหน้า หมายถึงใคร ?

 1. มารดาบิดา
 2. ครูอาจารย์
 3. สมณพราหมณ์
 4. มิตรสหาย

๔๕. ทักขิณทิศ คือทิศเบื้องขวา หมายถึงใคร ?

 1. มารดาบิดา
 2. ครูอาจารย์
 3. สมณพราหมณ์
 4. มิตรสหาย

๔๖. ปัจฉิมทิศ ทิศเบื้องหลัง หมายถึงใคร ?

 1. มารดาบิดา
 2. ครูอาจารย์
 3. ภรรยา
 4. มิตรสหาย

๔๗. ข้อใด เป็นหน้าที่ของศิษย์ที่พึงปฏิบัติต่ออาจารย์ ?

 1. ยืนต้อนรับ
 2. รักษาทรัพย์
 3. แนะนำดี
 4. จัดการงานดี

๔๘. ข้อใด เป็นหน้าที่ของมารดาบิดา ?

 1. ให้ทำความดี
 2. แนะนำดี
 3. บอกทางสวรรค์
 4. ยกย่อง

๔๙. ข้อใด เป็นหน้าที่ของมิตรที่พึงปฏิบัติต่อกัน ?

 1. เชื่อฟัง
 2. ช่วยทำกิจ
 3. ไม่ทิ้งกัน
 4. แนะนำดี

๕๐. ข้อใด เป็นหน้าที่ของทิศเบื้องบน คือ สมณพราหมณ์ ?

 1. ให้มรดก
 2. ให้เรียนดี
 3. บอกทางสวรรค์
 4. ยกย่อง