ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. สติควรใช้เวลาไหน ?

 1. ก่อนทำพูดคิด
 2. ขณะทำพูดคิด
 3. หลังทำพูดคิด
 4. ทำพูดคิดแล้ว

๒. ธรรมใด มีอุปมาดุจหางเสือเรือ ?

 1. หิริ
 2. โอตตัปปะ
 3. สติ
 4. ขันติ

๓. ข้อใด เป็นลักษณะของคนมีสัมปชัญญะ ?

 1. กล้าหาญอดทน
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. ไม่ประมาท
 4. อายชั่วกลัวบาป

๔. ธรรมใด เป็นพื้นฐานให้คนมีศีลธรรม ?

 1. สติสัมปชัญญะ
 2. ขันติโสรัจจะ
 3. หิริโอตตัปปะ
 4. กตัญญูกตเวที

๕. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของขันติ ?

 1. ทนทำงาน
 2. ทนลำบาก
 3. ทนหิว
 4. ทนเล่นเกมส์

๖. เมื่อถูกเหยียดหยามแต่สามารถข่มใจให้เป็นปกติได้ เพราะมีธรรมใด ?

 1. ขันติ
 2. โสรัจจะ
 3. หิริ
 4. โอตตัปปะ

๗. บุพพการีชน หมายถึงใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระมหากษัตริย์
 3. บิดามารดา
 4. ถูกทุกข้อ

๘. คนเรามักลืมบุญคุณผู้อื่น พระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องใดไว้ ?

 1. ความกตัญญู
 2. ความมีเมตตา
 3. ความซื่อสัตย์
 4. ความเสียสละ

๙. ทุจริต ๓ หมายถึงการประพฤติเช่นไร ?

 1. ทำชั่ว
 2. พูดชั่ว
 3. คิดชั่ว
 4. ทำพูดคิดชั่ว

๑๐. ข้อใด จัดเป็นกายทุจริต ?

 1. คอร์รัปชัน
 2. อาฆาต
 3. ใส่ร้าย
 4. หลอกลวง

๑๑. คำพูดใด ทำลายความสามัคคี ?

 1. คำปด
 2. คำหยาบ
 3. คำส่อเสียด
 4. คำเพ้อเจ้อ

๑๒. ข้อใด จัดเป็นมโนทุจริต ?

 1. โหดร้าย
 2. พยาบาท
 3. ใส่ร้าย
 4. ปากร้าย

๑๓. การประพฤติสุจริต ตรงกับข้อใด ?

 1. ทำดี
 2. พูดดี
 3. คิดดี
 4. ถูกทุกข้อ

๑๔. ข้อใด จัดเป็นวจีสุจริต ?

 1. ไม่คอร์รัปชัน
 2. ไม่หลอกลวง
 3. ไม่พยาบาท
 4. ไม่โลภ

๑๕. เห็นเช่นไร ถูกต้องตามคลองธรรม ?

 1. ทำดีได้ดี
 2. ทำดีได้ชั่ว
 3. ดีชั่วอยู่ที่ผู้อื่น
 4. ทำชั่วได้ดี

๑๖. สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ เรียกว่าอะไร ?

 1. บุญกิริยา
 2. ไทยทาน
 3. สังคหวัตถุ
 4. บุญกิริยาวัตถุ

๑๗. การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดเข้าในข้อใด ?

 1. ทานมัย
 2. สีลมัย
 3. ภาวนามัย
 4. อปจายนมัย

๑๘. ทำบุญแบบประหยัดฝึกหัดกาย ตรงกับข้อใด ?

 1. ทานมัย
 2. สีลมัย
 3. ภาวนามัย
 4. ปัตติทานมัย

๑๙. การสวดมนต์ จัดเข้าในการทำบุญประเภทใด ?

 1. ทานมัย
 2. สีลมัย
 3. ภาวนามัย
 4. อนุโมทนามัย

๒๐. ท่านเปรียบธรรมใด ดุจล้อรถนำไปสู่ความเจริญ ?

 1. วุฑฒิ ๔
 2. จักร ๔
 3. อิทธิบาท ๔
 4. ปธาน ๔

๒๑. ข้อใด สงเคราะห์เข้าในปฏิรูปเทส ?

 1. พื้นที่กว้าง
 2. ประชากรมาก
 3. มีคนดีมาก
 4. มีโบราณวัตถุ

๒๒. อัตตสัมมาปณิธิ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. มีศีลธรรม
 2. กินบุญเก่า
 3. เฝ้าขอพร
 4. อ้อนวอนเทวดา

๒๓. ปุพเพกตปุญญตา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. บุญประเพณี
 2. บุญเก่า
 3. บุญใหม่
 4. แสวงบุญ

๒๔. จะเป็นคนเที่ยงธรรมได้ ต้องเว้นธรรมใด ?

 1. ทุจริต ๓
 2. อกุศลมูล ๓
 3. กรรมกิเลส ๔
 4. อคติ ๔

๒๕. พ่อแม่ตามใจลูกจนเสียคน สงเคราะห์เข้าในอคติใด ?

 1. ฉันทาคติ
 2. โทสาคติ
 3. โมหาคติ
 4. ภยาคติ

๒๖. ความจริงอันประเสริฐ หมายถึงธรรมใด ?

 1. ปธาน ๔
 2. อิทธิบาท ๔
 3. อริยสัจ ๔
 4. พรหมวิหาร ๔

๒๗. ความไม่สบายกายไม่สบายใจ เรียกว่าอะไร ?

 1. ทุกข์
 2. สมุทัย
 3. นิโรธ
 4. มรรค

๒๘. ในอริยสัจ ๔ ข้อใดควรละ ?

 1. ทุกข์
 2. สมุทัย
 3. นิโรธ
 4. มรรค

๒๙. ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ หมายถึงข้อใด ?

 1. ทุกข์
 2. สมุทัย
 3. นิโรธ
 4. มรรค

๓๐. ทุกข์ในอริยสัจ เกิดจากอะไร ?

 1. กิเลส
 2. กรรม
 3. วิบาก
 4. ตัณหา

๓๑. อยากมีกำลังใจ ควรเจริญธรรมใด ?

 1. อิทธิบาท
 2. วุฑฒิ
 3. พละ
 4. อริยสัจ

๓๒. ความบากบั่นแกล้วกล้า ตรงกับพละข้อใด ?

 1. สัทธา
 2. วิริยะ
 3. สติ
 4. สมาธิ

๓๓. ความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวง ตรงกับพละใด ?

 1. สัทธา
 2. วิริยะ
 3. สติ
 4. ปัญญา

๓๔. จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่าน ตรงกับพละใด ?

 1. สัทธา
 2. วิริยะ
 3. สติ
 4. สมาธิ

๓๕. อยู่ให้เขาสบายใจ จากไปให้เขาคิดถึง หมายถึงมีธรรมใด ?

 1. พรหมวิหาร
 2. สาราณิยธรรม
 3. คารวธรรม
 4. สัปปุริสธรรม

๓๖. สาธารณโภคี มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. มีเมตตา
 2. มีศีลเสมอกัน
 3. เห็นตรงกัน
 4. รู้จักแบ่งปัน

๓๗. รู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความสุขและทุกข์ ตรงกับสัปปุริสธรรมข้อใด ?

 1. ธัมมัญญุตา
 2. อัตถัญญุตา
 3. อัตตัญญุตา
 4. มัตตัญญุตา

๓๘. รู้ว่าสุขและทุกข์เป็นผลมาจากอะไร ตรงกับสัปปุริสธรรมข้อใด ?

 1. ธัมมัญญุตา
 2. อัตถัญญุตา
 3. กาลัญญุตา
 4. ปริสัญญุตา

๓๙. ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม ใช้ได้กับสัปปุริสธรรมข้อใด ?

 1. รู้จักเหตุ
 2. รู้จักผล
 3. รู้จักตน
 4. รู้จักกาล

๔๐. สัปปุริสธรรมข้อใด มีความหมายตรงกับเศรษฐกิจพอเพียง ?

 1. รู้จักประมาณ
 2. รู้จักกาล
 3. รู้จักตน
 4. รู้จักชุมชน

๔๑. การรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ?

 1. รู้จักเหตุ
 2. รู้จักผล
 3. รู้จักตน
 4. รู้จักชุมชน

๔๒. คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ?

 1. รู้จักเหตุ
 2. รู้จักผล
 3. รู้จักบุคคล
 4. รู้จักประมาณ

๔๓. เมื่อถูกนินทา ควรปฏิบัติอย่างไร ?

 1. ควรโต้ตอบ
 2. ไม่ต้องทำอะไร
 3. แก้ข่าว
 4. ไม่ยินดียินร้าย

๔๔. ข้อใด จัดเป็นอิฏฐารมณ์ ?

 1. สุข
 2. ทุกข์
 3. นินทา
 4. เสื่อมลาภ

๔๕. สังคมจะได้ประโยชน์อะไร จากการประพฤติสังคหวัตถุธรรม ?

 1. ความสำเร็จ
 2. ความเจริญ
 3. ความสามัคคี
 4. ความสุข

๔๖. โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จัดเข้าในสังคหวัตถุใด ?

 1. ทาน
 2. ปิยวาจา
 3. อัตถจริยา
 4. สมานัตตตา

๔๗. อุปริมทิศ คือทิศเบื้องบน หมายถึงบุคคลในข้อใด ?

 1. บิดามารดา
 2. ครูอาจารย์
 3. สมณพราหมณ์
 4. มิตรสหาย

๔๘. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี เป็นหน้าที่ของใคร ?

 1. ครูอาจารย์
 2. บิดามารดา
 3. สามีภรรยา
 4. บุตรธิดา

๔๙. ทักขิณทิศ คือทิศเบื้องขวา หมายถึงบุคคลในข้อใด ?

 1. บิดามารดา
 2. มิตรสหาย
 3. สมณพราหมณ์
 4. ครูอาจารย์

๕๐. ยกย่องเชิดชู ไม่เจ้าชู้นอกใจ เป็นหน้าที่ใครปฏิบัติต่อใคร ?

 1. สามี-ภรรยา
 2. บิดามารดา-บุตร
 3. นาย-บ่าว
 4. อาจารย์-ศิษย์