ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. พหุปการธรรม หมายถึงข้อใด ?

 1. สติสัมปชัญญะ
 2. หิริโอตตัปปะ
 3. ขันติโสรัจจะ
 4. กตัญญูกตเวที

๒. บุคคลในข้อใด ควรใช้สติสัมปชัญญะมากที่สุด ?

 1. คนข้ามถนน
 2. คนขับรถ
 3. คนซื้อสลาก
 4. คนขายสลาก

๓. คำว่า พลั้งปากเสียศีล พลั้งตีนตกต้นไม้ เป็นอาการของคนขาดธรรมใด ?

 1. สติ
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๔. เทวธรรม หมายถึงข้อใด ?

 1. สติสัมปชัญญะ
 2. หิริโอตตัปปะ
 3. ขันติโสรัจจะ
 4. กตัญญูกตเวที

๕. หิริโอตตัปปะ คุ้มครองโลกได้โดยวิธีใด ?

 1. คนไม่กล้าทำชั่ว
 2. ส่งเสริมให้ทำดี
 3. ยกย่องคนทำดี
 4. ลงโทษคนทำชั่ว

๖. อาภรณ์แต่งกาย แต่ใจแต่งด้วยธรรม หมายถึงธรรมข้อใด ?

 1. สติสัมปชัญญะ
 2. หิริโอตตัปปะ
 3. ขันติโสรัจจะ
 4. เมตตากรุณา

๗. งามอะไรไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา ?

 1. เสื้อผ้า
 2. กิริยา
 3. หน้าตา
 4. คุณธรรม

๘. จะรู้ได้อย่างไรว่า คนที่เราคบด้วยเป็นคนดี ?

 1. อัธยาศัยดี
 2. ขยันทำงาน
 3. รู้จักแทนคุณ
 4. ขยันเรียน

๙. พระสงฆ์ในคำว่า “สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ” หมายถึงใคร ?

 1. ภิกษุสงฆ์
 2. ภิกษุณีสงฆ์
 3. อริยสงฆ์
 4. สมมติสงฆ์

๑๐. การประพฤติชั่วทางกาย วาจา ใจ เรียกว่าอะไร ?

 1. อกุศลมูล
 2. ทุจริต
 3. บาป
 4. มลทิน

๑๑. ในทุจริต ๓ ทุจริตใด เป็นเหตุให้ทำทุจริตได้ทุกอย่าง ?

 1. กายทุจริต
 2. วจีทุจริต
 3. มโนทุจริต
 4. ถูกทุกข้อ

๑๒. สุจริต ๓ เป็นธรรมประเภทใด ?

 1. ควรประพฤติ
 2. ควรละ
 3. ควรลด
 4. ควรเลิก

๑๓. อกุศลมูลใด เป็นเหตุแห่งการทำร้ายกัน ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ราคะ

๑๔. อโมหะ แก้ปัญหาเรื่องใด ?

 1. ใส่ร้าย
 2. คอรัปชั่น
 3. งมงาย
 4. วิวาท

๑๕. การฟังเทศน์ จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุข้อใด ?

 1. ทานมัย
 2. สีลมัย
 3. ภาวนามัย
 4. ปัตติทานมัย

๑๖. คบคนดี ฟังวจีท่าน คิดอ่านปัญหา ค้นคว้าปฏิบัติ ตรงกับหลักธรรมใด ?

 1. อิทธิบาท
 2. วุฑฒิ
 3. พรหมวิหาร
 4. ปธาน

๑๗. ประพฤติเช่นไร จึงชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบ ?

 1. ละชั่ว ทำดี
 2. อยู่ในที่เหมาะสม
 3. มีกัลยาณมิตร
 4. ช่วยเหลือสังคม

๑๘. ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร เป็นลักษณะของคนมีอคติข้อใด ?

 1. ฉันทาคติ
 2. โทสาคติ
 3. โมหาคติ
 4. ภยาคติ

๑๙. สังวรปธาน มีประโยชน์อย่างไร ?

 1. ป้องกันอกุศล
 2. เจริญกุศล
 3. ละอกุศล
 4. รักษากุศล

๒๐. การรักษาความดีไว้ได้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม จัดเข้าในปธานใด ?

 1. สังวรปธาน
 2. อนุรักขนาปธาน
 3. ปหานปธาน
 4. ภาวนาปธาน

๒๑. จาคะ ในอธิษฐานธรรม มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. บริจาคทรัพย์
 2. บริจาคโลหิต
 3. สละกิเลส
 4. สละสิ่งของ

๒๒. เป็นคนควรพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ สอนให้ใช้อิทธิบาทใด ?

 1. ฉันทะ
 2. วิริยะ
 3. จิตตะ
 4. วิมังสา

๒๓. การเจริญพรหมวิหาร ท่านสอนให้เริ่มต้นที่ใคร ?

 1. ตนเอง
 2. เพื่อนมนุษย์
 3. ศัตรู
 4. สรรพสัตว์

๒๔. สัตว์มีกรรมเป็นของตน ต้องรับผลกรรมที่ทำไว้ ชื่อว่าเจริญพรหมวิหารใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๕. เมื่อเกิดความทุกข์ ต้องทำอย่างไร ?

 1. ควรกำหนดรู้
 2. ควรละ
 3. ควรทำให้แจ้ง
 4. ควรเจริญ

๒๖. อนันตริยกรรม ๕ ให้ผลอย่างไร ?

 1. เกิดเป็นเปรต
 2. เกิดเป็นอสูรกาย
 3. ตกนรกอเวจี
 4. เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

๒๗. ข้อใด ไม่จัดเข้าในเวสารัชชกรณธรรม ?

 1. ศรัทธา
 2. ศีล
 3. พาหุสัจจะ
 4. สติ

๒๘. ข้อใด จัดเป็นเวสารัชชกรณธรรม ?

 1. ปัญญา
 2. ขันติ
 3. จาคะ
 4. สมาธิ

๒๙. คุณธรรมใด ทำจิตให้มั่นคงอยู่ในกุศลธรรม ?

 1. สัทธา
 2. วิริยะ
 3. สติ
 4. สมาธิ

๓๐. กายกับใจ แบ่งออกเป็นกอง เรียกว่าอะไร ?

 1. สังขาร
 2. ขันธ์
 3. สัญญา
 4. วิญญาณ

๓๑. การรู้สัมผัสว่าร้อน หนาว เย็น จัดเป็นอะไรในขันธ์ ๕ ?

 1. รูป
 2. เวทนา
 3. สัญญา
 4. วิญญาณ

๓๒. ทำอย่างไร ชื่อว่าเคารพในความไม่ประมาท ?

 1. มีศีล
 2. มีสมาธิ
 3. มีปัญญา
 4. มีสติ

๓๓. สาราณิยธรรม ๖ สอนให้เป็นคนเช่นไร ?

 1. พอเพียง
 2. ซื่อสัตย์
 3. ไม่ทำบาป
 4. รู้รักสามัคคี

๓๔. ข้อใด ไม่จัดเข้าในอริยทรัพย์ ?

 1. สมาธิ
 2. สัทธา
 3. ศีล
 4. หิริ

๓๕. ในสัปปุริสธรรม สัตบุรุษสูงสุด หมายถึงใคร ?

 1. พระอรหันต์
 2. พระพุทธเจ้า
 3. พระขีณาสพ
 4. พระสาวก

๓๖. การรู้จักวางตนเหมาะสมตามฐานะ จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ?

 1. ธัมมัญญุตา
 2. อัตถัญญุตา
 3. อัตตัญญุตา
 4. มัตตัญญุตา

๓๗. สัมมาสังกัปปะ สนับสนุนเรื่องใด ?

 1. ไม่ผิดศีล
 2. ไม่พยาบาท
 3. ไม่ฆ่าสัตว์
 4. ไม่พูดเท็จ

๓๘. ข้อใด ไม่จัดเป็นกรรมกิเลส ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. พูดเท็จ
 4. ดื่มสุรา

๓๙. อุฏฐานสัมปทา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ขยันหา
 2. รักษาดี
 3. มีกัลยาณมิตร
 4. เลี้ยงชีพพอเหมาะ

๔๐. เพื่อนที่คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว จัดเข้าในมิตรประเภทใด ?

 1. ปอกลอก
 2. ดีแต่พูด
 3. หัวประจบ
 4. ชักชวนทำชั่ว

๔๑. มิตรมีความรักใคร่ มีลักษณะเช่นไร ?

 1. ป้องกันภัย
 2. ตายแทนได้
 3. ร่วมสุขร่วมทุกข์
 4. รักษาความลับ

๔๒. ผู้ประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลาย ตรงกับสังคหวัตถุข้อใด ?

 1. ทาน
 2. ปิยวาจา
 3. อัตถจริยา
 4. สมานัตตตา

๔๓. งานหนักไม่เอา งานเบาไม่สู้ เพราะขาดฆราวาสธรรมใด ?

 1. สัจจะ
 2. ทมะ
 3. ขันติ
 4. จาคะ

๔๔. ค้าขายอะไร จัดเป็นมิจฉาวณิชชา ?

 1. วัตถุโบราณ
 2. อาหารเสริม
 3. เครื่องสังฆทาน
 4. อาวุธ

๔๕. ในทิศ ๖ หน้าที่ของมารดาบิดา ตรงกับข้อใด ?

 1. แนะนำดี
 2. ให้การศึกษา
 3. ไม่ดูหมิ่น
 4. ยกย่อง

๔๖. ทิศเบื้องซ้าย หมายถึงใคร ?

 1. ครูอาจารย์
 2. มารดาบิดา
 3. ภรรยา
 4. มิตร

๔๗. ห้ามไม่ทำความชั่วให้ทำความดี เป็นหน้าที่ของใคร ?

 1. ครูอาจารย์
 2. สามี
 3. มิตร
 4. สมณพราหมณ์

๔๘. ดื่มน้ำเมา มีโทษอย่างไร ?

 1. เป็นที่ระแวง
 2. ทอนกำลังปัญญา
 3. ถูกใส่ความ
 4. ก่อเวร

๔๙. เที่ยวกลางคืน มีโทษอย่างไร ?

 1. เสียทรัพย์
 2. ถูกติเตียน
 3. ก่อวิวาท
 4. เป็นที่ระแวง

๕๐. เมื่อชนะย่อมก่อเวร เป็นโทษของอบายมุขใด ?

 1. ดื่มน้ำเมา
 2. เที่ยวกลางคืน
 3. เล่นการพนัน
 4. เที่ยวดูการเล่น