ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ธรรมสำหรับป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน ได้แก่ข้อใด ?

 1. สติ สัมปชัญญะ
 2. หิริ โอตตัปปะ
 3. ขันติ โสรัจจะ
 4. ฉันทะ วิริยะ

๒. สติ ควรใช้ในเวลาใด ?

 1. ก่อนทำพูดคิด
 2. ขณะทำพูดคิด
 3. หลังทำพูดคิด
 4. ถูกทุกข้อ

๓. สัมปชัญญะ ควรใช้ในเวลาใด ?

 1. ก่อนทำพูดคิด
 2. ขณะทำพูดคิด
 3. หลังทำพูดคิด
 4. ถูกทุกข้อ

๔. อยากเป็นเทวดาในโลกมนุษย์ ควรประพฤติธรรมใด ?

 1. สติ สัมปชัญญะ
 2. หิริ โอตตัปปะ
 3. ขันติ โสรัจจะ
 4. กตัญญู กตเวที

๕. อายชั่วกลัวบาป เป็นความหมายของธรรมใด ?

 1. หิริ โอตตัปปะ
 2. สติ สัมปชัญญะ
 3. กตัญญู กตเวที
 4. ขันติ โสรัจจะ

๖. ขันติ หมายถึงความอดทนต่อเรื่องใด ?

 1. ความลำบาก
 2. ทุกขเวทนา
 3. ความเจ็บใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๗. ธรรมใด ส่งเสริมขันติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ?

 1. สติ
 2. สัมปชัญญะ
 3. หิริ
 4. โสรัจจะ

๘. คนเรามักลืมบุญคุณคนง่ายๆ พระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องใดไว้ ?

 1. ความกตัญญู
 2. ความมีเมตตา
 3. ความซื่อสัตย์
 4. ความเสียสละ

๙. รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว เป็นคุณของใคร ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๐. พระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนตรงกันในเรื่องใด ?

 1. ละชั่ว
 2. ทำดี
 3. ทำใจให้ผ่องใส
 4. ถูกทุกข้อ

๑๑. คำตอบในข้อใด จัดเป็นกายทุจริตและวจีทุจริตร่วมกัน ?

 1. จ้างวานฆ่า
 2. ลักทรัพย์
 3. ประพฤติผิดในกาม
 4. พูดเท็จ

๑๒. สุจริตใด สำคัญที่สุด ?

 1. กายสุจริต
 2. วจีสุจริต
 3. มโนสุจริต
 4. ถูกทุกข้อ

๑๓. อกุศลมูลใด เป็นเหตุแห่งการฉ้อโกง ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ราคะ

๑๔. อโทสะ แก้ปัญหาเรื่องใด ?

 1. ใส่ร้าย
 2. ทุจริต
 3. งมงาย
 4. วิวาท

๑๕. บันใดขั้นแรกในการสร้างบุญ คือข้อใด ?

 1. ปัตติทานมัย
 2. ทานมัย
 3. สีลมัย
 4. ภาวนามัย

๑๖. ความคิดลักษณะใด เป็นโยนิโสมนสิการ ?

 1. ฉลาดคิด
 2. คิดถูกวิธี
 3. คิดมีระบบ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. จักร ๔ ข้อใดสำคัญที่สุด ?

 1. ปฏิรูปเทสวาสะ
 2. สัปปุริสูปัสสยะ
 3. อัตตสัมมาปณิธิ
 4. ปุพเพกตปุญญตา

๑๘. อำนาจมืด ก่อให้เกิดอคติใด ?

 1. ฉันทาคติ
 2. โทสาคติ
 3. โมหาคติ
 4. ภยาคติ

๑๙. ปหานปธาน ทำหน้าที่อะไร ?

 1. ป้องกันอกุศล
 2. เจริญกุศล
 3. ละอกุศล
 4. รักษากุศล

๒๐. สุตมยปัญญาในอธิษฐานธรรม หมายถึงปัญญาที่เกิดจากเรื่องใด ?

 1. การศึกษา
 2. การลงมือปฏิบัติ
 3. การคิดพิจารณา
 4. พรสวรรค์

๒๑. อุปสมะ ในอธิษฐานธรรม หมายถึงการสงบจากเรื่องใด ?

 1. ราคะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๒. อิทธิบาท ๔ กล่าวถึงข้อใดก่อน ?

 1. ฉันทะ
 2. วิริยะ
 3. จิตตะ
 4. วิมังสา

๒๓. ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น จัดเป็นพรหมวิหารใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๔. พรหมวิหารใด ควรใช้ต่อบุคคลเมื่อไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๕. เมื่อรู้สาเหตุของความทุกข์แล้ว ต้องทำอย่างไร ?

 1. ควรกำหนดรู้
 2. ควรละ
 3. ควรทำให้แจ้ง
 4. ควรเจริญ

๒๖. พระเทวทัตทำอนันตริยกรรมใด ?

 1. มาตุฆาต
 2. ปิตุฆาต
 3. อรหันตฆาต
 4. โลหิตุปบาท

๒๗. เวสารัชชกรณธรรมใด ทำให้ประกอบกิจถูกหลักวิชา ?

 1. สัทธา
 2. ศีล
 3. พาหุสัจจะ
 4. วิริยารัมภะ

๒๘. เวสารัชชกรณธรรมใด ทำให้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ?

 1. สัทธา
 2. ศีล
 3. พาหุสัจจะ
 4. วิริยารัมภะ

๒๙. รู้เหตุ รู้ผล เป็นความหมายของพลธรรมใด ?

 1. วิริยะ
 2. สติ
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๓๐. เบญจขันธ์ ย่อลงเป็นสองเรียกว่าอะไร ?

 1. รูปกับนาม
 2. รูปกับสัญญา
 3. รูปกับสังขาร
 4. รูปกับวิญญาณ

๓๑. หูฟังเสียง ตาเห็นรูป ก่อให้เกิดขันธ์ใด ?

 1. รูป
 2. เวทนา
 3. สัญญา
 4. วิญญาณ

๓๒. สาราณิยธรรมใด ป้องกันปัญหาสังคมได้ ?

 1. เมตตาวจีกรรม
 2. สาธารณโภคี
 3. สีลสามัญญตา
 4. ทิฎฐิสามัญญตา

๓๓. สาราณิยธรรมใด ป้องกันการทะเลาะวิวาทโต้แย้งกัน ?

 1. เมตตาวจีกรรม
 2. สาธารณโภคี
 3. สีลสามัญญตา
 4. ทิฎฐิสามัญญตา

๓๔. อริยทรัพย์ คือข้อใด ?

 1. สติ
 2. ขันติ
 3. โสรัจจะ
 4. ศีล

๓๕. การใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินฐานะของตน จัดเป็นสัปปุริสธรรมใด ?

 1. อัตตัญญุตา
 2. มัตตัญญุตา
 3. กาลัญญุตา
 4. ปริสัญญุตา

๓๖. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของคำว่า อัตตัญญุตา ?

 1. รู้จักตน
 2. รู้จักเหตุ
 3. รู้จักผล
 4. รู้จักประมาณ

๓๗. ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม จัดเป็นมรรคใด ?

 1. สัมมาสังกัปปะ
 2. สัมมากัมมันตะ
 3. สัมมาอาชีวะ
 4. สัมมาสติ

๓๘. เบญจศีลข้อใด ไม่เป็นกรรมกิเลส ?

 1. ข้อที่ ๒
 2. ข้อที่ ๓
 3. ข้อที่ ๔
 4. ข้อที่ ๕

๓๙. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของคำว่า อารักขสัมปทา ?

 1. ขยันหา
 2. รักษาดี
 3. มีกัลยาณมิตร
 4. เลี้ยงชีพพอเหมาะ

๔๐. ออกปากพึ่งมิได้ เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

 1. ปอกลอก
 2. ดีแต่พูด
 3. หัวประจบ
 4. ชักชวนทำชั่ว

๔๑. มิตรแท้ มีลักษณะเช่นไร ?

 1. มีอุปการะ
 2. ร่วมสุขร่วมทุกข์
 3. แนะนำประโยชน์
 4. ถูกทุกข้อ

๔๒. คนพูดจาไพเราะอ่อนหวาน จัดได้ว่าประพฤติสังคหวัตถุใด ?

 1. ทาน
 2. ปิยวาจา
 3. อัตถจริยา
 4. สมานัตตตา

๔๓. คนสู้งาน หนักเอาเบาสู้ จัดว่ามีฆราวาสธรรมใด ?

 1. สัจจะ
 2. ทมะ
 3. ขันติ
 4. จาคะ

๔๔. การค้าขายอะไร ไม่จัดเป็นมิจฉาวณิชชา ?

 1. ขายเครื่องประหาร
 2. ขายน้ำเมา
 3. ขายยาพิษ
 4. ขายแรงงาน

๔๕. คำตอบในข้อใด จัดเป็นสมบัติของอุบาสก ?

 1. ประกอบด้วยศรัทธา
 2. มีศีล
 3. ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว
 4. ถูกทุกข้อ

๔๖. ทิศเบื้องหลัง หมายถึงใคร ?

 1. บิดามารดา
 2. ครูอาจารย์
 3. ภรรยา
 4. มิตร

๔๗. ทิศเบื้องบน หมายถึงใคร ?

 1. บิดามารดา
 2. ครูอาจารย์
 3. ภรรยา
 4. สมณพราหมณ์

๔๘. การดื่มน้ำเมา มีโทษอย่างไร ?

 1. ไม่รักษาตัว
 2. ก่อการทะเลาะวิวาท
 3. ถูกใส่ความ
 4. ก่อเวร

๔๙. การเที่ยวกลางคืน มีโทษอย่างไร ?

 1. เสียทรัพย์
 2. ถูกติเตียน
 3. ชื่อว่าไม่รักษาตัว
 4. ก่อวิวาท

๕๐. การคบคนชั่วเป็นมิตร ก่อให้เกิดผลอย่างไร ?

 1. ติดการพนัน
 2. เจ้าชู้
 3. ติดสุรา
 4. ถูกทุกข้อ