ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๕

สติสัมปชัญญะ จัดเป็นธรรมอะไร ?

 1. ธรรมเป็นโลกบาล
 2. ธรรมมีอุปการะมาก
 3. ธรรมอันทำให้งาม
 4. ธรรมหาได้ยาก

ธรรมที่คอยกำกับให้รู้ตัวขณะทำ พูด คิด ได้แก่ข้อใด ?

 1. ผู้รักษาความปลอดภัย
 2. พนักงานขับรถ
 3. พนักงานทำความสะอาด
 4. พนักงานไปรษณีย์

ข้อใด เป็นลักษณะของผู้มีธรรมเป็นโลกบาล ?

 1. กล้าหาญอดทน
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. ไม่ประมาท
 4. ละอายชั่วกลัวบาป

ธรรมใด เป็นพื้นฐานให้คนมีศีลธรรม ?

 1. สติ สัมปชัญญะ
 2. ขันติ โสรัจจะ
 3. หิริ โอตตัปปะ
 4. กตัญญูกตเวทิตา

ความงามข้อใดสำคัญที่สุด ?

 1. งามจิตใจ
 2. งามกิริยามารยาท
 3. งามร่างกาย
 4. งามเครื่องประดับ

ข้อใด เป็นลักษณะของผู้มีความงามตามหลักธรรม ?

 1. ไม่ยินดียินร้าย
 2. อดกลั้นไม่หวั่นไหว
 3. ไม่กระวนกระวาย
 4. ไม่ตื่นตระหนก

ธรรมข้อใด จัดเป็นเครื่องหมายของคนดี ?

 1. กตัญญูกตเวทิตา
 2. เมตตากรุณา
 3. ประหยัดอดออม
 4. ขยันอดทน

บิดามารดาถูกทอดทิ้ง เพราะบุตรขาดธรรมข้อใด ?

 1. ตั้งใจเรียน
 2. เชื่อฟัง
 3. ช่วยแบ่งเบาภาระ
 4. จัดการงานดี

ข้อใด ตรงกับความหมายของคำว่า พุทธะ ?

 1. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
 2. ผู้สว่าง สะอาด สงบ
 3. ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ
 4. ผู้ควรทำอัญชลี

ข้อใด เป็นคุณของพระธรรม ?

 1. ทำให้เป็นเทวดา
 2. ทำให้มีความสุข
 3. ไม่ทำให้เดือดร้อน
 4. ไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว

หน้าที่หลักของพระสงฆ์คือข้อใด ?

 1. บิณฑบาต ทำพิธี
 2. เรียน ปฏิบัติ สอน
 3. อบรมกัมมัฏฐาน
 4. ช่วยเหลือสังคม

ปฏิบัติอย่างไร จึงจะชื่อว่าทำตามพระโอวาทของพระพุทธเจ้า ?

 1. ให้ทาน รักษาศีล ทำสมาธิ
 2. สำรวมกาย วาจา ใจ
 3. ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส
 4. เจริญสมถะและวิปัสสนา

สังคมแตกร้าวเพราะวจีทุจริตข้อใด ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดคำหยาบ
 3. พูดส่อเสียด
 4. พูดเพ้อเจ้อ

ข้อใด ไม่จัดเป็นมโนทุจริต ?

 1. โลภอยากได้ของเขา
 2. พยาบาทปองร้ายเขา
 3. เห็นผิดจากคลองธรรม
 4. ก่อการทะเลาะวิวาท

เห็นอย่างไรชื่อว่าเห็นผิดจากคลองธรรม ?

 1. ทำดีได้ดี
 2. ทำชั่วได้ชั่ว
 3. ดีเองชั่วเอง
 4. บาปบุญมีจริง

คนจะดีหรือชั่วเพราะอะไร ?

 1. การศึกษา
 2. การกระทำ
 3. เชื้อชาติ
 4. วงศ์ตระกูล

ข้อใด จัดเป็นมโนสุจริต ?

 1. ไม่นินทาว่าร้ายคนอื่น
 2. ไม่ประทุษร้ายคนอื่น
 3. ไม่เห็นแก่พวกพ้อง
 4. ไม่โลภอยากได้ของเขา

คนถูกโลภะครอบงำมีลักษณะเช่นใด ?

 1. โมโหร้าย
 2. เห็นแก่ตัว
 3. ชอบโอ้อวด
 4. เกียจคร้าน

คนถูกโมหะครอบงำมีลักษณะเช่นใด ?

 1. โมโหร้าย
 2. หงุดหงิด
 3. เชื่อง่าย
 4. ปากจัด

อโทสะเป็นเหตุให้เกิดกุศลธรรมข้อใด ?

 1. ไม่เห็นแก่ตัว
 2. ไม่หลงงมงาย
 3. ไม่ขี้บ่น
 4. ไม่โมโหร้าย

ธรรมใด เป็นรากเหง้าแห่งคุณธรรม ?

 1. กุศลมูล
 2. กุศลกรรมบถ
 3. สุจริต
 4. บุญกิริยาวัตถุ

หลักธรรมใด ที่สัตบุรุษบัญญัติไว้ ?

 1. ทาน ศีล ภาวนา
 2. ศีล สมาธิ ปัญญา
 3. ทาน การบวช เลี้ยงดูพ่อแม่
 4. ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส

ข้อใด จัดเป็นบุญตามความหมายบุญกิริยาวัตถุ ?

 1. ความสุข
 2. ความยินดี
 3. ความสงบ
 4. ความปีติ

ผู้ถูกความตระหนี่ครอบงำควรประพฤติธรรมใด ?

 1. บริจาคทาน
 2. รักษาศีล
 3. เจริญภาวนา
 4. สำรวมอินทรีย์

โยนิโสมนสิการมีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. คิดไตร่ตรอง
 2. คิดวางแผน
 3. คิดเผื่อแผ่
 4. คิดจดจำ

เพราะเหตุใด จึงควรคบสัตบุรุษ ?

 1. เพราะทำให้รวย
 2. เพราะทำให้สวย
 3. เพราะทำให้เก่ง
 4. เพราะทำให้ได้ดี

ปฏิรูปเทสมีลักษณะเช่นไร ?

 1. มีพื้นที่กว้างขวาง
 2. มีประชากรมาก
 3. มีคนดีในสังคมมาก
 4. มีความสวยงาม

ประพฤติเช่นไร จึงชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบ ?

 1. ละชั่วประพฤติดี
 2. อยู่ในที่เหมาะสม
 3. มีกัลยาณมิตร
 4. ช่วยเหลือผู้อื่น

คำว่า ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร จัดเข้าในอคติข้อใด ?

 1. ฉันทาคติ
 2. โทสาคติ
 3. โมหาคติ
 4. ภยาคติ

จะรักษาความเที่ยงธรรมไว้ได้ต้องเว้นจากอะไร ?

 1. อกุศล
 2. อคติ
 3. ทุจริต
 4. อบายมุข

เมื่อบาปธรรมเกิดขึ้นควรทำอย่างไร ?

 1. ควรระวัง
 2. ควรละ
 3. ควรพิจารณา
 4. ควรรักษา

สังวรปธานมีประโยชน์อย่างไร ?

 1. ป้องกันมิให้อกุศลเกิด
 2. ป้องกันความเสื่อม
 3. ละอกุศลธรรม
 4. รักษากุศลธรรม

สัจจาธิษฐาน ตรงกับข้อใด ?

 1. อ้อนวอน
 2. ตั้งใจจริง
 3. พูดจริงทำจริง
 4. รู้จริงเห็นจริง

สิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบใจในอธิษฐานธรรม คือข้อใด ?

 1. รูป เสียง กลิ่น รส
 2. ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
 3. ราคะ โทสะ โมหะ
 4. กาย เวทนา จิต ธรรม

คนทำงานไม่ประสบความสำเร็จ เพราะขาดธรรมใด ?

 1. วุฑฒิ ๔
 2. ปธาน ๔
 3. อิทธิบาท ๔
 4. พรหมวิหาร ๔

วิริยะควรใช้เมื่อใด ?

 1. ท้อถอย
 2. สมหวัง
 3. ผิดหวัง
 4. คาดหวัง

คนเช่นไร ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท ?

 1. มีสติ
 2. มีศีล
 3. มีสมาธิ
 4. มีปัญญา

คนที่ริษยาผู้อื่นเพราะขาดธรรมอะไร ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

ทุกข์ในอริยสัจ ๔ เกิดจากอะไร ?

 1. ความอยาก
 2. ความโกรธ
 3. ความรัก
 4. ความมัวเมา

การพิจารณาความเจ็บป่วยเนือง ๆ ช่วยบรรเทาอะไร ?

 1. ความเมาในวัย
 2. ความเมาในชีวิต
 3. ความเห็นผิด
 4. ความเมาในความไม่มีโรค

คนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่คณะควรประพฤติธรรมใด ?

 1. โพธิปักขิยธรรม
 2. คารวธรรม
 3. สาราณิยธรรม
 4. สัปปุริสธรรม

ทรัพย์ภายในดีกว่าทรัพย์ภายนอกอย่างไร ?

 1. ยิ่งใช้ยิ่งหมด
 2. ซื้อขายได้
 3. แลกเปลี่ยนได้
 4. โจรขโมยไม่ได้

ผู้วางตนเหมาะสมตามฐานะ จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ?

 1. ธัมมัญญุตา
 2. อัตถัญญุตา
 3. อัตตัญญุตา
 4. มัตตัญญุตา

เมื่อโลกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ควรทำอย่างไร ?

 1. ไม่ยินดียินร้าย
 2. ไม่หลงระเริง
 3. ไม่มัวเมา
 4. ไม่เพลิดเพลิน

ความเชื่อใด สงเคราะห์เข้าในทิฏฐุชุกัมม์ ?

 1. เชื่อตามตำรา
 2. เชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง
 3. เชื่อในสิ่งที่พบเห็น
 4. เชื่อมั่นในตนเอง

ข้อใด จัดเข้าในสมชีวิตา ?

 1. รู้จักออมทรัพย์
 2. รู้จักใช้จ่ายทรัพย์
 3. รู้จักรักษาทรัพย์
 4. รู้จักประกอบอาชีพ

ข้อใด จัดเป็นสีลสัมปทา ?

 1. รักษากาย วาจา
 2. รักษาจิตใจ
 3. รักษาสติ
 4. รักษากุศล

คนปอกลอกมีลักษณะเช่นไร ?

 1. ออกปากพึ่งไม่ได้
 2. ลับหลังตั้งนินทา
 3. จะทำดีก็คล้อยตาม
 4. คิดเอาแต่ได้

มิตรแท้มีลักษณะเช่นไร ?

 1. คล้อยตามเพื่อน
 2. เกรงใจเพื่อน
 3. เอาใจเพื่อน
 4. ตายแทนเพื่อน

ข้อใด เป็นหน้าที่ของศิษย์พึงปฏิบัติต่ออาจารย์ในทิศ ๖ ?

 1. ช่วยเหลือกิจ
 2. ยกย่อง
 3. เชื่อฟัง
 4. ไม่ดูหมิ่น