ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อใด เป็นธรรมมีอุปการะมาก ?

 1. สติ สัมปชัญญะ
 2. หิริ โอตตัปปะ
 3. ขันติ โสรัจจะ
 4. กตัญญู กตเวที

เราควรใช้สัมปชัญญะเมื่อใด ?

 1. ขณะทำพูดคิด
 2. ก่อนทำพูดคิด
 3. หลังทำพูดคิด
 4. ก่อนทำขณะพูดคิด

ข้อใด เป็นลักษณะของคนมีสติสัมปชัญญะ ?

 1. กล้าหาญอดทน
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. ไม่ประมาท
 4. อายชั่วกลัวบาป

ธรรมข้อใด คุ้มครองโลกให้สงบสุข ?

 1. สติ สัมปชัญญะ
 2. ขันติ โสรัจจะ
 3. หิริ โอตตัปปะ
 4. กตัญญู กตเวที

คนมีหิริ มีลักษณะเช่นใด ?

 1. รังเกียจคนชั่ว
 2. ละอายบาป
 3. เกรงกลัวบาป
 4. เกรงกลัวคนชั่ว

ธรรมข้อใด ทำให้งดงามทั้งภายในภายนอก ?

 1. หิริ โอตตัปปะ
 2. สติ สัมปชัญญะ
 3. ขันติ โสรัจจะ
 4. กตัญญู กตเวที

ผู้ถูกดูหมิ่นได้รับความเจ็บใจ แต่ยิ้มแย้มได้ เพราะมีธรรมข้อใด ?

 1. หิริ
 2. สติ
 3. โสรัจจะ
 4. ขันติ

ข้อใด เป็นความหมายของกตเวที ?

 1. ทดแทนบุญคุณ
 2. เกื้อกูลผู้อื่น
 3. รู้จักบุญคุณ
 4. ทำคุณไว้ก่อน

ไม้เท้าผู้เฒ่าดีกว่าลูกเต้าอกตัญญู แสดงถึงลูกประเภทใด ?

 1. เนรคุณ
 2. ตอบแทนคุณ
 3. รู้บุญคุณ
 4. ทำบุญคุณ

ชาวพุทธมีอะไรเป็นที่พึ่ง ?

 1. พระรัตนตรัย
 2. ไตรสิกขา
 3. บุญกิริยาวัตถุ
 4. บุญกุศล

องค์ประกอบสำคัญของพระพุทธศาสนาคืออะไร ?

 1. พระรัตนตรัย
 2. พุทธบริษัท
 3. ไตรสิกขา
 4. ไตรปิฎก

ข้อใด เป็นคุณของพระธรรม ?

 1. ทำให้เป็นคนเจริญ
 2. ทำให้เป็นคนมั่งมี
 3. ทำให้เป็นคนร่ำรวย
 4. ทำให้ไม่เป็นคนชั่ว

ข้อใด เป็นคุณของพระสงฆ์ ?

 1. สอนให้รู้ตาม
 2. รักษาผู้ปฏิบัติ
 3. สอนให้ทำตาม
 4. รู้แจ้งเอง

หลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือข้อใด ?

 1. ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส
 2. ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
 3. เชื่อกรรม ผลของกรรม
 4. ประพฤติสุจริต ๓

ทุจริต หมายถึงอะไร ?

 1. ทำดี
 2. ทำชั่ว
 3. ทำทาน
 4. ทำสมาธิ

ข้อใด จัดเป็นกายทุจริต ?

 1. ประพฤตินอกใจ
 2. พยาบาทปองร้าย
 3. ใส่ร้ายป้ายสี
 4. ยุยงให้แตกแยก

ข้อใด จัดเป็นวจีทุจริต ?

 1. เห็นบอกว่าไม่เห็น
 2. รู้บอกว่าไม่รู้
 3. ทำบอกว่าไม่ทำ
 4. ถูกทุกข้อ

ยุยงให้แตกแยกกัน จัดเป็นวจีทุจริตข้อใด ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดส่อเสียด
 3. พูดคำหยาบ
 4. พูดเพ้อเจ้อ

เห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ตรงกับข้อใด ?

 1. กายทุจริต
 2. วจีทุจริต
 3. มโนทุจริต
 4. ถูกทุกข้อ

เห็นไม่ผิดจากคลองธรรม คือเห็นเช่นไร ?

 1. ทำดีได้ดี
 2. ทำดีได้ชั่ว
 3. ดีชั่วอยู่ที่ผู้อื่น
 4. ทำชั่วได้ดี

วจีสุจริตข้อใด ส่งเสริมความปรองดอง ?

 1. ไม่พูดส่อเสียด
 2. ไม่พูดเท็จ
 3. ไม่พูดคำหยาบ
 4. ไม่พูดเพ้อเจ้อ

ข้อใด จัดเป็นผลของวจีสุจริต ?

 1. มีคนเชื่อถือ
 2. มีคนเห็นใจ
 3. มีทรัพย์มาก
 4. มีบริวารมาก

ข้อใด จัดเป็นโลภะ ?

 1. อยากไปสวรรค์
 2. อยากเป็นหมอ
 3. อยากร่ำรวย
 4. อยากได้โดยทุจริต

ข้อใด จัดเป็นโทสะ ?

 1. คิดประทุษร้าย
 2. คิดริษยา
 3. คิดจองเวร
 4. คิดอาฆาต

การลบหลู่บุญคุณท่าน เกิดจากอกุศลมูลข้อใด ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

อโลภะ เป็นมูลเหตุแก้ปัญหาเรื่องใด ?

 1. ใส่ร้ายป้ายสี
 2. ทุจริตคอรัปชั่น
 3. หลงงมงาย
 4. ทะเลาะวิวาท

ข้อใด เป็นมูลเหตุให้เกิดเมตตากรุณา ?

 1. อโลภะ
 2. อโทสะ
 3. อโมหะ
 4. อวิชชา

การให้ทานในสัปปุริสบัญญัติ ตรงกับข้อใด ?

 1. ให้วัตถุสิ่งของ
 2. ให้ความรู้
 3. ให้ธรรมะ
 4. ให้อภัย

บุคคลเช่นไร จัดเป็นสัตบุรุษ ?

 1. คนมีความรู้
 2. คนขยัน
 3. คนมีคุณธรรม
 4. คนฉลาด

ผลบุญย่อมติดตามผู้กระทำ เปรียบเหมือนอะไร ?

 1. มิตรสหาย
 2. เจ้าหนี้
 3. เงา
 4. ลูกหนี้

อยากสวยงาม ต้องบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุข้อใด ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. เจริญภาวนา
 4. ฟังธรรม

วุฒิธรรมข้อใด ทำให้เป็นคนมีความคิดรอบครอบ ?

 1. สัปปุริสสังเสวะ
 2. สัทธัมมัสสวนะ
 3. โยนิโสมนสิการ
 4. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ

การอยู่ในถิ่นฐานอันสมควรเป็นเหตุให้เจริญ ตรงกับข้อใด ?

 1. ปฏิรูปเทสวาสะ
 2. สัปปุริสูปัสสยะ
 3. อัตตสัมมาปณิธิ
 4. ปุพเพกตปุญญตา

ปุพเพกตปุญญตา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ตั้งใจจะทำบุญ
 2. ทำบุญไว้ปางก่อน
 3. ทำบุญในปัจจุบัน
 4. เห็นผลบุญทันตา

ความลำเอียงเป็นสิ่งไม่ควรประพฤติ ตรงกับข้อใด ?

 1. อคติ
 2. สุคติ
 3. ทุคติ
 4. คติภูมิ

คนประพฤติเช่นไร ชื่อว่าตกอยู่ในอำนาจโมหาคติ ?

 1. เชื่อง่าย
 2. โกรธง่าย
 3. กลัวง่าย
 4. รักง่าย

ความขยันในเรื่องใด จัดเป็นภาวนาปธาน ?

 1. ขยันเล่นกีฬา
 2. ขยันทำงาน
 3. ขยันทำบุญ
 4. ขยันทำกิจกรรม

เพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้น เรียกว่าอะไร ?

 1. สังวรปธาน
 2. ปหานปธาน
 3. ภาวนาปธาน
 4. อนุรักขนาปธาน

อธิษฐานธรรม แปลว่าอะไร ?

 1. ธรรมควรตั้งไว้ในใจ
 2. ธรรมควรประพฤติ
 3. ธรรมที่สำเร็จผล
 4. คำอธิษฐานขอพร

อิทธิบาทข้อใด เป็นเครื่องพยุงใจมิให้ท้อถอยในการทำงาน ?

 1. ฉันทะ
 2. วิริยะ
 3. จิตตะ
 4. วิมังสา

เมตตาพรหมวิหาร ควรเจริญเมื่อใด ?

 1. ในยามปกติ
 2. เห็นเขาประสบทุกข์
 3. เห็นเขาได้ดีมีสุข
 4. เห็นเขารับผลกรรม

ทุกข์ในอริยสัจ เกิดจากอะไร ?

 1. กิเลส
 2. กรรม
 3. วิบาก
 4. ตัณหา

ข้อใด ไม่ใช่อานิสงส์การฟังธรรม ?

 1. เกิดความสงสัย
 2. บรรเทาความสงสัย
 3. เข้าใจเนื้อหาชัดเจน
 4. จิตใจผ่องใส

ข้อใด จัดเป็นสัทธาในพละ ๕ ?

 1. เชื่อว่าโลกกลม
 2. เชื่อว่าบาปไม่มีจริง
 3. เชื่อว่าโลกหน้าไม่มี
 4. เชื่อการตรัสรู้

วิญญาณในขันธ์ ๕ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ความรู้สึกว่าสุข
 2. ความจำได้หมายรู้
 3. อารมณ์ที่เกิดกับใจ
 4. ความรู้อารมณ์

สาราณิยธรรม มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ธรรมเป็นเครื่องระลึกถึง
 2. ธรรมให้เกิดความสุข
 3. ธรรมให้เกิดสามัคคี
 4. ธรรมให้เกิดความเจริญ

สังคหวัตถุ ทำให้เกิดประโยชน์อะไร ?

 1. ความสำเร็จ
 2. ความเจริญ
 3. ความสามัคคี
 4. ความงาม

หลักธรรมสำหรับผู้ครองเรือน ตรงกับข้อใด ?

 1. ฆราวาสธรรม
 2. สังคหวัตถุธรรม
 3. วุฒิธรรม
 4. อธิษฐานธรรม

ในทิศ ๖ ศิษย์พึงปฏิบัติต่ออาจารย์อย่างไร ?

 1. ดำรงวงศ์สกุล
 2. เลี้ยงท่านตอบ
 3. เชื่อฟังคำสอน
 4. ไม่ดูหมิ่น

เล่นการพนันมีโทษอย่างไร ?

 1. คนไม่เชื่อถือ
 2. ทะเลาะวิวาท
 3. มักถูกใส่ความ
 4. ถูกนินทา