ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ข้อใด เป็นธรรมมีอุปการะมาก ?

 1. กตัญญู กตเวที
 2. ขันติ โสรัจจะ
 3. สติ สัมปชัญญะ
 4. หิริ โอตตัปปะ

๒. ความระลึกได้ก่อนทำพูดคิด เป็นลักษณะของธรรมใด ?

 1. ขันติ
 2. โสรัจจะ
 3. สติ
 4. สัมปชัญญะ

๓. ธรรมใด เป็นพื้นฐานให้คนมีศีลธรรม ?

 1. กตัญญู กตเวที
 2. ขันติ โสรัจจะ
 3. สติ สัมปชัญญะ
 4. หิริ โอตตัปปะ

๔. คนมีหิริ มีลักษณะเช่นใด ?

 1. รังเกียจคนชั่ว
 2. ละอายบาป
 3. กลัวบาป
 4. กลัวถูกลงโทษ

๕. ข้อใด มีความหมายตรงกับโอตตัปปะ ?

 1. กลัวผลบาป
 2. กลัวเสียชื่อเสียง
 3. กลัวโจร
 4. กลัวถูกจับ

๖. ข้อใด จัดเป็นธรรมอันทำให้งาม ?

 1. หิริ โอตตัปปะ
 2. ขันติ โสรัจจะ
 3. สติ สัมปชัญญะ
 4. เมตตา กรุณา

๗. ความงามอะไร ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา ?

 1. งามเสื้อผ้า
 2. งามรูปร่าง
 3. งามคุณธรรม
 4. งามมารยาท

๘. บุพพการีชน หมายถึงใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. บิดามารดา
 3. พระมหากษัตริย์
 4. ถูกทุกข้อ

๙. กตัญญูกตเวที หมายถึงใคร ?

 1. ผู้รู้จักตอบแทนคุณ
 2. ผู้ทำคุณก่อน
 3. ผู้เกิดก่อน
 4. ผู้มีอุปการคุณ

๑๐. ในทุจริต ๓ ข้อใด เป็นข้อเสียหายร้ายแรงที่สุด ?

 1. กายทุจริต
 2. วจีทุจริต
 3. มโนทุจริต
 4. ถูกทุกข้อ

๑๑. ยุให้รำ ตำให้รั่ว เป็นลักษณะของคำพูดในข้อใด ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดคำหยาบ
 3. พูดส่อเสียด
 4. พูดเพ้อเจ้อ

๑๒. ทุจริต ๓ อย่าง เป็นธรรมประเภทใด ?

 1. ธรรมที่ควรรู้
 2. ธรรมที่ควรเห็น
 3. ธรรมที่ควรศึกษา
 4. ธรรมที่ควรละ

๑๓. การประพฤติสุจริต ตรงกับข้อใด ?

 1. ทำดี
 2. พูดดี
 3. คิดดี
 4. ถูกทุกข้อ

๑๔. วจีสุจริตข้อใด ส่งเสริมให้เกิดความปรองดอง ?

 1. ไม่พูดเท็จ
 2. ไม่พูดคำหยาบ
 3. ไม่พูดส่อเสียด
 4. ไม่พูดเพ้อเจ้อ

๑๕. สุจริต ๓ อย่าง เป็นธรรมประเภทใด ?

 1. ควรรู้
 2. ควรเห็น
 3. ควรทำให้แจ้ง
 4. ควรประพฤติ

๑๖. คนจะดีหรือชั่วเพราะอะไร ?

 1. การกระทำ
 2. การศึกษา
 3. เชื้อชาติ
 4. วงศ์ตระกูล

๑๗. ผู้ไม่มีเวรภัยกับใคร ๆ พึงทำอย่างไร ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. เจริญภาวนา
 4. วางอุเบกขา

๑๘. เห็นอย่างไร ชื่อว่าเห็นผิดจากคลองธรรม ?

 1. ทำดีได้ดี
 2. ทำชั่วได้ชั่ว
 3. ดีเองชั่วเอง
 4. บาปบุญมีจริง

๑๙. คำว่า บุญใหม่ ตรงกับข้อใด ?

 1. อยู่ถิ่นที่เหมาะ
 2. คบบัณฑิต
 3. ตั้งตนไว้ชอบ
 4. ทำความดีมาก่อน

๒๐. คำว่า บุญเก่า ตรงกับข้อใด ?

 1. อยู่ถิ่นเหมาะสม
 2. คบบัณฑิต
 3. ตั้งตนไว้ชอบ
 4. ทำความดีมาก่อน

๒๑. อคติ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ความลำเอียง
 2. ความไม่ยุติธรรม
 3. ความไม่เป็นกลาง
 4. ถูกทุกข้อ

๒๒. ความลำเอียงเพราะเหตุใด จัดเป็นโทสาคติ ?

 1. เพราะรัก
 2. เพราะเกลียดชัง
 3. เพราะเขลา
 4. เพราะกลัว

๒๓. ลำเอียงเพราะกลัว ตรงกับข้อใด ?

 1. ฉันทาคติ
 2. โทสาคติ
 3. โมหาคติ
 4. ภยาคติ

๒๔. ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สมหวัง จัดเป็นอริยสัจใด ?

 1. ทุกข์
 2. สมุทัย
 3. นิโรธ
 4. มรรค

๒๕. ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ชื่อว่าทุกข์ เพราะเหตุใด ?

 1. เห็นได้ยาก
 2. ทนได้ยาก
 3. ไม่มีเจ้าของ
 4. ไม่เที่ยง

๒๖. อะไร เป็นสมุทัยคือเหตุให้ทุกข์เกิด ?

 1. ความเกิด
 2. ความจน
 3. ความเจ็บ
 4. ความอยาก

๒๗. ธรรมข้อใด เป็นคู่ปรับกับความเกียจคร้าน ?

 1. สัทธา
 2. วิริยะ
 3. ขันติ
 4. สมาธิ

๒๘. คนที่มีจิตใจไม่ตั้งมั่น ควรเจริญพลธรรมใด ?

 1. สัทธา
 2. วิริยะ
 3. ปัญญา
 4. สมาธิ

๒๙. ปัญญาทำหน้าที่ตรงกับข้อใด ?

 1. เชื่อ
 2. ระลึกได้
 3. ตั้งใจมั่น
 4. รอบรู้

๓๐. สาราณิยธรรมสอนให้คนเป็นเช่นไร ?

 1. มีความพอเพียง
 2. เลี้ยงตนโดยชอบ
 3. ไม่ประกอบอกุศล
 4. รู้รักสามัคคี

๓๑. ทิฏฐิสามัญญตา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. มีเมตตา
 2. มีศีลเสมอกัน
 3. มีความเห็นตรงกัน
 4. รู้จักแบ่งปัน

๓๒. สาธารณโภคี มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. มีเมตตา
 2. มีศีลเสมอกัน
 3. มีความเห็นตรงกัน
 4. รู้จักแบ่งปัน

๓๓. ความเป็นผู้รู้จักเหตุ ตรงกับข้อใด ?

 1. ธัมมัญญุตา
 2. อัตถัญญุตา
 3. กาลัญญุตา
 4. ปริสัญญุตา

๓๔. อัตถัญญุตา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. รู้จักเหตุ
 2. รู้จักผล
 3. รู้จักตน
 4. รู้จักประมาณ

๓๕. การรู้จักมารยาททางสังคม จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ?

 1. ธัมมัญญุตา
 2. อัตถัญญุตา
 3. กาลัญญุตา
 4. ปริสัญญุตา

๓๖. สำนวนว่า ช้าๆได้พร้าเล่มงาม สงเคราะห์เข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ?

 1. มัตตัญญุตา
 2. อัตถัญญุตา
 3. กาลัญญุตา
 4. ปริสัญญุตา

๓๗. มัตตัญญุตา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. รู้จักประมาณ
 2. รู้จักเหตุ
 3. รู้จักผล
 4. รู้จักกาล

๓๘. ปุคคลปโรปรัญญุตา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. รู้จักตน
 2. รู้จักผล
 3. รู้จักบุคคล
 4. รู้จักชุมชน

๓๙. ธรรมที่ครอบงำสัตว์โลกฝ่ายที่ไม่น่ายินดี เรียกว่าอะไร ?

 1. กุศล
 2. อกุศล
 3. อิฏฐารมณ์
 4. อนิฏฐารมณ์

๔๐. เมื่อถูกคนนินทา ควรปฏิบัติอย่างไร ?

 1. ด่าตอบ
 2. วางเฉย
 3. หนีไปที่อื่น
 4. ไม่ยินดียินร้าย

๔๑. จะยึดเหนี่ยวจิตใจกันและกันไว้ ควรประพฤติธรรมใด ?

 1. สังคหวัตถุ
 2. ฆราวาสธรรม
 3. อิทธิบาท
 4. พรหมวิหาร

๔๒. บำเพ็ญคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ตรงกับสังคหวัตถุข้อใด ?

 1. ทาน
 2. ปิยวาจา
 3. อัตถจริยา
 4. สมานัตตตา

๔๓. แบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ตรงกับสังคหวัตถุใด ?

 1. ทาน
 2. ปิยวาจา
 3. อัตถจริยา
 4. สมานัตตตา

๔๔. หลักธรรมใด ส่งเสริมให้คนรู้จักหน้าที่อันพึงปฏิบัติต่อกัน ?

 1. อิทธิบาท ๔
 2. ฆราวาสธรรม ๔
 3. ทิศ ๖
 4. สัปปุริสธรรม ๗

๔๕. บิดามารดา จัดเป็นทิศใด ?

 1. ปุรัตถิมทิศ
 2. อุปริมทิศ
 3. ทักขิณทิศ
 4. ปัจฉิมทิศ

๔๖. ปัจฉิมทิศ คือทิศเบื้องหลัง หมายถึงใคร ?

 1. บิดามารดา
 2. มิตรสหาย
 3. ภรรยา
 4. ครูอาจารย์

๔๗. ท่านเลี้ยงมาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ เป็นหน้าที่ใครปฏิบัติต่อใคร ?

 1. สามี-ภรรยา
 2. บุตร-บิดามารดา
 3. บ่าว-นาย
 4. ศิษย์-อาจารย์

๔๘. ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง เป็นหน้าที่ใครปฏิบัติต่อใคร ?

 1. บิดามารดา-บุตร
 2. สามี-ภรรยา
 3. นาย-บ่าว
 4. อาจารย์-ศิษย์

๔๙. อุตตรทิศ คือทิศเบื้องซ้าย หมายถึงใคร ?

 1. อาจารย์
 2. ภรรยา
 3. มิตร
 4. บ่าว

๕๐. ข้อใด เป็นหน้าที่ของอุปริมทิศ คือทิศเบื้องบน ?

 1. บอกทางสวรรค์
 2. ไม่ดูหมิ่น
 3. ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ
 4. ให้เรียนดี