ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. 2543

1. บุคคลทำอะไรมักผิดพลาด เพราะขาดธรรมข้อใด ?

 • หิริ – โอตตัปปะ
 • สติปัฏฐาน
 • สติ – สัมปชัญญะ
 • อริยสัจ

2. คนดี ท่านว่ามีอะไรเป็นเครื่องหมาย ?

 • ศีล
 • กตัญญูกตเวที
 • สมาธิ
 • บุญกิริยาวัตถุ

3. ผู้ปฏิบัติชอบตามพระวินัย แล้วสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามคือ… ?

 • พุทธบริษัท
 • พระอรหันต์
 • อุบาสก – อุบาสิกา
 • พระสงฆ์

4. ในทุจริต 3 ข้อใด เป็นข้อเสียหายร้ายแรงที่สุด ?

 • กายทุจริต
 • วจีทุจริต
 • มโนทุจริต
 • ถูกทุกข้อ

5. ธรรมอะไร ควบคุมชาวโลกให้อยู่เย็นเป็นสุข ?

 • ขันติ – โสรัจจะ
 • หิริ – โอตตัปปะ
 • สติ – สัมปชัญญะ
 • กตัญญูกตเวที

6. ความเสมอกันแห่งสังขารทั้งปวง เรียกว่าอะไร ?

 • อนิจจตา
 • ทุกขตา
 • อนัตตตา
 • สามัญญลักษณะ

7. บุญกิริยาวัตถุข้อใด สามารถกำจัดกิเลสคือความตระหนี่ได้ ?

 • ทานมัย
 • สีลมัย
 • ภาวนามัย
 • ถูกทุกข้อ

8. การที่ผู้น้อย ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ ตามฐานะของตน จัดเข้าในหลักธรรมข้อใด ?

 • ปุพเพกตปุญญตา
 • อัตตสัมมาปณิธิ
 • สัปปุริสูปัสสยะ
 • ปฏิรูปเทสวาสะ

9. หมวดธรรมข้อใด เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ทำให้เสียความยุติธรรมได้ ?

 • อกุศล 3
 • อคติ 4
 • พละ 5
 • สาราณียธรรม 6

10. นักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษา มีทั้งสอบได้ และสอบตก เพราะมีหรือขาดธรรมหมวดใด ?

 • ปธาน 4
 • วุฒิ 4
 • อิทธิบาท 4
 • พรหมวิหาร 4

11. คำว่า “อธิษฐานธรรม” แปลว่าอะไร ?

 • ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ
 • ธรรมที่อธิษฐานให้สำเร็จตามประสงค์
 • ธรรมที่ปฏิบัติแล้วไม่ผิด
 • ธรรมที่ทำให้สำเร็จตามความประสงค์

12. การสร้างความดี ให้เกิดขึ้นเรียกว่า… ?

 • สังวรปธาน
 • ปหานปธาน
 • ภาวนาปธาน
 • อนุรักขนาปธาน

13. ความอาฆาตพยาบาท เป็นบาปอกุศล ท่านจะแก้บาปอกุศลนี้ด้วยธรรมอะไร ?

 • เมตตา
 • กรุณา
 • มุทิตา
 • อุเบกขา

14. เห็นคนเป็นลม รีบช่วยพยาบาล เช่นนี้ ชื่อว่าได้บำเพ็ญพรหมวิหารข้อใด ?

 • เมตตา
 • กรุณา
 • มุทิตา
 • อุเบกขา

15. วุฒิธรรมข้อโยนิโสมนสิการ หมายถึง… ?

 • รอบรู้ทุกเรื่อง
 • เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ
 • ศึกษามากรู้ปัญหามาก
 • ตริตรองให้รู้สิ่งดีสิ่งชั่ว

16. ข้อใดไม่ชื่อว่า ปัพพัชชา ?

 • อหิงสา
 • สัญญมะ
 • ทมะ
 • ขันติ

17. การสำรวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ยินดียินร้าย เมื่อเห็นรูปเป็นต้น เรียกว่า   อะไร ?

 • อินทรียสังวร
 • ปาฏิโมกขสังวร
 • โภชเนมัตตัญญุตา
 • ชาคริยานุโยค

18. กรรมอะไร ที่ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ?

 • อกุศลกรรม
 • นิวรณธรรม
 • อนันตริยกรรม
 • อาสันนกรรม

19. บุคคลบางคน มีความกลัว กลายเป็นคนขี้ขลาด ต้องแก้ด้วย… ?

 • พละ 5
 • เวสารัชชกรณธรรม 5
 • ขันธ์ 5
 • นิวรณ์ 5

20. ในอริยสัจ 4  ข้อใดควรกำหนดรู้ ?

 • ทุกข์
 • สมุทัย
 • นิโรธ
 • มรรค

21. ธรรมที่กั้นจิต มิให้บรรลุความดี เรียกว่าอะไร ?

 • กรรมกิเลส
 • อกุศลมูล
 • มลทิน
 • นิวรณ์

22. กายกับใจ แบ่งออกเป็นกอง เรียกว่าอะไร ?

 • สังขาร
 • วิญญาณ
 • ขันธ์
 • สัญญา

23. ความรู้สึกในอารมณ์ว่า เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเฉย ๆ เรียกว่าอะไร

 • สัญญา
 • เวทนา
 • สังขาร
 • วิญญาณ

24. ความอยากเช่นไร จัดเป็นวิภวตัณหา ?

 • อยากร่ำรวย
 • อยากได้เงินเดือนสูง
 • อยากเป็นนายก
 • อยากพ้นจากหน้าที่

25. ความเคารพในมารดาบิดา ครูอาจารย์ จัดเข้าในคารวะข้อใด ?

 • ในพระพุทธเจ้า
 • ในพระธรรม
 • ในปฏิสันถาร
 • ในการศึกษา

26. เมื่ออยู่ให้เขารัก จากไปให้เขาคิดถึง เช่นนี้ควรประกอบตนไว้ในธรรมหมวดไหน ?

 • พรหมวิหาร
 • สังคหวัตถุ
 • สาราณียธรรม
 • สัปปุริสธรรม

27. ผงเข้าตาเกิดความรู้ขึ้น เรียกว่าอะไร กระทบอะไร ?

 • รูป กระทบตา
 • เสียง กระทบหู
 • โผฏฐัพพะ กระทบกาย
 • รูป กระทบกาย

28. อายตนะภายใน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

 • อารมณ์
 • อินทรีย์
 • วิญญาณ
 • สัมผัส

29. อายตนะภายนอก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

 • อารมณ์
 • อินทรีย์
 • วิญญาณ
 • สัมผัส

30. จิตมีความรักสวยรักงาม ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?

 • อสุภกัมมัฏฐาน
 • เมตตา
 • พุทธานุสสติ
 • มรณสติ

31. เรารับประทานอาหาร รู้รสชาติว่าอร่อย ลักษณะเช่นนี้ เรียกว่าอะไร ?

 • ชิวหาวิญญาณ
 • ชิวหาสัมผัส
 • ฆานวิญญาณ
 • ฆานสัมผัส

32. คุณความดี ที่มีในสันดานอย่างประเสริฐ เรียกว่าอะไร ?

 • กุศลกรรมบถ
 • กุศลมูล
 • อริยทรัพย์
 • อริยสัจ

33. คำว่า “ สัตบุรุษ ”  หมายถึงข้อใด ?

 • ผู้ประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ
 • พุทธบริษัท
 • คฤหัสถ์ ผู้ถึงพระรัตนตรัย
 • บรรพชิต

34. คำว่า “ อัตตัญญุตา ”  หมายความถึงข้อใด ?

 • ความเป็นผู้รู้จักตน
 • ความเป็นผู้รู้จักผล
 • ความเป็นผู้รู้จักเหตุ
 • ความเป็นผู้รู้จักประมาณ

35. เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม ตรงกับข้อธรรมใด

 • ธัมมัญญุตา
 • อัตตัญญุตา
 • ปริสัญญุตา
 • มัตตัญญุตา

36. คุณธรรมของสัตบุรุษ มีกี่อย่าง ?

 • 5 อย่าง
 • 6 อย่าง
 • 7 อย่าง
 • 8 อย่าง

37. โพชฌงค์ข้อใด มีความสำคัญมากที่สุด ?

 • สติ
 • ธัมมวิจยะ
 • ปัสสัทธิ
 • สมาธิ

38. เมื่อท่านถูกนินทา หรือสรรเสริญ ชื่อว่าประสบธรรมข้อใด ?

 • สติปัฏฐาน
 • โลกธรรม
 • อริยสัจ
 • สัปปุริสธรรม

39. ธรรมที่ครอบงำสัตว์โลก และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้น ฝ่ายที่น่ายินดี เรียกว่าอะไร ?

 • อภิรมย์
 • อิฏฐารมณ์
 • อนิฏฐารมณ์
 • กุศล

40. เศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับธรรมข้อใดมากที่สุด ?

 • โยนิโสมนสิการ
 • สันโดษ
 • โภชเนมัตตัญญุตา
 • อริยทรัพย์

41. บรรดามรรค 8  สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สงเคราะห์เข้าในไตรสิกขาข้อใด ?

 • ปัญญาสิกขา
 • สีลสิกขา
 • จิตตสิกขา
 • ข้อ ก. และ ข. ถูกที่สุด

42. ทำอย่างไร จึงจะตั้งตัวได้ ในปัจจุบันนี้ ?

 • เว้นจากอบายมุข
 • บำเพ็ญสังคหวัตถุ
 • คบกัลยาณมิตร
 • บำเพ็ญทิฏฐธัมมิกัตถะ

43. อบายมุข เครื่องฉิบหาย 4 อย่าง ข้อใดร้ายแรงที่สุด ?

 • ความเป็นนักเลงหญิง
 • ความเป็นนักเลงสุรา
 • ความเป็นนักเลงเล่นการพนัน
 • ความคบคนชั่วเป็นมิตร

44. สิ่งเสพติด มียาบ้าเป็นต้น จัดเข้าในอบายมุขข้อไหน ?

 • ความเป็นนักเลงหญิง
 • ความเป็นนักเลงสุรา
 • ความเป็นนักเลงเล่นการพนัน
 • ความคบคนชั่วเป็นมิตร

45. คำว่า “ห่างสุนัขให้ห่างศอก ห่างวอกให้ห่างวา ห่างพาลาให้ห่างหมื่นโยชน์แสนโยชน์ ”  เป็นคำสอนตรงกับข้อใด ?

 • การคบคน
 • วิธีป้องกันอันตรายจากสัตว์
 • วิธีเลี้ยงสัตว์
 • ถูกทุกข้อ

46. ฆราวาส ควรมีธรรมข้อใดเป็นหลักใจ ?

 • สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
 • เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
 • ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
 • ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา

47. โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ชุมชน วางตนเหมาะสม ตรงกับธรรมข้อใด

 • สัปปุริสธรรม
 • พรหมวิหารธรรม
 • ฆราวาสธรรม
 • สังคหวัตถุธรรม

48. หลักธรรมข้อใด ส่งเสริมให้คนรู้จักหน้าที่ อันจะพึงปฏิบัติต่อกัน ?

 • ทิศ 6
 • พลธรรม 5
 • อิทธิบาท 4
 • ฆราวาสธรรม 4

49. ปุรัตถิมทิศ คือทิศเบื้องหน้า หมายถึงบุคคลในข้อใด ?

 • บิดา มารดา
 • ครู อาจารย์
 • สมณพราหมณ์
 • มิตรสหาย

50. ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย ตรงกับพลีกรรมข้อใด ?

 • ญาติพลี
 • อติถิพลี
 • ปุพพเปตพลี
 • เทวตาพลี