ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๓

ธรรมสำหรับป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน ได้แก่ข้อใด ?

 • สติ – สัมปชัญญะ
 • หิริ – โอตตัปปะ
 • ขันติ – โสรัจจะ
 • ฉันทะ – วิริยะ

ข้อใด ชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะในการทำงาน ?

 • ทำด้วยความขยัน
 • ทำด้วยความพอใจ
 • ทำด้วยความตั้งใจ
 • ทำด้วยความไม่ประมาท

ข้อความรณรงค์วา เมาไม่ขับ สอนให้มีธรรมข้อใด ?

 • สติ
 • ประหยัด
 • ซื่อสัตย์
 • กตัญญู

คำว่า พระในบ้าน หมายถึงข้อใด ?

 • พระพุทธรูป
 • พระภูมิเจ้าที่
 • พ่อแม่
 • ปู่ ย่า ตา ยาย

ข้อใด เป็นลักษณะของคนมีขันติ-โสรัจจะ ?

 • ปิดทองหลังพระ
 • ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน
 • ยิ้มได้เมื่อภัยมา
 • น้ำนิ่งไหลลึก

ชาวพุทธควรยึดถือสิ่งใดเป็นที่พึ่งสูงสุด ?

 • พระอินทร์
 • พระพิฆเณศวร์
 • พระพรหม
 • พระรัตนตรัย

คำพูดเช่นใด มีผลทำลายความสามัคคี ?

 • พูดปด
 • พูดคำหยาบ
 • พูดส่อเสียด
 • พูดเพ้อเจ้อ

เด็กติดเกมส์ เพราะมีอกุศลมูลข้อใด ?

 • โลภะ
 • โทสะ
 • โมหะ
 • ราคะ

ธรรมเป็นเครื่องนำไปสู่ความเจริญ เรียกว่าอะไร ?

 • สังคหวัตถุ ๔
 • จักร ๔
 • อิทธิบาท ๔
 • ปธาน ๔

ผู้ปฏิบัติตามหลักจักร ๔ จะได้รับประโยชน์อย่างไร ?

 • มีความเจริญ
 • มีความยินดี
 • มีความยินร้าย
 • มีความยุติธรรม

การตั้งตนไว้ชอบ หมายถึงประพฤติเช่นไร ?

 • ถูกใจเขา
 • ถูกกาลเทศะ
 • ถูกใจเรา
 • ถูกศีลธรรม

ความอยุติธรรมอันเกิดจากไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริง ตรงกับข้อใด ?

 • ภยาคติ
 • ฉันทาคติ
 • โทสาคติ
 • โมหาคติ

หมั่นสร้างความดีให้เกิดมีขึ้นในตน ตรงกับปธาน ๔ ข้อใด ?

 • สังวรปธาน
 • ปหานปธาน
 • ภาวนาปธาน
 • อนุรักขนาปธาน

ปัญญา สัจจะ จาคะ อุปสมะ อยูในหมวดใด ?

 • อธิษฐาน ๔
 • อิทธิบาท ๔
 • พรหมวิหาร ๔
 • ปธาน ๔

ชาดกเรื่องพระมหาชนก เน้นคุณธรรมข้อใด ?

 • ฉันทะ
 • วิริยะ
 • จิตตะ
 • วิมังสา

เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุข เราก็ยินดีด้วย ตรงกับธรรมข้อใด ?

 • เมตตา
 • กรุณา
 • มุทิตา
 • อุเบกขา

อะไรเป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ ?

 • ความเกิด
 • ความอยาก
 • ความจน
 • ความเจ็บ

เมตตามีความหมายตรงกับข้อใด ?

 • ปรารถนาให้เป็นสุข
 • คิดช่วยให้พ้นทุกข์
 • พลอยยินดี
 • ไม่ยินดียินร้าย

ธรรมข้อใด เป็นคู่ปรับกับความเกียจคร้าน ?

 • สัทธา
 • วิริยะ
 • ขันติ
 • สมาธิ

ขันธ์ ๕ ย่อลงเป็น ๒ อย่าง ตรงกับข้อใด ?

 • รูปกับนาม
 • สัญญากับสังขาร
 • นามกับสัญญา
 • สังขารกับวิญญาณ

ระวังตัวไม่ทำความชั่ว จัดเข้าในคารวธรรมข้อใด ?

 • พระพุทธ
 • พระธรรม
 • พระสงฆ์
 • ความไม่ประมาท

ตั้งใจศึกษา ปฏิบติตามศีล สมาธิ ปัญญา ตรงกับคารวะใด ?

 • พระพุทธ
 • พระธรรม
 • พระสงฆ์
 • การศึกษา

ข้อใด มีความหมายตรงกับคำว่า สาราณิยธรรม ?

 • อยูบ้านท่านอย่านิ่งดูดาย
 • อยูให้เขารัก จากให้เขาคิดถึง
 • คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย
 • น้้ำขึ้นให้รีบตัก

สาราณิยธรรม สอนให้คนเป็นเช่นไร ?

 • มีความพอเพียง
 • เลี้ยงตนโดยชอบ
 • ไม่ประกอบอกุศล
 • รู้รักสามัคคี

ข้อใด ชื่อว่ารักษาศีลบริสุทธิ์เสมอกัน ?

 • มีอะไรก็แบ่งปัน
 • มีอะไรก็ช่วยกัน
 • ว่าอะไรก็วาตามกัน
 • รักษาระเบียบร่วมกัน

อริยทรัพย์ หมายถึงทรัพย์เช่นไร ?

 • ทรัพย์ภายใน
 • ทรัพย์ภายนอก
 • ทรัพย์มรดก
 • อสังหาริมทรัพย์

นกน้อยทำรังแต่พอตัว ตรงกับสัปปุริสธรรมข้อใด ?

 • อัตตัญญุตา
 • มัตตัญญุตา
 • กาลัญญุตา
 • ปริสัญญุตา

เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม ตรงกับข้อใด ?

 • อัตตัญญุตา
 • กาลัญญุตา
 • ปริสัญญุตา
 • มัตตัญญุตา

โลกธรรม หมายถึงธรรมข้อใด ?

 • ธรรมรักษาโลก
 • ธรรมเหนือโลก
 • ธรรมที่อยู่คู่โลก
 • ธรรมที่สร้างโลก

โลกธรรม จะเกิดขึ้นแก่ใคร ?

 • ข้าราชการ
 • คนใช้แรงงาน
 • คนค้าขาย
 • คนทุกคน

โลกธรรมข้อใด จัดเป็นอนิฏฐารมณ์ ?

 • มีลาภ
 • มียศ
 • มีสุข
 • มีทุกข์

ตามหลักโลกธรรม เมื่อถูกนินทาให้ทำอย่างไร ?

 • หาทางนินทาตอบ
 • ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา
 • ทำเป็นไม่สนใจ
 • พยายามปรับปรุงตัวเอง

ข้อใด จัดเป็นการทำบุญทางวาจา ?

 • ดูรายการธรรมทางทีวี
 • พูดเพื่อเอาตัวรอด
 • ร้องเพลงธรรมชิงรางวัล
 • บอกทางแก่คนหลงทาง

การไหว้พระสงฆ์ จัดเป็นบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ข้อใด ?

 • ภาวนามัย
 • อปจายนมัย
 • เวยยาวัจจมัย
 • ปัตติทานมัย

ใช้อย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อนัก ไม่ฝืดเคืองนัก ตรงกับข้อใด ?

 • อุฏฐานสัมปทา
 • อารักขสัมปทา
 • กัลยาณมิตตตา
 • สมชีวิตา

ข้อใด จัดเป็นอุฏฐานสัมปทา ?

 • ขยันตื่นแต่เช้า
 • ขยันออกกำลังกาย
 • ขยันทำงาน
 • ขยันออกงานสังคม

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท ตรงกับธรรมข้อใด ?

 • อุฏฐานสัมปทา
 • อารักขสัมปทา
 • กัลยาณมิตตตา
 • สมชีวิตา

อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา ตรงกับข้อใด ?

 • อุฏฐานสัมปทา
 • อารักขสัมปทา
 • กัลยาณมิตตตา
 • สมชีวิตา

เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตรงกับสัมปทาข้อใด ?

 • สัทธาสัมปทา
 • สีลสัมปทา
 • จาคสัมปทา
 • ปัญญาสัมปทา

ผู้ถือมงคลตื่นข่าว จะมีลักษณะตามข้อใด ?

 • ชวนกันปฏิบัติธรรม
 • ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์
 • ไหว้เสาไม้ตะเคียน
 • ไหว้พระธาตุ

มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่ ตรงกับคนเทียมมิตรข้อใด ?

 • คนปอกลอก
 • คนดีแต่พูด
 • คนหัวประจบ
 • คนชักชวนในทางฉิบหาย

ต่อหน้าว่าสรรเสริญ ลับหลังตั้งนินทา ตรงกับคนเทียมมิตรข้อใด ?

 • คนดีแต่พูด
 • คนหัวประจบ
 • คนปอกลอก
 • คนชักชวนในทางฉิบหาย

ลูกผู้ชายไม่ทิ้งกันในยามมีภัย จัดอยู่ในมิตรแท้ประเภทใด ?

 • มิตรมีอุปการะมาก
 • มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
 • มิตรแนะประโยชน์
 • มิตรมีความรักใคร่

เขาเป็นคนดีคงเส้นคงวา แสดงถึงคุณธรรมข้อใด ?

 • ทาน
 • ปิยวาจา
 • อัตถจริยา
 • สมานัตตตา

พูดแล้วต้องทำให้ได้อย่างที่พูด ตรงกับธรรมข้อใด ?

 • สัจจะ
 • ทมะ
 • ขันติ
 • จาคะ

งานหนักไม่เอา งานเบาไม่สู้ เพราะขาดธรรมข้อใด ?

 • สัจจะ
 • ทมะ
 • ขันติ
 • จาคะ

ตื่นก่อน นอนทีหลัง เป็นหน้าที่ใครปฏิบัติต่อใคร ?

 • ลูก-พ่อแม่
 • ภรรยา-สามี
 • ศิษย์-ครู
 • บ่าว-นาย

ข้อใด จัดเป็นมิจฉาวณิชชา ?

 • ขายวัตถุโบราณ
 • ขายสังฆภัณฑ์
 • ขายพระพุทธรูป
 • ขายอาวุธ

ห้ามมิให้ทำความชั่ว ให้ทำแต่ความดี เป็นความอนุเคราะห์ของใคร ?

 • มารดา-บิดา
 • ครู-อาจารย์
 • ภรรยา-สามี
 • บุตร-ธิดา

ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ เป็นโทษของอบายมุขข้อใด ?

 • ดื่มน้ำเมา
 • เที่ยวกลางคืน
 • เล่นการพนัน
 • คบคนชั่วเป็นมิตร