ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๖

๑. ข้อใด เป็นธรรมมีอุปการะมาก ?

 1. หิริ โอตตัปปะ
 2. สติ สัมปชัญญะ
 3. กตัญญู กตเวที
 4. ขันติ โสรัจจะ

๒. เราควรใช้สติเมื่อใด ?

 1. ก่อนทำ พูด คิด
 2. ขณะทำ พูด คิด
 3. ทำ พูด คิดเสร็จแล้ว
 4. ข้อ 1 และ 2 ถูก

๓. เราควรใช้สัมปชัญญะเมื่อใด ?

 1. ก่อนทำ พูด คิด
 2. ขณะทำ พูด คิด
 3. ทำ พูด คิดเสร็จแล้ว
 4. ใช้ได้ตลอดกาล

๔. ข้อใด เรียกว่าเทวธรรม ?

 1. สติ สัมปชัญญะ
 2. ขันติ โสรัจจะ
 3. หิริ โอตตัปปะ
 4. กตัญญู กตเวที

๕. ผู้มีเทวธรรม มีลักษณะอย่างไร ?

 1. ไม่ทำชั่วในที่ลับ
 2. ไม่ทำชั่วในที่แจ้ง
 3. ไม่ทำชั่ว ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง
 4. ไม่ทำชั่ว เพราะกลัวถูกประณาม

๖. ข้อใด เป็นลักษณะของโอตตัปปะ ?

 1. ละอายความชั่ว
 2. กลัวถูกลงโทษ
 3. ละอายตนเอง
 4. กลัวผลของความชั่ว

๗. ผู้งดงามทั้งนอกทั้งใน เพราะมีคุณธรรมข้อใด ?

 1. หิริ โอตตัปปะ
 2. สติ สัมปชัญญะ
 3. ขันติ โสรัจจะ
 4. กตัญญู กตเวที

๘. นาย ก. ถูกนาย ข. ทำร้าย อดกลั้นไว้ได้ เพราะมีคุณธรรมอะไร ?

 1. หิริ
 2. โอตตัปปะ
 3. ขันติ
 4. สติ

๙. ความทนต่อความหนาวร้อน มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ทนต่อความเจ็บใจ
 2. ทนต่อความตรากตรำ
 3. ทนต่อความอยาก
 4. ทนต่อความทุกข์ทรมาน

๑๐. ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า “ กตเวที ” ?

 1. ทำอุปการะก่อน
 2. รู้อุปการะที่ท่านทำแล้ว
 3. ตอบแทนคุณท่าน
 4. รู้อุปการะและตอบแทนคุณ

๑๑. ผู้ใดไม่ชื่อว่า บุพพการี ?

 1. บิดา มารดา
 2. พระมหากษัตริย์
 3. บุตร ธิดา
 4. ครู อาจารย์

๑๒. ชาวพุทธมีอะไร เป็นสรณะ ?

 1. ไตรสิกขา
 2. ไตรมาส
 3. ไตรลักษณ์
 4. ไตรรัตน์

๑๓. พระธรรม คืออะไร ?

 1. หนังสือธรรมะ
 2. คัมภีร์เทศน์
 3. คำสุภาษิต
 4. คำสั่งสอน

๑๔. ข้อใด เป็นคุณของพระธรรม ?

 1. รักษาผู้ปฏิบัติให้ร่ำรวย
 2. รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว
 3. รักษาผู้ปฏิบัติให้มีความสุข
 4. รักษาผู้ปฏิบัติให้เจริญ

๑๕. สงฆ์ในคำว่า “ สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ” หมายถึงใคร ?

 1. ภิกษุสงฆ์
 2. ภิกษุณีสงฆ์
 3. อริยสงฆ์
 4. สมมติสงฆ์

๑๖. โอวาทของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักการ คืออะไร ?

 1. ไม่คบคนชั่ว คบคนดี มีเมตตา
 2. ไม่ทำชั่ว ทำดี กตัญญู
 3. ไม่ทำชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส
 4. ทำดี ทำใจให้ผ่องใส มีสัตย์

๑๗. ทุจริต หมายถึงการประพฤติเช่นไร ?

 1. กาย วาจา ชอบ
 2. กาย วาจา มิชอบ
 3. กาย วาจา ใจ ชอบ
 4. กาย วาจา ใจ มิชอบ

๑๘. นักเรียนสั่งซื้อยาบ้าเพื่อจะเสพ จัดเป็นทุจริตข้อใด ?

 1. กายทุจริต
 2. วจีทุจริต
 3. มโนทุจริต
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. “ ยุให้รำ ตำให้รั่ว ” เป็นลักษณะของคำพูดในข้อใด ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดคำหยาบ
 3. พูดส่อเสียด
 4. พูดเพ้อเจ้อ

๒๐. ทุจริต ๓ อย่าง เป็นธรรมประเภทใด ?

 1. ธรรมที่ควรศึกษา
 2. ธรรมที่ควรละ
 3. ธรรมที่ควรรู้
 4. ธรรมที่ควรเห็น

๒๑. มูลเหตุแห่งความผิดของคน คืออะไร ?

 1. โลภะ โทสะ โมหะ
 2. มานะ โทสะ โมหะ
 3. ราคะ โทสะ โมหะ
 4. ตัณหา ราคะ ทิฏฐิ

๒๒. ฉ้อราษฎร์บังหลวง มีอะไรเป็นมูลเหตุ ?

 1. โลภะ โทสะ
 2. โลภะ ตัณหา
 3. โลภะ ทิฏฐิ
 4. โลภะ โมหะ

๒๓. คำว่า “ อารมณ์เสีย อารมณ์เน่า ” เทียบได้กับข้อใด ?

 1. มานะ
 2. โกธะ
 3. โลภะ
 4. พยาบาท

๒๔. ข้อใด ไม่จัดเข้าในสัปปุริสบัญญัติ ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. ปัพพัชชา
 4. มาตาปิตุอุปัฏฐาน

๒๕. สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ เรียกว่าอะไร ?

 1. บุญกิริยา
 2. บุญวัตถุ
 3. สังคหวัตถุ
 4. บุญกิริยาวัตถุ

๒๖. การสวดมนต์ จัดเข้าในการทำบุญประเภทใด ?

 1. ทานมัย
 2. สีลมัย
 3. ภาวนามัย
 4. ธัมมเทสนามัย

๒๗. คนมีบุญ คือคนเช่นไร ?

 1. มีลาภ มียศ
 2. มีคนสรรเสริญ
 3. ไม่มีคนนินทา
 4. สุขกาย สุขใจ

๒๘. คบคนดี ฟังวจีโดยเคารพ นอบนบด้วยพินิจ ทำกิจด้วยปฏิบัติ ตรงกับข้อใด ?

 1. วุฒิธรรม
 2. จักรธรรม
 3. อิทธิบาทธรรม
 4. พรหมวิหารธรรม

๒๙. คำว่า “ บุญใหม่ ” ตรงกับข้อใด ?

 1. อยู่ในประเทศสมควร
 2. คบสัตบุรุษ
 3. ตั้งตนไว้ชอบ
 4. ได้ทำความดีไว้ในปางก่อน

๓๐. ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร เป็นลักษณะของอคติข้อใด ?

 1. ฉันทาคติ
 2. โทสาคติ
 3. โมหาคติ
 4. ภยาคติ

๓๑. “ ผมเป็นลูกนายตำรวจครับ ” การโอ้อวดเช่นนี้ เป็นเหตุให้เกิดอคติข้อใด ?

 1. ฉันทาคติ
 2. โทสาคติ
 3. ภยาคติ
 4. โมหาคติ

๓๒. ข้อใด ตรงกับสังวรปธาน ?

 1. เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว
 2. เพียรระวังมิให้บาปเกิดขึ้น
 3. เพียรให้กุศลเกิดขึ้น
 4. เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นไม่ให้เสื่อม

๓๓. อิทธิบาทข้อใด เป็นพื้นฐานนำไปสู่ความสำเร็จของงาน ?

 1. ฉันทะ
 2. จิตตะ
 3. วิริยะ
 4. วิมังสา

๓๔. การเอาใจฝักใฝ่ในการศึกษาไม่วางธุระ คือข้อใด ?

 1. ฉันทะ
 2. วิริยะ
 3. จิตตะ
 4. วิมังสา

๓๕. การช่วยคนประสบทุกข์ จัดเป็นพรหมวิหารข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๓๖. ความดับตัณหาได้สิ้นเชิง ทุกข์ดับไปหมด ชื่อว่าอะไร ?

 1. ทุกข์
 2. สมุทัย
 3. นิโรธ
 4. มรรค

๓๗. สัมมาทิฏฐิ ปัญญาอันเห็นชอบ คืออะไร ?

 1. เห็นอริยสัจ
 2. เห็นอริยทรัพย์
 3. เห็นอริยสงฆ์
 4. เห็นอริยสาวก

๓๘. การพิจารณาความตายเนือง ๆ มีประโยชน์อย่างไร ?

 1. บรรเทาความเมาในวัย
 2. บรรเทาความเมาในชีวิต
 3. บรรเทาความยึดมั่น
 4. บรรเทาความเห็นแก่ตัว

๓๙. ข้อใด เป็นอานิสงส์ของการฟังธรรมโดยตรง ?

 1. ทำให้ได้บุญ
 2. ทำให้เกิดสมาธิ
 3. ทำให้ละกิเลส
 4. ทำให้เกิดปัญญา

๔๐. ปฏิบัติอย่างไร จึงจะชื่อว่าเคารพในการศึกษา ?

 1. ขยันไปโรงเรียน
 2. ขยันอ่านหนังสือ
 3. ขยันหาความรู้
 4. ขยันทำการบ้าน

๔๑. สาราณิยธรรม คือธรรมเช่นไร ?

 1. ธรรมที่เป็นแก่นสาร
 2. ธรรมของผู้ทรงศีล
 3. ธรรมเป็นเหตุบริจาค
 4. ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน

๔๒. “ อย่าชิงสุกก่อนห่าม ” ตรงกับหลักธรรมข้อใด ?

 1. กาลัญญุตา
 2. อัตตัญญุตา
 3. ปริสัญญุตา
 4. ธัมมัญญุตา

๔๓. ข้อใด เป็นอิฏฐารมณ์ทั้งหมด ?

 1. ลาภ เสื่อมลาภ สุข ทุกข์
 2. ยศ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์
 3. สุข ทุกข์ สรรเสริญ นินทา
 4. ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข

๔๔. ทำอย่างไร จึงจะตั้งตัวได้ในโลกนี้ ?

 1. เว้นจากอบายมุข
 2. บำเพ็ญสังคหวัตถุ
 3. คบกัลยาณมิตร
 4. บำเพ็ญทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์

๔๕. ข้อใด เป็นลักษณะของคนดีแต่พูด ?

 1. คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์
 2. สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้
 3. ต่อหน้าว่าสรรเสริญ
 4. คิดแต่ได้ฝ่ายเดียว

๔๖. คนเทียมมิตรเช่นไร ที่ควรหลีกเลี่ยงให้ไกลที่สุด ?

 1. มิตรชักชวนในทางฉิบหาย
 2. มิตรหัวประจบ
 3. มิตรดีแต่พูด
 4. มิตรปอกลอก

๔๗. อัตถจริยาในสังคหวัตถุ หมายความว่าอย่างไร ?

 1. โอบอ้อมอารีย์
 2. วจีไพเราะ
 3. สงเคราะห์ชุมชน
 4. วางตนพอดี

๔๘. ฆราวาสธรรม คือข้อใด ?

 1. สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
 2. สัทธา สีล จาคะ ปัญญา
 3. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
 4. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

๔๙. “ งบประมาณขาดดุล ” ชื่อว่าขาดธรรมข้อใด ?

 1. อัตถจริยา
 2. สมชีวิตา
 3. สมานัตตตา
 4. กัลยาณมิตตตา

๕๐. ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ข้อใด ?

 1. สมณะ
 2. อาจารย์
 3. มารดาบิดา
 4. มิตร