ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

ธรรมข้อใด ทำให้เป็นคนไม่ประมาท ?

 • สติ สัมปชัญญะ
 • หิริ โอตตัปปะ
 • ขันติ โสรัจจะ
 • ฉันทะ วิริยะ

ธรรมที่คอยกำกับให้รู้ตัวขณะทำ พูด คิด ได้แก่ข้อใด ?

 • สติ
 • สัมปชัญญะ
 • ขันติ
 • โสรัจจะ

ความระลึกได้ก่อนทำ พูด คิด เป็นลักษณะของธรรมข้อใด ?

 • สติ
 • สัมปชัญญะ
 • ขันติ
 • โสรัจจะ

ข้อใด จัดเป็นความละอายใจ ?

 • รังเกียจทุจริต
 • รังเกียจเชื้อชาติ
 • รังเกียจสีผิว
 • รังเกียจตระกูล

ข้อใด มีความหมายตรงกับโอตตัปปะ ?

 • กลัวผลบาป
 • กลัวเสียชื่อเสียง
 • กลัวโจร
 • กลัวถูกจับ

ขันติ คือความอดทน หมายถึงทนต่ออะไร ?

 • ทนดื่มเหล้า
 • ทนเล่นการพนัน
 • ทนเล่นเกมส์
 • ทนเจ็บป่วย

ธรรมข้อใด ทำคนให้งามโดยไม่ต้องเสริมแต่ง ?

 • หิริ โอตตัปปะ
 • ขันติ โสรัจจะ
 • สติ สัมปชัญญะ
 • เมตตา กรุณา

บิดามารดาถูกทอดทิ้ง เพราะบุตรขาดธรรมข้อใด ?

 • เมตตา กรุณา
 • จาคะ ความเสียสละ
 • กตัญญู กตเวที
 • หิริ โอตตัปปะ

จะรู้ได้อย่างไรว่า คนที่เราคบด้วยเป็นคนดี ?

 • ตักบาตรประจ า
 • มีมนุษย์สัมพันธ์
 • รู้จักทดแทนคุณ
 • ขยันทำการงาน

กตัญญูกตเวทีบุคคล ชื่อว่าหาได้ยาก เพราะถูกอะไรครอบงำ ?

 • อบายมุข
 • นิวรณ์
 • ความโกรธ
 • ความตระหนี่

รตนะในพระพุทธศาสนา ได้แก่ข้อใด ?

 • ศีล สมาธิ ปัญญา
 • ทาน ศีล ภาวนา
 • พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 • อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

พระธรรม คืออะไร ?

 • หนังสือธรรมะ
 • คัมภีร์เทศน์
 • คำสุภาษิต
 • คำสั่งสอน

พระธรรมมีคุณอย่างไร ?

 • แนะนำดี
 • ชี้ทางสวรรค์
 • ป้องกันอบาย
 • ให้หายยากจน

พระสงฆ์มีคุณอย่างไร ?

 • สอนให้ร่ำรวย
 • สอนให้ทำความดี
 • สอนให้มีความสุข
 • สอนไม่ให้ตกนรก

พระบริสุทธิคุณ เป็นคุณของข้อใด ?

 • พระพุทธ
 • พระธรรม
 • พระสงฆ์
 • พระอรหันต์

โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓ อย่าง ตรงกับข้อใด ?

 • ทาน ศีล ภาวนา
 • ศีล สมาธิ ปัญญา
 • อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
 • ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส

ทำอย่างไร ถึงจะไม่ตกไปในที่ชั่ว ?

 • ปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ปฏิบัติตามครูสอน
 • ปฏิบัติตามธรรม
 • ปฏิบัติตามบิดามารดา

ข้อใด เป็นผลของการพูดคำหยาบ ?

 • แตกความสามัคคี
 • ทำให้เจ็บใจ
 • ขาดคนรักใคร่
 • ขาดคนเชื่อถือ

คนต้มตุ๋นหลอกลวง ชื่อว่าประพฤติวจีทุจริตข้อใด ?

 • พูดเท็จ
 • พูดคำหยาบ
 • พูดส่อเสียด
 • พูดเพ้อเจ้อ

วจีสุจริตข้อใด ส่งเสริมให้เกิดความปรองดอง ?

 • ไม่พูดเท็จ
 • ไม่พูดคำหยาบ
 • ไม่พูดส่อเสียด
 • ไม่พูดเพ้อเจ้อ

ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต ตรงกับ วจีสุจริตข้อใด ?

 • ไม่พูดเท็จ
 • ไม่พูดคำหยาบ
 • ไม่พูดส่อเสียด
 • ไม่พูดเพ้อเจ้อ

ผู้ไม่คิดร้ายทำลายคนอื่นให้เดือดร้อน ชื่อว่าประพฤติสุจริตข้อใด ?

 • กายสุจริต
 • วจีสุจริต
 • มโนสุจริต
 • ถูกทุกข้อ

มูลเหตุแห่งความผิดของคน คืออะไร ?

 • โลภะ โทสะ โมหะ
 • ราคะ โทสะ โมหะ
 • มานะ โทสะ โมหะ
 • ตัณหา ราคะ ทิฏฐิ

ฉ้อราษฎร์บังหลวง มีอะไรเป็นมูลเหตุ ?

 • โลภะ
 • โทสะ
 • โมหะ
 • โกธะ

ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของโทสะ ?

 • กลุ้มใจ เสียใจ
 • โกรธ เกลียด
 • รำคาญ หงุดหงิด
 • อยากได้ งมงาย

มีโทษมากและคลายช้า คือกิเลสข้อใด ?

 • โลภะ
 • โทสะ
 • โมหะ
 • ราคะ

อะไร เป็นสมุฏฐานให้คนประพฤติดี ?

 • ทาน
 • ศีล
 • กุศลมูล
 • สุจริต

อโทสะ ตรงกับข้อใด ?

 • รู้เขา รู้เรา รบชนะ
 • รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
 • ช้าเสียกาล นานเสียกิจ
 • ปัญญาประดุจดังอาวุธ

ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของความหลงงมงาย ?

 • เชื่อมั่นตัวเอง
 • เชื่อผู้รู้อยู่ใกล้ตัว
 • เชื่อเหตุผล
 • เชื่อเรื่องเปลี่ยนชื่อ

คนเช่นไร ชื่อว่าสัตบุรุษ ?

 • รู้จักทำมาหากิน
 • มีน้ำใจแบ่งปัน
 • ขยันไม่เกียจคร้าน
 • ทำดี พูดดี คิดดี

ทาน ศีล ภาวนา เป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ อะไรจัดเป็นบุญ ?

 • ความสุขกาย สุขใจ
 • การได้ไปสวรรค์
 • ความร่ำรวย
 • ความมีเกียรติ

โยนิโสมนสิการในวุฑฒิธรรม หมายถึงอะไร ?

 • รอบรู้ทุกเรื่อง
 • ตริตรองให้รู้สิ่งดีชั่ว
 • เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ
 • ศึกษามากรู้ปัญหามาก

ผู้ไม่มีเวรภัยแก่ใคร เพราะทำบุญอะไร ?

 • ให้ทาน
 • รักษาศีล
 • เจริญภาวนา
 • วางอุเบกขา

ได้ดีเพราะบุญหนุนส่ง ตรงกับจักรธรรมข้อใด ?

 • ปุพเพกตปุญญตา
 • อัตตสัมมาปณิธิ
 • สัปปุริสูปัสสยะ
 • ปฏิรูปเทสวาสะ

ท่านเปรียบธรรมข้อใด ดุจล้อรถที่นำไปสู่ความเจริญ ?

 • วุฑฒิ ๔
 • จักร ๔
 • อิทธิบาท ๔
 • ปธาน ๔

เมื่ออคติเกิดขึ้น สิ่งที่ถูกทำลายคืออะไร ?

 • ความยุติธรรม
 • ความมั่งคั่ง
 • ความรัก
 • ความนับถือ

เมตตา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 • พลอยยินดี
 • คิดช่วยให้พ้นทุกข์
 • ไม่ยินดียินร้าย
 • ปรารถนาให้เป็นสุข

พ่อแม่ตามใจลูกจนเสียคน เพราะมีอคติข้อใด ?

 • ฉันทาคติ
 • โทสาคติ
 • โมหาคติ
 • ภยาคติ

อธิษฐานธรรม หมายถึงธรรมเช่นไร ?

 • ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ
 • ธรรมที่ให้สำเร็จตามประสงค์
 • ธรรมที่ปฏิบัติแล้วไม่ผิด
 • ธรรมที่ทำให้เจริญ

รู้เหตุรู้ผล ตรงกับอธิษฐานธรรมข้อใด ?

 • ปัญญา
 • สัจจะ
 • จาคะ
 • อุปสมะ

ข้อใดตรงกับสังวรปธาน ?

 • เพียรระวังมิให้บาปเกิดขึ้น
 • เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว
 • เพียรให้กุศลเกิด
 • เพียรรักษากุศลมิให้เสื่อม

คนบรรลุความสำเร็จทุกอย่าง เพราะมีธรรมข้อใด ?

 • วุฑฒิ ๔
 • จักร ๔
 • อธิษฐานธรรม ๔
 • อิทธิบาท ๔

เห็นคนทำความผิด อยากช่วย แต่ช่วยไม่ได้ ควรใช้ธรรมข้อใด ?

 • เมตตา
 • กรุณา
 • มุทิตา
 • อุเบกขา

การแสดงความยินดี เมื่อผู้อื่นได้ดี ตรงกับข้อใด ?

 • เมตตา
 • กรุณา
 • มุทิตา
 • อุเบกขา

ในการพิจารณาคดีความ ควรยึดธรรมข้อใดเป็นหลัก ?

 • เมตตา
 • กรุณา
 • มุทิตา
 • อุเบกขา

อนันตริยกรรม ๕ ให้ผลอย่างไร ?

 • เกิดเป็นเปรต
 • ตกนรกอเวจี
 • เกิดเป็นอสุรกาย
 • เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

การพิจารณาความแก่เนืองๆ มีประโยชน์อย่างไร ?

 • บรรเทาความเมาในวัย
 • บรรเทาความเมาในชีวิต
 • บรรเทาความยึดมั่น
 • บรรเทาความเห็นแก่ตัว

คบคนพาล พาลพาไปหาผิด เพราะขาดสัปปุริสธรรมข้อใด ?

 • มัตตัญญุตา
 • กาลัญญุตา
 • ปริสัญญุตา
 • ปุคคลปโรปรัญญุตา

ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ใคร ?

 • สมณะ
 • อาจารย์
 • มิตร
 • มารดาบิดา

จิตอาสา จัดเข้าในสังคหวัตถุข้อใด ?

 • ทาน
 • ปิยวาจา
 • อัตถจริยา
 • สมานัตตตา