ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. คนทำงานผิดพลาดเพราะขาดธรรมใด ?

 1. สิต สัมปชัญญะ
 2. หิริ โอตตัปปะ
 3. ขันติ โสรัจจะ
 4. กตัญญู กตเวที

๒. สัมปชัญญะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ความระลึกได้
 2. ความรู้ตัว
 3. ความรอบรู้
 4. ความทรงจำ

๓. ธรรมข้อใด คุ้มครองโลกให้สงบร่มเย็น ?

 1. สติ สัมปชัญญะ
 2. หิริ โอตตัปปะ
 3. ขันติ โสรัจจะ
 4. กตัญญู กตเวที

๔. คนมีหิริ มีลักษณะเช่นใด ?

 1. รังเกียจคนชั่ว
 2. ละอายบาป
 3. กลัวผลบาป
 4. กลัวคนชั่ว

๕. ผู้มุ่งให้กาย วาจา ใจงดงาม ควรประพฤติธรรมใด ?

 1. สติสัมปชัญญะ
 2. หิริโอตตัปปะ
 3. ขันติโสรัจจะ
 4. กตัญญู กตเวที

๖. โสรัจจะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ความอดทน
 2. ความไม่ประมาท
 3. ความอ่อนน้อม
 4. ความเสงี่ยม

๗. ผู้ทำอุปการะก่อน เรียกว่าอะไร ?

 1. กตัญญู
 2. กตเวที
 3. กตัญญูกตเวที
 4. บุพพการี

๘. ผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วตอบแทน เรียกว่าอะไร ?

 1. กตัญญู
 2. กตเวที
 3. กตัญญูกตเวที
 4. บุพพการี

๙. รัตนะ มีเท่าไร ?

๑๐. ข้อใด ไม่มีในพระรัตนะตรัย ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. พระพรหม

๑๑. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. พระรัตนตรัย

๑๒. รัตนะใด เกิดก่อน ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. พระรัตนตรัย

๑๓. คำสั่งสอนของพุทธเจ้า เรียกว่าอะไร ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. พระรัตนตรัย

๑๔. ผู้ที่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตาม เรียกว่าอะไร ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. พระรัตนตรัย

๑๕. โอวาทของพระพุทธเจ้า ตรงกับข้อใด ?

 1. ละชั่ว
 2. ทำดี
 3. ทำจิตใจให้ผ่องใส
 4. ถูกทุกข้อ

๑๖. ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ เรียกว่าอะไร ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. ภาวนา
 4. สุจริต

๑๗. ธรรมเป็นเครื่องเจริญ เรียกว่าอะไร ?

 1. จักร
 2. อิทธิบาท
 3. วุฑฒิ
 4. ปธาน

๑๘. คนเช่นไร ชื่อว่าสัตบุรุษ ?

 1. รู้จักทำมาหากิน
 2. ไม่เกียจคร้าน
 3. รู้จักแบ่งปัน
 4. ทำพูดคิดดี

๑๙. อิทธิบาท มีกี่ข้อ ?

๒๐. ความพอใจในหน้าที่การงาน หมายถึงข้อใด ?

 1. ฉันทะ
 2. วิริยะ
 3. จิตตะ
 4. วิมังสา

๒๑. ความเพียรพยายาม หมายถึงข้อใด ?

 1. ฉันทะ
 2. วิริยะ
 3. จิตตะ
 4. วิมังสา

๒๒. การเอาใจฝักใฝ่ในการศึกษา หมายถึงข้อใด ?

 1. ฉันทะ
 2. วิริยะ
 3. จิตตะ
 4. วิมังสา

๒๓. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา รวมเรียกว่าอะไร ?

 1. วุฑฒิ
 2. อิทธิบาท
 3. พรหมวิหาร
 4. อริยสัจ

๒๔. ปรารถนาให้คนอื่นเป็นสุขจัดเป็นพรหมวิหารใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๕. เก็บสุนัขข้างถนนมาเลี้ยง จัดว่ามีพรหมวิหารใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๖. เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จเราก็ยินดีด้วยจัดว่ามีพรหมวิหารใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๗. อนันตริยกรรม มีกี่ข้อ ?

๒๘. ผลของอนันตริยกรรม คือข้อใด ?

 1. เกิดเป็นเปรต
 2. เกิดเป็นอสุรกาย
 3. ตกนรกอเวจี
 4. เกิดเป็นสัตว์

๒๙. ได้รู้เรื่องใหม่ เข้าใจเรื่องเก่า บรรเทาสงสัย เป็นอานิสงส์ของอะไร ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. สวดมนต์
 4. ฟังธรรม

๓๐. คิหิปฏิบัติ หมายถึงข้อปฏิบัติของใคร ?

 1. พระภิกษุ
 2. สามเณร
 3. นักบวช
 4. คฤหัสถ์

๓๑. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ หมายถึงประโยชน์ในชาติใด ?

 1. ชาตินี้
 2. ชาติหน้า
 3. ชาติต่อๆ ไป
 4. ชาติสุดท้าย

๓๒. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ขยัน
 2. ซื่อสัตย์
 3. ประหยัด
 4. อดทน

๓๓. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. เก็บรักษา
 2. ปกป้อง
 3. คุ้มครอง
 4. ถูกทุกข้อ

๓๔. สมชีวิตา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ขยันหา
 2. รักษาทรัพย์
 3. คบเพื่อนดี
 4. เลี้ยงชีวิตพอเพียง

๓๕. มิตรปฏิรูป แปลว่าอะไร ?

 1. มิตรเทียม
 2. มิตรแท้
 3. กัลยาณมิตร
 4. ถูกทุกข้อ

๓๖. คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

 1. คนดีแต่พูด
 2. คนปอกลอก
 3. คนหัวประจบ
 4. คนชวนทำชั่ว

๓๗. ออกปากพึ่งไม่ได้ เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

 1. คนดีแต่พูด
 2. คนปอกลอก
 3. คนหัวประจบ
 4. คนชวนทำชั่ว

๓๘. ต่อหน้าว่าสรรเสริญ ลับหลังตั้งนินทา เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

 1. คนดีแต่พูด
 2. คนปอกลอก
 3. คนหัวประจบ
 4. คนชวนทำชั่ว

๓๙. ชักชวนในทางใด ชื่อว่าชักชวนในทางฉิบหาย ?

 1. ดื่มน้ำเมา
 2. เที่ยวกลางคืน
 3. เล่นการพนัน
 4. ถูกทุกข้อ

๔๐. มิตรแท้ มีกี่ประเภท ?

๔๑. ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว จัดเป็นมิตรแท้ประเภทใด ?

 1. มีอุปการะ
 2. ร่วมสุขร่วมทุกข์
 3. แนะประโยชน์
 4. มีความรักใคร่

๔๒. ไม่ละทิ้งในยามวิบัติเป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

 1. มีอุปการะ
 2. ร่วมสุขร่วมทุกข์
 3. แนะประโยชน์
 4. มีความรักใคร่

๔๓. ห้ามไม่ให้ทำชั่ว แนะให้ทำความดี เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

 1. มีอุปการะ
 2. ร่วมสุขร่วมทุกข์
 3. แนะประโยชน์
 4. มีความรักใคร่

๔๔. โต้เถียงคนที่พูดติเตียนเพื่อน เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

 1. มีอุปการะ
 2. ร่วมสุขร่วมทุกข์
 3. แนะประโยชน์
 4. มีความรักใคร่

๔๕. ธรรมของผู้ครองเรือน เรียกว่าอะไร ?

 1. จักรธรรม
 2. ฆราวาสธรรม
 3. สัปปุริสธรรม
 4. วุฑฒิธรรม

๔๖. ความจริงใจชื่อตรงต่อกัน หมายถึงข้อใด ?

 1. สัจจะ
 2. ทมะ
 3. ขันติ
 4. จาคะ

๔๗. การฝึกฝนข่มใจ หมายถึงข้อใด ?

 1. สัจจะ
 2. ทมะ
 3. ขันติ
 4. จาคะ

๔๘. การช่วยเหลือแบ่งปัน ในสถานการณ์โควิค-๑๙ จัดเป็นฆราวาสธรรมใด ?

 1. สัจจะ
 2. ทมะ
 3. ขันติ
 4. จาคะ

๔๙. ข้อใด เป็นคุณสมบัติของอุบาสก-อุบาสิกา ?

 1. มีศรัทธา
 2. มีศีล
 3. ไม่ถือมงคลตื่นข่าว
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐. ความเชื่อในเรื่องใด เป็นคุณสมบัติของอุบาสก-อุบาสิกา ?

 1. เชื่อผลกรรม
 2. เชื่อมงคล
 3. เชื่อข่าวลือ
 4. เชื่อโชคลาง