ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๙

๑. ธรรมอะไร ทำให้เป็นคนรอบคอบ ?

 1. สติ สัมปชัญญะ
 2. หิริ โอตตัปปะ
 3. ขันติ โสรัจจะ
 4. วิจารณญาณ

๒. ขาดธรรมอะไร แม้มีชีวิตอยู่ก็ชื่อว่าตาย ?

 1. สติ
 2. สัมปชัญญะ
 3. หิริ
 4. โอตตัปปะ

๓. คนเช่นไร ไตร่ตรองทุกสิ่งที่ทำ ทุกคำที่พูด ทุกสิ่งที่คิด ?

 1. คนช่างคิด
 2. คนเจ้าปัญญา
 3. คนไม่ประมาท
 4. คนไม่ทำชั่ว

๔. คนขาดธรรมอะไร ทำชั่วได้ทุกอย่าง ?

 1. สติ สัมปชัญญะ
 2. หิริ โอตตัปปะ
 3. ขันติ โสรัจจะ
 4. กตัญญู กตเวที

๕. “ทำดีมักกลัว ทำชั่วมักกล้า” เพราะขาดหลักธรรมอะไร ?

 1. กตัญญู กตเวที
 2. ขันติ โสรัจจะ
 3. สติ สัมปชัญญะ
 4. หิริ โอตตัปปะ

๖. “งามนอกดึงดูดตา งามในดึงดูดจิต” ตรงกับหลักธรรมข้อใด ?

 1. หิริ โอตตัปปะ
 2. ขันติ โสรัจจะ
 3. สติ สัมปชัญญะ
 4. กตัญญู กตเวที

๗. อดกลั้นความยากลำบากและอำนาจกิเลสได้ ชื่อว่ามีธรรมข้อใด ?

 1. หิริ
 2. โอตตัปปะ
 3. ขันติ
 4. โสรัจจะ

๘. เพราะเหตุไร มารดาบิดา จึงจัดเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลก ?

 1. เพราะไม่เห็นแก่ตัว
 2. เพราะให้มากกว่ารับ
 3. เพราะไม่หวังตอบแทน
 4. ถูกทุกข้อ

๙. คนเรามักลืมบุญคุณคนง่ายๆ พระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องใดไว้ ?

 1. ความกตัญญู
 2. ความมีเมตตา
 3. ความซื่อสัตย์
 4. ความเสียสละ

๑๐.“หาความดีใส่หัวลูก ดีกว่าหาเงินใส่กระเป๋าลูก” สอนอะไร ?

 1. รักลูกเหนือสิ่งใด
 2. รักลูกให้ถูกทาง
 3. รักลูกอย่าตามใจ
 4. รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี

๑๑. พระแก้วมรกตที่พึ่งทางใจของคนไทย ตรงกับพระรัตนตรัยใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๒. “นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส” นอบน้อมใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๓. หน้าที่หลักของพระสงฆ์ คืออะไร ?

 1. เรียน ปฏิบัติ ธุดงค์
 2. เรียน ปฏิบัติ สอน
 3. เรียน สอน สวดมนต์
 4. ปฏิบัติ สอน ทำพิธี

๑๔. ผู้ใด ชื่อว่าปฏิบัติตามโอวาทของพระพุทธเจ้า ๓ ข้อ ?

 1. คนมีสติ
 2. คนมีปัญญา
 3. คนมีความรู้
 4. คนมีความคิด

๑๕. โอวาทของพระพุทธเจ้าข้อว่า “ไม่ทำความชั่ว” ตรงกับข้อใด ?

 1. ศีล
 2. สมาธิ
 3. ปัญญา
 4. ไตรสิกขา

๑๖. ทำอย่างไร ถึงจะไม่ตกไปในที่ชั่ว ?

 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย
 2. ปฏิบัติตามครูสอน
 3. ปฏิบัติตามใจตน
 4. ปฏิบัติตามธรรม

๑๗. ข้อใด จัดเป็นกายทุจริต ?

 1. สั่งให้ฆ่า
 2. สั่งให้ซื้อเสียง
 3. สั่งให้สอบประวัติ
 4. สั่งให้สร้างสถานการณ์

๑๘. การพูดสร้างสถานการณ์ ให้คนเข้าใจผิด จัดเป็นทุจริตอะไร ?

 1. กายทุจริต
 2. วจีทุจริต
 3. มโนทุจริต
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. สำนวนว่า “ยุแยงตะแคงรั่ว” ตรงกับข้อใด ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดคำหยาบ
 3. พูดส่อเสียด
 4. พูดเพ้อเจ้อ

๒๐. คนประเภทใด ทำสังคมให้เกิดความแตกแยก ?

 1. คนพูดให้ทะเลาะกัน
 2. คนปั้นน้ำเป็นตัว
 3. คนพูดกลับไปกลับมา
 4. คนไม่มีวาจาสัตย์

๒๑. ทำอย่างไร คำพูดของคนพาลจึงจะไร้ค่า ?

 1. อย่าใส่ใจ
 2. พิจารณาเหมือนลมพัด
 3. เก็บไว้ในใจ
 4. ข้อ 1 และ 2 ถูก

๒๒. “พลั้งปากเสียศีล พลั้งตีนตกต้นไม้” เป็นทุจริตอะไร ?

 1. กายทุจริต
 2. วจีทุจริต
 3. มโนทุจริต
 4. ถูกทุกข้อ

๒๓. ผู้ไม่คิดร้ายทำลายคนอื่นให้เดือดร้อน ชื่อว่าประพฤติสุจริตใด ?

 1. กายสุจริต
 2. วจีสุจริต
 3. มโนสุจริต
 4. ถูกทุกข้อ

๒๔. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของความหลงงมงาย ?

 1. เชื่อผู้รู้ใกล้ตัว
 2. เชื่อเหตุผล
 3. เชื่อเรื่องเปลี่ยนชื่อ
 4. เชื่อมั่นตัวเอง

๒๕. ข้อใด เป็นมูลเหตุของการคอรัปชั่น ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๖. ข้อใด ช่วยลดความเห็นแก่ตัว ?

 1. รู้จักพอเพียง
 2. ไม่ยึดมั่นถือมั่น
 3. คิดถึงอกเขาอกเรา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๗. อย่างไร ชื่อว่าไม่รอกินบุญเก่า ?

 1. เก็บสมบัติไว้มากๆ
 2. ส่งลูกเรียนสูงๆ
 3. หมั่นบริจาค
 4. เป็นพลเมืองดี

๒๘. การทำบุญข้อใด ลงทุนน้อย แต่กลับได้บุญมาก ?

 1. ทานมัย
 2. สีลมัย
 3. ภาวนามัย
 4. ข้อ 2 และ 3 ถูก

๒๙. ข้อใด ไม่ใช่ภาวนามัย ?

 1. แผ่เมตตา
 2. ปล่อยสัตว์
 3. ไหว้พระสวดมนต์
 4. ตั้งใจฟังเทศน์

๓๐. การทำบุญบริจาคทาน จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุข้อใด ?

 1. ทานมัย
 2. สีลมัย
 3. ภาวนามัย
 4. ถูกทุกข้อ

๓๑. ข้อใด เป็นเหตุแห่งความเจริญ ?

 1. คบสัตบุรุษ
 2. ฟังและตรองตามท่าน
 3. ปฏิบัติตามธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๓๒. “แข่งเรือแข่งพายพอแข่งได้ แข่งบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้” ตรงกับธรรมข้อใด ?

 1. คบหาสัตบุรุษ
 2. ได้ทำบุญไว้ปางก่อน
 3. ตั้งตนไว้ชอบ
 4. อยู่ในประเทศสมควร

๓๓. ข้อใด ตรงกับอัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบ ?

 1. สร้างบุญใหม่
 2. กินบุญเก่า
 3. คอยเฝ้าขอพร
 4. อ้อนวอนเทวดา

๓๔. “จะรักษาความเป็นกลางและยุติธรรม” ต้องเว้นอะไร ?

 1. อกุศล
 2. อบายมุข
 3. อคติ
 4. อนันตริยกรรม

๓๕. “คนนี้ไม่ถูกชะตาฉันเลย” ตรงกับอคติข้อใด ?

 1. ฉันทาคติ
 2. โทสาคติ
 3. โมหาคติ
 4. ภยาคติ

๓๖. ปธาน คือความเพียร ๔ อย่าง คือมรรค ๘ ข้อใด ?

 1. สัมมาทิฏฐิ
 2. สัมมาสังกัปปะ
 3. สัมมาวาจา
 4. สัมมาวายามะ

๓๗. ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา เป็นอธิษฐานธรรมข้อใด ?

 1. ปัญญา
 2. สัจจะ
 3. จาคะ
 4. อุปสมะ

๓๘. จะบรรลุจุดประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัยได้ ด้วยธรรมอะไร ?

 1. วุฑฒิ ๔
 2. จักร ๔
 3. อิทธิบาท ๔
 4. ปธาน ๔

๓๙. พรหมวิหารข้อใด ควรแผ่ไปยังสัตว์ทั้งปวง ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๔๐. ข้อใด มีความหมายตรงกับคำว่า “กรุณา” ?

 1. ปรารถนาให้มีความสุข
 2. ปรารถนาให้พ้นจากทุกข์
 3. พลอยชื่นชมยินดีด้วย
 4. วางตัวเฉยเป็นกลางๆ

๔๑. “ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สมหวัง” จัดเป็นอริยสัจข้อใด ?

 1. ทุกข์
 2. สมุทัย
 3. นิโรธ
 4. มรรค

๔๒. ข้อใด เป็นอานิสงส์แห่งการฟังธรรม ?

 1. ได้ฟังเรื่องใหม่
 2. บรรเทาความสงสัย
 3. มีความเห็นถูกต้อง
 4. ถูกทุกข้อ

๔๓. รู้จักจับจ่ายใช้สอยเก็บหอมรอมริบ เป็นสัปปุริสธรรมข้อใด ?

 1. รู้จักเหตุ
 2. รู้จักผล
 3. รู้จักตน
 4. รู้จักประมาณ

๔๔. “ใจป้ำ คำดี มีกิจเห็น เป็นกันเอง” ตรงกับหลักธรรมข้อใด ?

 1. สังคหวัตถุ
 2. ฆราวาสธรรม
 3. อริยสัจ
 4. อิทธิบาท

๔๕. กินใช้อย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก คือข้อใด ?

 1. อุฏฐานสัมปทา
 2. อารักขสัมปทา
 3. กัลยาณมิตตตา
 4. สมชีวิตา

๔๖. คนที่ใช้จ่ายเกินตัวเรียกว่า “ติดลบ” เพราะขาดธรรมข้อใด ?

 1. อุฏฐานสัมปทา
 2. อารักขสัมปทา
 3. กัลยาณมิตตตา
 4. สมชีวิตา

๔๗. ข้อใด เป็นความหมายของปิยวาจา ?

 1. พูดหวานปานจะกลืน
 2. พูดไพเราะก่อสามัคคี
 3. พูดแทงใจดำ
 4. พูดตรงไปตรงมา

๔๘. “รู้จักปลง ปล่อยวาง ทำจิตให้ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว” ตรงกับข้อใด ?

 1. สัจจะ
 2. ทมะ
 3. ขันติ
 4. จาคะ

๔๙. “ให้ความเคารพ เชื่อฟัง ช่วยเหลือ เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ” คือหน้าที่ของใคร ?

 1. บุตรธิดา
 2. ศิษย์
 3. ครูอาจารย์
 4. มารดาบิดา

๕๐. ข้อใด คืออบายมุข “เหตุเครื่องฉิบหาย” ?

 1. ดื่มน้ำเมา เสพสิ่งเสพติด
 2. เที่ยวเตร่ ไม่ทำงาน
 3. เล่นการพนัน คบคนชั่ว
 4. ถูกทุกข้อ