ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

 1. ข้อใด เป็นความหมายของสติ ?
  1. ความระลึกได้
  2. ความรู้ตัว
  3. ความรอบรู้
  4. ความจำได้
 2.  คนขาดสติสัมปชัญญะมีลักษณะเช่นไร ?
  1. โง่เขลา
  2. ประมาท
  3. ขาดความละอาย
  4. ไร้ความรับผิดชอบ
 3. สติสัมปชัญญะชื่อว่ามีอุปการะมาก เพราะเหตุใด ?
  1. ให้มีความสุข
  2. ให้ร่ำรวย
  3. ให้ทำงานไม่ผิดพลาด
  4. ให้เจริญ
 4. หิริโอตตัปปะ จัดเป็นธรรมอะไร ?
  1. มีอุปการะมาก
  2. คุ้มครองโลก
  3. ธรรมอันทำให้งาม
  4. ธรรมของโลก
 5. คนมีโอตตัปปะ มีลักษณะเช่นใด ?
  1. รังเกียจคนชั่ว
  2. ละอายบาป
  3. เกรงกลัวบาป
  4. เกรงกลัวคนชั่ว
 6. หิริโอตตัปปะช่วยป้องกันสังคมด้านใด ?
  1. การทุจริต
  2. ความเกียจคร้าน
  3. ภัยพิบัติ
  4. ความยากจน
 7. ธรรมอันทำให้งาม ตรงกับข้อใด ?
  1. สติสัมปชัญญะ
  2. หิริโอตตัปปะ
  3. ขันติโสรัจจะ
  4. กตัญญูกตเวที
 8. ข้อใด เป็นลักษณะของคนมีโสรัจจะ ?
  1. อ่อนน้อมถ่อมตน
  2. เก็บอารมณ์ได้ดี
  3. ทนลำบาก
  4. ทนคำด่า
 9. ข้อใด เป็นความหมายของบุพพการี?
  1. ผู้ทำอุปการะก่อน
  2. ผู้ตอบแทนคุณ
  3. ผู้รู้บุญคุณ
  4. ผู้เกิดก่อน
 10.  กตัญญูกตเวทีหมายถึงใคร ?
  1. มีอุปการคุณ
  2. ผู้รู้คุณ
  3. ตอบแทนคุณ
  4. รู้คุณและตอบแทน
 11. ผู้รู้ดีรู้ชอบเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตาม ตรงกับข้อใด ?
  1. พระพุทธ
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. พระรัตนตรัย
 12. หมู่ชนที่ฟังคำสอนแล้วปฏิบัติตามธรรมวินัย ตรงกับข้อใด ?
  1. พระพุทธ
  2. พระธรรม
  3. พระสงฆ์
  4. พระปัจเจกพุทธเจ้า
 13. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เรียกว่าอะไร ?
  1. ไตรสิกขา
  2. ไตรรัตน์
  3. ไตรลักษณ์
  4. ทาน ศีล ภาวนา
 14. โอวาทปาติโมกข์ตรงกับข้อใด ?
  1. สุจริต
  2. ผลกรรม
  3. ให้ทาน
  4. ละชั่ว ทำดีทำใจให้ผ่องใส
 15.  การประพฤติชั่วทางกาย วาจา ใจ เรียกว่าอะไร ?
  1. ทุจริต
  2. บาป
  3. กรรม
  4. มลทิน
 16. ข้อใด จัดเป็นกายทุจริต ?
  1. พยาบาทปองร้าย
  2. ลักทรัพย์
  3. ยุยงให้แตกกัน
  4. ให้ร้ายผู้อื่น
 17. ข้อใด จัดเป็นวจีทุจริต ?
  1. ยุยงให้แตกกัน
  2. วิ่งราว
  3. โลภอยากได้ของเขา
  4. ปองร้ายผู้อื่น
 18. ข้อใด เป็นโทษของการพูดส่อเสียด ?
  1. ให้เจ็บใจ
  2. ให้แตกสามัคคี
  3. ขาดคนเชื่อถือ
  4. ขาดคนรักใคร่
 19. ข้อใด เป็นโทษของการพูดคำหยาบ ?
  1. ให้เจ็บใจ
  2. ให้แตกสามัคคี
  3. ขาดคนเชื่อถือ
  4. ขาดคนรักใคร่
 20. ข้อใด ไม่จัดเป็นมโนทุจริต ?
  1. คิดช่วยผู้อื่น
  2. คิดอยากได้ของเขา
  3. เห็นผิด
  4. พยาบาทปองร้าย
 21. การประพฤติดีทางกาย วาจา ใจ เรียกว่าอะไร ?
  1. บุญ
  2. ทาน
  3. กุศล
  4. สุจริต
 22. คนจะดีหรือชั่ว เพราะเหตุใด ?
  1. มีตระกูลสูง
  2. มีทรัพย์
  3. ประพฤติสุจริต
  4. บริวารมาก
 23.  ความดีในสุจริต ๓ ตรงกับข้อใด ?
  1. ดีทางกาย
  2. ดีทางวาจา
  3. ดีทางใจ
  4. ดีทางกาย วาจา ใจ
 24. ข้อใด จัดเป็นโลภะ ?
  1. อยากสวย
  2. อยากรวย
  3. อยากเก่ง
  4. อยากโกง
 25. ข้อใด จัดเป็นโทสะ ?
  1. คิดประทุษร้าย
  2. คิดอยากได้
  3. ความโลภ
  4. ความหลง
 26. คนมีโทสะ ควรแก้ด้วยอะไร ?
  1. เมตตา
  2. ซื่อสัตย์
  3. อ่อนน้อม
  4. เสียสละ
 27. ข้อใด เป็นมูลเหตุไม่ให้เห็นผิดเป็นถูก ?
  1. อโลภะ
  2. อวิหิงสา
  3. อโมหะ
  4. อโทสะ
 28. มาตาปิตุอุปัฏฐาน ตรงกับข้อใด ?
  1. เลี้ยงดูพ่อแม่
  2. เอาใจพ่อแม่
  3. รักพ่อแม่
  4. สงสารพ่อแม่
 29.  ประเทศอันสมควร มีลักษณะเช่นใด ?
  1. มีพื้นที่มาก
  2. มีประชากรมาก
  3. มีคนดีมาก
  4. มีความสวยงาม
 30. จะรักษาความยุติธรรม ต้องเว้นจากอะไร ?
  1. อบายมุข
  2. อกุศล
  3. อคติ
  4. ทุจริต
 31. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน ชื่อว่ามีอคติใด ?
  1. ฉันทาคติ
  2. โทสาคติ
  3. โมหาคติ
  4. ภยาคติ
 32. ลำเอียงเพราะกลัวหรือเกรงใจ ตรงกับข้อใด ?
  1. ฉันทาคติ
  2. โทสาคติ
  3. โมหาคติ
  4. ภยาคติ
 33. ข้อใด ตรงกับสังวรปธาน ?
  1. เพียรระวัง
  2. เพียรละ
  3. เพียรเจริญ
  4. เพียรรักษา
 34. หมั่นสร้างความดีให้มีในตน ตรงกับข้อใด ?
  1. สังวรปธาน
  2. ปหานปธาน
  3. ภาวนาปธาน
  4. อนุรักขนาปธาน
 35. ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ ตรงกับข้อใด ?
  1. อธิษฐาน
  2. วุฑฒิ
  3. อิทธิบาท
  4. พรหมวิหาร
 36. ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ตรงกับหลักธรรมใด ?
  1. ปัญญา
  2. สัจจะ
  3. จาคะ
  4. อุปสมะ
 37. อิทธิบาทข้อใด เป็นพื้นฐานนำไปสู่ความสำเร็จ ?
  1. ฉันทะ
  2. วิริยะ
  3. จิตตะ
  4. วิมังสา
 38. คนที่ทอดธุระในการทำงาน เพราะขาดอิทธิบาทข้อใด ?
  1. ฉันทะ
  2. วิริยะ
  3. จิตตะ
  4. วิมังสา
 39.  การช่วยเหลือคนประสบภัย ชื่อว่ามีพรหมวิหารข้อใด ?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 40. การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีชื่อว่ามีพรหมวิหารข้อใด ?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 41. ความทะยานอยาก จัดเข้าในข้อใด ?
  1. ทุกข์
  2. สมุทัย
  3. นิโรธ
  4. มรรค
 42. ข้อใด จัดเป็นอนันตริยกรรม ?
  1. เผาโรงเรียน
  2. ตัดเศียรพระ
  3. ทำร้ายพระสงฆ์
  4. ทำสงฆ์ให้แตกกัน
 43. พิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นของตัว ชื่อว่าบรรเทาอะไร ?
  1. ความเห็นผิด
  2. ความเมาในวัย
  3. ความยึดมั่น
  4. ความเมาในชีวิต
 44. เมื่อจิตฟุ้งซ่าน ควรเจริญพลธรรมข้อใด ?
  1. วิริยะ
  2. สติ
  3. สมาธิ
  4. ปัญญา
 45. ปฏิบัติอย่างไร ชื่อว่าเคารพในการศึกษา ?
  1. เล่นกีฬา
  2. สัมมนาวิชาการ
  3. ใส่ใจศึกษา
  4. ทัศนศึกษา
 46. คบเพื่อนเพราะหวังประโยชน์จัดเป็นมิตรประเภทใด ?
  1. ปอกลอก
  2. ดีแต่พูด
  3. หัวประจบ
  4. ชักชวนในทางฉิบหาย
 47. ทุกข์ๆ ด้วย สุข ๆ ด้วย ตรงกับมิตรประเภทใด ?
  1. มีอุปการะ
  2. ร่วมสุขร่วมทุกข์
  3. แนะประโยชน์
  4. มีความรักใคร่
 48. ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ข้อใด ?
  1. ครูอาจารย์
  2. มารดาบิดา
  3. บุตรภรรยา
  4. มิตรสหาย
 49. ไม่รู้จักอาย เป็นโทษอบายมุขใด ?
  1. ดื่มน้ำเมา
  2. เที่ยวกลางคืน
  3. เล่นการพนัน
  4. คบคนชั่ว
 50. เล่นการพนันมีโทษอย่างไร ?
  1. ถูกใส่ความ
  2. ถูกติเตียน
  3. ถูกระแวง
  4. ถูกหมิ่นประมาท