ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ข้อใด เป็นผลของธรรมมีอุปการะมาก ?

 1. ความอดทน
 2. ความรอบคอบ
 3. ความชื่อสัตย์
 4. ความฉลาด

๒. สติ แปลว่าความระลึกได้ สัมปชัญญะแปลว่าอะไร ?

 1. ความรู้เขา
 2. ความรู้แจ้ง
 3. ความรู้ตัว
 4. ความรู้โลก

๓. คนมีหิริ มีลักษณะเช่นใด ?

 1. ละอายความชั่ว
 2. ไม่ทำชั่ว
 3. รังเกียจบาป
 4. ถูกทุกข้อ

๔. คนมีโอตตัปปะไม่กล้าทำความชั่วเพราะเหตุใด ?

 1. กลัวถูกคนอื่นติเตียน
 2. กลัวถูกลงโทษ
 3. กลัวตกนรก
 4. ถูกทุกข้อ

๕. อาภรณ์แต่งกาย แต่ใจแต่งด้วยธรรม หมายถึงธรรมข้อใด ?

 1. สติสัมปชัญญะ
 2. หิริโอตตัปปะ
 3. ขันติโสรัจจะ
 4. กตัญญูกตเวที

๖. อดทนต่ออาการเจ็บป่วย จัดเป็นความอดทนในเรื่องใด ?

 1. ความลำบาก
 2. ทุกขเวทนา
 3. ความเจ็บใจ
 4. อำนาจกิเลส

๗. บุพพการีชน หมายถึงใคร ?

 1. พระมหากษัตริย์
 2. กตัญญู
 3. ครูอาจารย์
 4. ถูกทุกข้อ

๘. รู้บุญคุณผู้อื่นแล้วตอบแทน เป็นความหมายของข้อใด ?

 1. บุพพการี
 2. กตัญญู
 3. กตเวที
 4. กตัญญูกตเวที

๙. ผู้ที่สอนให้ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ หมายถึงใคร ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๐. สมมติสงฆ์ในทางพระวินัย หมายถึงภิกษุจำนวนกี่รูป ?

 1. ๑ รูป
 2. ๒ รูป
 3. ๓ รูป
 4. ๔ รูป

๑๑. พระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนตรงกันในเรื่องใด ?

 1. ละชั่ว
 2. ทำดี
 3. ทำใจให้ผ่องใส
 4. ถูกทุกข้อ

๑๒. การโพสต์ข้อความเท็จให้ผู้อื่นเข้าใจผิด จัดเป็นทุจริตใด ?

 1. กายทุจริต
 2. วจีทุจริต
 3. มโนทุจริต
 4. ถูกทุกข้อ

๑๓. สุจริต เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

 1. กุศลกรรมบถ
 2. กุศลกรรม
 3. กัลยาณธรรม
 4. ความดี

๑๔. อกุศลใด เป็นเหตุประทุษร้ายผู้อื่น ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ราคะ

๑๕. อโลภะ แก้ปัญหาในเรื่องใด ?

 1. คอร์รัปชัน
 2. ทะเลาะวิวาท
 3. ครอบครัว
 4. ถูกใส่ความ

๑๖. บันใดขั้นที่สามในการสร้างบุญ คือข้อใด ?

 1. ปัตติทานมัย
 2. ทานมัย
 3. สีลมัย
 4. ภาวนามัย

๑๗. ปฏิบัติหน้าที่ตามความรู้ความสามารถของตน จัดเข้าในวุฑฒิใด ?

 1. สัปปุริสังเสวะ
 2. สัทธัมมัสสวนะ
 3. โยนิโสมนสิการ
 4. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ

๑๘. ประเทศไทยจัดเป็นปฏิรูปเทสวาสะ เพราะมีองค์ประกอบใด ?

 1. ดินฟ้าอากาศดี
 2. อาหารอุดมสมบูรณ์
 3. มีประเพณีที่ดี
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. การสั่งไม่ฟ้องในคดีที่ควรสั่งฟ้อง จัดว่ามีอคติใด ?

 1. ฉันทาคติ
 2. โทสาคติ
 3. ภยาคติ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๐. ภาวนาปธาน ทำหน้าที่อะไร ?

 1. ป้องกันอกุศล
 2. เจริญกุศล
 3. ละอกุศล
 4. รักษากุศล

๒๑. จินตามยปัญญาในอธิษฐานธรรม หมายถึงปัญญาที่เกิดจากเรื่องใด ?

 1. การศึกษา
 2. การลงมือปฏิบัติ
 3. การคิดพิจารณา
 4. พรสวรรค์

๒๒. จะทำอะไรต้องมีใจรักในสิ่งนั้นก่อน เป็นการกล่าวถึงอิทธิบาทใด ?

 1. ฉันทะ
 2. วิริยะ
 3. จิตตะ
 4. วิมังสา

๒๓. ความสงสารคิดจะช่วยเพื่อนมนุษย์ให้พ้นทุกข์ จัดเป็นพรหมวิหารใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๔. เห็นคนอื่นได้ดีมีสุข ควรเจริญพรหมวิหารใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๕. ให้หลักของอริยสัจ เมื่อเกิดความทุกข์ ต้องทำอย่างไร ?

 1. ควรกำหนดรู้
 2. ควรละ
 3. ควรทำให้แจ้ง
 4. ควรเจริญ

๒๖. อนันตริยกรรม กรรมหนักที่สุด ได้แก่ข้อใด ?

 1. ฆ่ามารดา
 2. ฆ่าบิดา
 3. ฆ่าพระอรหันต์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๗. ปัญญาในเวสารัชชกรณธรรม หมายถึงข้อใด ?

 1. รู้ทุกๆ เรื่อง
 2. รู้สิ่งที่ควรรู้
 3. รู้เรื่องตนเอง
 4. รู้เรื่องคนอื่น

๒๘. ข้อใด เป็นการพิสูจน์ได้ว่าผู้ฟังธรรมได้รับอานิสงส์จากการฟัง ?

 1. บรรเทาความสงสัย
 2. มีความเห็นถูกต้อง
 3. จิตผ่องใส
 4. ถูกทุกข้อ

๒๙. กำลังกายเสริมได้ด้วยอาหาร กำลังใจเสริมได้ด้วยพลธรรมใด ?

 1. สัทธา
 2. วิริยะ
 3. สติ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๐. รูปกับนาม รวมเรียกว่าอะไร ?

 1. เบญจขันธ์
 2. ธาตุ
 3. อายตนะ
 4. อินทรีย์

๓๑. สังขารในขันธ์ ๕ หมายถึงข้อใด ?

 1. การรับรู้อารมณ์
 2. ความคิดปรุงแต่ง
 3. สิ่งที่มีใจครอง
 4. สิ่งที่มองเห็นได้

๓๒. ข้อใด เป็นพุทธคารวตา ?

 1. ศรัทธาเลื่อมใส
 2. กราบไหว้
 3. ปฏิบัติตามคำสอน
 4. ถูกทุกข้อ

๓๓. คนมีธรรมใด ได้ชื่อว่าเคารพในความไม่ประมาท ?

 1. สติ
 2. สัจจะ
 3. ทมะ
 4. ขันติ

๓๔. สาราณิยธรรมใด ป้องกันความเห็นต่างในสังคม ?

 1. เมตตาวจีกรรม
 2. สาธารณโภคี
 3. สีลสามัญญตา
 4. ทิฏฐิสามัญญตา

๓๕. ตู้ปันสุขบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จัดเข้าในสาราณิยธรรมข้อใด ?

 1. เมตตาวจีกรรม
 2. สาธารณโภคี
 3. สีลสามัญญตา
 4. ทิฏฐิสามัญญตา

๓๖. อริยทรัพย์ใด จัดเข้าในไตรสิกขา ?

 1. โอตตัปปะ
 2. พหุสัจจะ
 3. จาคะ
 4. ปัญญา

๓๗. ศรัทธาถูกจัดไว้ในหมวดธรรมต่างๆ เพราะต้องการให้เชื่ออย่างไร ?

 1. เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ
 2. เชื่อสิ่งที่รู้
 3. เชื่อตนเอง
 4. เชื่อตามคนส่วนใหญ่

๓๘. ข้อใด จัดเป็นอริยทรัพย์ ?

 1. มีทรัพย์สมบัติ
 2. มียศศักดิ์
 3. มีอำนาจ
 4. มีคุณธรรม

๓๙. คนที่รู้ว่าความดีเป็นเหตุให้เกิดความสุข จัดว่ามีสัปปุริสธรรมใด ?

 1. ธัมมัญญุตา
 2. อัตถัญญุตา
 3. อัตตัญญุตา
 4. มัตัญญุตา

๔๐. คนที่รู้ว่าความทุกข์เป็นผลมาจากการทำชั่ว จัดว่ามีสัปปุริสธรรมใด ?

 1. ธัมมัญญุตา
 2. อัตถัญญุตา
 3. อัตตัญญุตา
 4. มัตตัญญุตา

๔๑. คนที่ปรับตัวเข้ากับสังคมไม่ได้ เพราะขาดสัปปุริสธรรมใด ?

 1. อัตถัญญุตา
 2. มัตตัญญุตา
 3. กาลัญญุตา
 4. ปริสัญญุตา

๔๒. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามโลกธรรมอย่างไร ?

 1. มีลาภเสื่อมลาภ
 2. มียศเสื่อมยศ
 3. มีนินทาสรรเสริญ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๓. คนประเภทใด ไม่มีในโลก ?

 1. คนมียศ
 2. คนมีความสุข
 3. คนประสบทุกข์
 4. คนไม่ถูกนินทา

๔๔. การจัดลำดับองค์มรรค บ่งบอกถึงความสำคัญในเรื่องใด ?

 1. ความคิดเห็น
 2. คำพูด
 3. การกระทำ
 4. ความพยายาม

๔๕. สัมมาอาชีวะ ป้องกันกรรมกิเลสใดได้ ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุ มิจฉาจาร
 4. มุสาวาท

๔๖. สื่อสังคมในโซเชียลในปัจจุบัน เศร้าหมองด้วยกรรมกิเลสใดมาก ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุ มิจฉาจาร
 4. มุสาวาท

๔๗. คบพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตพาไปหาผล จัดเข้าในข้อใด ?

 1. อุฏฐานสัมปทา
 2. อารักขสัมปทา
 3. กลัยาณมิตตตา
 4. สมชีวิตา

๔๘. คนชวนในทางฉิบหาย มีลักษณะเช่นใด ?

 1. ชวนดื่มสุรา
 2. ชวนเที่ยวกลางคืน
 3. ชวนเล่นการพนัน
 4. ถูกทุกข้อ

๔๙. คนพูดจาหยาบคายไม่สุภาพ ควรปฏิบัติสังคหวัตถุข้อใด ?

 1. ทาน
 2. ปิยวาจา
 3. อัตถจริยา
 4. สมานัตตตา

๕๐. อบายมุขข้อใด เป็นเหตุแห่งความหายนะมากที่สุด ?

 1. ดื่มสุรา
 2. เที่ยวราตรี
 3. เล่นการพนัน
 4. เกียจคร้านการทำงาน