ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๑. ผู้มีความรอบคอบ ทำงานมีประสิทธิภาพ เพราะมีธรรมอะไร ?

 1. ธรรมมีอุปการะมาก
 2. ธรรมเป็นโลกบาล
 3. ธรรมอันทำให้งาม
 4. ธรรมเป็นเครื่องเจริญ

๒. “มียศอย่าประมาท มีอำนาจอย่ามัวเมา” สอนให้มีธรรมอะไร ?

 1. ขันติ
 2. สติ
 3. โสรัจจะ
 4. สัมปชัญญะ

๓. การก่อการร้ายเป็นเหตุให้โลกเดือดร้อน เพราะขาดคุณธรรมใด ?

 1. สติ-สัมปชัญญะ
 2. หิริ-โอตตัปปะ
 3. ขันติ-โสรัจจะ
 4. ฉันทะ-วิริยะ

๔. คนมีโอตตัปปะ ย่อมเกิดความรู้สึกอย่างไร ?

 1. กลัวจะถูกลงโทษ
 2. กลัวเสียชื่อ
 3. กลัวตกนรก
 4. ถูกทุกข้อ

๕. “ใครแช่ง ใครด่า ใครว่า เราเหมือนภูเขาถูกไข่ไม่ไหวหวั่น” สอนให้มีธรรมอะไร ?

 1. ขันติ
 2. สติ
 3. หิริ
 4. สัมปชัญญะ

๖. ความงามในข้อใด นับว่าสำคัญที่สุด ?

 1. งามเสื้อผ้าอาภรณ์
 2. งามรูปร่างหน้าตา
 3. งามกิริยามารยาท
 4. งามคุณธรรม

๗. “ยามตายจะได้ฝากผี ยามดีจะได้ฝากท้อง ยามขัดข้องจะได้ช่วยแก้ไข” เป็นความหวังของใคร ?

 1. บิดามารดา
 2. ครูอาจารย์
 3. บุตรธิดา
 4. มิตรสหาย

๘. ความรักของบิดามารดา ตรงกับข้อใด ?

 1. รักแบบบูชา
 2. รักแบบเสน่หา
 3. รักแบบเอ็นดู
 4. รักยิ่งกว่าชีวิต

๙. สินค้าคุณภาพดีให้ดูยี่ห้อ จะดูคนดีให้ดูที่อะไร ?

 1. ทำบุญเป็นนิจ
 2. ติดต่อสังคมดี
 3. ทำหน้าที่ได้ถูกต้อง
 4. สนองตอบแทนบุญคุณ

๑๐. ชาวพุทธพึงยึดถืออะไร เป็นที่พึ่งที่ระลึก ?

 1. พระไตรปิฎก
 2. พระรัตนตรัย
 3. ไตรสิกขา
 4. โอวาทปาฏิโมกข์

๑๑. คำว่า “รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว” เป็นคุณของข้อใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. พระราชา

๑๒.พระพุทธเจ้าตรัสกะองคุลิมาลว่า “เราหยุดแล้ว ท่านสิยังไม่หยุด” หมายถึงหยุดอะไร ?

 1. หยุดทำบาป
 2. หยุดฆ่าคน
 3. หยุดโกรธ
 4. หยุดเดิน

๑๓. เมื่อเดินทางผิด คิดกลับเดินทางใหม่ สงเคราะห์เข้าในโอวาทใด ?

 1. ละชั่ว
 2. ทำดี
 3. ทำจิตให้ผ่องใส
 4. ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก

๑๔. การเขียนหนังสือหลอกลวงให้คนเข้าใจผิด จัดเป็นทุจริตข้อใด ?

 1. กายทุจริต
 2. วจีทุจริต
 3. มโนทุจริต
 4. ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก

๑๕. วาจาใด เป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทและแตกสามัคคี ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดส่อเสียด
 3. พูดคำหยาบ
 4. พูดเพ้อเจ้อ

๑๖. คนมักโกรธ ขี้โมโห ฉุนเฉียว มีพฤติกรรมทางวาจาอย่างไร ?

 1. วาจาเท็จ
 2. วาจาส่อเสียด
 3. วาจาหยาบ
 4. วาจาเพ้อเจ้อ

๑๗. พฤติกรรมยกพวกตีกัน ฆ่าฟันจองเวรกัน มีอกุศลอะไรเป็นมูล ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. โทสะ และโมหะ

๑๘. ผู้ค้ายาเสพติด เพราะจิตประกอบด้วยอกุศลมูลใด ?

 1. โลภะ โทสะ
 2. โลภะ โมหะ
 3. โทสะ โมหะ
 4. ราคะ โทสะ

๑๙. “ยามอยู่ก็อุปัฏฐาก ล้มหายตายจากก็ช่วยทำศพให้” เป็นลักษณะของบุคคลใด ?

 1. กตัญญู
 2. กตเวที
 3. กตัญญูกตเวที
 4. บุพพการี

๒๐. “ทำดี พูดดี คิดดี” เป็นลักษณะของใคร ?

 1. สัตบุรุษ
 2. พระภิกษุ
 3. บิดามารดา
 4. ครูอาจารย์

๒๑. ความมีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุใด ?

 1. ทานมัย
 2. สีลมัย
 3. ภาวนามัย
 4. ข้อ 1 และข้อ 3 ถูก

๒๒. การฟังธรรมจัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุ ๓ ข้อใด ?

 1. ทานมัย
 2. สีลมัย
 3. ภาวนามัย
 4. ถูกทุกข้อ

๒๓. ความเจริญแห่งชีวิตจะสำเร็จได้ด้วยอาการอย่างไร ?

 1. เรียนเก่งจบชั้นสูงๆ
 2. ประพฤติปฏิบัติดี
 3. เจริญภาวนา
 4. เสริมดวงชะตา

๒๔. คำว่า “วาสนา” ในภาษิตว่า “มีวาสนาเป็นทุน มีบุญเป็นยา…ทำให้อายุยืน” หมายถึงอะไร ?

 1. อยู่ในประเทศอันสมควร
 2. คบสัตบุรุษ
 3. ตั้งตนไว้ชอบ
 4. การได้ทำบุญไว้ในปางก่อน

๒๕. “ฟังไม่ได้ศัพท์ จับเอาไปกระเดียด” เป็นพฤติกรรมของคนเชื่อง่าย เพราะขาดธรรมอะไร ?

 1. คบสัตบุรุษ
 2. ฟังธรรมของสัตบุรุษ
 3. ตริตรองพิจารณาโดยแยบคาย
 4. ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม

๒๖. การตั้งตนไว้ชอบ หมายถึงข้อใด ?

 1. อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
 2. คบคนดี
 3. ทำบุญมากๆ
 4. ละชั่วประพฤติดี

๒๗. ปฏิบัติซื่อ ถือเที่ยงตรง เช่นเปาบุ้นจิ้น เพราะยึดธรรมข้อใด ?

 1. เว้นทุจริต ๓
 2. เว้นอคติ ๔
 3. มีจักร ๔
 4. มีพรหมวิหาร ๔

๒๘. ชีวิตก้าวหน้า เพราะดำรงตนอย่างไร ?

 1. คบสัตบุรุษ
 2. หยุดทำชั่ว
 3. วางตัวตามคำสอน
 4. ถูกทุกข้อ

๒๙. คุณธรรมให้สำเร็จตามประสงค์ เรียกว่าอะไร ?

 1. วุฒิ ๔
 2. จักร ๔
 3. อธิษฐานธรรม ๔
 4. อิทธิบาท ๔

๓๐. ความจนในข้อใด ก่อทุกข์ให้ผู้อื่น ?

 1. จนเพราะไม่มี
 2. จนเพราะไม่พอ
 3. จนเพราะแล้งน้ำใจ
 4. จนเพราะขาดแคลนน้ำ

๓๑. ตัณหา เป็นตัวชักพาให้เกิดอะไรขึ้น ?

 1. ความรัก
 2. ความสุข
 3. ความโกรธ
 4. ความทุกข์

๓๒. มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง ตรงกับอริยสัจ ๔ ข้อใด ?

 1. ทุกข์
 2. สมุทัย
 3. นิโรธ
 4. มรรค

๓๓. ธรรมในข้อใด ควรพิจารณาเนืองๆ ?

 1. หนีแก่ไม่ได้ หนีไข้ไม่พ้น
 2. ทุกคนต้องตาย ต้องห่างไกลของรัก
 3. ต้องยึดหลักกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
 4. ถูกทุกข้อ

๓๔. “อยู่ให้เขารัก จากให้เขาคิดถึง” จัดเข้าในธรรมหมวดใด ?

 1. อภิณหปัจจเวกขณ์ ๕
 2. คารวะ ๖
 3. สาราณิยธรรม ๖
 4. พรหมวิหาร ๔

๓๕. ความเคารพในการศึกษา ควรทำอย่างไร ?

 1. กราบไหว้ตำราเรียน
 2. เชื่อตำราอย่างเด็ดเดี่ยว
 3. ปลูกอิทธิบาทในการศึกษา
 4. ปลูกวุฒิธรรมในการศึกษา

๓๖. คุณสมบัติพิเศษของอริยทรัพย์คือข้อใด ?

 1. ทำให้ประพฤติดี
 2. โจรลักไม่ได้ ยิ่งใช้ยิ่งมี
 3. ทำให้กลัวบาป
 4. ทำให้เรียนเก่ง ดี มีสุข

๓๗. “จ่ายหมดจะลำบาก จ่ายมากจะยากนาน” ตรงกับข้อใด ?

 1. อัตถัญญุตา
 2. อัตตัญญุตา
 3. มัตตัญญุตา
 4. กาลัญญุตา

๓๘. “ช้าๆ ได้พร้า ๒ เล่มงาม” จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ?

 1. ธัมมัญญุตา
 2. อัตถัญญุตา
 3. มัตตัญญุตา
 4. กาลัญญุตา

๓๙. “มีลาภ เสื่อมลาภ มีสุข มีทุกข์ ……” เรียกว่าอะไร ?

 1. โลกธรรม
 2. สัปปุริสธรรม
 3. วุฒิธรรม
 4. อิทธิบาทธรรม

๔๐. จากข้อ ๓๙ เมื่อธรรมนั้นเกิดขึ้นแล้ว ควรทำในใจอย่างไร ?

 1. ชื่นชมให้สมที่รอคอย
 2. พิจารณาว่าไม่เที่ยง
 3. พิจารณาว่าเป็นทุกข์
 4. ไม่ยินดียินร้าย

๔๑. ทำอย่างไร จึงจะตั้งตัวได้ในสังคมปัจจุบันนี้ ?

 1. งดดื่มสุราเมรัย
 2. งดเที่ยวกลางคืน
 3. คบกัลยาณมิตร
 4. บำเพ็ญทิฏฐธัมมิกัตถะ

๔๒. ผู้ใดชื่อว่ามีอุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น ?

 1. ขยันเรียน ขยันทำงาน
 2. ขยันเก็บ ขยันใช้
 3. ขยันหา ขยันดูแล
 4. ขยันพูด ขยันคิด

๔๓. เพื่อนที่ยอมร่วมหัวจมท้ายแม้ยามมีภัย จัดเป็นมิตรแท้ข้อใด ?

 1. มิตรมีอุปการะ
 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
 3. มิตรแนะประโยชน์
 4. มิตรมีความรักใคร่

๔๔. ลักษณะของเพื่อนที่ชักชวนไปในทางฉิบหาย ตรงกับข้อใด ?

 1. มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก
 2. ปากปราศรัยใจเชือดคอ
 3. มีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่
 4. เช้าฮา เย็นเฮ ค่ำเซ ดึกสร่าง สว่างซ้ำ

๔๕. ผู้ปฏิบัติตามธรรมใด จึงจะสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจผู้อื่นไว้ได้ ?

 1. พรหมวิหาร
 2. ฆราวาสธรรม
 3. วุฒิธรรม
 4. สังคหวัตถุ

๔๖. ฆราวาสต้องยึดธรรมข้อใด เป็นหลักปฏิบัติ ?

 1. สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
 2. สัทธา สีล จาคะ ปัญญา
 3. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
 4. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

๔๗. “อย่าเอาวัดทำวิก อย่าเอาโบสถ์ทำบ่อน” หมายความว่าอะไร ?

 1. อย่าเล่นการพนันในวัด
 2. อย่าทำอนาจารในวัด
 3. อย่าดื่มสุราในวัด
 4. อย่าทำอบายมุขในวัด

๔๘. การไม่ถือมงคลตื่นข่าว มีลักษณะเช่นไร ?

 1. เชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล
 2. เชื่อมงคล ไม่เชื่อกรรม
 3. เชื่อกรรม เชื่อมงคล
 4. ไม่เชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล

๔๙. “นิยมยกย่อง ปกป้องเชิดชู ไม่เจ้าชู้นอกใจ มอบความเป็นใหญ่ ให้เครื่องประดับ” คือหน้าที่ของใคร ?

 1. สามี
 2. ภรรยา
 3. บ่าว
 4. มิตร

๕๐. “กายเมตตา วาจาไมตรี ฤดีมุ่งมิตร ไม่ปิดทวาร ให้ทานเสมอ” เป็นคุณสมบัติของใคร ?

 1. มิตร
 2. เจ้านาย
 3. กุลบุตร
 4. สมณพราหมณ์