ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ธรรมมีอุปการะมาก คือข้อใด ?

 1. สติ สัมปชัญญะ
 2. หิริ โอตตัปปะ
 3. ขันติ โสรัจจะ
 4. กตัญญู กตเวที

๒. ความหมายของคำว่า สติ คือข้อใด ?

 1. ความระลึกได้
 2. ความรู้ตัว
 3. ความรอบรู้
 4. ความรู้จริง

๓. ความหมายของคำว่า สัมปชัญญะ คือข้อใด ?

 1. ความระลึกได้
 2. ความรู้ตัว
 3. ความรอบรู้
 4. ความรู้จริง

๔. ความหมายของธรรมเป็นโลกบาล คือข้อใด ?

 1. ธรรมคุ้มครองโลก
 2. ธรรมเหนือโลก
 3. ธรรมประจำโลก
 4. ธรรมหมุนไปตามโลก

๕. ลักษณะของคนมีหิริ หมายถึงข้อใด ?

 1. กลัวบาป
 2. กลัวตกนรก
 3. รังเกียจความทุกข์
 4. รังเกียจบาป

๖. ลักษณะของผู้มีธรรมเป็นโลกบาล คือข้อใด ?

 1. กล้าหาญอดทน
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. ไม่ประมาท
 4. ละอายชั่วกลัวบาป

๗. ธรรมอันทำให้งาม ได้แก่ข้อใด ?

 1. หิริ โอตตัปปะ
 2. ขันติ โสรัจจะ
 3. สติ สัมปชัญญะ
 4. เมตตา กรุณา

๘. ลักษณะของผู้มีความงามตามหลักธรรม คือข้อใด ?

 1. สงบเสงี่ยม
 2. สุภาพเรียบร้อย
 3. จิตใจเข้มแข็งอดทน
 4. ถูกทุกข้อ

๙. บุพพการี มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ผู้ทำคุณก่อน
 2. ผู้เกิดก่อน
 3. ผู้รู้บุญคุณ
 4. ผู้ตอบแทนคุณ

๑๐. กตัญญูกตเวที หมายถึงใคร ?

 1. ผู้ทำคุณก่อน
 2. ผู้รู้จักตอบแทนคุณ
 3. ผู้เกิดก่อน
 4. ผู้มีอุปการคุณ

๑๑. พฤติกรรมเช่นไร จัดเป็นทุจริต ?

 1. ทำชั่ว
 2. พูดชั่ว
 3. คิดชั่ว
 4. ถูกทุกข้อ

๑๒. การกระทำในข้อใด เป็นกายทุจริต ?

 1. นอกใจคู่ครอง
 2. พยาบาท
 3. ปองร้าย
 4. หลอกลวง

๑๓. ปิสุณวาจา หมายถึงการพูดลักษณะใด ?

 1. พูดปด
 2. พูดคำหยาบ
 3. พูดส่อเสียด
 4. พูดเพ้อเจ้อ

๑๔. มโนทุจริต หมายถึงข้อใด ?

 1. โหดร้าย
 2. พยาบาท
 3. ใส่ร้าย
 4. ปากร้าย

๑๕. กายสุจริต หมายถึงข้อใด ?

 1. ไม่คอรัปชั่น
 2. ไม่พยาบาท
 3. ไม่คิดปองร้าย
 4. ไม่หลอกลวง

๑๖. วจีสุจริตในข้อใด ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี ?

 1. ไม่พูดเท็จ
 2. ไม่พูดคำหยาบ
 3. ไม่พูดส่อเสียด
 4. ไม่พูดเพ้อเจ้อ

๑๗. การกระทำในข้อใด จัดเป็นมโนสุจริต ?

 1. ทำดี
 2. พูดดี
 3. คิดดี
 4. ปฏิบัติดี

๑๘. บุญกิริยาวัตถุ หมายถึงข้อใด ?

 1. เหตุเกิดบุญ
 2. วิธีทำบุญ
 3. หลักการทำความดี
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. การให้ทานเป็นเครื่องกำจัดกิเลสใด ?

 1. ราคะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. มัจฉริยะ

๒๐. คนที่ถูกโทสะครอบงำจิต ควรบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุใด ?

 1. ทานมัย
 2. สีลมัย
 3. ภาวนามัย
 4. ถูกทุกข้อ

๒๑. การกระทำในข้อใด จัดเข้าในภาวนามัย ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. ไหว้พระสวดมนต์
 4. ใส่บาตร

๒๒. ธรรมที่เปรียบเสมือนวงล้อนำไปสู่จุดหมาย หมายถึงข้อใด ?

 1. วุฑฒิ ๔
 2. จักร ๔
 3. อิทธิบาท ๔
 4. พรหมวิหาร ๔

๒๓. สัปปุริสูปัสสยะ แปลว่าอะไร ?

 1. อยู่ในประเทศสมควร
 2. คบสัตบุรุษ
 3. ตั้งตนไว้ชอบ
 4. ทำความดีมาก่อน

๒๔. ประพฤติเช่นไร ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบ ?

 1. ละชั่วประพฤติดี
 2. อยู่ในที่เหมาะสม
 3. มีกัลยาณมิตร
 4. ช่วยเหลือผู้อื่น

๒๕. ลักษณะเช่นไร เรียกว่า อคติ ?

 1. ความลำเอียง
 2. ความไม่ยุติธรรม
 3. ความไม่เป็นกลาง
 4. ถูกทุกข้อ

๒๖. ความลำเอียงเพราะเหตุใด จัดเป็นฉันทาคติ ?

 1. เพราะรัก
 2. เพราะเกลียดชัง
 3. เพราะเขลา
 4. เพราะกลัว

๒๗. ลำเอียงเพราะเขลา ตรงกับข้อใด ?

 1. ฉันทาคติ
 2. โทสาคติ
 3. โมหาคติ
 4. ภยาคติ

๒๘. อริยสัจ แปลว่าอะไร ?

 1. ความจริงอันประเสริฐ
 2. ความซื่อตรง
 3. ความแท้จริง
 4. ความไม่ผิด

๒๙. ในอริยสัจ ๔ ข้อใดควรกำหนดรู้ ?

 1. ทุกข์
 2. สมุทัย
 3. นิโรธ
 4. มรรค

๓๐. สาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ คือข้อใด ?

 1. ทุกข์
 2. สมุทัย
 3. นิโรธ
 4. มรรค

๓๑. คำตอบในข้อใด ไม่ใช่พละ ๕ ?

 1. ศีล
 2. สัทธา
 3. วิริยะ
 4. สมาธิ

๓๒. วิริยะ แปลว่าอะไร ?

 1. ความเชื่อ
 2. ความเพียร
 3. ความระลึก
 4. ความอดทน

๓๓. ความตั้งใจมั่น จัดเป็นพลธรรมใด ?

 1. สัทธา
 2. วิริยะ
 3. สติ
 4. สมาธิ

๓๔. ปัญญาทำหน้าที่อย่างไร ?

 1. เชื่อ
 2. ระลึกได้
 3. ตั้งใจมั่น
 4. รอบรู้

๓๕. สาราณิยธรรมสอนให้คนเป็นเช่นไร ?

 1. มีความพอเพียง
 2. เลี้ยงตนโดยชอบ
 3. ไม่ประกอบอกุศล
 4. รู้รักสามัคคี

๓๖. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของคำว่า สีลสามัญญตา ?

 1. มีเมตตา
 2. มีศีลเสมอกัน
 3. เห็นตรงกัน
 4. รู้จักแบ่งปัน

๓๗. ธรรมเป็นที่ตั้งให้ระลึกถึงกันและกัน หมายถึงข้อใด ?

 1. สาราณิยธรรม
 2. อปริหานิยธรรม
 3. สัปปุริสธรรม
 4. โลกธรรม

๓๘. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของคำว่า ธัมมัญญุตา ?

 1. รู้จักเหตุ
 2. รู้จักผล
 3. รู้จักตน
 4. รู้จักประมาณ

๓๙. ความเป็นผู้รู้จักกาล คือข้อใด ?

 1. ธัมมัญญุตา
 2. อัตถัญญุตา
 3. กาลัญญุตา
 4. ปริสัญญุตา

๔๐. การรู้จักกฎกติกามรรยาทของสังคม จัดเข้าในสัปปุริสธรรมใด ?

 1. ธัมมัญญุตา
 2. อัตถัญญุตา
 3. กาลัญญุตา
 4. ปริสัญญุตา

๔๑. ธรรมที่ครอบงำสัตว์โลก เรียกว่าอะไร ?

 1. สาราณิยธรรม
 2. อปริหานิยธรรม
 3. สัปปุริสธรรม
 4. โลกธรรม

๔๒. เมื่อถูกโลกธรรมครอบงำ ควรปฏิบัติอย่างไร ?

 1. สะเดาะเคราะห์
 2. เสริมดวง
 3. ไม่ยินดียินร้าย
 4. สวดมนต์

๔๓. ข้อใด จัดเป็นอนิฏฐารมณ์ ?

 1. ลาภ
 2. ยศ
 3. สรรเสริญ
 4. นินทา

๔๔. การที่บุคคลจะยึดเหนี่ยวจิตใจกันและกันไว้ได้ ควรประพฤติธรรมใด ?

 1. สังคหวัตถุ
 2. ฆราวาสธรรม
 3. อิทธิบาท
 4. พรหมวิหาร

๔๕. การประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลาย มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ทาน
 2. ปิยวาจา
 3. อัตถจริยา
 4. สมานัตตตา

๔๖. คำพูดในลักษณะใด จัดเป็นปิยวาจา ?

 1. ก่อสามัคคี
 2. เกิดไมตรี
 3. มีเหตุผล
 4. ถูกทุกข้อ

๔๗. ปุรัตถิมทิศ คือทิศเบื้องหน้า หมายถึงบุคคลในข้อใด ?

 1. บิดามารดา
 2. ครูอาจารย์
 3. สมณพราหมณ์
 4. มิตรสหาย

๔๘. ทักขิณทิศ คือทิศเบื้องขวา หมายถึงบุคคลในข้อใด ?

 1. บิดามารดา
 2. มิตรสหาย
 3. สมณพราหมณ์
 4. ครูอาจารย์

๔๙. อยู่เลี้ยงกาย ตายทำบุญอุทิศให้ เป็นหน้าที่ใครปฏิบัติต่อใคร ?

 1. สามี-ภรรยา
 2. บุตร-บิดามารดา
 3. บ่าว-นาย
 4. ศิษย์-อาจารย์

๕๐. บอกทางสวรรค์ให้ เป็นหน้าที่ใคร ?

 1. บิดามารดา
 2. มิตรสหาย
 3. สมณพราหมณ์
 4. ครูอาจารย์