ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ข้อใด เป็นเหตุจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกัน ?

 1. กิเลส
 2. ตัณหา
 3. กรรม
 4. วิบาก

๒. ข้อใด มีความหมายว่า กรรมเป็นเหตุนำสัตว์ไปสู่สุคติและทุคติ ?

 1. กรรมกิเลส
 2. กรรมวิบาก
 3. กรรมบถ
 4. กรรมพันธุ์

๓. กรรมบถ ว่าโดยการกระทำ มี ๓ อย่าง ยกเว้นข้อใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. เวรกรรม

๔. ข้อใด เป็นองค์ประกอบสำคัญของกรรมบถ ?

 1. เจตนา
 2. อารมณ์
 3. สังขาร
 4. ผลประโยชน์

๕. สุคติ เป็นภูมิเกิดของสัตว์จำพวกใด ?

 1. มนุษย์
 2. สัตว์เดียรัจฉาน
 3. เปรต
 4. อสุรกาย

๖. ข้อใด เป็นมูลเหตุให้สัตว์ทำกรรมชั่ว ?

 1. กุศลมูล
 2. อกุศลมูล
 3. กุศลกรรม
 4. อกุศลกรรม

๗. ข้อใด เป็นมูลเหตุให้สัตว์ทำความผิดอกุศลกรรมบถข้อที่ ๑ ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๘. อกุศลกรรมบถข้อที่ ๑ เกิดขึ้นได้ทางใด ?

 1. ทางกาย
 2. ทางวาจา
 3. ทางใจ
 4. ทางกายและวาจา

๙. ข้อใด ไม่ใช่องค์ประกอบการทำความผิดอกุศลกรรมบถข้อที่ ๑ ?

 1. มด
 2. หมู
 3. ตุ๊กตาหมี
 4. หมีแพนดา

๑๐. ข้อใด มีความหมายว่า ทำให้เสียชีวิต ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. มุสาวาท

๑๑. ฆ่าผู้ใด มีโทษมากที่สุด ?

 1. พ่อแม่
 2. พี่น้อง
 3. สามี
 4. ภรรยา

๑๒. ข้อใด เป็นผลกรรมของอกุศลกรรมบถข้อที่ ๑ ?

 1. โรคภัยเบียดเบียน
 2. ทุพพลภาพ
 3. อายุสั้น
 4. ถูกทุกข้อ

๑๓. ข้อใด เป็นความผิดอกุศลกรรมบถข้อที่ ๒ ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. พูดเท็จ
 4. อาฆาตจองเวร

๑๔. ข้อใด ไม่ใช่วิบากกรรมของอกุศลกรรมบถข้อที่ ๒ ?

 1. เสื่อมทรัพย์
 2. อดอยาก
 3. พิการ
 4. ยากจน

๑๕. ข้อใด เป็นองค์ประกอบการทำความผิดอกุศลกรรมบถข้อที่ ๒ ?

 1. สัตว์มีชีวิต
 2. ทรัพย์มีเจ้าของ
 3. ภรรยาเขา
 4. สามีเขา

๑๖. ข้อใด เป็นอกุศลกรรมบถข้อที่ ๒ เกิดจากใช้ให้คนอื่นทำ ?

 1. สั่งให้ฆ่า
 2. สั่งให้ลัก
 3. สั่งให้พูด
 4. สั่งให้ด่า

๑๗. อกุศลกรรมบถข้อที่ ๓ เกิดจากการทำความผิดใด ?

 1. ผิดวินัย
 2. ผิดระเบียบ
 3. ผิดกติกา
 4. ผิดประเวณี

๑๘. สามีภรรยานอกใจกัน เพราะประพฤติผิดอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อทินนาทาน
 2. กาเมสุมิจฉาจาร
 3. พยาบาท
 4. มุสาวาท

๑๙. กิเลสใด เป็นมูลเหตุให้ทำความผิดอกุศลกรรมบถข้อที่ ๓ ?

 1. กามราคะ
 2. มานะ
 3. โทสะ
 4. พยาบาท

๒๐. ข้อใด เป็นผลกรรมเกิดจากการทำความผิดอกุศลกรรมบถข้อที่ ๓ ?

 1. อายุสั้น
 2. ทรัพย์วิบัติ
 3. ถูกกล่าวร้าย
 4. มีศัตรูมาก

๒๑. ข้อใด เป็นความเสื่อมทางสังคมเกิดจากอกุศลกรรมบถข้อที่ ๓ ?

 1. ขายยาบ้า
 2. ละเมิดทางเพศ
 3. โกงหวย
 4. โกงงบอาหาร

๒๒. อกุศลกรรมบถข้อที่ ๓ เกิดขึ้นได้ทางใด ?

 1. ทางกาย
 2. ทางวาจา
 3. ทางใจ
 4. ทางกายและวาจา

๒๓. เจตนาบิดเบือนความจริง เป็นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มุสาวาท
 4. ปาณาติบาต

๒๔. พูดให้ร้ายเพื่อน เป็นลักษณะของอกุศลกรรมบถใด ?

 1. มุสาทวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๒๕. คำพังเพยว่า เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน ตรงกับอกุศลกรรมบถใด ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๒๖. พูดเหน็บให้เจ็บใจ ตรงกับอกุศลกรรมบถใด ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๒๗. คำพังเพยว่า น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง ตรงกับอกุศลกรรมบถใด ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๒๘. ด่าคนเช่นไร มีโทษมาก ?

 1. มีชาติตระกูล
 2. มีเงินทอง
 3. มียศศักดิ์
 4. มีคุณธรรม

๒๙. อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ เป็นกรรมบถประเภทใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๓๐. อยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนในทางผิด ตรงกับข้อใด ?

 1. อภิชฌา
 2. อนภิชฌา
 3. พยาบาท
 4. มิจฉาทิฏฐิ

๓๑. การผูกใจเจ็บและคิดแก้แค้น ตรงกับอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๒. อกุศลกรรมบถใด ทำให้คนไม่เชื่อเรื่องบุญบาป ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. มุสาวาท

๓๓. อกุศลกรรมบถใด มีโทษมากที่สุด ?

 1. มิจฉาทิฏฐิ
 2. พยาบาท
 3. ปาณาติบาต
 4. มุสาวาท

๓๔. โทสะ เป็นมูลเหตุให้เกิดอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. อนภิชฌา
 3. พยาบาท
 4. มิจฉาทิฏฐิ

๓๕. ข้อใด เป็นกุศลกรรมบถฝ่ายมโนกรรม ?

 1. ละปาณาติบาต
 2. ละอทินนาทาน
 3. ละมุสาวาท
 4. สัมมาทิฏฐิ

๓๖. ไม่คิดอยากได้ของเขา จัดเป็นกุศลกรรมบถข้อใด ?

 1. สัมมาทิฏฐิ
 2. อพยาบาท
 3. อนภิชฌา
 4. ถูกทุกข้อ

๓๗. เห็นว่า ทานที่ให้แล้วมีผล จัดเป็นทิฏฐิประเภทใด ?

 1. อกิริยทิฏฐิ
 2. นัตถิกทิฏฐิ
 3. อเหตุกทิฏฐิ
 4. สัมมาทิฏฐิ

๓๘. เห็นว่า สัตว์ทั้งหลายตายแล้วสูญ ไม่มีการเกิดอีก เป็นทิฏฐิใด ?

 1. อกิริยทิฏฐิ
 2. อเหตุกทิฏฐิ
 3. นัตถิกทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๙. ผลของความดีความชั่ว เรียกว่าอะไร ?

 1. กิเลส
 2. กรรม
 3. วิบาก
 4. ถูกทุกข้อ

๔๐. เจตนางดเว้นจากการทำความชั่ว ตรงกับคำใด ?

 1. เวรมณี
 2. ศีล
 3. สิกขาบท
 4. วิรัติ

๔๑. กุศลกรรมบถข้อที่ ๑ ช่วยลดพฤติกรรมในเรื่องใด ?

 1. โหดร้าย
 2. เห็นแก่ตัว
 3. มักมากในกาม
 4. ไม่ซื่อตรง

๔๒. กุศลกรรมบถข้อที่ ๓ ป้องกันความแตกแยกระหว่างใคร ?

 1. นายกับบ่าว
 2. มิตรสหาย
 3. สามีภรรยา
 4. พี่น้อง

๔๓. กุศลกรรมบถข้อที่ ๔ ให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติเช่นไร ?

 1. มีเมตตา
 2. มีศรัทธา
 3. มีสัจจะ
 4. มีความกตัญญู

๔๔. โดนตบหน้า แต่ไม่ถือโทษโกรธเคือง เพราะประพฤติกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. อนภิชฌา
 3. พยาบาท
 4. อพยาบาท

๔๕. อนภิชฌา โดยตรงเกิดขึ้นจากกุศลมูลใด ?

 1. อโลภะ
 2. อโทสะ
 3. อโมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๖. เชื่อเรื่องมงคลตื่นข่าว ขัดแย้งกับกุศลกรรมบถใด ?

 1. อนภิชฌา
 2. อพยาบาท
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๗. คนมีอุปนิสัยชอบทำความดี แสดงว่ามีอุปนิสัยใด ?

 1. ทานูปนิสัย
 2. สีลูปนิสัย
 3. ภาวนูปนิสัย
 4. ถูกทุกข้อ

๔๘. คนมีอุปนิสัยชอบเสียสละ แสดงว่ามีอุปนิสัยใด ?

 1. ทานูปนิสัย
 2. สีลูปนิสัย
 3. ภาวนูปนิสัย
 4. ถูกทุกข้อ

๔๙. กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ สงเคราะห์เข้าในหลักธรรมใด ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๕๐. กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ส่งผลให้ไปเกิดในภพภูมิใด ?

 1. มนุษยโลก
 2. เทวโลก
 3. พรหมโลก
 4. ถูกทุกข้อ