ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. 2544

1. คนที่ทำ พูด ผิดพลาดอยู่เสมอ เพราะขาดธรรมอะไร ?

 • ธรรมที่เป็นโลกบาล
 • ธรรมที่เป็นรากเหง้าอกุศล
 • ธรรมที่มีอุปการะมาก
 • ธรรมคือข้อปฏิบัติไม่ผิด

2. สติควรใช้เวลาไหน ?

 • ขณะทำ ก่อนพูด ก่อนคิด
 • ก่อนทำ ก่อนพูด ก่อนคิด
 • ก่อนทำ ก่อนพูด ขณะคิด
 • ก่อนทำ ก่อนพูด หลังจากคิดแล้ว

3. จะใช้ธรรมข้อใด คุ้มครองโลกให้สงบเรียบร้อย ?

 • สติ สัมปชัญญะ
 • ขันติ โสรัจจะ
 • บุพพการี กตัญญูกตเวที
 • หิริ โอตตัปปะ

4. ธรรมในข้อใด เรียกว่า เทวธรรม ?

 • หิริ โอตตัปปะ
 • สติ สัมปชัญญะ
 • บุพพการี กตัญญูกตเวที
 • ขันติ โสรัจจะ

5. ข้อใด เป็นคุณธรรมทำให้งาม ?

 • ขันติ โสรัจจะ
 • หิริ โอตตัปปะ
 • สติ สัมปชัญญะ
 • ถูกทุกข้อ

6. ผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วตอบแทน เรียกว่าอะไร ?

 • กตัญญู
 • กตเวที
 • กตัญญูกตเวที
 • บุพพการี

7. ชาวพุทธจะต้องยึดถืออะไร เป็นที่พึ่งที่ระลึก ?

 • พระรัตนตรัย
 • พระไตรปิฎก
 • โอวาทปาฏิโมกข์
 • ไตรสิกขา

8. โอวาทของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักการ คืออะไร ?

 • ยึดมั่นในพระรัตนตรัย ทำใจให้ผ่องใส
 • ถือศีล ทานมังสวิรัติ ไม่ทำชั่ว
 • ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำใจให้ผ่องใส
 • ไม่คบคนพาล คบแต่บัณฑิต

9. ความสำรวมอินทรีย์ หมายถึงอะไร ?

 • สำรวมกาย วาจา ใจ
 • สำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
 • สำรวมในศีล
 • สำรวมในพระปาฏิโมกข์

10. สุจริต 3 อย่าง เป็นธรรมประเภทใด ?

 • ธรรมที่ควรประพฤติ
 • ธรรมที่ควรละ
 • ธรรมที่ควรกำหนดรู้
 • ธรรมที่ควรทำให้แจ้ง

11. การว่าร้าย จองเวร การฆ่า เกิดจากอกุศลมูลข้อใด ?

 • โลภะ
 • โทสะ
 • ราคะ
 • โมหะ

12. ผู้ค้ายาเสพย์ติด มีจิตประกอบด้วยอกุศลมูลข้อใด ?

 • โลภะ โทสะ
 • โลภะ โมหะ
 • โทสะ โมหะ
 • โลภะ โทสะ โมหะ

13. เหตุใดถูกเพื่อนชวนให้เสพยาบ้า จึงเสพตามเขา ?

 • อยากเสพ
 • กลัวเพื่อนโกรธ
 • หลงผิด
 • รักษาน้ำใจ

14. อะไรเป็นสมุฏฐานให้คนประพฤติดี ?

 • โลภะ โทสะ โมหะ
 • ราคะ โทสะ โมหะ
 • อโลภะ อโทสะ อโมหะ
 • ศีล สมาธิ ปัญญา คำตอบ

15. เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ จัดเป็นการทำบุญประเภทใด ?

 • ทานมัย
 • สีลมัย
 • ภาวนามัย
 • ถูกทุกข้อ

16. ทาน ศีล ภาวนา ท่านยกย่องว่าเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ อะไรเป็นตัวบุญ ?

 • ความร่ำรวย
 • ความสุขกาย สุขใจ
 • ความมีเกียรติ
 • การได้ไปสวรรค์

17. เมื่อความโกรธเกิดขึ้น ควรทำอย่างไร ?

 • ปลงอนิจจัง
 • ออกกำลังกาย
 • แผ่เมตตา
 • ด่าระบายอารมณ์

18. สังฆทาน ควรตั้งใจถวายอย่างไร ?

 • ถวายเจาะจง
 • ถวายไม่เจาะจง
 • ถวายพระรัตนตรัย
 • ถวายวัดที่ศรัทธา

19. สามัญญลักษณะ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

 • ไตรสิกขา
 • ไตรสรณคมน์
 • ไตรเพท
 • ไตรลักษณ์

20. โครงการจัดระเบียบสังคม ทำเพื่อประโยชน์ใด ?

 • ให้คนมีศีลธรรม
 • ไม่ให้เที่ยวกลางคืน
 • แก้ปัญหาเศรษฐกิจ
 • ป้องกันอาชญากรรม

21. ประพฤติอย่างไร จึงจะได้ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบ ?

 • อยู่ในถิ่นเหมาะสม
 • คบคนดี
 • เคยทำบุญไว้มาก
 • ละชั่ว ประพฤติดี

22. อยากเป็นคนเที่ยงธรรม ต้องปฏิบัติอย่างไร ?

 • มีพรหมวิหาร 4
 • ไม่มีอคติ 4
 • มีจักร 4
 • ถูกทุกข้อ

23. ” ค่าของคน อยู่ที่คนของใคร ” เป็นลักษณะของข้อใด ?

 • ฉันทาคติ
 • โทสาคติ
 • โมหาคติ
 • ภยาคติ

24. ชีวิตก้าวหน้า เพราะรักษาตัวอย่างไร ?

 • คบสัตบุรุษ
 • หยุดทำชั่ว
 • วางตัวตามคำสอน
 • ถูกทุกข้อ

25. ความล้มเหลวเกิดขึ้นได้ เพราะไม่ปรารถนาแม้แต่จะลองทำชื่อว่าขาดอิทธิบาทข้อใด ?

 • ฉันทะ
 • วิริยะ
 • จิตตะ
 • วิมังสา

26. การแสดงความยินดี เมื่อผู้อื่นได้ดี ตรงกับข้อใด ?

 • เมตตา
 • กรุณา
 • มุทิตา
 • อุเบกขา

27. เมื่อจิตเกิดกำหนัดยินดี ควรพิจารณาอย่างไร ?

 • ใด ๆ ในโลกล้วนอนิจจัง
 • กรรมเก่าตามให้ผล
 • เป็นเรื่องธรรมชาติ
 • แท้จริงไม่งาม น่าเกลียด

28. โครงการ 30 บาท รักษาได้ทุกโรค ตรงกับธรรมข้อใด ?

 • ทาน
 • จาคะ
 • เมตตา
 • กรุณา

29. ทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น เพราะอาศัยอะไรเป็นเหตุ ?

 • ความโกรธ
 • ตัณหา
 • พยาบาท
 • ความรัก

30. ข้อใด เป็นอาการของคนถูกถีนมิทธนิวรณ์ครอบงำ ?

 • ฟุ้งซ่าน
 • ฉุนเฉียว
 • ง่วงนอน
 • ลังเลใจ

31. ข้อใด ไม่จัดเป็นตัณหา ?

 • อยากข้าว อยากน้ำ
 • อยากมีคู่ครองใหม่
 • อยากตาย
 • ไม่อยากเป็นอะไรเลย

32. ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สมหวัง จัดเป็นทุกข์หรือสมุทัย ?

 • ทุกข์
 • สมุทัย
 • เป็นทั้ง ๒ อย่าง
 • ไม่เป็นทั้ง ๒ อย่าง

33. ข้อใด คนทำแล้วเป็นบาปหนักที่สุด ?

 • ฆ่าพ่อ
 • ฆ่าแม่
 • ฆ่าพระอรหันต์
 • ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน

34. อโทสะ ตรงกับข้อใด ?

 • รู้เขา รู้เรา รบชนะ
 • รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
 • ปัญญาประดุจดังอาวุธ
 • ช้าเสียกาล นานเสียกิจ

35. มรรคมีองค์ 8 ย่อลงให้เหลือ 3 ข้อใดถูกต้อง ?

 • ศีล สมาธิ ปัญญา
 • กุศล อกุศล อัพยากฤต
 • สุข ทุกข์ อุเบกขา
 • กาย วาจา ใจ

36. ” ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม ” ใช้ได้กับสัปปุริสธรรมข้อใด ?

 • รู้จักตน
 • รู้จักคน
 • รู้จักประมาณ
 • รู้จักกาล

37. ” เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม ” ตรงกับข้อใด ?

 • รู้จักตน
 • รู้จักเลือกคน
 • รู้จักประมาณ
 • รู้จักชุมชน

38. การทุจริตไม่ดีอย่างไร จึงต้องป้องกันและปราบปราม ?

 • ทำให้ตนเองเดือดร้อน
 • ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
 • มีผลเป็นความทุกข์
 • ถูกทุกข้อ

39. เมื่อถูกคนอื่นนินทา ควรปฏิบัติอย่างไร ?

 • ควรโต้ตอบ
 • ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น
 • หนีไปที่อื่นเสีย
 • อย่ายินดียินร้าย

40. คนดีมีความรู้ ภายหลังตกอับกลับเป็นคนเลว เพราะเหตุใด ?

 • ไร้ทรัพย์
 • อับปัญญา
 • ไม่รู้ค่าเวลา
 • แสวงหาทางเสื่อม

41. เศรษฐกิจพอเพียง ควรใช้นาถกรณธรรมข้อใดเป็นเครื่องนำ ?

 • มีความรู้มาก
 • ขยันทำงาน
 • ยินดีตามมีตามได้
 • รู้ทันเหตุการณ์

42. ผู้หมกมุ่นอยู่ในอบายมุข ย่อมเสียหายอย่างไร ?

 • การงานย่อหย่อน
 • รายได้ลดน้อยถอยลง
 • ไม่นานต้องล่มจม
 • ถูกทุกข้อ

43. หัวใจเศรษฐี ในทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือข้อใด ?

 • อุ อา กะ สะ
 • จิ เจ รุ นิ
 • ทุ สะ นะ โส
 • สุ จิ ปุ ลิ

44. ” ขุนพลพลอยพยัก ” เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

 • มิตรปอกลอก
 • มิตรดีแต่พูด
 • มิตรหัวประจบ
 • มิตรชักชวนในทางฉิบหาย

45. เพื่อนรักชวนกันไปเที่ยวแหล่งมั่วสุม จัดเป็นมิตรประเภทใด ?

 • มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
 • มิตรชักชวนในทางฉิบหาย
 • มิตรชักชวนกันมั่วสุม
 • มิตรรักใคร่

46. บ้านเมืองไม่สะอาด ขาดระเบียบ ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญ ?

 • ไม่รู้กฎหมาย
 • ไม่รู้ข้อมูลข่าวสาร
 • ไม่บำเพ็ญประโยชน์
 • ประชาชนด้อยโอกาส

47. จริงใจ ฝึกฝน ทนได้ ให้ปัน ตรงกับธรรมหมวดใด ?

 • ฆราวาสธรรม 4
 • อธิษฐานธรรม 4
 • จักร 4
 • สังคหวัตถุ 4

48. ราชพลี ประชาชนทุกคนต้องทำ ไม่ควรหลบเลี่ยง ตรงกับข้อใด ?

 • พลีชีพเพื่อพระราชา
 • เกณฑ์ทหาร
 • ทำบัตรประชาชน
 • เสียภาษีอากร

49. นิยมยกย่อง ปกป้องเชิดชู ไม่เจ้าชู้นอกใจ มอบความเป็นใหญ่ ให้เครื่องประดับ คือหน้าที่ของใคร ?

 • สามี
 • ภรรยา
 • บ่าว
 • มิตร

50. ศรัทธา ความเชื่อที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร ?

 • ศรัทธานำหน้า ปัญญาตามหลัง
 • ปัญญานำหน้า ศรัทธาตามหลัง
 • ศรัทธาปัญญาของพระสาวก
 • ศรัทธาความดีของพระอริยสงฆ์