ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ธรรมมีอุปการะมาก หมายถึงข้อใด ?

 1. สติ สัมปชัญญะ
 2. หิริ โอตตัปปะ
 3. ขันติ โสรัจจะ
 4. กตัญญู กตเวที

๒. ผู้ประกอบด้วยธรรมใด จึงเป็นผู้ไม่ประมาท ?

 1. สติ
 2. สัมปชัญญะ
 3. หิริ
 4. โอตตัปปะ

๓. ธรรมเป็นโลกบาล หมายถึงข้อใด ?

 1. สติ สัมปชัญญะ
 2. หิริ โอตตัปปะ
 3. ขันติ โสรัจจะ
 4. กตัญญู กตเวที

๔. คนมีโอตตัปปะ มีลักษณะเช่นใด ?

 1. รังเกียจคนชั่ว
 2. ละอายบาป
 3. กลัวผลบาป
 4. กลัวคนชั่ว

๕. ธรรมอันทำให้งาม หมายถึงข้อใด ?

 1. สติ สัมปชัญญะ
 2. หิริ โอตตัปปะ
 3. ขันติ โสรัจจะ
 4. กตัญญู กตเวที

๖. คนมีขันติ มีลักษณะเช่นใด ?

 1. ทนต่อการศึกษา
 2. ทนเล่นเกมส์
 3. ทนดูหนัง
 4. ทนดูกีฬา

๗. ความงามในข้อใด ตรงกับขันติโสรัจจะ ?

 1. งามกาย
 2. งามวาจา
 3. งามใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๘. บุพพการี หมายถึงใคร ?

 1. บิดามารดา
 2. ญาติสนิท
 3. บุตรธิดา
 4. เพื่อนสนิท

๙. คนเรามักลืมคุณคนง่ายๆ พระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องใดไว้ ?

 1. ความมีเมตตา
 2. ความกตัญญู
 3. ความซื่อสัตย์
 4. ความอดทน

๑๐. พระรัตนตรัย ตรงกับข้อใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๑. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. พระรัตนตรัย

๑๒. คำสอนของพระพุทธเจ้า เรียกว่าอะไร ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. พระรัตนตรัย

๑๓. รัตนะที่ ๓ เรียกว่าอะไร ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. พระรัตนตรัย

๑๔. รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว เป็นคุณเฉพาะของรัตนะใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. พระรัตนตรัย

๑๕. โอวาทของพระพุทธเจ้า ตรงกับข้อใด ?

 1. ละชั่ว
 2. ทำดี
 3. ทำจิตให้ผ่องใส
 4. ถูกทุกข้อ

๑๖. ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ เรียกว่าอะไร ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. ภาวนา
 4. สุจริต

๑๗. ธรรมเป็นเครื่องเจริญ เรียกว่าอะไร ?

 1. จักร
 2. อิทธิบาท
 3. วุฑฒิ
 4. ปธาน

๑๘. วุฑฒิธรรม มีกี่ข้อ ?

๑๙. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา รวมเรียกว่าอะไร ?

 1. จักร ๔
 2. อิทธิบาท ๔
 3. วุฑฒิ ๔
 4. ปธาน ๔

๒๐. ไม่พอใจในหน้าที่การงานที่ทำ เพราะขาดธรรมใด ?

 1. ฉันทะ
 2. วิริยะ
 3. จิตตะ
 4. วิมังสา

๒๑. ไม่ตั้งใจเรียน เพราะขาดธรรมใด ?

 1. ฉันทะ
 2. วิริยะ
 3. จิตตะ
 4. วิมังสา

๒๒. ขยันเรียน เพราะมีธรรมใด ?

 1. ฉันทะ
 2. วิริยะ
 3. จิตตะ
 4. วิมังสา

๒๓. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา รวมเรียกว่าอะไร ?

 1. วุฑฒิ
 2. อิทธิบาท
 3. พรหมวิหาร
 4. อริยสัจ

๒๔. รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย … เป็นพรหมวิหารใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๕. เห็นคนตกทุกข์ได้ยาก คิดช่วยเหลือ เป็นพรหมวิหารใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๖. แสดงความยินดีกับเพื่อนที่ได้รับรางวัล ชื่อว่ามีพรหมวิหารใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๗. อนันตริยกรรม มีกี่ข้อ ?

๒๘. กรรมใด ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพาน ?

 1. ลหุกรรม
 2. อนันตริยกรรม
 3. อาสันนกรรม
 4. อโหสิกรรม

๒๙. ข้อใด เป็นอานิสงส์ของการฟังธรรม ?

 1. ได้รู้เรื่องใหม่
 2. เข้าใจเรื่องเก่า
 3. บรรเทาสงสัย
 4. ถูกทุกข้อ

๓๐. วันธัมมัสสวนะ หรือวันฟังธรรม ตรงกับวันใด ?

 1. ๗ ค่ำ
 2. ๘ ค่ำ
 3. ๑๐ ค่ำ
 4. ๑๑ ค่ำ

๓๑. ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร เลี้ยงชีวิตพอเหมาะ เรียกว่าอะไร ?

 1. ทิฏฐธัมมิกัตถะ
 2. สัมปรายิกัตถะ
 3. ปรมัตถะ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๒. อุฏฐานสัมปทา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ขยัน
 2. ซื่อสัตย์
 3. ประหยัด
 4. อดทน

๓๓. อารักขสัมปทา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. เก็บรักษา
 2. ปกป้อง
 3. คุ้มครอง
 4. ถูกทุกข้อ

๓๔. การรู้จักคบเพื่อนที่ดี ตรงกับข้อใด ?

 1. อุฏฐานสัมปทา
 2. อารักขสัมปทา
 3. กัลยาณมิตตตา
 4. สมชีวิตา

๓๕. มิตรปฏิรูป หมายถึงมิตรประเภทใด ?

 1. มิตรเทียม
 2. มิตรแท้
 3. กัลยาณมิตร
 4. ถูกทุกข้อ

๓๖. คบเพื่อนเพราะหวังผลประโยชน์ เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

 1. คนดีแต่พูด
 2. คนปอกลอก
 3. คนหัวประจบ
 4. คนชวนทำชั่ว

๓๗. ออกปากพึ่งไม่ได้ เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

 1. คนดีแต่พูด
 2. คนปอกลอก
 3. คนหัวประจบ
 4. คนชวนทำชั่ว

๓๘. จะทำดีหรือชั่วก็คล้อยตาม เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

 1. คนดีแต่พูด
 2. คนปอกลอก
 3. คนหัวประจบ
 4. คนชวนทำชั่ว

๓๙. ชักชวนดื่มน้ำเมา เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

 1. ดีแต่พูด
 2. ปอกลอก
 3. ชักชวนทางฉิบหาย
 4. หัวประจบ

๔๐. มิตรแท้ มีกี่ประเภท ?

๔๑. เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ขอ จัดเป็นมิตรประเภทใด ?

 1. มีอุปการะ
 2. ร่วมสุขร่วมทุกข์
 3. แนะประโยชน์
 4. มีความรักใคร่

๔๒. แม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้ เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

 1. มีอุปการะ
 2. ร่วมสุขร่วมทุกข์
 3. แนะประโยชน์
 4. มีความรักใคร่

๔๓. ห้ามไม่ให้ทำชั่วแนะให้ทำความดี เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

 1. มีอุปการะ
 2. ร่วมสุขร่วมทุกข์
 3. แนะประโยชน์
 4. มีความรักใคร่

๔๔. ทุกข์ ทุกข์ด้วย สุข สุขด้วย เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

 1. มีอุปการะ
 2. ร่วมสุขร่วมทุกข์
 3. แนะประโยชน์
 4. มีความรักใคร่

๔๕. เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งได้ เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

 1. มีอุปการะ
 2. ร่วมสุขร่วมทุกข์
 3. แนะประโยชน์
 4. มีความรักใคร่

๔๖. ธรรมของผู้ครองเรือน เรียกว่าอะไร ?

 1. จักรธรรม
 2. ฆราวาสธรรม
 3. สัปปุริสธรรม
 4. วุฑฒิธรรม

๔๗. ธรรมของฆราวาส มีกี่อย่าง ?

๔๘. ความซื่อตรงต่อกัน เรียกว่าอะไร ?

 1. สัจจะ
 2. ทมะ
 3. ขันติ
 4. จาคะ

๔๙. ขันติ แปลว่าอะไร ?

 1. ขยัน
 2. ซื่อสัตย์
 3. ประหยัด
 4. อดทน

๕๐. ข้อใด เป็นคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา ?

 1. มีศรัทธา
 2. มีศีล
 3. เชื่อกรรม
 4. ถูกทุกข้อ