ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. พระมหากัสสปะ เดิมชื่อว่าอะไร ?

 1. ปิปผลิ
 2. อุปติสสะ
 3. โกลิตะ
 4. นทีกัสสปะ

๒. ตามประวัติ พระมหากัสสปะจุติมาจากที่ใด ?

 1. มนุษยโลก
 2. เทวโลก
 3. พรหมโลก
 4. ถูกทุกข้อ

๓. สตรีใด ออกบวชพร้อมกับปิปผลิมาณพ ?

 1. ปชาบดี
 2. กีสาโคตมี
 3. ภัททกาปิลานี
 4. อุบลวรรณา

๔. พระมหากัสสปะ เกิดในวรรณะใด ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๕. พระมหากัสสปะถือธุดงค์เป็นปกติ กี่ข้อ ?

 1. ๓ ข้อ
 2. ๔ ข้อ
 3. ๕ ข้อ
 4. ๖ ข้อ

๖. พระมหากัสสปะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. มีปัญญา
 2. มีฤทธิ์
 3. ถือธุดงค์
 4. มีลาภ

๗. พระมหากัสสปะเป็นประธานทำสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งไหน ?

 1. ครั้งที่ ๑
 2. ครั้งที่ ๒
 3. ครั้งที่ ๓
 4. ครั้งที่ ๔

๘. พระมหากัสสปะดับขันธนิพพาน เมื่ออายุกี่ปี ?

 1. ๘๐ ปี
 2. ๙๐ ปี
 3. ๑๐๐ ปี
 4. ๑๒๐ ปี

๙. พระอุบาลี เกิดที่เมืองใด ?

 1. กบิลพัสดุ์
 2. พาราณสี
 3. สาวัตถี
 4. ราชคฤห์

๑๐. พระอุบาลี ออกบวชพร้อมกับเจ้าศากยะใด ?

 1. ฉันนะ
 2. อานนท์
 3. นันทะ
 4. กาฬุทายี

๑๑. ในคราวทำปฐมสังคายนา พระอุบาลีทำหน้าที่วิสัชนาอะไร ?

 1. พระไตรปิฎก
 2. พระวินัย
 3. พระสูตร
 4. พระอภิธรรม

๑๒. พระเถระใด เรียนพระวินัยจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาโดยตรง ?

 1. พระโมคคัลลานะ
 2. พระอานนท์
 3. พระอุบาลี
 4. พระสิวลี

๑๓. พระนางสุปปวาสา เป็นพระมารดาของพระเถระใด ?

 1. พระนันทะ
 2. พระอานนท์
 3. พระอุบาลี
 4. พระสิวลี

๑๔. พระเถระใด อยู่ในครรภ์พระมารดาถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน ?

 1. พระกาฬุทายี
 2. พระอุบาลี
 3. พระสิวลี
 4. พระราหุล

๑๕. พระสิวลี เรียนกรรมฐานเบื้องต้นจากพระเถระใด ?

 1. พระมหานามะ
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระราหุล

๑๖. พระเถระใด บรรลุเป็นพระอรหันต์ขณะโกนผมเสร็จ ?

 1. พระอานนท์
 2. พระกาฬุทายี
 3. พระอุบาลี
 4. พระสิวลี

๑๗. พระสิวลี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. ทรงธุดงค์
 2. ทรงวินัย
 3. มีลาภ
 4. มักน้อย

๑๘. พระเถระใด เป็นชาวเมืองอุชเชนี ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระมหากัจจายนะ
 3. พระอุบาลี
 4. พระรัฐบาล

๑๙. พระมหากัจจายนะ เคยรับราชการในตำแหน่งใด ?

 1. ปุโรหิต
 2. อำมาตย์
 3. อุปราช
 4. ราชทูต

๒๐. พระเถระใด ได้รับยกย่องว่าเลิศในการอธิบายความย่อให้พิสดาร ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอานนท์
 3. พระอัสสชิ
 4. พระมหากัจจายนะ

๒๑. พระนางเขมา เป็นพระราชธิดาของกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. สุทโธทนะ
 2. พิมพิสาร
 3. สาคลราช
 4. จัณฑปัชโชต

๒๒. พระนางเขมา เป็นพระมเหสีของกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. พิมพิสาร
 2. ปเสนทิโกศล
 3. สาคลราช
 4. จัณฑปัชโชต

๒๓. พระเถรีใด บรรลุพระอรหัตในขณะทรงเพศเป็นฆราวาส ?

 1. มหาปชาบดีโคตมี
 2. อุบลวรรณา
 3. ปฏาจารา
 4. เขมา

๒๔. พระเขมาเถรี บรรลุพระอรหัตในอิริยาบถใด ?

 1. ยืน
 2. เดิน
 3. นั่ง
 4. นอน

๒๕. พระเถรีใด เป็นอัครสาวิกาเบื้องขวา ?

 1. มหาปชาบดีโคตมี
 2. อุบลวรรณา
 3. เขมา
 4. ปฏาจารา

๒๖. พระอุบลวรรณาเถรี เกิดที่เมืองใด ?

 1. พาราณสี
 2. สาวัตถี
 3. โกสัมพี
 4. อุชเชนี

๒๗. พระเถรีใด เป็นอัครสาวิกาเบื้องซ้าย ?

 1. อุบลวรรณา
 2. เขมา
 3. ปฏาจารา
 4. รูปนันทา

๒๘. พระเถรีใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้วยฤทธิ์ ?

 1. มหาปชาบดีโคตมี
 2. อุบลวรรณา
 3. ปฏาจารา
 4. รูปนันทา

๒๙. ก่อนบวช พระปฏาจาราเถรีเป็นอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. โสดาบัน
 2. สกทาคามี
 3. อนาคามี
 4. อรหันต์

๓๐. พระเถรีใด เคยเสียสติเพราะสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก ?

 1. เขมา
 2. อุบลวรรณา
 3. ปฏาจารา
 4. กีสาโคตมี

๓๑. พระเถรีใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านทรงพระวินัย ?

 1. มหาปชาบดีโคตมี
 2. เขมา
 3. อุบลวรรณา
 4. ปฏาจารา

๓๒. สตรีใด เข้าใจว่ามียาที่สามารถรักษาคนตายให้ฟื้นได้ ?

 1. มหาปชาบดีโคตมี
 2. เขมา
 3. ปฏาจารา
 4. กีสาโคตมี

๓๓. ก่อนบวช พระกีสาโคตมีเถรีเป็นอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. โสดาบัน
 2. สกทาคามี
 3. อนาคามี
 4. อรหันต์

๓๔. พระเถรีใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านทรงผ้าเศร้าหมอง ?

 1. มหาปชาบดีโคตมี
 2. พิมพา
 3. อุบลวรรณา
 4. กีสาโคตมี

๓๕. บัณฑิตสามเณรเกิดในตระกูลอุปัฏฐาก ของพระเถระใด ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอานนท์
 3. พระอุบาลี
 4. พระราหุล

๓๖. พระเถระใด เป็นพระอุปัชฌาย์ของบัณฑิตสามเณร ?

 1. พระอัสสชิ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระอานนท์

๓๗. ธรรมิกอุบาสก มีอุปนิสัยตรงกับข้อใด ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. ฟังธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๓๘. หลังถึงแก่กรรม ธรรมิกอุบาสกไปเกิดในสวรรค์ชั้นใด ?

 1. ดาวดึงส์
 2. ยามา
 3. ดุสิต
 4. นิมมานรดี

๓๙. พระเทวีใด ทรงแนะนำให้พระเจ้าปเสนทิโกศลเลิกพิธีบูชายัญ ?

 1. สุมนา
 2. มัลลิกา
 3. สุปปวาสา
 4. ปมิตา

๔๐. พระนางมัลลิกาเทวี ทรงแนะนำพระสวามีให้ถวายทานใด ?

 1. ธรรมทาน
 2. อสทิสทาน
 3. ปาฏิบุคลิกทาน
 4. อภัยทาน

๔๑. พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานเข้าจำพรรษา เป็นเวลากี่เดือน ?

 1. ๒ เดือน
 2. ๓ เดือน
 3. ๔ เดือน
 4. ๕ เดือน

๔๒. พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์เข้าจำพรรษา ในฤดูใด ?

 1. ฤดูฝน
 2. ฤดูหนาว
 3. ฤดูร้อน
 4. ถูกทุกข้อ

๔๓. พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ทำปวารณา ในวันใด ?

 1. เข้าพรรษา
 2. ออกพรรษา
 3. ธรรมสวนะ
 4. เทโวโรหณะ

๔๔. พระภิกษุอธิษฐานเข้าพรรษาแล้ว ไปค้างแรมที่อื่นได้คราวละกี่วัน ?

 1. ๓ วัน
 2. ๕ วัน
 3. ๗ วัน
 4. ๙ วัน

๔๕. ในวันธรรมสวนะ พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติอย่างไร ?

 1. ถวายทาน
 2. รักษาศีล
 3. บำเพ็ญภาวนา
 4. ถูกทุกข้อ

๔๖. การสวดพระปริตรเกิดขึ้นครั้งแรก ที่เมืองใด ?

 1. กบิลพัสดุ์
 2. ไพสาลี
 3. สาวัตถี
 4. พาราณสี

๔๗. ปัญญาสมวาร คือการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ตายครบกำหนดกี่วัน ?

 1. ๗ วัน
 2. ๕๐ วัน
 3. ๑๐๐ วัน
 4. ๑ ปี

๔๘. วันเพ็ญเดือน ๑๒ ของทุกปี ตรงกับเทศกาลใด ?

 1. เข้าพรรษา
 2. ออกพรรษา
 3. ทอดกฐิน
 4. ลอยกระทง

๔๙. วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เป็นเทศกาลใด ?

 1. เข้าพรรษา
 2. ออกพรรษา
 3. ทอดกฐิน
 4. ลอยกระทง

๕๐. ผู้จะบวชเป็นพระภิกษุ ต้องมีอายุครบกี่ปีบริบูรณ์ ?

 1. ๑๗ ปี
 2. ๑๘ ปี
 3. ๑๙ ปี
 4. ๒๐ ปี