ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. บุคคลทำอะไรมักผิดพลาด เพราะขาดคุณธรรมข้อใด ?

 1. หิริ – โอตตัปปะ
 2. สติปัฏฐาน
 3. สติ – สัมปชัญญะ
 4. อริยสัจ

๒. ข้อใด เป็นผลของสติและสัมปชัญญะ ?

 1. ทำให้ฉลาด
 2. ทำให้รอบคอบ
 3. ทำให้ขยัน
 4. ทำให้กตัญญู

๓. ละอายต่อบาปทุจริตไม่ทำผิดศีลธรรมต่างๆ เพราะมีคุณธรรมใด ?

 1. สติ
 2. สัมปชัญญะ
 3. หิริ
 4. โอตตัปปะ

๔. อดทนต่อความลำบากตรากตรำ ตรงกับคุณธรรมใด ?

 1. สติ
 2. หิริ
 3. ขันติ
 4. โสรัจจะ

๕. ข้อใด เป็นเหตุให้เกิดขันติโสรัจจะ ?

 1. มองโลกในแง่ดี
 2. เข้มแข็งอดทน
 3. มีจิตเมตตา
 4. ถูกทุกข้อ

๖. ข้อใด เป็นความหมายของบุพพการีชน ?

 1. ทำอุปการะก่อน
 2. รู้อุปการคุณ
 3. ทดแทนคุณ
 4. สนองคุณ

๗. ชาวพุทธมีอะไรเป็นที่พึ่งที่ระลึก ?

 1. พระรัตนตรัย
 2. พระอิศวร
 3. พระพรหม
 4. พระพิฆเนศ

๘. พระบริสุทธิคุณ เป็นคุณของข้อใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๙. โอวาทของพระพุทธเจ้า ตรงกับข้อใด ?

 1. ละชั่ว
 2. ทำดี
 3. ทำใจให้ผ่องใส
 4. ถูกทุกข้อ

๑๐. ประโยชน์สูงสุดของการปฏิบัติตามพุทธโอวาทคืออะไร ?

 1. ศีล
 2. สมาธิ
 3. สวรรค์
 4. พระนิพพาน

๑๑. การฉ้อโกง รับสินบน จัดเป็นทุจริตประเภทใด ?

 1. กายทุจริต
 2. วจีทุจริต
 3. มโนทุจริต
 4. ถูกทุกข้อ

๑๒. วจีสุจริตข้อใด ส่งเสริมให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ?

 1. ไม่พูดเท็จ
 2. ไม่พูดคำหยาบ
 3. ไม่พูดส่อเสียด
 4. ไม่พูดเพ้อเจ้อ

๑๓. ข้อใด เป็นลักษณะของคนประพฤติมโนสุจริต ?

 1. ไม่ฆ่าสัตว์
 2. ไม่ลักขโมย
 3. ไม่โกหก
 4. ไม่พยาบาทปองร้าย

๑๔. การทำร้ายคนอื่นเกิดจากอกุศลมูลใด ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. ข้อใด จัดเป็นโลภะ ?

 1. อยากทำบุญ
 2. อยากฟังธรรม
 3. อยากทุจริต
 4. อยากปรองดอง

๑๖. อกุศลมูลใด เป็นเหตุของการทุจริตคอรัปชั่น ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. บุญกิริยาวัตถุ หมายถึงอะไร ?

 1. การบวงสรวง
 2. การทำบุญ
 3. การชำระบาป
 4. การบูชาไฟ

๑๘. สัตบุรุษ คือคนเช่นไร ?

 1. คนทำดี
 2. คนพูดดี
 3. คนคิดดี
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. ตำรวจเห็นคนทำผิดไม่จับกุม เพราะกลัวอิทธิพล จัดว่ามีอคติใด ?

 1. ฉันทาคติ
 2. โทสาคติ
 3. โมหาคติ
 4. ภยาคติ

๒๐. พยายามรักษาความดีไม่ให้เสื่อมถอย ตรงกับข้อใด ?

 1. สังวรปธาน
 2. ปหานปธาน
 3. ภาวนาปธาน
 4. อนุรักขนาปธาน

๒๑. ใช้ปัญญารักษาสัจจะ เพิ่มพูนจาคะ ศึกษาสันติ ตรงกับธรรมหมวดใด ?

 1. อธิษฐานธรรม
 2. อิทธิบาท
 3. พรหมวิหาร
 4. ปธาน

๒๒. เพียรพยายามเรื่อยไป จนกว่าจะประสบความสำเร็จ ตรงกับข้อใด ?

 1. ฉันทะ
 2. วิริยะ
 3. จิตตะ
 4. วิมังสา

๒๓. เมื่อเห็นคนอื่นได้ดี ควรเจริญพรหมวิหารข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๔. ทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น จัดเป็นอริยสัจใด ?

 1. ทุกข์
 2. สมุทัย
 3. นิโรธ
 4. มรรค

๒๕. กรรมใด ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ?

 1. อกุศลกรรม
 2. อนันตริยกรรม
 3. อาสันนกรรม
 4. อโหสิกรรม

๒๖. ไม่งมงายเชื่อง่าย ไม่หลงเชื่อการดลบันดาล เป็นเวสารัชชกรณธรรมใด ?

 1. สัทธา
 2. ศีล
 3. พาหุสัจจะ
 4. โอตตัปปะ

๒๗. ทำความเห็นให้ถูกต้อง เป็นอานิสงส์ของผู้ประพฤติอะไร ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. สมาธิ
 4. ฟังธรรม

๒๘. พลธรรมข้อใด ทำให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวง ?

 1. วิริยะ
 2. สติ
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๒๙. ในขันธ์ ๕ อะไรจัดเป็นรูปธรรม?

 1. รูป
 2. เวทนา
 3. สังขาร
 4. วิญญาณ

๓๐. ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงกัน ตรงกับข้อใด ?

 1. สัปปุริสธรรม
 2. พลธรรม
 3. สาราณิยธรรม
 4. คารวธรรม

๓๑. ข้อใด จัดเป็นทิฏฐิสามัญญตา ?

 1. เห็นตรงกัน
 2. มีศีลเสมอกัน
 3. คิดดีต่อกัน
 4. พูดดีต่อกัน

๓๒. รู้ว่าสิ่งใดควรทำก่อน สิ่งใดควรทำทีหลัง จัดเป็นสัปปุริสธรรมข้อใด ?

 1. ธัมมัญญุตา
 2. อัตถัญญุตา
 3. มัตตัญญุตา
 4. กาลัญญุตา

๓๓. ไม่ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น ถือว่าขาดสัปปุริสธรรมข้อใด ?

 1. ธัมมัญญุตา
 2. อัตถัญญุตา
 3. อัตตัญญุตา
 4. ปริสัญญุตา

๓๔. โลกธรรมใด จัดเป็นอิฏฐารมณ์ ?

 1. นินทา
 2. ทุกข์
 3. มีลาภ
 4. เสื่อมลาภ

๓๕. เห็นอย่างไร ชื่อว่าเห็นชอบ ?

 1. เห็นตามเพื่อน
 2. เห็นตามสังคม
 3. เห็นตามตำรา
 4. เห็นด้วยปัญญา

๓๖. การกระทำที่เป็นเหตุใหผู้ทำเศร้าหมอง เรียกว่าอะไร ?

 1. กิเลสกาม
 2. กรรมกิเลส
 3. กรรมวัฏฏ์
 4. กรรมบถ

๓๗. ข้อใด ไม่นับเข้าในกรรมกิเลส ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. พูดเท็จ
 4. ดื่มสุรา

๓๘. ผู้ต้องการงดเว้นจากปาณาติบาต ควรประพฤติควบคู่กับธรรมใด ?

 1. เมตตา
 2. สัมมาชีพ
 3. กามสังวร
 4. สัจจะ

๓๙. ผู้ต้องการงดเว้นจากอทินนาทาน ควรประพฤติควบคู่กับธรรมใด ?

 1. เมตตา
 2. สัมมาชีพ
 3. กามสังวร
 4. สัจจะ

๔๐. ผู้ต้องการงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร ควรประพฤติควบคู่กับธรรมใด ?

 1. เมตตา
 2. สัมมาชีพ
 3. กามสังวร
 4. สัจจะ

๔๑. ผู้ต้องการงดเว้นจากมุสาวาท ควรประพฤติควบคู่กับธรรมใด ?

 1. เมตตา
 2. สัมมาชีพ
 3. กามสังวร
 4. สัจจะ

๔๒. ธรรมเป็นเครืองยึดเหนี่ยวจิตใจให้สามัคคี เรียกว่าอะไร ?

 1. สังคหวัตถุ
 2. ฆราวาสธรรม
 3. อิทธิบาท
 4. พรหมวิหาร

๔๓. การทำประโยชน์ส่วนรวม ตรงกับสังคหวัตถุข้อใด ?

 1. ทาน
 2. ปิยวาจา
 3. อัตถจริยา
 4. สมานัตตตา

๔๔. คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

 1. ปอกลอก
 2. ดีแต่พูด
 3. หัวประจบ
 4. ชักชวนในทางฉิบหาย

๔๕. ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ จัดอยู่ในมิตรประเภทใด ?

 1. ปอกลอก
 2. ดีแต่พูด
 3. หัวประจบ
 4. ชักชวนในทางฉิบหาย

๔๖. การค้าขายชนิดใด เป็นข้อห้ามของอุบาสกอุบาสิกา ?

 1. ขายเสื้อผ้า
 2. ขายน้ำเมา
 3. ขายอาหาร
 4. ขายเครื่องสำอาง

๔๗. ข้อใด เป็นสมบัติของอุบาสก ?

 1. ศรัทธา
 2. ทรัพย์
 3. ยศ
 4. ตำแหน่ง

๔๘. ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้สามัคคี เรียกว่าอะไร ?

 1. สังคหวัตถุ
 2. ฆราวาสธรรม
 3. อิทธิบาท
 4. พรหมวิหาร

๔๙. แนะนำดี เป็นหน้าที่ของใคร ?

 1. มารดาบิดา
 2. ครูอาจารย์
 3. สมณพราหมณ์
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐.จริงใจ ฝึกฝน อดทน ให้ปัน ตรงกับธรรมหมวดใด ?

 1. สังคหวัตถุ
 2. ฆราวาสธรรม
 3. อธิษฐานธรรม
 4. พรหมวิหาร