ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. คนที่ทำ พูด ผิดพลาดอยู่เสมอเพราะขาดธรรมข้อใด ?

 1. สติสัมปชัญญะ
 2. หิริโอตตัปปะ
 3. ขันติโสรัจจะ
 4. กตัญญูกตเวที

๒. สัมปชัญญะควรใช้เวลาไหน ?

 1. ก่อนทำพูดคิด
 2. ขณะทำพูดคิด
 3. หลังทำพูดคิด
 4. ทำพูดคิดไปแล้ว

๓. ชาวโลกอยู่เย็นเป็นสุขได้ด้วยธรรมข้อใด ?

 1. สติสัมปชัญญะ
 2. หิริโอตตัปปะ
 3. ขันติโสรัจจะ
 4. กตัญญูกตเวที

๔. คนมีหิริ มีลักษณะเช่นใด ?

 1. รังเกียจคนชั่ว
 2. ละอายบาป
 3. กลัวบาป
 4. กลัวคนชั่ว

๕. ข้อใด มีความหมายตรงกับโอตตัปปะ ?

 1. กลัวผลบาป
 2. กลัวเสียชื่อเสียง
 3. กลัวโจร
 4. กลัวถูกจับ

๖. ผู้มุ่งให้กาย วาจา ใจงดงาม ควรประพฤติธรรมอะไร ?

 1. ขันติโสรัจจะ
 2. สติสัมปชัญญะ
 3. หิริโอตตัปปะ
 4. กตัญญูกตเวที

๗. ความงามในข้อใดสำคัญที่สุด ?

 1. งามจิตใจ
 2. งามมรรยาท
 3. งามกาย
 4. งามเครื่องประดับ

๘. ผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วตอบแทน เรียกว่าอะไร ?

 1. กตัญญู
 2. กตเวที
 3. กตัญญูกตเวที
 4. บุพพการี

๙. ผู้ทำอุปการะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือใคร ?

 1. เพื่อนสนิท
 2. ญาติสนิท
 3. บุตรธิดา
 4. บิดามารดา

๑๐. คำว่า พระในบ้าน หมายถึงข้อใด ?

 1. พระพุทธรูป
 2. พระภูมิเจ้าที่
 3. พ่อ แม่
 4. ปู่ ย่า ตา ยาย

๑๑. ชาวพุทธต้องยึดถืออะไรเป็นที่พึ่งที่ระลึก ?

 1. พระรัตนตรัย
 2. พระไตรปิฎก
 3. โอวาทปาฏิโมกข์
 4. ไตรสิกขา

๑๒. ผู้รู้ดีรู้ชอบและสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม หมายถึงใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระปัจเจกพุทธเจ้า
 3. พระอรหันต์
 4. พระสาวก

๑๓. พระธรรมคืออะไร ?

 1. คำสั่งสอน
 2. ระเบียบ
 3. คำตักเตือน
 4. กติกา

๑๔. ข้อใด เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ ?

 1. สอนให้มีโชค
 2. สอนให้มีลาภ
 3. สอนให้ทำความดี
 4. สอนให้รวย

๑๕. ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้ผ่องใส ตรงกับข้อใด ?

 1. โอวาท ๓
 2. บุญกิริยาวัตถุ ๓
 3. รัตนะ ๓
 4. สุจริต ๓

๑๖. โอวาทของพระพุทธจ้า เน้นการกระทำด้านใด ?

 1. กาย
 2. วาจา
 3. ใจ
 4. กาย วาจา ใจ

๑๗. ธรรมเป็นเครื่องเจริญ ตรงกับข้อใด ?

 1. วุฑฒิ
 2. อิทธิบาท
 3. พรหมวิหาร
 4. อคติ

๑๘. คนเช่นไร ชื่อว่าสัตบุรุษ ?

 1. รู้จักทำมาหากิน
 2. ไม่เกียจคร้าน
 3. รู้จักแบ่งปัน
 4. ทำพูดคิดดี

๑๙. จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ เพราะประพฤติธรรมใด ?

 1. จักร ๔
 2. อิทธิบาท ๔
 3. วุฒิ ๔
 4. ปธาน ๔

๒๐. ความพอใจในหน้าที่การงานที่ทำ ตรงกับข้อใด ?

 1. ฉันทะ
 2. วิริยะ
 3. จิตตะ
 4. วิมังสา

๒๑. การเอาใจฝักใฝ่ในการศึกษาไม่วางธุระ ตรงกับข้อใด ?

 1. ฉันทะ
 2. วิริยะ
 3. จิตตะ
 4. วิมังสา

๒๒. การใช้ปัญญาพิจารณาเปรียบเทียบทั้งเหตุและผล ตรงกับข้อใด ?

 1. ฉันทะ
 2. วิริยะ
 3. จิตตะ
 4. วิมังสา

๒๓. จะแก้ความอาฆาตพยาบาท ด้วยธรรมอะไร ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๔. นานาชาติมาช่วยนักเรียนติดอยู่ในถ้ำ จัดได้ว่ามีพรหมวิหารใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๕. เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุข เราก็ยินดีด้วย ตรงกับข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๖. ไม่ดีใจเสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ ตรงกับพรหมวิหารใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๗. ข้อใด เป็นอนันตริยกรรม ?

 1. หมิ่นศาสนา
 2. ทำลายทรัพย์
 3. ทำร้ายร่างกาย
 4. ทำสงฆ์แตกแยก

๒๘. อนันตริยกรรม ๕ ให้ผลอย่างไร ?

 1. เกิดเป็นเปรต
 2. เกิดเป็นอสูรกาย
 3. ตกนรกอเวจี
 4. เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

๒๙. กรรมที่ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพาน ตรงกับข้อใด ?

 1. อโหสิกรรม
 2. อนันตริยกรรม
 3. ลหุกรรม
 4. ชนกกรรม

๓๐. ได้รู้เรื่องใหม่ เข้าใจเรื่องเก่า บรรเทาสงสัย เป็นผลของอะไร ?

 1. ฟังธรรม
 2. คบสัตบุรุษ
 3. ทำบุญ
 4. บำเพ็ญภาวนา

๓๑. ข้อใด เป็นอานิสงส์ของการฟังธรรมโดยตรง ?

 1. ได้บุญ
 2. เกิดสมาธิ
 3. ละกิเลส
 4. เกิดปัญญา

๓๒. ข้อใด ไม่ใช่อานิสงส์ของการฟังธรรม ?

 1. หายกังวล
 2. บรรเทาสงสัย
 3. เข้าใจเนื้อหา
 4. จิตใจผ่องใส

๓๓. อุฏฐานสัมปทา หมายถึงข้อใด ?

 1. ขยันหมั่นเพียร
 2. เก็บรักษา
 3. คบเพื่อนดี
 4. มีความพอเพียง

๓๔. คนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัว เพราะขาดธรรมข้อใด ?

 1. อุฏฐานสัมปทา
 2. อารักขสัมปทา
 3. กัลยาณมิตตตา
 4. สมชีวิตา

๓๕. อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา ตรงกับข้อใด ?

 1. อุฏฐานสัมปทา
 2. อารักขสัมปทา
 3. กัลยาณมิตตตา
 4. สมชีวิตา

๓๖. จริงใจ ฝึกฝน ทนได้ ให้ปัน ตรงกับธรรมใด ?

 1. ฆราวาสธรรม ๔
 2. อธิฐานธรรม ๔
 3. จักร ๔
 4. สังคหวัตถุ ๔

๓๗. งานหนักไม่เอา งานเบาไม่สู้ เพราะขาดธรรมใด ?

 1. สัจจะ
 2. ทมะ
 3. ขันติ
 4. จาคะ

๓๘. ผู้ที่สละสิ่งของช่วยคนตกทุกข์ได้ยาก ชื่อว่าปฏิบัติตามฆราวาสธรรมใด ?

 1. สัจจะ
 2. ทมะ
 3. ขันติ
 4. จาคะ

๓๙. มิตรปฏิรูป มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. เพื่อนไม่แท้
 2. เพื่อนร่วมรุ่น
 3. เพื่อนนักเรียน
 4. เพื่อนบ้าน

๔๐. คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

 1. คนดีแต่พูด
 2. คนปลอกลอก
 3. คนหัวประจบ
 4. คนชวนทำชั่ว

๔๑. คนดีแต่พูดในมิตรปฏิรูป มีลักษณะเช่นไร ?

 1. พูดมาก
 2. พูดไร้สาระ
 3. ออกปากพึ่งไม่ได้
 4. พูดเพ้อเจ้อ

๔๒. คนหัวประจบ มีลักษณะเช่นไร ?

 1. ต่อหน้าสรรเสริญ
 2. ชวนเล่นพนัน
 3. พึ่งไม่ได้
 4. ชวนเที่ยวกลางคืน

๔๓. เพื่อนหน้าไหว้หลังหลอก จัดเข้าในมิตรประเภทใด ?

 1. ปอกลอก
 2. ดีแต่พูด
 3. หัวประจบ
 4. หลอกลวง

๔๔. มิตรมีอุปการะ มีลักษณะเช่นไร ?

 1. ป้องกันภัย
 2. ตายแทนได้
 3. ร่วมสุขร่วมทุกข์
 4. รักษาความลับ

๔๕. เพื่อนที่ไม่ทิ้งกันในยามมีภัย จัดเข้าในมิตรแท้ประเภทใด ?

 1. มีอุปการะ
 2. ร่วมสุขร่วมทุกข์
 3. แนะประโยชน์
 4. มีความรักใคร่

๔๖. มิตรแนะประโยชน์ ตรงกับข้อใด ?

 1. ร่วมสุขร่วมทุกข์
 2. รักษาความลับ
 3. บอกทางสวรรค์
 4. ไม่ทิ้งกัน

๔๗. โต้แย้งคนที่พูดติเตียนเพื่อน เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?

 1. มีอุปการะ
 2. ร่วมสุขร่วมทุกข์
 3. แนะประโยชน์
 4. มีความรักใคร่

๔๘. ความเชื่อเช่นไร เป็นคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา ?

 1. เชื่อผลกรรม
 2. เชื่อมงคล
 3. เชื่อปาฏิหาริย์
 4. เชื่อโชคลาง

๔๙. ข้อใด เป็นคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา ?

 1. มีขันติ
 2. มีศีล
 3. มีสมาธิ
 4. มีภาวนา

๕๐. อุบาสกอุบาสิกา ควรยึดถืออะไรเป็นสรณะที่พึ่ง ?

 1. เทพเจ้า
 2. หมอดู
 3. ร่างทรง
 4. พระรัตนตรัย