ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ข้อใด เป็นผลของธรรมมีอุปการะมาก ?

 1. ให้อดทน
 2. ให้รอบคอบ
 3. ให้ฉลาด
 4. ให้ซื่อสัตย์

๒. ธรรมคุ้มครองสังคมให้อยู่เป็นสุข ตรงกับข้อใด ?

 1. ธรรมเป็นโลกบาล
 2. ธรรมมีอุปการะมาก
 3. ธรรมอันทำให้งาม
 4. ธรรมเป็นเครื่องเจริญ

๓. งามอะไรไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา ?

 1. เสื้อผ้าอาภรณ์
 2. หน้าตา
 3. มรรยาท
 4. คุณธรรม

๔. ความรักของบิดามารดาที่มีต่อบุตร ตรงกับข้อใด ?

 1. บูชา
 2. เสน่หา
 3. เอ็นดู
 4. เสมอชีวิต

๕. เครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของชาวพุทธ ตรงกับข้อใด ?

 1. พระรัตนตรัย
 2. พระพรหม
 3. พญานาค
 4. พระพิฆเนศ

๖. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นคุณสมบัติของผู้ใด ?

 1. พระโพธิสัตว์
 2. พระอริยสาวก
 3. พระอรหันต์
 4. พระพุทธเจ้า

๗. ข้อใด เป็นคุณของพระธรรม ?

 1. แนะนำดี
 2. ชี้ทางสวรรค์
 3. ป้องกันอบาย
 4. ให้หายยากจน

๘. ข้อใด เป็นคุณของพระสงฆ์ ?

 1. ให้ร่ำรวย
 2. ให้ทำดี
 3. ให้มีความรู้
 4. ทำพิธีกรรม

๙. โอวาทของพระพุทธเจ้า เน้นการกระทำด้านใด ?

 1. กาย
 2. วาจา
 3. ใจ
 4. กาย วาจา ใจ

๑๐. ครอบครัวแตกแยก เพราะกายทุจริตข้อใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุ มิจฉาจาร
 4. มุสาวาท

๑๑. ข้อใด เป็นผลของการพูดคำหยาบ ?

 1. แตกสามัคคี
 2. ทำให้เจ็บใจ
 3. ขาดคนเชื่อถือ
 4. ขาดคนรักใคร่

๑๒. สถาบันครอบครัวจะมั่นคง เพราะเว้นจากกายทุจริตข้อใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุ มิจฉาจาร
 4. ดื่มน้ำเมา

๑๓. วจีสุจริตข้อใด ส่งเสริมให้สังคมเกิดความปรองดอง ?

 1. ไม่พูดเท็จ
 2. ไม่พูดคำหยาบ
 3. ไม่พูดส่อเสียด
 4. ไม่พูดเพ้อเจ้อ

๑๔. อกุศลมูล หมายถึงอะไร ?

 1. มูลเหตุความชั่ว
 2. การทำความชั่ว
 3. คิดทำความชั่ว
 4. ผลของความชั่ว

๑๕. การทะเลาะวิวาททำร้ายกัน เกิดจากอกุศลมูลใด ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. มานะ

๑๖. คนไม่รู้เหตุ ไม่รู้ผล ไม่รู้ดี ไม่รู้ชั่ว จัดเป็นคนเช่นไร ?

 1. คนมีโลภะ
 2. คนมีโทสะ
 3. คนมีโมหะ
 4. คนมีราคะ

๑๗. กุศลมูล คืออะไร ?

 1. มูลเหตุความดี
 2. การทำความดี
 3. คิดทำความดี
 4. ผลของความดี

๑๘. ข้อใดเป็นมูลเหตุให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต ?

 1. อโลภะ
 2. อโทสะ
 3. อโมหะ
 4. อโกธะ

๑๙. สภาพที่ชำระจิตให้หมดจด เรียกว่าอะไร ?

 1. บุญ
 2. บารมี
 3. ศีล
 4. กุศล

๒๐. การบริจาคสิ่งของแก่ผู้ประสบภัย ตรงกับข้อใด ?

 1. ทานมัย
 2. สีลมัย
 3. ภาวนามัย
 4. เวยยาวัจจมัย

๒๑. การสวดมนต์ จัดเข้าในการทำบุญประเภทใด ?

 1. ทานมัย
 2. สีลมัย
 3. ภาวนามัย
 4. ธัมมเทสนามัย

๒๒. คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม ตรงข้อใด ?

 1. วุฑฒิธรรม
 2. จักรธรรม
 3. อธิษฐานธรรม
 4. พรหมวิหารธรรม

๒๓. คบคนเช่นไร ชื่อว่าคบสัตบุรุษ ?

 1. คนมีความรู้
 2. คนขยัน
 3. คนมีคุณธรรม
 4. คนฉลาด

๒๔. โยนิโสมนสิการ ตรงกับข้อใด ?

 1. คิดถูกวิธี
 2. คิดจินตนาการ
 3. คิดตามความเชื่อ
 4. คิดตามกระแส

๒๕. ธรรมที่นำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ตรงกับข้อใด ?

 1. อิทธิบาท
 2. จักรธรรม
 3. อธิษฐานธรรม
 4. พรหมวิหารธรรม

๒๖. เมื่ออคติเกิดขึ้น ย่อมทำลายอะไร ?

 1. ความยุติธรรม
 2. ความสำเร็จ
 3. ความพึงพอใจ
 4. ความนับถือ

๒๗. ปธานธรรม ตรงกับข้อใด ?

 1. ความเพียร
 2. ความฉลาด
 3. ความสามารถ
 4. ความสำเร็จ

๒๘. จาคะในอธิษฐานธรรม หมายถึงข้อใด ?

 1. สละทรัพย์
 2. สละกิเลส
 3. สละตำแหน่ง
 4. สละร่างกาย

๒๙. ธรรมที่ให้สำเร็จตามประสงค์ ตรงกับข้อใด ?

 1. วุฑฒิธรรม
 2. จักรธรรม
 3. อธิษฐานธรรม
 4. อิทธิบาทธรรม

๓๐. อุเบกขาพรหมวิหาร ควรเจริญเมื่อใด ?

 1. เวลาปกติ
 2. เวลาประสบทุกข์
 3. เวลาผู้อื่นได้ดี
 4. เวลาเขารับกรรม

๓๑. ปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวัง จัดเป็นอริยสัจข้อใด ?

 1. ทุกข์
 2. สมุทัย
 3. นิโรธ
 4. มรรค

๓๒. กรรมใด ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ?

 1. อกุศลกรรม
 2. อนันตริยกรรม
 3. อุปถัมภกกรรม
 4. ครุกรรม

๓๓. ความเชื่อในเรื่องใด จัดเป็นสัทธาพละ ?

 1. กรรม
 2. ปาฏิหาริย์
 3. บวงสรวง
 4. โหราศาสตร์

๓๔. วิญญาณในขันธ์ ๕ ตรงกับข้อใด ?

 1. ดวงวิญญาณ
 2. สัมภเวสี
 3. ภูตผีปีศาจ
 4. ความรู้อารมณ์

๓๕. ไม่บิดเบือนหลักธรรมคำสอน ชื่อว่ามีความเคารพในข้อใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. การศึกษา

๓๖. ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ชื่อว่าอะไร ?

 1. คารวธรรม
 2. สาราณิยธรรม
 3. อปริหานิยธรรม
 4. ฆราวาสธรรม

๓๗. อริยทรัพย์มีคุณสมบัติเช่นใด ?

 1. ทำให้คนนับถือ
 2. ทำให้มีทรัพย์มาก
 3. โจรลักไปไม่ได้
 4. ทำให้มีชื่อเสียง

๓๘. การรู้จักปรับตัวเข้ากับสังคม ตรงกับข้อใด ?

 1. ธัมมัญญุตา
 2. อัตตัญญุตา
 3. กาลัญญุตา
 4. ปริสัญญุตา

๓๙. โลกธรรม ตรงกับข้อใด ?

 1. ธรรมคุ้มครองโลก
 2. ธรรมประจำโลก
 3. ธรรมค้ำจุนโลก
 4. ธรรมรักษาโลก

๔๐. ผู้ปฏิบัติหน้าที่สุจริต ชื่อว่าปฏิบัติตามมรรคใด ?

 1. สัมมากัมมันตะ
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. สัมมาวายามะ
 4. สัมมาสติ

๔๑. กรรมกิเลส เป็นเหตุให้เกิดอะไร ?

 1. ความเศร้าหมอง
 2. ความทุกข์ใจ
 3. ความเศร้าใจ
 4. ความเสียใจ

๔๒. ผู้ถึงพร้อมด้วยอุฏฐานสัมปทา ตรงกับข้อใด ?

 1. ขยันเรียน
 2. ขยันเก็บรักษา
 3. ขยันหา
 4. ขยันพูดคิด

๔๓. มิตรมีอุปการะ มีลักษณะเช่นไร ?

 1. เป็นที่พึ่งได้
 2. ไม่ทิ้งในยามวิบัติ
 3. บอกทางสวรรค์
 4. ห้ามไม่ให้ทำชั่ว

๔๔. ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา ตรงกับหมวดธรรมใด ?

 1. สังคหวัตถุ
 2. ฆราวาสธรรม
 3. อิทธิบาท
 4. พรหมวิหาร

๔๕. ธรรมสำหรับผู้อยู่ครองเรือน ตรงกับหมวดธรรมใด ?

 1. สังคหวัตถุ
 2. ฆราวาสธรรม
 3. อิทธิบาท
 4. พรหมวิหาร

๔๖. อุบาสกอุบาสิกา ไม่ควรประกอบอาชีพอะไร ?

 1. รับราชการ
 2. ค้ามนุษย์
 3. เกษตรกรรม
 4. ค้าขาย

๔๗. ข้อใด จัดเป็นสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา ?

 1. มีศีล
 2. ไม่มีศรัทธา
 3. ถือมงคลตื่นข่าว
 4. มีความเห็นผิด

๔๘. ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ใคร ?

 1. มารดาบิดา
 2. ครูอาจารย์
 3. สามีภรรยา
 4. สมณพราหมณ์

๔๙. บุตรธิดา มีหน้าที่ตามทิศ ๖ อย่างไร ?

 1. เลี้ยงพ่อแม่
 2. ตื่นก่อน
 3. นอนทีหลัง
 4. จัดการงานดี

๕๐. ดื่มน้ำเมา มีโทษอย่างไร ?

 1. เป็นบ่อเกิดโรค
 2. ถูกใส่ความ
 3. ไม่มีใครเชื่อถือ
 4. ถูกระแวง