ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๗

๑. ธรรมข้อใด อุดหนุนมิให้คนทำอะไรผิดพลาด ?

 1. หิริ โอตตัปปะ
 2. ขันติ โสรัจจะ
 3. กตัญญูกตเวที
 4. สติ สัมปชัญญะ

๒. ข้อใด เป็นความหมายของสัมปชัญญะ ?

 1. ความระลึกได้
 2. ความรู้ตัว
 3. ความรอบรู้
 4. ความรู้จริง

๓. ระลึกได้ว่าวันนี้ต้องไปทำงาน เป็นลักษณะของธรรมข้อใด ?

 1. หิริ
 2. โอตตัปปะ
 3. สติ
 4. สัมปชัญญะ

๔. ธรรมที่เป็นข้าศึกของสติ ได้แก่อะไร ?

 1. ความประมาท
 2. ความโกรธ
 3. ความละอาย
 4. ความโลภ

๕. ผู้มีหิริอยู่ในใจ ชื่อว่าไม่ทำความชั่ว เพราะสาเหตุใด ?

 1. กลัวคนเห็น
 2. กลัวติดคุก
 3. ละอายคนอื่น
 4. ละอายใจ

๖. ธรรมสำหรับทำคนให้เป็นเทวดา คืออะไร ?

 1. ขันติ โสรัจจะ
 2. หิริ โอตตัปปะ
 3. เมตตา กรุณา
 4. อโลภะ อโมหะ

๗. ธรรมข้อใด ทำคนให้มีความงามโดยมิต้องเสริมแต่ง ?

 1. ขันติ โสรัจจะ
 2. สติ สัมปชัญญะ
 3. หิริ โอตตัปปะ
 4. เมตตา กรุณา

๘. จะรู้ได้อย่างไรว่า คนที่เราคบด้วยเป็นคนดี ?

 1. ตักบาตรประจำ
 2. มีมนุษย์สัมพันธ์
 3. ขยันทำการงาน
 4. รู้จักทดแทนคุณ

๙. กตัญญูกตเวที ชื่อว่าหาได้ยาก เพราะถูกอะไรครอบงำ ?

 1. อบายมุข
 2. นิวรณ์
 3. ความตระหนี่
 4. ความโกรธ

๑๐. องค์ประกอบสำคัญของพระพุทธศาสนา คืออะไร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. พระรัตนตรัย

๑๑. คำว่า “ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ” ตรงกับข้อใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. พระสาวก

๑๒. พระบริสุทธิคุณ เป็นคุณของข้อใด ?

 1. พระสงฆ์
 2. พระธรรม
 3. พระอรหันต์
 4. พระพุทธเจ้า

๑๓. การนับถือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก เรียกว่าอะไร ?

 1. ไตรรัตน์
 2. ไตรปิฎก
 3. ไตรสิกขา
 4. ไตรสรณคมน์

๑๔. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้ชื่อว่ารัตนะ เพราะเหตุใด ?

 1. มีราคาดี
 2. มีค่าน่ายินดี
 3. มีความขลังดี
 4. มีคนรู้จักดี

๑๕. ผู้ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยแล้วสอนผู้อื่น ตรงกับข้อใด ?

 1. พุทธบริษัท
 2. พระอรหันต์
 3. ภิกษุณี
 4. พระสงฆ์

๑๖. คำสอนที่เป็นโอวาทปาฏิโมกข์ ตรงกับข้อใด ?

 1. ทาน ศีล ภาวนา
 2. ศีล สมาธิ ปัญญา
 3. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
 4. ไม่ทำชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส

๑๗. คนต้มตุ๋นหลอกลวง ชื่อว่าประพฤติวจีทุจริตข้อใด ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดส่อเสียด
 3. พูดคำหยาบ
 4. พูดเพ้อเจ้อ

๑๘. วจีทุจริตข้อใด เป็นเหตุให้หมู่คณะแตกร้าว ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดคำหยาบ
 3. พูดเพ้อเจ้อ
 4. พูดส่อเสียด

๑๙. “ ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต ” ตรงกับวจีสุจริตข้อใด ?

 1. ไม่พูดเท็จ
 2. ไม่พูดส่อเสียด
 3. ไม่พูดคำหยาบ
 4. ไม่พูดเพ้อเจ้อ

๒๐. การกระทำในข้อใด จัดเป็นมโนสุจริต ?

 1. คิดดี
 2. ทำดี
 3. พูดดี
 4. อวดดี

๒๑. กุศลมูลข้อใด เป็นเหตุให้คนบำเพ็ญทานเพื่อกำจัดความโลภ ?

 1. อโลภะ
 2. อโทสะ
 3. อโมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๒. คนไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ ไม่รู้จักเต็ม ด้วยปัจจัย ๔ จัดเป็นคนเช่นไร ?

 1. คนมีมานะ
 2. คนมีโลภะ
 3. คนมีโทสะ
 4. คนมีโมหะ

๒๓. คนไม่รู้เหตุ ไม่รู้ผล ไม่รู้ดี ไม่รู้ชั่ว จัดเป็นคนเช่นไร ?

 1. คนมีโมหะ
 2. คนมีโทสะ
 3. คนมีฉันทะ
 4. คนมีโลภะ

๒๔. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง ?

 1. ภาวนากำจัดโมหะ
 2. ศีลกำจัดความหลง
 3. ศีลกำจัดความโกรธ
 4. ทานกำจัดความโลภ

๒๕. ผู้มีเมตตาดี ไม่มีเวรภัยแก่ใคร ไม่มักโกรธ เพราะทำบุญอะไร ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. เจริญภาวนา
 4. วางอุเบกขา

๒๖. “ คบคนดี ฟังวจีท่าน คิดอ่านปัญหา ค้นคว้าปฏิบัติ ” คือข้อใด ?

 1. วุฒิ ๔
 2. จักร ๔
 3. อิทธิบาท ๔
 4. ปธาน ๔

๒๗.อกุศลธรรมใด เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ทำให้เสียความยุติธรรม ?

 1. พยาบาท
 2. กามฉันทะ
 3. วิจิกิจฉา
 4. ฉันทาคติ

๒๘.คนที่รักษาความดีของตนไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม ได้ชื่อว่า ปฏิบัติตนตามหลักของปธานธรรมข้อใด ?

 1. เพียรระวังบาปไม่ให้เกิด
 2. เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว
 3. เพียรให้กุศลเกิดขึ้น
 4. เพียรรักษากุศลไม่ให้เสื่อม

๒๙. สภาพเศรษฐกิจที่วิกฤติ ทำให้คนเป็นจำนวนมากหดหู่ ท้อแท้ เพราะอำนาจของนิวรณ์ข้อใด ?

 1. กามฉันทะ
 2. พยาบาท
 3. ถีนมิทธะ
 4. วิจิกิจฉา

๓๐. คนที่ได้รับความสำเร็จในชีวิต เนื่องมาจากธรรมหมวดใด ?

 1. ปธาน ๔
 2. จักร ๔
 3. วุฒิ ๔
 4. อิทธิบาท ๔

๓๑. การให้รางวัลแก่นักกีฬาที่ได้เหรียญทอง เป็นพรหมวิหารข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๓๒. ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ เรียกว่าอะไรในอริยสัจ ๔ ?

 1. ทุกข์
 2. สมุทัย
 3. นิโรธ
 4. มรรค

๓๓. สำนวนว่า “ รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา ภายหน้าเติบใหญ่ได้งานทำ ” จัดเข้าในคารวะข้อใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. การศึกษา
 3. พระธรรม
 4. การต้อนรับ

๓๔. การรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม ตรงกับสัปปุริสธรรมข้อใด ?

 1. รู้จักเหตุ
 2. รู้จักผล
 3. รู้จักบุคคล
 4. รู้จักชุมชน

๓๕. สำนวนว่า “ น้ำขึ้นให้รีบตัก ” หมายถึงสัปปุริสธรรมข้อใด ?

 1. ธัมมัญญุตา
 2. อัตถัญญุตา
 3. กาลัญญุตา
 4. อัตตัญญุตา

๓๖. เมื่อประสบโลกธรรม ควรปฏิบัติตนอย่างไร ?

 1. แสวงหาความถูกต้อง
 2. ทำจิตมิให้ยินดียินร้าย
 3. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์
 4. อ่านหนังสือธรรมะ

๓๗. “ มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ ” ตรงกับทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ข้อใด ?

 1. อุฏฐานสัมปทา
 2. อารักขสัมปทา
 3. กัลยาณมิตตตา
 4. สมชีวิตา

๓๘. การใช้จ่ายทรัพย์เกินฐานะของตน ตรงกับคำพังเพยใด ?

 1. นกน้อยทำรังแต่พอตัว
 2. เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
 3. เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
 4. เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง

๓๙.เพื่อนที่คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว จัดเข้าในมิตรเทียมข้อใด ?

 1. คนปอกลอก
 2. คนหัวประจบ
 3. คนดีแต่พูด
 4. คนชวนทำชั่ว

๔๐. เพื่อนที่ออกปากพึ่งมิได้ เป็นลักษณะของมิตรเทียมข้อใด ?

 1. คนดีแต่พูด
 2. คนปอกลอก
 3. คนหัวประจบ
 4. คนชวนให้ฉิบหาย

๔๑. ตัวเองติดยาเสพติด จึงชักชวนเพื่อนๆ ให้ร่วมทดลองเสพด้วยจัดเป็นมิตรประเภทใด ?

 1. มิตรมีอุปการะ
 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
 3. มิตรมีความรักใคร่
 4. มิตรชักชวนในทางฉิบหาย

๔๒. อยากเป็นคนดีของสังคม ควรคบมิตรประเภทใด ?

 1. มิตรมีอุปการะ
 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
 3. มิตรแนะประโยชน์
 4. มิตรมีความรักใคร่

๔๓. “ วางตนเหมาะสม ” ตรงกับสังคหวัตถุข้อใด ?

 1. ทาน
 2. ปิยวาจา
 3. สมานัตตตา
 4. อัตถจริยา

๔๔. หลักการครองเรือนข้อใด สอนให้รู้จักข่มใจเมื่อรู้สึกโกรธ ?

 1. สัจจะ
 2. ทมะ
 3. ขันติ
 4. จาคะ

๔๕. ผู้ที่ชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก ชื่อว่าปฏิบัติตนตามหลักของฆราวาสธรรมข้อใด ?

 1. สัจจะ
 2. ทมะ
 3. ขันติ
 4. จาคะ

๔๖. การค้าขายชนิดใด ไม่เป็นข้อห้ามสำหรับอุบาสกอุบาสิกา ?

 1. ค้าขายเครื่องประหาร
 2. ค้าขายเครื่องประดับ
 3. ค้าขายสัตว์เป็นอาหาร
 4. ค้าขายมนุษย์

๔๗. ใครมักจะอ้างว่า “ หนาวนัก ร้อนนัก ” แล้วไม่ทำการงาน ?

 1. คนป่วย
 2. คนเกียจคร้าน
 3. คนอดนอน
 4. คนขยันเรียน

๔๘. “ ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี มอบทรัพย์มรดกให้ ” เป็นหน้าที่ของใครในเรื่องทิศ ๖ ?

 1. มารดาบิดา
 2. ครู อาจารย์
 3. บุตรภรรยา
 4. สมณพราหมณ์

๔๙. “ เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อน ” เป็นลักษณะของอบายมุขข้อใด ?

 1. เที่ยวกลางคืน
 2. ดื่มน้ำเมา
 3. เล่นการพนัน
 4. เที่ยวดูการเล่น

๕๐. “ ไม่รู้จักอาย ” เป็นลักษณะของอบายมุขข้อใด ?

 1. ดื่มน้ำเมา
 2. เที่ยวกลางคืน
 3. คบคนชั่ว
 4. เล่นการพนัน