แนวข้อสอบวิชาธรรม ธ.ศ.ตรี

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ข้อใด เป็นธรรมมีอุปการะมาก ? ๒. ความรู้ตัว เป็นความหมายของธรรมข้อใด ? ๓. คุณธรรมที่ป้องกันไม่ให้ทำความชั่ว คือข้อใด ? ๔. ลักษณะของผู้มีหิริ คือข้อใด ? ๕. ไม่กล้าทำความชั่วเพราะกลัวบาป เป็นลักษณะของผู้มีมรรคใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. สมถกรรมฐาน เป็นอุบายทำให้อะไรสงบ ? ๒. วิปัสสนากรรมฐาน เป็นอุบายให้เกิดอะไร ? ๓. การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ? ๔. กิเลสกาม หมายถึงกิเลสใด ? ๕. วัตถุกาม หมายถึงอะไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ธรรมข้อใด กำจัดความประมาทได้ ? ๒. ธรรมมีอุปการะมาก ทำให้เกิดผลดีอย่างไร ? ๓. ความระลึกได้ เรียกว่าอะไร ? ๔. ความรู้ตัว เรียกว่าอะไร ? ๕. สติควรใช้เวลาใด ? ๖.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. พหุปการธรรมหมายถึงธรรมในข้อใด ? ๒. ความหมายโดยตรงของสัมปชัญญะคือข้อใด ? ๓. เทวธรรมที่คุ้มครองโลกให้สงบร่มเย็นคือข้อใด ? ๔. ลักษณะของผู้มีหิริคือข้อใด ? ๕. คนมีโอตตัปปะมีลักษณะเช่นใด ? ๖. อดทนต่อความเจ็บป่วยได้เป็นความหมายของธรรมใด ? ๗. บุคคลที่หาได้ยากในโลกซึ่งเรียกว่าบุพพการีชน…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. สมถกรรมฐานเป็นอุบายทำให้อะไรสงบ ? ๒. วิปัสสนากรรมฐานเป็นอุบายให้เกิดอะไร ? ๓. การเจริญวิปัสสนากรรมฐานมีประโยชน์อย่างไร ? ๔. กิเลสเป็นเหตุใคร่เรียกว่าอะไร ? ๕. สิ่งของอันน่าใคร่เรียกว่าอะไร ? ๖. ผู้ลุ่มหลงหมกมุ่นอยู่ในสิ่งอันน่าใคร่เพราะถูกอะไรครอบงำ ? ๗. การบูชาด้วยสิ่งของเรียกว่าอะไร…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ธรรมข้อใด เรียกว่า ธรรมมีอุปการะมาก ? ๒. ธรรมมีอุปการะมากทำให้เกิดผลดีคืออะไร ? ๓. สติคืออะไร ? ๔. สัมปชัญญะคืออะไร ? ๕. เวลาไหนควรใช้สัมปชัญญะ ? ๖. ธรรมข้อใด เรียกว่า…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ข้อใด เป็นผลของธรรมมีอุปการะมาก ? ๒. สติ แปลว่าความระลึกได้ สัมปชัญญะแปลว่าอะไร ? ๓. คนมีหิริ มีลักษณะเช่นใด ? ๔. คนมีโอตตัปปะไม่กล้าทำความชั่วเพราะเหตุใด ? ๕. อาภรณ์แต่งกาย แต่ใจแต่งด้วยธรรม หมายถึงธรรมข้อใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. สติ สัมปชัญญะ เป็นธรรมประเภทใด ? ๒. ข้อใด เป็นลักษณะของคนมีสติสัมปชัญญะ ? ๓. ผู้มีความรอบคอบทำงานไม่ผิดพลาด เพราะมีธรรมอะไร ? ๔. หิริ โอตตัปปะ เป็นธรรมประเภทใด ? ๕. ละอายต่อบาปทุจริตไม่ทำผิดศีลธรรมต่างๆ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. คนทำงานผิดพลาดเพราะขาดธรรมใด ? ๒. สัมปชัญญะ มีความหมายตรงกับข้อใด ? ๓. ธรรมข้อใด คุ้มครองโลกให้สงบร่มเย็น ? ๔. คนมีหิริ มีลักษณะเช่นใด ? ๕. ผู้มุ่งให้กาย วาจา ใจงดงาม ควรประพฤติธรรมใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ธรรมสำหรับป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน ได้แก่ข้อใด ? ๒. สติ ควรใช้ในเวลาใด ? ๓. สัมปชัญญะ ควรใช้ในเวลาใด ? ๔. อยากเป็นเทวดาในโลกมนุษย์ ควรประพฤติธรรมใด ? ๕. อายชั่วกลัวบาป เป็นความหมายของธรรมใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ธรรมมีอุปการะมาก คือข้อใด ? ๒. ความหมายของคำว่า สติ คือข้อใด ? ๓. ความหมายของคำว่า สัมปชัญญะ คือข้อใด ? ๔. ความหมายของธรรมเป็นโลกบาล คือข้อใด ? ๕. ลักษณะของคนมีหิริ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ธรรมมีอุปการะมาก หมายถึงข้อใด ? ๒. ผู้ประกอบด้วยธรรมใด จึงเป็นผู้ไม่ประมาท ? ๓. ธรรมเป็นโลกบาล หมายถึงข้อใด ? ๔. คนมีโอตตัปปะ มีลักษณะเช่นใด ? ๕. ธรรมอันทำให้งาม หมายถึงข้อใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ข้อใด เป็นธรรมมีอุปการะมาก ? ๒. ความระลึกได้ก่อนทำพูดคิด เป็นลักษณะของธรรมใด ? ๓. ธรรมใด เป็นพื้นฐานให้คนมีศีลธรรม ? ๔. คนมีหิริ มีลักษณะเช่นใด ? ๕. ข้อใด มีความหมายตรงกับโอตตัปปะ ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. พหุปการธรรม หมายถึงข้อใด ? ๒. บุคคลในข้อใด ควรใช้สติสัมปชัญญะมากที่สุด ? ๓. คำว่า พลั้งปากเสียศีล พลั้งตีนตกต้นไม้ เป็นอาการของคนขาดธรรมใด ? ๔. เทวธรรม หมายถึงข้อใด ? ๕. หิริโอตตัปปะ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. สติควรใช้เวลาไหน ? ๒. ธรรมใด มีอุปมาดุจหางเสือเรือ ? ๓. ข้อใด เป็นลักษณะของคนมีสัมปชัญญะ ? ๔. ธรรมใด เป็นพื้นฐานให้คนมีศีลธรรม ? ๕. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของขันติ ? ๖.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. คนที่ทำ พูด ผิดพลาดอยู่เสมอเพราะขาดธรรมข้อใด ? ๒. สัมปชัญญะควรใช้เวลาไหน ? ๓. ชาวโลกอยู่เย็นเป็นสุขได้ด้วยธรรมข้อใด ? ๔. คนมีหิริ มีลักษณะเช่นใด ? ๕. ข้อใด มีความหมายตรงกับโอตตัปปะ ? ๖.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ธรรมข้อใด สำหรับป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน ? ๒. ความระลึกได้ ก่อนทำพูดคิด เป็นลักษณะของธรรมข้อใด ? ๓. คนขาดศีลธรรม เพราะไม่มีธรรมใดเป็นพื้นฐาน ? ๔. คนมีโอตตัปปะ มีลักษณะเช่นใด ? ๕. ความงามอะไร ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ข้อใด เป็นผลของธรรมมีอุปการะมาก ? ๒. ธรรมคุ้มครองสังคมให้อยู่เป็นสุข ตรงกับข้อใด ? ๓. งามอะไรไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา ? ๔. ความรักของบิดามารดาที่มีต่อบุตร ตรงกับข้อใด ? ๕. เครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของชาวพุทธ ตรงกับข้อใด ? ๖.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐