แนวข้อสอบวิชาธรรม น.ธ.เอก

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2561

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พระบรมศาสดาทรงชักชวนให้มาดูโลกนี้โดยมีพระประสงค์ อย่างไร ? ตอบ มีพระประสงค์เพื่อให้รู้จักสิ่งที่เป็นจริงอันมีอยู่ในโลก จักได้ละสิ่งที่เป็นโทษ และไม่ข้องติดอยู่ในสิ่งที่เป็นคุณ ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม คำว่า มาร และ บ่วงแห่งมาร หมายถึงอะไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2561

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2560

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ลักษณะเช่นใดบ้าง เป็นเครื่องกำหนดให้รู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ? จงอธิบาย ตอบ ลักษณะเป็นเครื่องกำหนดให้รู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง มีดังนี้ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม ทุกขลักขณะ และ ทุกขานุปัสสนา เป็นอย่างเดียวกันหรือต่างกัน ? จงอธิบาย ตอบ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2560

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2559

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม อุทเทสว่า “สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้” โลกในที่นี้ หมายถึงอะไร ? คนมีลักษณะอย่างไรชื่อว่าหมกอยู่ในโลก ? ตอบ หมายถึง โลก โดยตรงได้แก่แผ่นดินเป็นที่อาศัย โดยอ้อมได้แก่หมู่สัตว์ผู้อาศัย ฯ คนผู้ไร้วิจารณญาณไม่หยั่งเห็นโดยถ่องแท้ เพลิดเพลินในสิ่งอันให้โทษ ระเริงจนเกินพอดีในสิ่งอันอาจให้โทษ ติดในสิ่งอันเป็นอุปการะจนถอนตนไม่ออก…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2559

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2558

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม อนิจฺจตา ความไม่เที่ยงแห่งสังขาร กำหนดรู้ในทางง่ายได้ด้วยอาการอย่างไร ? ตอบ ด้วยความเกิดขึ้นในเบื้องต้น และความสิ้นในเบื้องปลาย ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม ฆนสัญญา คืออะไร ? กำหนดเห็นสังขารอย่างไร จึงถอนสัญญานั้นได้ ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2558

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2557

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม การสำรวมจิตให้พ้นจากบ่วงแห่งมาร ในหนังสือธรรมวิจารณ์ มีวิธีปฏิบัติอย่างไร ? ตอบ แนะนำวิธีปฏิบัติไว้ 3 ประการคือ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม สภาวทุกข์ สันตาปทุกข์ ได้แก่อะไร ? ตอบ ปัญหาข้อที่…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2557

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2556

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม นิพัทธทุกข์ กับ สหคตทุกข์ ต่างกันอย่างไร ? ตอบ นิพัทธทุกข์ คือทุกข์เนืองนิตย์ หรือทุกข์เป็นเจ้าเรือน ได้แก่ หนาว ร้อน หิว ระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ ส่วนสหคตทุกข์…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2556

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พระพุทธดำรัสตอนหนึ่งว่า “สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตระการดุจราชรถ” ดังนี้ โดยมีพระพุทธประสงค์อย่างไร? ตอบ มีพระพุทธประสงค์เพื่อทรงชักชวนแนะนำให้ดูถึงคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ของโลก เช่นเดียวกับดูละคร มิให้หลงชมความสวยงามต่างๆ แต่ให้เพ่งดูคติที่ดีและชั่ว มิให้เมามัวไปตามสิ่งนั้น ดังตรัสต่อไปอีกว่า เป็นที่คนเขลาหมกอยู่ แต่ผู้รู้หาข้องติดไม่ ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2555

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2554

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สัทธรรมปฏิรูป คืออะไร ? เกิดขึ้นจากอะไร ? ตอบ คือ สัทธรรมชนิดที่ปลอมหรือเทียม ไม่ใช่สัทธรรมแท้ ฯ เกิดขึ้นจากความเห็นผิดหรือเข้าใจผิดของผู้เรียบเรียง เมื่อเรียบไปแม้ผิดก็หารู้ไม่ ด้วยเข้าใจว่าของตนถูก แล้วได้นำมาปนไว้ในสัทธรรมที่แท้ ฯ ปัญหาข้อที่ 2…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2554

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2553

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม อุทเทสว่า “สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ อันตระการดุจราชรถที่พวกคนเขลาหมกอยู่ แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่” จงวิจารณ์ว่า ตอนไหนแสดงปรมัตถปฏิปทา ตอนไหนแสดงปรมัตถ์ ตอนไหนแสดงสังสารวัฏฏ์ ? เพราะเหตุไร ? ตอบ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม ข้อว่า ผู้ใดจักระวังจิต…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2553

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2552

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ในพหุลานุสาสนีที่สวดในเวลาทำวัตรเช้า ไม่มีทุกขลักษณะพระไตรลักษณ์ไม่ขาดไปข้อหนึ่งหรืออย่างไร? จงอธิบาย ตอบ ไม่ขาด เพราะลักษณะทั้ง 3 นี้ เป็นธรรมธาตุ ธรรมนิยาม ธรรมฐิติ ความตั้งอยู่แห่งธรรมที่คงอยู่มิได้ยักย้าย อีกประการหนึ่ง บาลีว่า ยทนิจฺจํ สิ่งใดไม่เที่ยง ตํ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2552

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2551

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ความเป็นอนัตตาแห่งสังขาร พึงกำหนดรู้ด้วยอาการอย่างไรบ้าง ? ตอบ ด้วยอาการดังนี้ คือ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม พระบาลีว่า สิญฺจ ภิกฺขุ อิมํ นาวํ แปลว่า ภิกษุ เธอจงวิดเรือนี้…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2551

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2550

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สหคตทุกข์ คือทุกข์เช่นไร ? มียศชื่อว่าเป็นทุกข์นั้น มีอธิบายอย่างไร ? ตอบ คือ ทุกข์ไปด้วยกัน หรือทุกข์กำกับกัน ได้แก่ทุกข์มีเนื่องมาจาก วิบุลผล ฯ มียศคือได้รับตั้งเป็นใหญ่กว่าคนสามัญเป็นชั้น ๆ ต้องเป็นอยู่เติบกว่าคนสามัญ จำต้องมีทรัพย์มากเป็นกำลัง…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2550

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2549

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม อุทเทสแห่งนิพพิทา ดังต่อไปนี้ มีความหมายว่าอย่างไร ? ตอบ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม อุทเทสว่า “เย จิตฺตํ สญฺญเมสฺสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา” นั้น การสำรวมจิตทำอย่างไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2549

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2548

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม การสำรวมจิตให้พ้นจากบ่วงแห่งมาร ในธรรมวิจารณ์ท่านแนะนำวิธีปฏิบัติไว้อย่างไร ? และถ้าจะจัดเข้าในไตรสิกขา จัดได้อย่างไร ? ตอบ แนะนำวิธีปฏิบัติไว้ 3 ประการ คือ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม อนิจจตาแห่งสังขารทั้งหลาย จะกำหนดรู้ได้ด้วยวิธีใดบ้าง ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2548

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2547

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม กิเลสกามและวัตถุกาม ได้แก่อะไร ? อย่างไหนจัดเป็นมารและเป็นบ่วงแห่งมาร ? เพราะเหตุไร ? ตอบ กิเลสกาม ได้แก่ เจตสิกอันเศร้าหมอง ชักให้ใคร่ ให้รัก ให้อยากได้ กล่าวคือตัณหาความทะยานอยาก ราคะ ความกำหนัด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2547

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2546

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม บาลีแสดงปฏิปทาแห่งนิพพิทาว่า เย จิตฺตํ สญฺญเมสฺสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา ผู้ใดสำรวมจิต ผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมาร ตอบ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม นิพัทธทุกข์ หมายถึงทุกข์อย่างไร ? ตอบ หมายถึง…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2546

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2545

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา มีอะไรปิดบังไว้จึงไม่ปรากฏ ? ตอบ อนิจจตา ความที่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ถูกสันตติปิดบังไว้จึงไม่ปรากฏทุกขตา ความที่สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ ถูกอิริยาบถปิดบังไว้ จึงไม่ปรากฏอนัตตตา ความที่ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา ถูกฆนสัญญาปิดบังไว้ จึงไม่ปรากฏ ฯ ถาม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2545

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2544

ถาม คำว่า มาร และ บ่วงแห่งมาร หมายถึงอะไร ? ตอบ คำว่า มาร หมายถึงกิเลสกาม คือเจตสิกอันเศร้าหมอง ได้แก่ ตัณหา ราคะ และอรติ เป็นต้น ...
อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2544