ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. คำว่า อุโบสถ แปลว่าอะไร ?

 1. การเข้าจำ
 2. การจำพรรษา
 3. การปฏิบัติธรรม
 4. การอดอาหาร

๒. อุโบสถศีล หมายถึง ศีลประเภทใด ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีล ๑๐
 4. ศีล ๒๒๗

๓. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล พึงปฏิบัติตนอย่างไร ?

 1. ให้ทาน
 2. ฟังเทศน์
 3. นั่งสมาธิ
 4. ถูกทุกข้อ

๔. ปกติอุโบสถ กำหนดให้สมาทานรักษาเดือนหนึ่งกี่วัน ?

 1. ๑ วัน
 2. ๓ วัน
 3. ๔ วัน
 4. ๓๐ วัน

๕. ปฏิชาครอุโบสถ กำหนดให้สมาทานรักษานานเท่าไร ?

 1. วันหนึ่งคืนหนึ่ง
 2. คราวละ ๓ วัน
 3. ตลอด ๓ เดือน
 4. ตลอด ๔ เดือน

๖. วันใด ไม่มีในการสมาทานรักษาปฏิชาครอุโบสถ ?

 1. วันรับ
 2. วันส่ง
 3. วันรักษา
 4. วันลา

๗. ปาฏิหาริยอุโบสถ กำหนดให้สมาทานรักษาต่อเนื่องนานเท่าไร ?

 1. ๑ เดือน
 2. ๒ เดือน
 3. ๓ เดือน
 4. ๔ เดือน

๘. การสมาทานรักษาอุโบสถศีลประเภทใด มีอานิสงส์มาก ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. โคปาลกอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. นิคคัณฐอุโบสถ

๙. อุโบสถศีลประเภทใด เป็นของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. โคปาลกอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. นิคคัณฐอุโบสถ

๑๐. การสมาทานรักษาอุโบสถศีลประเภทใด มีอานิสงส์น้อย ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. โคปาลกอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. นิคคัณฐอุโบสถ

๑๑. สรณคมน์ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ถือเอาเป็นที่พึ่ง
 2. ยึดมั่นถือมั่น
 3. ถือเป็นอารมณ์
 4. ถือฤกษ์ยาม

๑๒. คำว่า ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ เป็นคำกล่าวอะไร ?

 1. บูชาพระ
 2. ประกาศอุโบสถ
 3. รับสรณคมน์
 4. อาราธนาศีล

๑๓. ในไตรสรณคมน์ พระสงฆ์หมายถึงข้อใด ?

 1. พระประธาน
 2. พระประจำวัน
 3. พระเถระ
 4. พระอริยะ

๑๔. การสมาทานอุโบสถศีล กำหนดให้ผู้สมาทานรักษาทำเรื่องใดก่อน ?

 1. บูชาพระรัตนตรัย
 2. สมาทานศีล
 3. ประกาศอุโบสถ
 4. เจริญภาวนา

๑๕. ข้อใด เป็นเหตุให้ไตรสรณคมน์ขาด ?

 1. เกิด
 2. แก่
 3. เจ็บ
 4. ตาย

๑๖. ข้อใด เป็นเหตุให้ไตรสรณคมน์เศร้าหมอง เพราะความไม่เอื้อเฟื้อ ?

 1. ทาร้ายศาสดา
 2. ขโมยพระพุทธรูป
 3. นับถือศาสดาอื่น
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. บุคคลใด มีศรัทธามั่นคงที่สุดในพระรัตนตรัย ?

 1. ปุถุชน
 2. สามัญชน
 3. โลกิยชน
 4. อริยชน

๑๘. สงสัยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงหรือ ทำให้ไตรสรณคมน์เป็นอย่างไร ?

 1. เศร้าหมอง
 2. บกพร่อง
 3. ด่างพร้อย
 4. ขาดลงทันที

๑๙. คำว่า สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ กล่าวเพื่อระลึกถึงใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. มารดาบิดา

๒๐. เมื่อพระสงฆ์ว่า ติสรณคมนํ นิฏฺฐิตํ ผู้สมาทานพึงรับพร้อมกันอย่างไร ?

 1. สาธุ ภนฺเต
 2. สาธุ สาธุ
 3. สาธุ อนุโมทามิ
 4. อาม ภนฺเต

๒๑. การสมาทานรักษาอุโบสถศีลเหมาะแก่ใคร ?

 1. คนสูงอายุ
 2. คนทำงาน
 3. คนวัยรุ่น
 4. ถูกทุกข้อ

๒๒. การสมาทานรักษาอุโบสถศีล จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุข้อใด ?

 1. ทานมัย
 2. สีลมัย
 3. ภาวนามัย
 4. อปจายนมัย

๒๓. อุโบสถศีลข้อที่ ๑ บัญญัติขึ้นเพื่อให้งดเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. เสพกาม
 4. ดื่มสุราเมรัย

๒๔. ข้อใด เป็นโทษของการล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๑ ?

 1. เสียสติ
 2. อายุสั้น
 3. ยากจน
 4. คนนินทา

๒๕. อุโบสถศีลข้อใด บัญญัติขึ้นเพื่อให้เห็นความสำคัญของการมีชีวิต ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๒๖. ข้อใด เป็นการทำผิดอุโบสถศีลข้อที่ ๑ ?

 1. ทำสัตว์ตาย
 2. ลักทรัพย์มีเจ้าของ
 3. เสพยาบ้า
 4. พูดเรื่องไม่จริง

๒๗. อาการล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๒ ตรงกับข้อใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. เสพกาม
 4. มุสาวาท

๒๘. ข้อใด เป็นองค์ประกอบของการทำผิดอุโบสถศีลข้อที่ ๒ ?

 1. คิดจะฆ่า
 2. คิดจะลัก
 3. คิดจะเสพ
 4. คิดจะพูด

๒๙. อาการล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๓ ตรงกับข้อใด ?

 1. ลักทรัพย์
 2. เสพเมถุน
 3. พูดเท็จ
 4. ดื่มเหล้า

๓๐. อุโบสถศีลข้อใด กำหนดให้ถือปฏิบัติต่างจากศีล ๕ ของคนทั่วไป ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. ถือพรหมจรรย์
 4. ดื่มน้ำเมา

๓๑. ข้อใด คนรักษาศีล ๕ และอุโบสถศีล ต้องงดเว้นเหมือนกัน ?

 1. ถือพรหมจรรย์
 2. พูดเท็จ
 3. ฟ้อนรำ
 4. ขับร้อง

๓๒. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลข้อ ๓ ต้องงดเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. เสพกาม
 4. ดื่มสุรา

๓๓. การล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๔ เกิดขึ้นได้ทางใด ?

 1. กายกับวาจา
 2. กายกับใจ
 3. วาจากับใจ
 4. กายวาจาและใจ

๓๔. องค์ประกอบใด ทำให้อุโบสถศีลข้อที่ ๔ ขาด ?

 1. เรื่องไม่จริง
 2. คนอื่นเข้าใจ
 3. พยายามพูด
 4. คิดจะพูดให้ผิด

๓๕. อุโบสถศีลข้อที่ ๔ บัญญัติขึ้นเพื่อให้สำรวมระวังเรื่องใด ?

 1. การพูด
 2. การกิน
 3. การนอน
 4. การคิด

๓๖. ข้อใด เป็นเหตุแห่งความประมาทในการรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๕ ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. พูดปด
 4. ดื่มน้ำเมา

๓๗. องค์ประกอบใด ทำให้อุโบสถศีลข้อที่ ๕ ขาด ?

 1. ดื่มให้ล่วงลำคอ
 2. จิตคิดจะดื่ม
 3. พยายามดื่ม
 4. มองคนดื่ม

๓๘. การสมาทานรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๕ มุ่งถึงความมีคุณธรรมใด ?

 1. ความมีเมตตา
 2. ความซื่อสัตย์
 3. ความไม่ประมาท
 4. ความสามัคคี

๓๙. เครื่องดื่มชนิดใด เป็นข้อห้ามสำหรับผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล ?

 1. น้ำผึ้ง
 2. น้ำชา
 3. น้ำจัณฑ์
 4. น้ำอ้อย

๔๐. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล พึงรับประทานอาหารให้เสร็จก่อนเวลาใด ?

 1. เที่ยงวัน
 2. บ่ายโมง
 3. ย่ำค่ำ
 4. เที่ยงคืน

๔๑. ข้อใด เป็นองค์ประกอบการทำผิดอุโบสถศีลข้อที่ ๖ ?

 1. พยายามฆ่า
 2. พยายามลัก
 3. พยายามกลืนกิน
 4. พยายามเสพ

๔๒. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ต้องงดเว้นเรื่องใด ?

 1. อาหารค่ำ
 2. พูดคำหยาบ
 3. ร้องเพลง
 4. สูบบุหรี่

๔๓. การดูเช่นไร ไม่เป็นข้าศึกต่อกุศล ?

 1. คอนเสิร์ต
 2. ดวงชะตา
 3. มหรสพ
 4. อาการ ๓๒

๔๔. อุโบสถศีลข้อที่ ๗ บัญญัติขึ้นเพื่อให้ผู้สมาทานรักษาตัดกังวลเรื่องใด ?

 1. การกินอาหาร
 2. การแต่งตัว
 3. การนอน
 4. การเมาสุรา

๔๕. ข้อใด ไม่ใช่ข้อห้ามในการรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ?

 1. ฟ้อนรา
 2. ขับร้อง
 3. อาหาร
 4. แต่งตัว

๔๖. คำว่า เป็นข้าศึกต่อกุศล ในอุโบสถศีลข้อที่ ๗ หมายถึงข้อใด ?

 1. การฟ้อนรำ
 2. การขับร้อง
 3. การแต่งตัว
 4. ถูกทุกข้อ

๔๗. ที่นอนประเภทใด ที่ทรงอนุญาตให้ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลนอนได้ ?

 1. ที่นอนสูงใหญ่
 2. ที่นอนยัดนุ่น
 3. ที่นอนยัดสาลี
 4. ที่นอนยัดผ้า

๔๘. อุโบสถศีลข้อที่ ๘ บัญญัติขึ้นเพื่อให้ผู้สมาทานรักษาตัดกังวลเรื่องใด ?

 1. เรื่องกิน
 2. เรื่องนอน
 3. เรื่องเที่ยว
 4. เรื่องแต่งตัว

๔๙. การสมาทานรักษาอุโบสถศีลจะได้รับผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไร ?

 1. การกระทำ
 2. บุญบารมี
 3. โชควาสนา
 4. ชะตากรรม

๕๐. คำว่า สีเลน โภคสมฺปทา เป็นคำกล่าวอะไร ?

 1. ประกาศอุโบสถศีล
 2. อาราธนาศีล
 3. สมาทานศีล
 4. บอกอานิสงส์ศีล