แนวข้อสอบวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธ.ศ.เอก

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. พระโพธิสัตว์เมื่อจะเสด็จอุบัติในมนุษยโลก ทรงพิจารณาสิ่งใดก่อน ? ๒. ผู้จะเป็นพุทธมารดาต้องรักษาศีลห้าประจำและบำเพ็ญบารมีกี่กัปป์ ? ๓. ในชมพูทวีปแบ่งเขตปกครองออกเป็นกี่ส่วน ? ๔. สังคมในชมพูทวีปยึดถืออะไรอย่างแรงกล้า ? ๕. พระราชบุตรพระราชธิดาของพระเจ้าโอกกากราชก่อตั้งราชวงศ์ใด ? ๖. เมืองกบิลพัสดุ์ สร้างในที่อยู่ของดาบสใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ บริบูรณ์ในพระชาติใด ? ๒. ชมพูทวีป แบ่งการปกครองออกเป็นกี่ส่วน ? ๓. สังคมในชมพูทวีปถืออะไรอย่างแรงกล้า ? ๔. พระราชบุตรพระราชธิดาของพระเจ้าโอกกากราช สร้างพระนครใด ? ๕. พระเจ้าสุทโธทนะ เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์พระองค์ใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. พระเวสสันดรครั้นสวรรคตแล้ว ได้อุบัติในสวรรค์ชั้นใด ? ๒. ชมพูทวีป ในปัจจุบันคือประเทศใด ? ๓. เมืองกบิลพัสดุ์ ตั้งตามชื่อดาบสใด ? ๔. พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงอภิเษกสมรสกับสตรีพระนางใด ? ๕. พระนางสิริมหามายา ประสูติพระโอรสใต้ต้นไม้ใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ข้อใดทำให้พรหมโลกเกิดความแตกตื่นว่าพระพุทธจะเสด็จอุบัติในโลก ? ๒. เมื่อปัญจบุพพนิมิตปรากฏแก่เทวดาเป็นเหตุให้เทวดานั้นจุติจากที่ใด ? ๓. ความเห็นของคนในชมพูทวีปโดยสังเขปมีกี่อย่าง ? ๔. สิ่งใดที่คนในชมพูทวีปยึดถืออย่างแรงกล้า ? ๕. ราชบุตรและราชบุตรีของพระเจ้าโอกกากราชสร้างพระนครใหม่ชื่อว่าอะไร ? ๖. พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระราชโอรสของกษัตริย์พระองค์ใด ? ๗. พระเจ้าสุทโธทนะทรงอภิเษกสมรสกับพระราชธิดาของกษัตริย์เมืองใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. พระเวสสันดรครั้นทิวงคตแล้วไปอุบัติในสวรรค์ชั้นใด ? ๒. ข้อใดเป็นนิมิตทำให้เทวดาจุติจากเทวโลก ? ๓. ในปัจจุบันชมพูทวีปคือดินแดนประเทศใด ? ๔. ชมพูทวีปแบ่งการปกครองออกเป็นกี่ส่วน ? ๕. ทิฏฐิคือความเห็นของคนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นกี่อย่าง ? ๖. เมืองกบิลพัสดุ์ตั้งตามชื่อของดาบสใด ? ๗. พระเจ้าสุทโธทนทรงอภิเษกสมรสกับสตรีพระนางใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศครบบริบูรณ์ในพระชาติใด ? ๒. ข้อใดเป็นนิมิตทำให้เทวดาจุติจากเทวโลก ? ๓. ชมพูทวีปแบ่งการปกครองออกเป็นกี่ส่วน ? ๔. พระนางสิริมหามายาทรงพระสุบินนิมิตเห็นสัตว์มงคลชนิดใด ? ๕. ผู้ใดเป็นสหชาติเกิดพร้อมกันกับพระโพธิสัตว์ ? ๖. พระโพธิสัตว์ได้รับการขนานพระนามว่าอย่างไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ความหมายของคำว่า “ผู้มีความประสงค์สำเร็จแล้ว” ตรงกับข้อใด ? ๒. เมื่อปัญจบุพพนิมิตปรากฎแก่เทวดา เป็นเหตุให้เทวดานั้นจุติจากที่ใด ? ๓. เหตุที่ทำให้พรหมโลกเกิดโกลาหล มีกี่อย่าง ? ๔. ความเห็นของคนในชมพูทวีป โดยสังเขปมีกี่อย่าง ? ๕. สิ่งใด ที่คนในชมพูทวีปยึดถืออย่างแรงกล้า…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. พระเวสสันดรครั้นทิวงคตแล้ว ไปอุบัติในสวรรค์ชั้นใด ? ๒. เหตุที่ทำให้เทวดาจุติจากเทวโลก มีกี่ประการ ? ๓. ในปัจจุบัน ชมพูทวีปคือดินแดนประเทศใด ? ๔. ชมพูทวีป แบ่งการปกครองออกเป็นกี่ส่วน ? ๕. ทิฏฐิคือความเห็นของคนในชมพูทวีป แบ่งออกเป็นกี่อย่าง ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ ครบบริบูรณ์ ในพระชาติใด ? ๒. เหตุที่ทำให้เทวดาจุติจากเทวโลก มีกี่ประการ ? ๓. ชมพูทวีป แบ่งการปกครองออกเป็นกี่ส่วน ? ๔. พระนางสิริมหามายา ทรงพระสุบันนิมิตเห็นสัตว์มงคลชนิดใด ? ๕.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ความอุบัติ มีความหมายตรงกับข้อใด ? ๒. สิ่งใด เมื่อปรากฏขึ้นเป็นเหตุให้เทวดาจุติจากสวรรค์ ? ๓. ชมพูทวีป ในปัจจุบันได้แก่ดินแดนประเทศใด ? ๔. คนในชมพูทวีปส่วนใหญ่ เดิมนับถือศาสนาใด ? ๕. คำว่า มานะ มีความหมายตรงกับข้อใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. พระบรมโพธิสัตว์ ได้บำเพ็ญบารมี ๓๐ ประการ บริบูรณ์ในพระชาติใด ? ๒. ธรรมดาสตรีที่จะเป็นพุทธมารดานั้น ต้องรักษาศีลใด ? ๓. ประเทศใด ตั้งอยู่ในดินแดนชมพูทวีป ? ๔. พระโอรสและพระธิดาของพระเจ้าโอกกากราช สร้างเมืองใหม่ชื่อว่าอะไร ? ๕.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. “ผู้มีความต้องการสำเร็จ ” มีความหมายตรงกับข้อใด ? ๒. พระเวสสันดรครั้นทิวงคตแล้ว ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นใด ? ๓. พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงอภิเษกสมรสกับสตรีพระนางใด ? ๔. พระนางสิริมหามายาประสูติพระโอรส ภายใต้ต้นไม้ใด ? ๕. สัตว์มงคลใด เกิดพร้อมกันกับพระโพธิสัตว์ประสูติ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. สันดุสิตโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์มาเกิดที่มนุษย์โลก ในเมืองใด ? ๒. ชมพูทวีป ปัจจุบันคือดินแดนประเทศใด ? ๓. ชมพูทวีปแบ่งการปกครองออกเป็นกี่ส่วน ? ๔. คนในชมพูทวีปเชื่อถืออะไร อย่างแรงกล้า ? ๕. พระเจ้าโอกกากราช มีพระราชบุตร กี่พระองค์ ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. การจุติจากสวรรค์ของเทวดา มีความหมายตรงกับข้อใด ? ๒. เหตุให้เทวดาเคลื่อนจากสวรรค์ มีกี่อย่าง ? ๓. มหาวิโลกนะ มีกี่ประการ ? ๔. พระบรมโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ ของพระเทวีใด ? ๕. ชมพูทวีป แบ่งการปกครองออกเป็นกี่ส่วน ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. พระเวสสันดรหลังทิวงคต เสด็จอุบัติที่สวรรค์ชั้นใด ? ๒. เหตุที่ทำให้เทวดาจุติจากเทวโลก มีกี่อย่าง ? ๓. กบิลพัสดุ์ เป็นเมืองหลวงของแคว้นใด ? ๔. พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางใด ? ๕. พระโพธิสัตว์ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ กี่อย่าง ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีครบ ๓๐ ทัศ ในสมัยเสวยพระชาติใด ? ๒. ชมพูทวีป ตั้งอยู่ทางทิศใดของประเทศไทย ? ๓. พระมารดาของพระโพธิสัตว์ ทรงสุบินนิมิตเห็นอะไร ? ๔. พระโพธิสัตว์ ประสูติภายใต้ต้นไม้ใด ? ๕. พระโพธิสัตว์ครั้นประสูติจากพระครรภ์แล้ว…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีครบ ๓๐ ทัศ บริบูรณ์ในพระชาติใด ? ๒. เหตุที่ทำให้เทวดาจุติจากเทวโลก มีกี่อย่าง ? ๓. ศีลประเภทใด ผู้จะเป็นพุทธมารดาต้องรักษาเป็นประจำ ? ๔. เหตุที่ทำให้พรหมโลกเกิดโกลาหล มีกี่ประการ ? ๕. ชมพูทวีปหรืออินเดียในปัจจุบัน…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีครบ ๓๐ ทัศ ในคราวเสวยพระชาติใด ? ๒. พระมหาบุรุษเปล่งอาสภิวาจาในคราวใด ? ๓. พระนางสิริมหามายาทิวงคตแล้วไปบังเกิด ณ สวรรค์ชั้นใด ? ๔. พระมหาบุรุษ ได้สดับคำกล่าวถึงความดับทุกข์จากใคร ? ๕. สิทธัตถราชกุมารมีจิตน้อมไปในการบรรพชา…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๖๐