ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2544

ถาม อปโลกนกรรมมีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ มี 5 อย่างคือ

 1. นิสสารณา นาสนะสามเณรผู้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้า
 2. โอสารณา รับสามเณรผู้ถูกนาสนะแล้วกลับประพฤติเรียบร้อย ให้เข้าหมู่
 3. ภัณฑูกรรม บอกขออนุญาตปลงผมคนผู้จะบวชอันภิกษุจะทำเอง
 4. พรหมทัณฑ์ ประกาศไม่ว่ากล่าวภิกษุหัวดื้อว่ายาก
 5. กัมมลักขณะ อปโลกน์แจกอาหารในโรงฉันเป็นต้น

ถาม สงฆ์ผู้ทำสังฆกรรม มีกำหนดจำนวนไว้อย่างไร ?

ตอบ มีกำหนดจำนวนไว้ดังนี้

 • จตุวรรค สงฆ์มีจำนวน 4 รูป
 • ปัญจวรรค สงฆ์มีจำนวน 5 รูป
 • ทสวรรค สงฆ์มีจำนวน 10 รูป
 • วีสติวรรค สงฆ์มีจำนวน 20 รูป

ถาม วัตถุที่ใช้เป็นนิมิตกำหนดเขตสีมามีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ มี 8 อย่างคือ

 1. ภูเขา
 2. ศิลา
 3. ป่าไม้
 4. ต้นไม้
 5. จอมปลวก
 6. หนทาง
 7. แม่น้ำ
 8. น้ำ

ถาม ปัจจุบันนิยมใช้วัตถุอะไรเป็นนิมิต ? และวัตถุที่จะใช้เป็นนิมิตนั้นได้มีกำหนดไว้อย่างไร ?

ตอบ ใช้ศิลาเป็นนิมิต มีกำหนดไว้ดังนี้

 1. เป็นศิลาหินแท้ หินปนแร่ ใช้ได้ทั้งหมด
 2. เป็นศิลามีก้อนโตไม่ถึงตัวช้าง ขนาดเท่าศีรษะโคหรือกระบือเขื่อง ๆ
 3. เป็นศิลาแท่งเดียว
 4. อย่างเล็กขนาดเท่าก้อนน้ำอ้อยหนัก 32 ปะละ ราว 5 ชั่งก็ใช้ได้

ถาม สมานสังวาสสีมา และติจีวราวิปปวาสสีมา ได้แก่สีมาเช่นไร ?

ตอบ สีมาที่ทรงพระอนุญาตให้สงฆ์สมมติเป็นแดนมีสังวาสเสมอกัน ภิกษุผู้อยู่ในเขตนี้มีสิทธิในอันจะเข้าอุโบสถ ปวารณา และสังฆกรรมร่วมกัน เรียกว่า สมานสังวาสสีมา สมานสังวาสสีมานี้ ทรงพระอนุญาตให้สมมติติจีวราวิปปวาส ซ้ำลงได้อีก เว้นบ้าน และอุปจารบ้านอันตั้งอยู่ในสีมานั้น เมื่อได้สมมติอย่างนี้แล้ว แม้ภิกษุอยู่ห่างจากไตรจีวรในสีมานั้น ก็ไม่เป็นอันอยู่ปราศ เรียกว่า ติจีวราวิปปวาสสีมา

ถาม ในการถอน และสมมติ สีมาทั้ง 2 นี้ มีวิธีปฏิบัติก่อนหลังอย่างไร ?

ตอบ ในการถอน ให้ถอนติจีวราวิปปวาสสีมาก่อน ถอนสมานสังวาสสีมาภายหลังในการสมมติ ให้สมมติสมานสังวาสสีมาก่อน สมมติติจีวราวิปปวาสสีมาภายหลัง


ถาม ภิกษุผู้ควรได้รับสมมติให้เป็นภัตตุทเทสกะ ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติเช่นไร ?

ตอบ ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้คือ

 1. เว้นอคติ 4 คือฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ
 2. รู้จักภัตรที่ควรแจกหรือมิควรแจก
 3. รู้จักลำดับที่พึงแจก

ถาม ภัตรที่ควรแจกเฉพาะมีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ มี 5 อย่างคือ

 1. อาคันตุกภัตร อาหารที่เขาถวายเฉพาะภิกษุอาคันตุกะ
 2. คมิยภัตร อาหารที่เขาถวายเฉพาะภิกษุผู้จะไปอยู่ที่อื่น
 3. คิลานภัตร อาหารที่เขาถวายเฉพาะภิกษุอาพาธ
 4. คิลานุปัฏฐากภัตร อาหารที่เขาถวายเฉพาะภิกษุผู้พยาบาลไข้
 5. กุฏิภัตร อาหารที่เขาถวายแก่ภิกษุผู้อยู่ในกุฏิที่เขาสร้าง

ถาม อภัพบุคคลในอุปสมบทกรรมได้แก่บุคคลเช่นไร ? โดยวัตถุมีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ ได้แก่บุคคลที่ไม่สมควรแก่การอุปสมบท อุปสมบทไม่ขึ้น ถูกห้ามอุปสมบทตลอดชีวิต โดยวัตถุมี 3 คือ

 1. พวกที่มีเพศบกพร่อง ไม่รู้ว่าเป็นชายหรือเป็นหญิง
 2. พวกประพฤติผิดพระธรรมวินัย เช่น ฆ่าพระอรหันต์ เป็นต้น
 3. พวกประพฤติผิดต่อกำเนิดของตน คือฆ่ามารดาบิดา

ถาม ปัจฉิมกิจแห่งการอุปสมบทมีอะไรบ้าง ? ตอบเพียง 2 ข้อ

ตอบ มี 6 ข้อ (ตอบเพียง 2 ข้อ) คือ

 1. วัดเงาแดดในทันที
 2. บอกประมาณแห่งฤดู
 3. บอกส่วนแห่งวัน
 4. บอกสังคีติ
 5. บอกนิสสัย 4
 6. บอกอกรณียกิจ 4

ถาม วิวาทาธิกรณ์คืออะไร ?

ตอบ คืออธิกรณ์ที่เกิดจากการทะเลาะกัน โต้เถียงกัน โดยปรารภพระธรรมวินัย

ถาม วิวาทาธิกรณ์นั้น ระงับด้วยอธิกรณสมถะกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ ด้วยอธิกรณสมถะ 2 อย่างคือ

 1. สัมมุขาวินัย
 2. เยภุยยสิกา

ถาม วุฏฐานวิธี แปลว่าอะไร ? ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

ตอบ แปลว่าระเบียบเป็นเครื่องออกจากอาบัติ ประกอบด้วย ปริวาส มานัต ปฏิกัสสนา และอัพภาน

ถาม ในการทำวุฏฐานวิธีแต่ละอย่างนั้น ต้องการสงฆ์จำนวนเท่าไร ?

ตอบ การให้ปริวาส ให้มานัต และทำปฏิกัสสนาต้องการสงฆ์จตุวรรค การให้อัพภาน ต้องการสงฆ์วีสติวรรค


พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

ถาม ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กำหนดองค์ประกอบของมหาเถรสมาคมไว้อย่างไร ?

ตอบ กำหนดไว้ดังนี้

 • สมเด็จพระสังฆราช ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยตำแหน่ง
 • สมเด็จพระราชาคณะทุกรูป เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และ
 • พระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง มีจำนวนไม่เกิน 12 รูป เป็นกรรมการ

ถาม มหาเถรสมาคมมีอำนาจหน้าที่อย่างไร ? ตอบเพียง 2 ข้อ

ตอบ มีอำนาจหน้าที่อย่างนี้ (ตอบเพียง 2 ข้อ)

 1. ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม
 2. ปกครองและกำหนดการบรรพชาสามเณร
 3. ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
 4. รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

ถาม ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ให้จัดแบ่งเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคไว้อย่างไร ?

ตอบ แบ่งดังนี้คือ

 1. ภาค
 2. จังหวัด
 3. อำเภอ
 4. ตำบล

ส่วนจำนวนและเขตปกครองดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม

ถาม พระภิกษุจะต้องรับนิคหกรรมเมื่อทำผิดเช่นไร ? และได้รับนิคหกรรมให้สึก ต้องสึกภายในเวลาเท่าไร ?

ตอบ เมื่อกระทำการล่วงละเมิดพระธรรมวินัย และนิคหกรรมที่จะลงโทษแก่ภิกษุจะต้องเป็นนิคหกรรมตามพระธรรมวินัย ต้องสึกภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้ทราบคำวินิจฉัยนั้น


ถาม พระภิกษุจะไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งเลยได้หรือไม่ อ้างมาตราประกอบด้วย ?

ตอบ ไม่ได้, ตามมาตรา 27 (3) แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 2505, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

ถาม เจ้าพนักงาน ตามความในประมวลกฎหมายอาญา ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ได้แก่ใคร ?

ตอบ ได้แก่พระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์ และไวยาวัจกร เป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 45)