ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า อนุพุทธะ ?

 1. พระสาวกผู้ติดตามพระพุทธเจ้า
 2. พระสาวกผู้ประพฤติตามพระพุทธเจ้า
 3. พระสาวกผู้บวชตามพระพุทธเจ้า
 4. พระสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า

นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ถึง พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นเวลากี่ปี ?

 1. ๒๕๕๕ ปี
 2. ๒๖๐๐ ปี
 3. ๒๖๓๕ ปี
 4. ๒๖๔๐ ปี

การได้รับยกย่องว่า เป็นผู้เลิศในทางนั้น ๆ ตรงกับข้อใด ?

 1. อริยบุคคล
 2. อริยสาวก
 3. เอตทัคคะ
 4. พหูสูต

อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ แปล่าอย่างไร ?

 1. โกณฑัญญะบรรลุแล้วหนอ
 2. โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ
 3. โกณฑัญญะเห็นแล้วหนอ
 4. โกณฑัญญะปลงแล้วหนอ

ปัญจวัคคีย์ทอดทิ้งพระมหาบุรุษไป เพราะสาเหตุใด ?

 1. สิ้นความรัก
 2. สิ้นความหวัง
 3. สิ้นความอดทน
 4. สิ้นความเพียร

วาจาเช่นนี้ เาได้เคยพูดแล้วในปางก่อนหรือ ใครกล่าว ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระโกณฑัญญะ
 3. พระอัสสชิ
 4. พระสารีบุตร

พระอัญญาโกณฑัญญะ เผยแผ่พระศาสนาครั้งแรกที่ใด ?

 1. พาราณสี
 2. กบิลพัสดุ์
 3. โทณวัตถุคาม
 4. อุรุเวลาเสนานิคม

พระอัญญาโกณฑัญญะ ก่อนบวชเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ใด ?

 1. ศาสนศาสตร์
 2. ดาราศาสตร์
 3. โหราศาสตร์
 4. ไสยศาสตร์

พระสาวกรูปใด เป็นกำลังสำคัญในการประกาศพระศาสนาที่แคว้นมคธ ?

 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระอุรุเวลกัสสปะ
 4. พระยสะ

อุปติสสปริพาชก เห็นพระอัสสชิครั้งแรกในขณะใด ?

 1. ขณะนั่งสมาธิ
 2. ขณะแสดงธรรม
 3. ขณะเดินบิณฑบาต
 4. ขณะเดินจงกรม

อุปติสสะและโกลิตะ บวชเป็นปริพาชกในสำนักของใคร ?

 1. อชิตเกสกัมพล
 2. สัญชัยเวลัฏฐบุตร
 3. ปูรณกัสสปะ
 4. มักขลิโคศาล

พระสาวกรูปใด เปรียบเหมือนแม่นมเลี้ยงดูบุตร ?

 1. พระโมคคัลลานะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระอุรุเวลกัสสปะ

โกลิตปริพาชกและพระโมคคัลลานะ เกี่ยวข้องกันอย่างไร ?

 1. เป็นพี่น้องกัน
 2. เป็นสหายกัน
 3. เป็นศิษย์กับอาจารย์
 4. เป็นบุคคลเดียวกัน

พระอุรุเวลกัสสปะบวชในพระพุทธศาสนา เพราะสาเหตุใด ?

 1. พระพุทธเจ้าทรมานด้วยฤทธิ์
 2. กลัวอภินิหารของพระพุทธเจ้า
 3. พระพุทธเจ้าทรงขอร้องให้บวช
 4. เห็นว่าลัทธิของตนไม่มีแก่นสาร

ปิปผลิมาณพเห็นโทษในการครองเรือนอย่างไร จึงออกบวช ?

 1. ต้องรับผิดชอบมาก
 2. ต้องคอยรับบาปคนอื่น
 3. ต้องทำแต่บาปกรรม
 4. ต้องพัวพันกับเรื่องกาม

ฆราวาสคับแคบ เป็นที่มาแห่งกิเลสธุลี เป็นคำพูดของใคร ?

 1. พระมหากัจจายนะ
 2. พระมหากัปปินะ
 3. พระมหานามะ
 4. พระมหากัสสปะ

กัจจายนพราหมณ์ เคยดำรงตำแหน่งปุโรหิตของใคร ?

 1. พระเจ้าปเสนทิโกศล
 2. พระเจ้าจัณฑปัชโชต
 3. พระเจ้าพิมพิสาร
 4. พระเจ้าโกรัพยะ

ใครเป็นอาจารย์ของมาณพ ๑๖ คน มีอชิตมาณพ เป็นต้น ?

 1. โสตถิยพราหมณ์
 2. พาวรีพราหมณ์
 3. วัสสการพราหมณ์
 4. โทณพราหมณ์

พระสารีบุตร บวชให้ใครที่เคยถวายข้าวทัพพีหนึ่งแก่ตน ?

 1. ราธพราหมณ์
 2. พาวรีพราหมณ์
 3. ปิงคิยพราหมณ์
 4. โสตถิยพราหมณ์

พระสาวกรูปใด เป็นยอดแห่งผู้ว่าง่ายในพระธรรมวินัย ?

 1. พระอนุรุทธะ
 2. พระนันทะ
 3. พระราธะ
 4. พระฉันนะ

พระสาวกรูปใด เป็นสหชาติเกิดวันเดียวกับพระพุทธเจ้า ?

 1. พระกาฬุทายี
 2. พระสีวลี
 3. พระอุบาลี
 4. พระนันทะ

พระบรมศาสดา ทรงยกย่องพระราหุลว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?

 1. พหูสูต
 2. มีตระกูลสูง
 3. ใฝ่การศึกษา
 4. ทรงพระวินัย

ทุกข์เพราะถูกพรากจากคนรัก เกิดขึ้นกับพระสาวกรูปใด ?

 1. พระอนุรุทธะ
 2. พระอานนท์
 3. พระนันทะ
 4. พระภัททิยะ

พระสาวกรูปใด บวชแล้วมักเปล่งอุทานว่า สุขหนอ ๆ ?

 1. พระอนุรุทธะ
 2. พระอานนท์
 3. พระภัททิยะ
 4. พระยสะ

พระสาวกรูปใด มีภารกิจมากจึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ช้า ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระอานนท์
 4. พระอนุรุทธะ

พระสาวกรูปใดไม่รู้จักคำว่าไม่มี ?

 1. พระอนุรุทธะ
 2. พระอานนท์
 3. พระภัททิยะ
 4. พระสีวลี

พระสาวกรูปใด รับปากพี่ชายว่าจะบวชเป็นตัวแทนตระกูล ?

 1. พระอานนท์
 2. พระภัททิยะ
 3. พระอนุรุทธะ
 4. พระมหานามะ

พระมหาสาวกที่อยู่ในขณะพระศาสดาปรินิพพาน ได้แก่ข้อใด ?

 1. พระอานนท์ พระอนุรุทธะ
 2. พระสารีบุตร พระอนุรุทธะ
 3. พระอุบาลี พระมหากัสสปะ
 4. พระโมฆราช พระสุภัททะ

พระสาวกรูปใด บำเพ็ญเพียรเดินจงกรมถึงกับเท้าเข่ามือแตก ?

 1. พระโสณกุฏิกัณณะ
 2. พระโสณโกฬิวิสะ
 3. พระจูฬปันถกะ
 4. พระมหาปันถกะ

พระสาวกรูปใด กว่าจะบวชได้ต้องใช้ชีวิตเข้าแลก ?

 1. พระมหากัจจายนะ
 2. พระกาฬุทายี
 3. พระทัพพมัลลบุตร
 4. พระรัฐบาล

พระสาวกรูปใด ตอบคำถามพระเจ้าอุเทน เรื่องพระภิกษุหนุ่มบวช อยู่ได้อย่างไร ?

 1. พระปิณโฑลภารทวาชะ
 2. พระทัพพมัลลบุตร
 3. พระโสณโกฬิวิสะ
 4. พระโสณกุฏิกัณณะ

พรข้อสุดท้ายที่พระอานนท์ทูลขอพระพุทธเจ้า คือข้อใด ?

 1. อย่าประทานจีวรอันประณีต
 2. อย่าพาไปในที่นิมนต์
 3. ถามข้อสงสัยได้ทุกเวลา
 4. เมื่อไม่อยู่ในที่นั้น ขอให้แสดงธรรมซ้ำอีกครั้ง

วัดเชตวัน ในกรุงสาวัตถี ใครสร้างถวาย ?

 1. พระเจ้าปเสนทิโกศล
 2. พระเจ้าพิมพิสาร
 3. นางวิสาขา
 4. อนาถปิณฑิกเศรษฐี

พระสีวลี เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านใด ?

 1. มีลาภมาก
 2. มีบริวารมาก
 3. มีบุญมาก
 4. มีปัญญามาก

สาเหตุใด ทำให้พระโสณกุฏิกัณณะบวชเป็นสามเณรถึง ๓ ปี ?

 1. อายุยังไม่ครบ
 2. มารดาบิดาไม่อนุญาต
 3. พระอุปัชฌาย์ไม่บวชให้
 4. มีภิกษุไม่ครบ ๑๐ รูป

พระจูฬปันถกะ บรรลุพระอรหัตด้วยวิธีใด ?

 1. บริกรรมผ้าขาว
 2. ฟังธรรม
 3. เจริญอสุภะ
 4. เห็นผมหงอก

ข้อใด เป็นแรงจูงใจให้พระวังคีสะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ?

 1. ฟังธรรมเกิดศรัทธา
 2. ต้องการเรียนมนต์
 3. เห็นโทษการครองเรือน
 4. เห็นอานิสงส์ในการบวช

พระสาวกรูปใด มีความชำนาญในการระลึกชาติ ?

 1. พระพากุละ
 2. พระมหากัปปินะ
 3. พระโสภิตะ
 4. พระรัฐบาล

พระสาวกรูปใด ใช้เตโชกสิณปราบอัมพติตถนาคราชให้สิ้นฤทธิ์ ?

 1. พระมหาโกฏฐิตะ
 2. พระสาคตะ
 3. พระโมคคัลลานะ
 4. พระอนุรุทธะ

พระสาวกรูปใด มีอายุยืนเพราะอานิสงส์ถวายเวจกุฎีและยา ?

 1. พระอานนท์
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระพากุละ
 4. พระวักกลิ

ศาสนพิธี

การทำวัตรสวดมนต์ มีความมุ่งหมายอย่างไร ?

 1. เป็นการละกิเลส
 2. เป็นอุบายสงบจิต
 3. ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 4. เห็นแจ้งในกองทุกข์

คำนมัสการพระรัตนตรัย เริ่มต้นด้วยคำว่าอะไร ?

 1. นโม ตสฺส ภควโต
 2. อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา
 3. สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม
 4. สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ

การยินยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เรียกว่าอะไร ?

 1. การขอขมา
 2. การทำวัตร
 3. สามีจิกรรม
 4. ปวารณากรรม

อุโบสถกรรมที่พระภิกษุร่วมกันทำ ๔ รูปขึ้นไป เรียกว่าอะไร ?

 1. ศีลอุโบสถ
 2. อธิษฐานอุโบสถ
 3. ปาริสุทธิอุโบสถ
 4. สังฆอุโบสถ

กฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานยังวัดราษฎร์เป็นการส่วนพระองค์ เรียกว่าอะไร ?

 1. กฐินหลวง
 2. กฐินราษฎร์
 3. กฐินพระราชทาน
 4. พระกฐินต้น

การทำบุญต่อนาม หมายถึงอะไร ?

 1. งานทำบุญในบั้นปลายชีวิต
 2. งานทำบุญที่ญาติจัดให้ผู้ป่วย
 3. งานทำบุญครบรอบอายุ
 4. งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นิยมสวดในงานอะไร ?

 1. มงคลสมรส
 2. ทำบุญอายุครบรอบ
 3. ขึ้นบ้านใหม่
 4. ฉลองพระบวชใหม่

ทักษิณานุประทาน หมายถึงการทำบุญอะไร ?

 1. สะเดาะเคราะห์
 2. ขึ้นบ้านใหม่
 3. อุทิศส่วนกุศล
 4. คล้ายวันเกิด

ผ้าป่าในสมัยพุทธกาลเรียกว่าอะไร ?

 1. ผ้าบังสุกุลจีวร
 2. ผ้าอาบน้ำฝน
 3. ผ้าอัจเจกจีวร
 4. ผ้าวัสสิกสาฎก

ผ้าวัสสิกสาฎก คือผ้าเช่นไร ?

 1. ผ้าเช็ดหน้า
 2. ผ้าเช็ดเท้า
 3. ผ้าอาบน้ำฝน
 4. ผ้าปูนั่ง