ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. ความเชื่อเรื่องใด แสดงความเป็นผู้มีมานะถือตัวของชาวชมพูทวีป ?

 1. โลกเที่ยง
 2. โลกมีที่สุด
 3. ตายแล้วเกิด
 4. แบ่งชั้นวรรณะ

๒. พระโพธิสัตว์พิจารณาสิ่งสำคัญ๕ อย่าง ก่อนเสด็จอุบัติเป็นมนุษย์คือข้อใด ?

 1. ปัญจโกลาหล
 2. ปัญจบุพพนิมิต
 3. ปัญจมหาบริจาค
 4. ปัญจมหาวิโลกนะ

๓. พระโพธิสัตว์เมื่อจะจุติลงสู่ครรภ์พระมารดา เสด็จมาจากภพไหน ?

 1. ดาวดึงส์
 2. ยามา
 3. ดุสิต
 4. นิมมานรดี

๔. พระโพธิสัตว์เสด็จอยู่ในครรภ์พระมารดา เป็นเวลากี่เดือน ?

 1. ๘ เดือน
 2. ๙ เดือน
 3. ๑๐ เดือน
 4. ๑๑ เดือน

๕. พระโพธิสัตว์บริบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะนั้น จัดเป็นสัมปทาใด ?

 1. ญาณสัมปทา
 2. ปหานสัมปทา
 3. อานุภาวสัมปทา
 4. รูปกายสัมปทา

๖. พระโลมาขาวละเอียดอยู่ระหว่างพระโขนงของพระโพธิสัตว์เรียกว่าอะไร ?

 1. พระอุณหิส
 2. พระอุณาโลม
 3. พระนลาฏ
 4. พระจุฑามาศ

๗. พราหมณ์ผู้ทำนายพระกุมารว่าจะต้องออกผนวชแน่นอนมีนามว่าอะไร ?

 1. ลักษณะ
 2. สุทัตตะ
 3. ยัญญะ
 4. โกณฑัญญะ

๘. เจ้าชายสิทธัตถะเจริญสมาธิใต้ต้นหว้าในพิธีแรกนาขวัญทรงบรรลุฌานใด ?

 1. ปฐมฌาน
 2. ทุติยฌาน
 3. ตติยฌาน
 4. จตุตถฌาน

๙. ใครติดตามเจ้าชายสิทธัตถะในวันเสด็จออกผนวช ?

 1. กาฬุทายี
 2. ฉันนะ
 3. อานนท์
 4. อนุรุทธะ

๑๐. พระมหาบุรุษทรงชนะพระยามารและเสนามาร ด้วยธรรมอะไร ?

 1. อริยสัจ ๔
 2. มรรค ๘
 3. บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
 4. บารมี ๓๐

๑๑. พระมหาบุรุษทรงตั้งสัจจาธิษฐานว่าไม่บรรลุจักไม่ลุกขึ้นจากที่นั่ง ณ ที่ใด ?

 1. อัสสัตถพฤกษ์
 2. ราชายตนพฤกษ์
 3. อชปาลนิโครธ
 4. มุจลินท์

๑๒. พระมหาบุรุษทรงบรรลุจุตูปปาตญาณในยามใด ?

 1. ปฐมยาม
 2. มัชฌิมยาม
 3. ปัจฉิมยาม
 4. ก่อนรุ่งอรุณ

๑๓. พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ณ สถานที่ใด ?

 1. อัสสัตถพฤกษ์
 2. รัตนฆรเจดีย์
 3. อนิมิสเจดีย์
 4. มุจลินท์

๑๔. พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาธรรมที่ตรัสรู้ว่าเป็นคุณลึกซึ้งยากจะรู้ได้ ณ ที่ใด ?

 1. รัตนจงกรมเจดีย์
 2. รัตนฆรเจดีย์
 3. อชปาลนิโครธ
 4. มุจลินท์

๑๕. ในปฐมเทศนา พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ปฏิบัติในทุกขอริยสัจอย่างไร ?

 1. ควรกำหนดรู้
 2. ควรละ
 3. ควรทำให้แจ้ง
 4. ควรให้เกิดขึ้นในใจ

๑๖.ในอนัตตลักขณสูตร พระพุทธเจ้าตรัสสิ่งใดว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ?

 1. เวทนา ๕
 2. ขันธ์ ๕
 3. นิวรณ์ ๕
 4. อินทรีย์ ๕

๑๗. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมฟอกจิตของยสกุลบุตรด้วยเทศนาอะไร ?

 1. อนุปุพพีกถา
 2. อิทธิบาท
 3. พรหมวิหาร
 4. อริยสัจ

๑๘. พระพุทธเจ้าตรัสถามใครว่า ท่านเห็นอะไรจึงเลิกการบูชาไฟ ?

 1. พระยสะ
 2. พระอุรุเวลกัสสปะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระโมฆราช

๑๙. ใครทำให้บริวารของพระเจ้าพิมพิสารลดมานะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า ?

 1. พระอัสสชิ
 2. พระยสะ
 3. พระอุรุเวลกัสสปะ
 4. พระสารีบุตร

๒๐. ข้อใด ไม่ใช่พระดำริของพระเจ้าพิมพิสารในการถวายอุทยานเวฬุวัน ?

 1. ไปมาสะดวก
 2. เป็นที่หลีกเร้น
 3. มากด้วยหมู่คน
 4. เงียบสงัด

๒๑. พระพุทธเจ้าทรงรับการถวายวัดแห่งแรกในพระศาสนา ณ เมืองใด ?

 1. กบิลพัสดุ์
 2. เทวทหะ
 3. สาวัตถี
 4. ราชคฤห์

๒๒. พระสารีบุตร อุปสมบทได้ ๑๕ วัน บรรลุอรหัตผลที่ไหน ?

 1. ถ้ำสุกรขาตา
 2. ถ้ำสัตตบรรณ
 3. ถ้ำปิปผลิ
 4. ถ้ำอินทศาล

๒๓. พระสาวกของพระพุทธเจ้า มีนามลงท้ายว่ากัสสปะกี่องค์ ?

 1. ๑ องค์
 2. ๓ องค์
 3. ๔ องค์
 4. ๕ องค์

๒๔. ต้นไทรที่ปิปผลิมาณพได้พบกับพระพุทธเจ้า มีชื่อว่าอะไร ?

 1. อชปาลนิโครธ
 2. พหุปุตตนิโครธ
 3. ราชายตนะ
 4. มุจลินท์

๒๕. พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระภิกษุให้ถือพระมหากัสสปะเป็นแบบอย่างเรื่องใด ?

 1. มักน้อยสันโดษ
 2. กตัญญู
 3. ใคร่ต่อการศึกษา
 4. สารวมอินทรีย์

๒๖. ใครเคยเป็นปุโรหิตของพระเจ้าจัณฑปัชโชตก่อนได้รับการอุปสมบท ?

 1. พระอุบาลี
 2. พระกาฬุทายี
 3. พระมหากัจจายนะ
 4. พระรัฐบาล

๒๗. อชิตมาณพถามว่าอะไรเป็นเครื่องกั้นความอยาก พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอะไร ?

 1. สติ
 2. หิริ
 3. ขันติ
 4. วิริยะ

๒๘. ใครไม่ใช่มาณพ ๑๖ คน ที่พราหมณ์พาวรีผูกปัญหาให้ทูลถามพระพุทธเจ้า?

 1. ปิงคิยมาณพ
 2. สิงคาลมาณพ
 3. นันทมาณพ
 4. โมฆราชมาณพ

๒๙. ใครอยากให้พราหมณ์พาวรีได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเหมือนตนเองได้ฟัง ?

 1. ปิงคิยมาณพ
 2. โมฆราชมาณพ
 3. อุทยมาณพ
 4. โปสาลมาณพ

๓๐. ในมาณพ ๑๖ คน ใครต้องการถามปัญหาคนแรก แต่พระพุทธเจ้าตรัสห้าม ?

 1. โตเธยยมาณพ
 2. โมฆราชมาณพ
 3. นันทมาณพ
 4. เมตตคูมาณพ

๓๑. การอุปสมบทของราธพราหมณ์ ประสงค์ให้ใครเป็นใหญ่ในการบวชนั้น ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. บุคคล

๓๒. พระสารีบุตรกับพระปุณณมันตานีบุตร สนทนาธรรมว่าด้วยเรื่องอะไร?

 1. วิสุทธิ ๗
 2. โพชฌงค์ ๗
 3. อริยทรัพย์ ๗
 4. สัปปุริสธรรม ๗

๓๓. ในคราวเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ พระประยูรญาตินิมนต์พระพุทธเจ้าประทับที่ใด?

 1. เวฬุวัน
 2. ลัฎฐิวัน
 3. บุปผาราม
 4. นิโครธาราม

๓๔. ในวันแสดงเวสสันดรชาดกโปรดพระประยูรญาติ เกิดอภินิหารอะไร ?

 1. แผ่นดินไหว
 2. ฝนโบกขรพรรษตก
 3. ดอกมณฑารพตก
 4. น้ำหลาก

๓๕. ใครทูลขอพรว่า ภิกษุไม่พึงให้การอุปสมบทกุลบุตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาต ?

 1. พระพุทธบิดา
 2. พระพุทธมารดา
 3. พิมพาเทวี
 4. พระนางปชาบดี

๓๖. พระพุทธเจ้าทรงแสดงการเที่ยวบิณฑบาตแก่พระพุทธบิดาว่าเป็นวงศ์อะไร?

 1. ศากยวงศ์
 2. โกลิยวงศ์
 3. พุทธวงศ์
 4. ขัตติยวงศ์

๓๗. เจ้าอนุรุทธะเป็นพระโอรสร่วมพระมารดาของเจ้าศากยพระองค์ใด ?

 1. กิมพิละ
 2. อานันทะ
 3. เทวทัต
 4. มหานามะ

๓๘. เจ้าอนุรุทธะตรัสกับใครว่า การบรรพชาของเราเนื่องด้วยการบรรพชาของท่าน ?

 1. ภัททิยะ
 2. อานนท์
 3. ภัคคุ
 4. กิมพิละ

๓๙. กษัตริย์ทั้ง ๖ รวมทั้งอุบาลี ทูลขอบวชกับพระพุทธเจ้า ณ สถานที่ใด ?

 1. เวฬุวัน
 2. อนุปิยอัมพวัน
 3. นิโครธาราม
 4. เชตวัน

๔๐. กษัตริย์ที่ออกบวชพร้อมกัน ๖ พระองค์ ใครไม่สำเร็จเป็นพระอริยบุคคล ?

 1. ภัททิยะ
 2. อนุรุทธะ
 3. ภัคคุ
 4. เทวทัตต์

๔๑. พระพุทธเจ้าทรงแสดงการทำความเพียรอุปมาด้วยพิณ ๓ สายแก่ใคร ?

 1. พระโสณโกฬิวิสะ
 2. พระโสณกุฏิกัณณะ
 3. พระนันทะ
 4. พระราหุล

๔๒. พระเจ้าโกรัพยะตรัสถามใครว่า ความเสื่อม ๔ อย่างเป็นเหตุให้คนออกบวช ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระอานนท์
 3. พระอนุรุทธะ
 4. พระรัฐบาล

๔๓. สิกขมานาก่อนอุปสมบทเป็นภิกษุณีต้องรักษาสิกขาบท ๖ เป็นเวลากี่ปี ?

 1. ๑ ปี
 2. ๒ ปี
 3. ๖ ปี
 4. ๘ ปี

๔๔. ธรรมวินัยที่เราแสดงแล้ว จักเป็นศาสดาแห่งเธอทั้งหลาย ตรัสแก่ใคร ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระอานนท์
 3. พระอนุรุทธะ
 4. พระอุบาลี

๔๕. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอุบายการมีชีวิตตลอดกัปป์ ด้วยการเจริญธรรมอะไร ?

 1. อริยมรรค ๘
 2. อิทธิบาท ๔
 3. โพชฌงค์ ๗
 4. พรหมวิหาร ๔

๔๖. สถานที่ ๔ ตำบล ควรไปดูไปเห็นให้เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้า คือข้อใด ?

 1. สังเวชนียสถาน
 2. เทวสถาน
 3. ศาสนสถาน
 4. รมณียสถาน

๔๗. ใครไปแจ้งข่าวการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าให้มัลลกษัตริย์ทราบ ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระอนุรุทธะ
 3. พระอานนท์
 4. พระสุภัททะ

๔๘. ดอกไม้ชนิดใด เป็นนิมิตว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ?

 1. ดอกบัว
 2. ดอกสาละ
 3. ดอกโศก
 4. ดอกมณฑารพ

๔๙. เดียรถีย์เข้ามาปลอมบวชในพระพุทธศาสนา เป็นเหตุทำสังคายนาครั้งใด?

 1. ครั้งที่ ๑
 2. ครั้งที่ ๒
 3. ครั้งที่ ๓
 4. ครั้งที่ ๔

๕๐. การจารึกคำสอนลงในใบลานเกิดขึ้นในคราวทำสังคายนา ณ สถานที่ใด?

 1. เมืองราชคฤห์
 2. เมืองเวสาลี
 3. เมืองปาฏลีบุตร
 4. ลังกาทวีป